Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 18, 1906, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M#'4%#i
OMAHA
ui
i i r tg i t
v y í onoiny Knijan imn vaciav
Mý í Jičuru jenž delSÍ dobu dlel
'WÍ) příčinou lcení u Svo#ra
( y' piiiy! v ju(í) vraní
Ipřod týdnem přt ilo Omaliy již
i V ni ven 11 byl páteli nvýnii i 10-
f i r (i
IV IIMIONMH! 1IVMUII
) r ri~í u i i
v o civneit poue uijjhjjuuiiu
ezl právník Cbailca iJattelle
14-J k u kvou ležící v bezvědomí
fyiicliyni na podlaze u jvij5
Hltanou u n UHy zacpunyrni
Itolle ihned manželku Hvou npro
I pout a když nabyla vědomí
lil II tlili íll Illlll llllllll 11llllllWI
'm -r ' „-
inr V'''' "('"''"""' vetřelci
-i-" J' lihl ídnioliy ooidlobi Néco
V již dvukrite poHlodno před
lol l}'" I'""''''' pndllcdullt ('"
jdíím duli by muhI nenalezla
jakou Jtnilmk n loupeže neb jiní
j' inutky li vhu tc pátrání její bylo
rimJ''m bezvýsledné
V 4 'r" z" l"'1vy okenního iih-
I ni II li lícenu H1ailil eipiail
fií komÍNÍ vyavíti odhrni nio-
clio i lieinovi telio Jiinjetkll
ýnfii byl v okrcaii Doughiw
flMJv'j' I"0'! roku Miinii
jim Celkový odhad neniovití-
o majetku v okrcnu jioiiiiim oi-
ahí M)M)m proti $mm
k'0 roku minulého a zvmciií odha-
K týká m fi pinií zlepšených lotu
i i í i i i íi 1 1 t ít
IJIIU'1 llllVIMH" JIMI' lll mi-
l1 ImujflaN obnáší eelkem #02-
7f'M) proti MD0:J07I0 roku
fedeSleho
oirtcí miiiiiIiiíIio rokiiii vv
AAití hí mi inČHtii iio volení k no
i i
ířv'iií novil nádrky na plyn na
Í) n (!enter lil ebyHtá e nieHt
Áa lada k přijetí ordinance kte-
ouž by plynúrní HpoIeřnoHl byla
'onueena odHlf-hovati HvCij avod
Án výrobu olvnii a nádržku na
Si: fVMyn z 20 a Cente il nekiua k ř-
anebo hvky daleko od )jne
iíiNdnřnýcíli okrukň Ordnninei
WHtavil inřHtMký
dout riidníeli a ri('kterých ohfn-
y
i
— Zutím co Omaha (lan Co mm-
c( xe po
é
n
Pí
mí watavil mřHtký návladní na
Ml
'O bydlících v HoiiNcdMtví nádr-
iek na plyn kteříž již dlouho hí
Iřžují že joii Vhelijiik pohkozo
árií Že životy i majetek jejich
st V Htállil nebezpečí Výsledek
'íporu ořekiívu w na značným zá-
nein
— V pátek v poledne potkala
ichoda lí T Heinziiiana % hVW)
Vacífi ul kterýž jet amČHtnán
y (dicjiodii Cudahy 1'aekintf C v
'í l'H! Jomch ni lleiiizman za
eSoval na háky tíížktí kiiHy ho-
J it i i' r ! i
veino mami Kiy k pojeonou
mekl a piidaje nabodl m bradou
a hák Nezranil ho híco povážli
vé iiřecti ale xii nechal práce a od-
t jjoledne zapíjel nehodu hvou tak
tll'tňkladiií' že hvl konečné Nebrán
— '
p(dicÍNtou a dopravou na policej-
ttí tíitttkirti 'íí% tiluí tťmu itlwi
iHetřil načež mu bylo dovoleno
1 1) by hc odebral douiii lilo muxel
I D ilííve hIiiviič ulíbiti že kc vyhne
Halou ilm
— pjuií Anna Fixová manželku
známého zdejšího majitele lf S
1'josLiuee Kiera oujein přen iv
lueni h svými třemi Hvny na zo
taVenuu do lázní v Manilou Colo
čuKt vini (IohÍkv Hilčlilie NVCmu
manželi jak e lam mají u co ve-
' ""Jjl chiiii podnikají Lánú ty nalé
"vnji Hť v fokoHiu' hornaté kraji-
Pii o tl l nedalekého PikedVaku
íiLkvtá no nry za jasných tlnrt krái-
ná vyhlídka Také zdární ttvnové
Hvéioti miléniu otci eunto dopUv
'jitý laji v jednom x nich mlélu
(i io piMbiikli výb t nu l'iko IVak
i
í
Nu výletu tom překvapeni byli
ImiuH proViW-ciiou deitém krou-
pami tt sliéhem roel jetil tam M
ť prý krÚNiié ale chladné 'Mrii
lam jeu n1! ioii
V - VcImmU která iHolihi ndtí
dti lé iiáledkv ptkila v ne
iléU večeř p Kranku rtiitpul
vhvalné uiiiéh majitele olivlio
du náHtčnným papírem barvimii
oleji atd na již Vi ul Vracel ho
totiž z výletu Hpolku AOUW na
4 JJancroft Vňo ňlo dobře už
když no Bvým bujným končm do
jel na 11 ul mezi Arbor a CaNtcI
lar Tam kfiň jeho lekl h kolem
jedoucího automobilu n vzdor to
mu hi Frank winžil ho jej pevnou
rukou udrželi pádil désivé vpřed
Aby pak nčeo ho nepřihodilo
Luugpaul chtčl H končm zahnout!
