Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 18, 1906, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    g-Z přátelských kruhů p
VJMDKIIII! Noh 11 červenec' hr ňriijerovl za uvítání olieeci)"
(Jt ml I 1'oííhhÍ mámo nyjií po'nlvi miilým l'ViiSkím— -J'niř5c
třeli kroupách donti krliMii) VJt- pmia ňiichy za kránný pronlov (t
hy jo dout Korný krAmio1 rontoii
tuk fa není hnědlo ani znAt fa by
ly některá 1( roupfitni potlučeny to
jent ty pozdní Kiinnl utrpěly mnO
liem VÍCC Pokud ho týěo obilí IIHI
Im udělit! nnl toto i PAcnico která
byly kroupami potluěeny nohu
don ani ŽAdnó ony puk jo toli
neutrpěly nebudou HtAt iihí zii
mnoho Ovny jez hyly nndobr
roztlučeny faunu bujně od kořotn
avňiik těžko líci co um dokážou
Henu jak o zda nebude tolik jn
ko loni jo?to jent poněkud řídí
Hrám bory Jmou mínty nadobro roz
bitó u proto budou také íimI chu
dá Nověho do mnoho není Džu
bij odbyl 80 tu pěkno líne noh (to
u nA ncodbývíibi žAdnA Hlavnon
dulfijoví a to již po Sent roků
Alo jnem hkoro jínt fa e přMIA v
ninem Ve rdí km odbývuti budo
neb nAň lid přechází Ji nvatA Ir
pěli nt Htále jen ěekat u ono po
řad nic Vlna toho HpoěJvA ani
hlavno" v Hpoloěcnnko naní neujed
nocenontl Tak na př íliul mu H
14 Hora ZOlW pořádá vždy v ěerv
nu nlavnonl nvcho aloemi Jentl
xfi ale řadový výbor dohodnu m co
lým řádem a obdrží od tobolo hvo
b'iií aby byla nano řAdovA hIiiv
noHt odložena na 4 řorvence ti
bude ná 4 červenec jíhIA duntoj
ii5 nnlaven Jcntli fco nlo fit id vý
boru opřo a řekne aby ho výbor
řídil dle protokolu tak jo amen
Protokol řádový není mincí jen
tak lehkou jak ni Hiiad mnohý
mynlís jent to závazná iinncneii
která Žádný řlcn žádného řAdu
přentoupít nemA a ncHmí — Nani
řádovA Hlavními pořAdanA dno '21
června byla zdařilou nad vno oco
kAvAní Pěkný program byl pro
vedou a zábava tak rokoSnA h
m obooenKtvo v tA íH'jl'pM nAladA
bavilo ncriiHcnc' a do rftnu bilo
ho A n i iiiiió m nedAlo fa ú jo
den u což tcjirvo mému kiunarA
du p V Tuhoví Knoxvílb u ct
jeho manelcol Ti no pobavili až
jim z toho bylo teplo Pranic bych
ne nedivil váženým maižclain lu
fiovým io byli tak vchcIó myNli
kdyby to bylo o maNopuNté neb
ho tehdy říká: "JA muMÍm mojí
utarou vytoěit aby ho jí uved
len"— nlo takto len už teď zru jo
Nu třeban hí myNlí fa to budou
míli nupřed pro příŇlí role jHcm
tomu opravdu povdétíen fa ho ten
náS ícHký lid v niwom Vcrdijír
tak dobřo Htiáhí fest to zajintí
jen ku chloubu ÍícnUMo národu
neb vAjemuA poHpolitnHt podmi
ňuji největSÍ bliiho h zdar každé
ho národa ('lení Mpolubratřl n
milenA Henlry od vfiech řAdu Zu
JU kteří jito iiAh iiAvstevou hvhi
pnctili a h námi ko v přAteUkřin
kruhu pobavili děkuji VAui( od
Hi-dco jiníucm řádu riaSeho juko
hlnvnostul vvbor llvloť mní i
vněm ostatním Mpolubrutrňm i
HfHtrúm řádovým jíl Hlnviomti při
lomní li) II iianojvjíá milým fa jnte
se Vy ltratřl s Fit trna dostavili
m krásným ivým pruporem
lii b jeht to d) iubd iHiidui lUlý i
krávin''' odobný Uudli ujUténl
briitíl driiíi i neulry iuilcmM piá
tiUh( VS% rjVťA nám tak
hojnou iiáviiévou iivymif nikdy
t AíhšvU nniiib pmil Hrdi
cih diky tu krAn proxlovy br
J K KrrjiMkuvl od fUdu hitad
kok)1 %)wúU Nb birttni
Sí hiuiiMtoU od fiÁdu HtdtíiUv I
t YtUt Jii Puk br Hotovi
h ÍUdvl lipauy i linuli NfH
UwH vřiW diky iu%l iul íl bV
KAJťtil lUkvni 14 kríUuý jtoiIov
neniHcii pana Houby a pronlov a
hoIo mi piano deeruřieo r ftnijo
ra za její přodneHý nolovA na piano
a víiboo VAm vňem kteří hIo ku
zdaru miiiviionU rniní jakýmkoliv
zpfíHobem j)fÍMiěll Abych puk
wám Holiň vzdul dík to ho nijak ne
hodí neb Uii'li pofekaďo praví
"kdo mi nám chválí nemá jin1
žádných přAlu!" OMatnó a mé
ho žieota itoHlalo ne mi jiiAI ) d
mřny a i tentolďáln nelze mi žád
ná oéelíAvat Njtíín íiřjaký uevdík
1'řflji vněm řtcniřřin lohio IínIii
mnoho dar i na íeh drA'o života
a zrmmcíiAm ho v úcl A
] V Kolář a výbor
DAVID m' Neb~a red!
MiiHÍm vAm opřt navňlívit k Žádo
nli řtenAřň a řleiiAřek 'TZ
kleH? no mne táží co prý ho nií
Nfalo fa nepÍHi lnu drazí jnlc
mliŽc řlovi"k imál když teď tuk
kráHfiA a ČuhIo prRílf Vito dojínla
co za takového poéiiní dél A tráva r
zaliriide a jen považte žo já máni
zahrady čtyři— Duch niAinn po 4
červenci a mílo joul takjako orul
ci po opid zkrátka Je mi nanic
Htáti véera celý den u kanieii a až
do jedni hodiny být vbňrii to J
trocim moc a proto w mi nedivte
e chudím jako bez vlii'v — hon
ho do událo o 4 éervelicí iiohIchI
a !ulim též llovAžď naaeho řez
nika pana Na la chtřje hí íiííco pří
vydělal připravil m ii8olinovA
kaním fa prý bude píci a prodá
valí jaternici) Než v náHledek
neopatrnimtí (íiihoIíii ho vzňal a no
íťiiNliiéniu hochovi celý obličej
iihí hlavu a obé ruce tak hrozné
IiopAlil žo íla kflžo zrovna dolft
Nebožák trpí hrozné bolcHli Kaž
dý kdo ho vidél praví fa um po
dohního doNiid ncvidél Hoch ten
joHt ani 24 roky Ntarý Nénicc To
opélný dfikaz žo nojHino nikdy
doni opatrní— Krajan Ferdiniim
líoiihka náS bývalý noiiMcd jeH'
téžce nemocen Na podzim linuty
dl doHtal kaňel a ten ho trápil co
lou zimu VAm dálo tím byl Hlav
jeho horňí až koncčriC tak HCHláb-
nul že nenudil více chodit Ted
jo již po tří týdny upoután na !ňž
ko a při tom hiiAní velké bolesti
zejména ho trápí prudké křeéo od
kříže dolu až do nohou Lékaři ná
mi novedí co mu nehází Někteří
myNlí fa má Nouehoté jiní zaxe
zo mu v k i'Kti ruka jozio hi vzuy
naříkal žo ho bolí v krku a tak
jwm na rozpucích prohláiti co
mu Hchází liž je chůd um tak vy