k chodníku v domnčníže koná po
daří ho mu uchlácholili Kíiňiilepři
nárazu na vynoký chodník přera
zil příční dřevo u vojek a Hpře
trhav na nobá řemení pádil namo
ten ku hvč maStali Mezitím nJn
liitnpaul který při tom vyletěl z
vozu ne opčtnč vzpamatoval a h
potčiíením znamenaj že pád ne
mel pro nčho zlých náNledkíí
Kouč který ziiKtavil ne u nvá ma
htlile ziiKienil HO íhlied mladý Jo
Mef ijiiiigpuul a VHedniiv na nčho
zajel h ním rychle k mÍHtu neho
dy a tam opčt jej z:ipřáhnúVHe
(torna I ií dojeli h ním doiiiTi
— Vr pondčlí k večeru navrátil
ho z krátkého nvélio výletu pan
Hud J Kirchner oblíbený íihÍ pe
kař z 15 a Williani Mefikal ná
VHtévouuotce v IlriiinardNch ob
cJhiJ jeho vhiIc nedovolil mu aby
déle užil pohoHtínNtví v rodném
Hvém domová V pondčlí týden
navrátily ho též asi z týdenního
výletu pí H Kirehnerová a Hcntra
její pí A 1'cHková Navštívily
{ hlavně Hntinard a Schiiyler kdež
ndič( jích miinželfi bydlejí luk
obo ho vyjádřily líbilo ho jim na
venkove znamenité a Skoda jen že
to nemohlo déle trvali
—V pátek v (i hod večer podle
lila zriničiií Hvému llletá Helena
M Lyonovu deeruŇka manželu 0
J Iivonových z č ÍÍ02 Manou ul
l'ředmiiiiiloii Hobotu Hpadlo dčv
čátko ho Htromu a zlomilo hí ruč
ku v zápentí tak že koKti pronikly
nkrze kfiži Až do patku do vece
ra málo no za tože ho dčvče uzdra
ví avříak Hlav jeho ho pojednou
zhorSil a v brzku dontavila w
Hmrt -Oáctřující lékař ho vyjá
dřil Žo vzduchová bublinka vni
kla do koati a pronikla až k moz
ku děvčátka což přivodilo jeho
Hmrt
— Oroeerní velkoobchod McCord
Hrady Co obdržel před několika
dny od Hpolkove vlády ohjeduav
ku na 103Gfl liber mleté kávyjoŽ
íniiHola být dodána během 21 ho
din Pokud známo joHt to nojvčt
hí objednávka mletá kávy jaké
dostalo ho kdy velkoobchodu za
padne od řeky MisNÍHNippi
— V pondčlí krátce před půlnocí
přišla k povážlivému zranění hhÍ
21Ietá hIó Mary WojiHhofcrova
zamČNtnaná v Mereluuiťa restau
rantu na 1(5 a Dodo ul a bydlící
u pí John Krausové v á 1202 již
10 ul ' Na 1(5 a William ul vy
skočila z rychle jedoucí káry a
upadnuvši narazila- zadní částí
hlavy na dlažbu Hyla dopravenu
do obydlí Dru Louis Svobody
kdež ji Dr Van Camp zběžné pro
hlédl načež přivolal policii Též
co zrunčná dívka dopravena byla
do Omaha Oeneral hospitalu Dle
všech známek rozbila si lebku a
utrpěla i těžké vnitřní zranění
—Tak dlouho ho chodí ho džbá
nem pro vodu už ho konečné ucho
utrhne To platí i o pí Ant Kyne
Siivé a pí Nachtnajblové jež by
ly v pondělí odpoledne přistiženy
v obchodě llayden Uros při krá
deži Pii prohlídce jejich obydlí
nalezeno h) lu kradeného zboží v
ceně nejméně 42IMI
— Včera odpoledne Utrpěl těž'
ké zranění krajan dan Kolář by
dliei mt 2 a William ul se nvvm
oleem Myl uvržen M osedlaného
kouč jeja chtěl dát í okovat pod
íeleťliiéliím lonstem blie I tt
Picroe ul a dopadnuv hlavou ra
nil ne tak povúlivé }v UHIte bvti
dopraven V policejní imituilaiiei
do niiíitÍHké žehcené nemocnice
Lékaři ho domnívají žo hí Kolář
pádem rozbil lebku má-lí vfiak na
ději na uzdravení jest dosud
otázkou Těžce zraněný krajan
jest asi 'I'! roky stár a dosud svo
boden Třicáté páté výročí založení "Po
kroku Západu"
Dne 1 nrpna t r bude tomu 35
let eo založen byl náš časopis
"Pokrok Západu" V jednom z
minulých čísel jsmo uvedli žo za
kladatelem "Pok Zni)" jHt Kd
wurd Kosewator a zároveň jsme se
zmínili o pohnutkách jež ho k za
ložení tohoto listu přiměly Aby
chom veškeré pochybností o pra
vdivosti sdělení našeho vyvrátili
uvádíme doslovná eo přinesl o za
ložení "Pok tfáp" " Klovan Ame
ríkánský" ze dne '} Hrpna 1871 !