Hchlý Žo ho élovék neudrží aby ko
mu při pohledu unii nczaroHily ci
1'řed dvémii dny hciii přijela z
Omnhy HCNtni paní Houskové pí
lívnkova no nvyiii manželem J'o
HVem Keni příjezdu navštívili liej
rve uhm a teprve po veeeci odo
trali ho k iiimiželňiii HmiSkovýin
loht to opravdu miiutné pro cebm
rodinu Nedávno pochovali mat
ku pani Vávrovou tatik jejich le-
21 juk ho pani Hynková vyjádřila
mi umrlčími pontcli tt nyní no po
hybuje l o uzdraveni pana IUmi-
Řky 1'roil ten kitNuy nvet jest
ni liti tak krátké !l - - Ani před
týdnem íkřiilil m jitv '-Mletý ml-
lik o tMdiiiitý drát pintový a rníl
w jen licplitllié Ale liii-Htab t"
si otrav kne iii!edvub trmt
tl cditl a kmucitc mitrt la nu
U iunddííUo pranio nul m krá
ný mladý vřk Kdvi tuk o tom
jíl itdtiiiti imtitu vám [H poví-
Ht fi j i velmi ďdie proti otru
í kre4 mb utruoti cclutK Mní
aé ho otravy krvo nelckAni přeco
proti jiéco délám Dno 30 kvét
na Jnoiu Sla na hřbitov ho dvfma
dévéaty iicHouc na jedná ruco vé
nco a v druhé "pejl" Když Jhikj
přiHly ku hřbitovu Hpalřila jnem
žo jent drAt plotu krajn ntrhaný
l povIdAmi "Holky přelezem
hmJcmo tam npííl" Holky v král
kých Hiiknívh přenkočíly jako nic
alo mo jala pojednou ncblaliA my
íílénka žo bych ho mohla chytnou
ti A Hkutccijé Notva žo jnem u
délala krok již Jhciu ležela a éert
W t á t t II i 4
veiji Juk ne tu moliio Htati jcucn
onIcii drátu Vézcl mi vepod nohy
a druhý v kotníku Holky ho daly
do Hmíchu ale když jnem jim ře
kla aby mi fily radéj vytáhnout
dráty z nohy polekaly ho a drátý
vytáhly Ale krev z ran ho hnala
tuk žo jHcm mela v orzku plny
Ntřcvíc a noha mé velmi bolela Co
teďf Hvinula jnem bílá ňátky a
VHtréila jo do černá punčochy
abych od této nedontala otravu
krve položila jnem vénec na hrob
mého drahého a poHpÍMila jnem do
mil Hundala jnem Htřevíc z rané
né nohy jež byla značné oteklá
vzala jHcm vatu a namáčela jí do
extraktu z výhonku nmrčkn
červnu trhaných a lile noha v
brzku Hplankla a ja ani ncvčdéla
jak to UHchlo Tukovou včo méj
to po ruce obzvlááté vy muži neb
JnIo Klálo Nkoro kolem drátu Jak
též váá dobytek zhunta ho o drAt
poraní IVonlředok takový nic no
Ntojí a jeat proHpeňný Potom ale
mné vy ženy neříkejte že to
radím jenom mužňm a vám no
lleztobo 1 mé dcery mi namítají
že mám chlapce rudni než je V Suk
mné ti miížňtí ntAlo říkají proč
jen radím pořád ženám a proč pro
né rady nemám Alo to hi mírním
ponechat už napodruhé a zatím
na nhledauou I
FrantlSka Oloupal ík
IIADDAM KiifíH--Ct redakce
nřiklailam "money onler na
obra Jana Huna a žádám bynto
mné ho ponluli co nejdříve JtA
bych éiiHem též do " Pokroku" na
pnul dopin ježto vždy jo rád čtu
dnem dout Htiirý—uŽ jo mné 72
rok fi— alo na dopmy Jmohí mladý
A třeba My no mné mohlo Hiát to
též co panu Havlanovi Jk nejnem
takový abych nékoniu vyčítá
mlAdí jako jo vyčítali panu Ha
vbiKoví ti pánové od Hvornonti
DIo mého náhledu jent nČkdy mla
dý élovék rozumnéjHl a učcnéjSÍ
než hodné ntarý muž Doufám že
pan JlavluNu ní podobných urážek
ani ncpovSimno a žo budo na nvé
vytknuté centé pracovati dále K
takovému Hpolupracovníku jako
jo ixiii Havlumi dlužno vám blaho
řát Stálo čekám až vejdo ta ná
rodní daň v život alo přoco no no
mohu dočkat Dobré Hcménko nnad
už bude klíčit Kadont mám žo ne
toho iwitoň Matico VySSÍho Vzdč-
lání chopila a nnad konečné přeco
loékámo no unkutecnčnl této ná
rodní dané Srdečný pozdrav per
Honálu a taktéž vSem čtenářům
Jakub Hajný
llALLAMNeb-Cténárcdak
1 VI _ A Ml I
coi oo 10 vcnco penny ponioti nu
onu Ntranu v "Pokroku" kdo jnou
lopÍNy Hned na počátku mile na
člověka pAnobl ten odznak "ruku
v ruco i nze rutin clu uopwy ty
u zdá no muč že vSichnl kteří je
hí jnou mými přáteli Onehdy
jxem ne musila iipřimnň maionáti
M pročítaní dopinu p Staňka v
nčmá vypisoval voji centu po So
bikoté I nám ne právo dnen no-
co podidinéhn fřÍhodib PkucmII
jíme ne e půjdeme navStivit 1
ttdiumibi Vokouna a Krtiovt-A také
i dtto KubSe u Drtutioi Neb k
nimi ťchttt vcile přen hhiiiA vrchy
l tedy jMoe ne kUvnoMlné vyfin
til v kbtuiontnl náUdí i domu
v jídl Jeli jnno ale mňj Ty
SjHHitťli t byl ceU l J4 byl
UíciiH tinoiubUi írtjUtií tU)
ko ice li c 4 pdll StAHik KItl H
Unik ibr4til vinde byl iutý rreh j
a ziho vrch Jeli jnmo chvíli nu
horu a Sil]) už jnmo byli uho dolo
Každou chvíli ocitli jnmo no v Skar
pé OvSem z ní muneli jnem ano
vylézali a tak to nló dálo ivo
nečné mne to omrzelo a Sla jnem
radčjí péSky Záda mne od toho
drnčení bolela krk jnem méla ja
ko překroucený a nový klobouk
div ho mné tím ni Ji lým házením nc
toztloukl Hlavy nám lítaly ne
ntruny na ntraiiu takžo jnem chví
lemi mynlilu žo mi docela ulétne
Jízda mné připadala dlouhou jako
véénont Povídala jnem mému
ntnrouňkovi Že už to nemohu vy
držet ncbudo-li to dálo lepňí A
ntarotiSck mio iijíATnvol žo ano a
ži? to vňbec není jeSlfi tak zlé Vy
nvčtloval mné žo ty rokle jnou vy
mlety velkou vodou a ježto tamní
krajina jo málo omizena není to
Hpraveno Onlatnó — jak dále
mno ujínťoval — v Dakoté prý to
bylo daleko horníTo jrý jeden jel
n on h jedním kamarádem v zadu
zadržovali bujwy aby no vjely né
komu na nohy Vn toto povídal
prohlížela jnem dální centu V dálí
vídélu jnem mimt jenž ho mné zdál
velice pčkným KdyŽ jnnio vnuk
dojeli n} k nčmii vidím žo na jed
né ntruné není po učm ani památ
ky Pouze ani zbylá polovina lilá-
huIu Hvétu žo tam před čancm né
Jaký mont nkiilečnč byl Nano ko-
né Mulák a Miiláčck antavíli a