"Pokrok Západu nazývá ho nový
časopis český kterýž 1 srpnem po
čal vy cházet i v Omaze Neb Vy
chází dvakráte v měsíci a vydava
telem jest pan Edward RoBewator
Hlavním úkolem jeho jest sloužili
přistěhovalcům našim popisová
ním krajin pro přistěhovalce ne
vyhnutelným šíření vědy rolnické
atd Obsah 1 čísla jest: Úvod
Přehled nových dájů po Hvčté Jřa
kousko musí býtí slovanským
Drobnosti Hospodářství Humor
Stát Nebraska a stručný popis
pudy a nerostů Co rodí Nebra
ska Ovoco Ploty Chování do
bytka Mzdy dálnfkú a řemesl
níků Cenya lhůty platu Ško
ly Jak ho pojistí dómov a j
Doufáme žo list tento najde do
statečného počtu čtená řu by Hvňj
úkol řádná zastávali mohl neboť
cena jeho jest jen dollar ročnč
kteroužto částečku každý vedlo
časopisů jiných obětovali muže
Ješlá mánie pramálo vědomostí o
západč protož doufáme žo tento
list mnohému vhod přijde Na-jde-li
dostatečná podpory v obe
censtvu našem o čemž není po
(hybností hodlá vydavatel pro
mčnítí Pokrok Západu na týden
nik a rozšířili úkol jeho Každý
kdo si přeje nechť píše pod ndro
sou vydavatele atd
Náš nový román
V příštím Číslo počneme otisko
vali jeden 'í íiojlepších a nojoblí
bončjších románu Jana Klecandys
STARÝ HŘÍCH
Doufáme že čtenářové naši uví
tají tento nový román h radostí a
porozuměním jako uvítali dří
vější práce tohoto oblíbeného spi
sovatele Spisovatel nesčetných
povídek a mnohých' cenných ro
mánů líčí ve "Starém hříchu" ži
vot v české venkovské osadě tak
zajímavou postře že každého čte
náře upoutá dokonalo Mistrným
pérem líčí tu osudy dvou rodin
jichž štěstí rodinné niiiiží ho roz
biti člověk špatný jenž neStítí so
těch nojliorších prostředků aby
svého cíle došel Román tento
upoutá čtenáře dokonale u bude
jej zajímali od první řádky až do
poslední V naší české literatuře
vyskytlo so málo takových prací
jež při vší své napínavoNti a pou-
tuvoNtt jsou prcce jenom čtením
dobrým a ušlechtilým Všem těm
kteří milují dobrou a poučnou
četbu těm jichž přízeň získal si
oblíbený spisovatel románem 'Pod
tilmu oráče' doporučujeme ' Sta
rý hřích" co nejvřeleji Dále žá
dáme piinivce naše aby upozor
nili na tuto noxinku i své přáte
le Iciioih éteniin dohrách
ušlechtilých prací vytříbíme si
svůj vkin a budeme se vyhýbali
ohavným krvákům A v člověku
ubijí všechny ušlechtilé city
Kedakee Pokroku
tt kráaf olr UfM llk %
Mu (lihl kiH inlru t ť4
Nejni
i černice vudraró Irail f Texas!