my bylí nuceni nlézti po čtvrté Je
nom mojo nílnčjní polovico zfmtu
la na voze alo Žo jí tam tuze volno
nebylo to nmid uni nemírním po
vídat Alo co jentč na mno rteče
kulo Hýla jnem zavolána abych
držela Aluláku než prý doNlanoii
biitfKy z vody To bylo o vňcho
nejlcpŇÍ Mulák na to nekoukal
žo mám nové fiaty a dfikladné mno
porna zul To mno konečné dopá
lilo u řekla jnem žo budo nejlépe
když no vrátíme Tak jwno také
učinili Když jnmo ho vraceli po
tkali jnmo jiné biitftry n v nich ob
čana německé národnosti který
mim ochotné ukázal žo mužemo
no k Joe-oví dontati přen jeho J'ur
mu Když to nemohlo býti jinak
oddali jnmo jnmo ho tomu onudii a
jeli jnmo h ním Toť ho ví žo klo
pýtání a kymácení konce nebylo
Teprve když Idížili jsme no k l'ur
mč Joe-ové bylo ponékiul lé[o
Tam byli jnmo velíce pěkné uví
tání a brzy v rodinném kroužku
zapomněli jsme na vfiechny ty ne
hody jež ne nám přihodily Jenom
čancm bodlo mno u hrdne když
jnem hí vzpomněla na zpáteční jíz
du Alo když Joo přinenl dobro
a hodně ntudené pivo a zahrál na
harmoniku zapomněli jnmo na
VNcchno docela Po cli vílí nám
to připadlo že jnmo někdo na kraji
ráje Tamtéž dlel navňtčvoii p
I'M Dědič h manželkou Marií V
upřímném kroužku jnmo ho bavili
už do pozdních hodin odpoledních
'o té jnmo no rozloučili a jeli jnmo
domu Drncalo to zuno dont a dont
alo konečně jnmo tomu zvykli a už
jmno ne nud tím tuk nekormoutili
Konečně} když přinli jnmo na lepní
centu ztratila no nám malíčku jí
upevněna byla voj Toť ho ví žo
jnmo tiiiinoli nlézti a bajdy hledali
zpropadcnoti matičku Mimi li jnmo
jiti pěkný kun zpět nez jmno ji na
nli Potom ne nám už nic tuk dat
eco nepřihodilo jen to že ni mu
žíček pří přidělávání matičky tro
chu ruku popálil Pěkný pozdrav
vněm čtenářňm "Pokroku"
DedřiSka Novotný
li
p
©
Zařízené
Pište hí o popiiy
é
im
a
B
0)
a
v
GeskaUslfcúDiTo
zenikov7] Kancelář
JAN JANÁK
řiditcl
508 West 25tb Street
Chlcařo III
Čeští rolníci pozor!
My tnitme na ukladí vícehno
hoiHtUfké nářadí Nyní
nabízíme vám naic
vyorfivti!i) nu brniiibory
Je to výtečné nářadí ber níhoí ne neobejde Lidný jítltel bram
bor řqiy mrkve a jiných plodin kořenových
FroiMio ií Ceíio ie ířÉ pro Ira a mim
'i
Nízké tovární ceny řádná obkluha přímé {xctlvé jednání
Chcete-li dátl přednont
)U? $590
Npolchllvd
]4Ste ! jeltl dne
o nál
fohif ktiuir
Adrenujtet
U S Mail Ordor IIouso
Marslmll lloul mul 21 st St Chicago 111
SEVERO-NEMECKÝ LLOYD
23
rravIJtlni imHofol % paroplavebuf Joprava
Bciltimoro do Brómeu
(AMrl HrfUitlh0la KKlllaafr IraairarUUraadíaban ťfwalUJrf l#
II kn hitu x 1UU moro uo llreitieii oa rbuuu íumurtw
TitdpMvUf aujt řu hnu HJt koulil i%f lk tl lJul
SCHUMACHKK CU Na 7 b líiy St lUUiwoit UJ
I CUAUSUNIUS A CO 9S lbou & CUti0 lil