LACINO PKODÁVA NA 12 LET SPLÁTKY
ROSENBEPG íMiVJIGRATIOH C0„
KOSKNIIKKU TJ2XA8 r'
Nové nádherné prémie
pt — 7T' — r —
' -fát-'-' :
1 1
1:
( 1 "
'ikw-
1 f
V-
híilnoiitl cl čtcfiitfutvii lin
Aciiiii [ironilo tuk connri a
prukllclo) zu ilo)bitclt cel
ku 111 n!iu!rný jnbo lotou
1'rcialu ty Jdou vliodtioii
(krmeni UuMfi iluriotciioml
m trvuld coiiy
Nnbífiaii ciilnriníia pf cil
pbitltolfoa Pok Zitp olirny
iiinMiuky biirvdtmkitm m lí
tiiKoviínfiii provuiloiid za
iiíhIciIiiJíi í inlrný ilopbilck!
JtííifKÍ krnjf norntilby v boluitdm Týbírii tfto
Oliniy Umu h ŽIZky po Ifie
Ioiicnf iuInIta Hn JIiinu před vm updloiibn v Komtnlel AOc
Pixlolilzny pnjuliliintfi Hpojoných Htittfi (i (i in 1 ) 11 f t t 1
Vnrnřo Piíifi It H M IIIKIIilliHlMIlIlMI
Hfi11 iihmy n&iittinW ivntcb m t I 10c
'(romfi Ičchm olirnzft ponky
liijcino ccluiořtibn přcilpbtlltn
I Ti 111 kviii co preinll ulolní přf
hor niWnlif o íll kuNccIi jemnil'
lio iiniiorliiviinclio porcoliinu
10 zliilyail kvítkovými oknt
hiiiiiI % ilojiliitck ti 00
Dálo ilovolujuaiii il oiiiimítl
hi olxlrJcll Jniiiií zúhiImi čcuko
uriKtlckýdi n Biígllcko čcNkých
ilovufkň JiikoJ 1 llumaén
Joiirtňfi v Čcxko nriKtleký ulovnlk %M)
JonriAfW unglliko řcgký ulovtifk $175
JolJíi&řlV tllIIIIHř W)
Mimo to indiu o celou kiíhoIhi pftkml knihy: "100 dukliinincf pro tulit
iliií" od ncJpřediiřJAÍeli čchki-Ii iplyovnlclfi klorou niil)(ím zafiOa
"Na Mnrjiíncu" (Tli o Vlllngo Taveni) polkn pro dvfi ruce ti piano
in !ific
Zvouco přdlolo ivd k liojndmu pFuilplilcuiií n poilporoviinf nojliiclnřj
filho ř(!Hki'lio fiiMoplHii doufftnifl to liojnft vyuíltluijí pffluíltohtl nitmi po-
nkytofttid HovRíiktou VydavatclMtvo I'ok Ziíp
PIVO
Storovo pivo vtiff no
7 liMlnoin r iii-JiMhuIcIi ti
N()Jiii()iliriii'i)fcIcli iilviivKrii
n uvíilň NiU )lvovnr Jimt
jniliilm toho uiulólio t
čtu lnuli UimH vtilllij iii
niU(liiili'iii niiiof-ony Jitou
hitili-ml ukloní 11 vn 1 1 f ció
vitnj'iii a iluliiiniiUiiiini
oiiNiaroii piili-uhl ku ilii
ni iivii lil v k kitill niipl
hiiviicliu mi-ojciu iiHiiiotln
luhvl unit ly iiMmIo m
VKiliirlimii (la ul ykn Jtl
lliiiBlno[iuli-liillil ifl kou
pi tt rliiHilu jnliotit li iUlil u
iiuíiiihi t Miornovo pivu
IIiiiIk ViUuiIuJI-U Vj'Ui'110
(íltunmU Ut
SlorjE Hrcwlng Co
OMAHA
llllllVllÍÍ)ill)
'Hloiiuvo jilvti" pnwlávil všichni
jřilul oUtiiMluícl Ni-iuA U j váí ilo
plité ul náiit o ťviiy iu pfíuHiii OmUvku
Johánek Bratři
Ulíi
první tiítly whIhii
mt VI IlUrttn (lmha Sek
Ilubri vln likéry iluttUjr-Uiulf
Dr B H
Ghedeck
Q
v umí 11 11
"
čím m Jižní 10 ulices
OMAHA NEB 49tí
T)r IP T IXníal
český lékař & ran hoj li
ÚNdnv na v Karbach bločku číslo
pokojo 303— 'Tel 176:
Ořu lni hodliiyi Od 11 (to l h od 8 do 5
Obydli Jlliemtp roh Ifl a Contorul
Olniliil IhmIIiijm UdíHiloiliie vníor
Ornatm N-ti iH
IllllHkH IIlllllOs
český ::kovfii
v C 1903 jilci 13 ulice v Omii
vjkoiiilvt 1l1lf0 luvní vSih Iimv
pni n clu kovAfkí mUjh í
tUlnt ltionott ríluiii ta kuv4ul
mtt (a piuii upiikopnt no ruH llott
rhulpIatMo se nu Pokrok
pouze H nhn