Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 18, 1906, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
MAXIM GORKIj!
ZTRACENÍ LIDÉ
i
7B
4
1 rodívuv ho oHlrým pohledem nu
fclmy zachví! ' udolal krok
) ! '! iír
[HJt u wjinnv crjHuif aijoaiiu nu jo-
fÍŽO vul J'otoui mi jdio tviíí
jlynul Hit ÚHiiií-v loinNlnň ru-
lwM u ilíviijo ho upřeni nu rvť
nmlru o(iuI'hj uctiví
"(Jo j'Ht to wlnf Sninl byl cV
řlt zuvraiilfn?"
(ui i n i
J J nlllW BIJ l-IIMI )OIOD))ei)i' UU
Jffó s('i lřj 1(111 vySiítřlijící MOUilcc
ti'i'liuiílov hluboce ní vzdychl
Wii nu jiokřižovttl a pravil pak ross
lorlctiři
"Ali Jlužo mujl Jak jwiii no!
l olio iVtl pokiiiJí Jolyž jHťiii ku
{ vel a jihIiIAII hoi itj uj nj I I'o
f lom !lyž jVm ví-iM ilomrt idruch
jvcclil'! ninc ojiiiMtítii Uožc uchraň
jY"i zlcho NřkiJIikratii clilcl
in tomuto puiovi vrchnímu
lítcli zhilc" roty odřckiioutí
ivt alo bál lnem his Víte Jcnt
l to lakový lul j'nt jčpo tiHtoupitl
Ijnymim m aoy ku kmhu ncco no
J'rcjol rycbln rukou po vzdu
dm potom po tviři a Mchumliiv
hvmw ilo limto novu hi vzdychl
"Nebenoční JiiKt A tonto pán
j'i't jukýiiii jejích riícVlníkein —
) pravým túnmtmrm lupinu"
n " ViSuk my mí ho jirnhlciliieuio
' !l I 11
pravil unionu vyyiiiiiiiiiyin uiiiHriii
iiiuprktor dívají hh na rv tm lutra
JiHtívým pohli'ili'111 "nám ho
laké velmi ilobřo!"
U "Ano hriiiri' jhiiic Mpoiu mnfi
yinínií" potvrzoval Kuvahla Iii-
vern i tonem t 'o dal jsem je-
noi 'platlft tobě a tvým liijem a
YmlhnVV
"1'ánov" zvolil iiiNpektor
''Klyňelí jalo? I 'roním íibyNto ní
fíto ziipamatovnli I Já mu jo ncnil
piiMlím Ahl Ty tedy lukf Nu
budi'H na nino iiamatovali I Nriiím
li hřebíiiek milý pHteli"
"Nechval ni [iřed bojem milý
příteli" pravil klidní) Armtíd F
miř'
J)oktor mladý muíí n brejlemi
'díval no nu něh zvedavě vyňetřu-
jjící Hoildce Ne zIovčhImoU poorno-
jttí a 1'etunikov n vítéoNlávou po
iirrjiu innicii iur luin-i u i i 1 1 ti i
jiiu nČlio
Ve dveřích noclehárny objevila
-i! pochmurná postava Alartjano-
rriNtouiuI tiNc u postavu no
za l'etuiinilovem tak ž jeho bra
da naeliázda no pud temenem kup
covým Se Mtpmy díval no na no
ho diákon Niroco vytřeštiv Nvá ma
ličká zpuchlá a červená ořka
"Nutno víak pánové abychom
něco vykonali!" navrhovnldoktor
Martjiťiiov zkřivil hrozní! tvář
íi najednou — kýchl jiřímo na hla-
''vil 1'etunnikovu Tento vykřikl
Skrčil ho iiNkoěil Ntranou a div žo
'neporazil policejního iiiHpektora
jfiiž Ntéží ho zadržel nastaviv mu
KViiu nárut
" Vidíte?" pravil pobouřen? ku
pťc ukazuji na Martjanova "Jíle
jací jsou to lidí!"
Kuvahla xe ehi-ehtal Hoktor a
vySflřujíc! Koudce so hiiiált a ko
dveřím tionlidiárny píiťjufely
vždy noví a noví postavy Na
puht osjwilí optifhlí Ivářo řerve-
(iiýnia srapAleuýmu oíima h roeit-
ťhaiivmi na hlavách bey-
ohlední tuohlíífly ní doktora vy-
ytřujleíhu Muidcu i policfjního in-
pktiru
"Kam lerint" doiidousal jim
polteejui htraliHk t un j Je
iuttlrť it ittUtrkiiii lo olo tlvi-ii
Ui vnik oAm a jifh blo muolťii
iiinajien ki h Urt'tH ' ku plť
dtt vjib'1'hujiee odporný #tpiťh
voilkyjiilii h adoitul Kul
U podivu! n ní potom n i nh-d
loiWy iřiopMKojono inuojiooťiitoiu
llolo i'i kiivho ubii i ut Vil a
rauoviil nnail clicolo ho ko
známíli h mými podnájemníky a
přátelí? Checloí Nevadí — dří vo
nebo pozdéji budete nuceni v zá
jmu Hlnžby Hoznámití no h nimi
Doktor zmatení) hd usmál Vyňo
třující NOuiJoe pevní novřel rty a
policejní inspektor no dovtípil co
třeba vykonali} vzkřikl do dvora :
"Sidorovol Zahvízdej ftekrii
až Hom přijrlou aby ncih dopravili
vuz"
"Nu oilejdiil" pravil JVtunni
kov vyntoupív odkudsi kouta
"Myt ilfieHka vyklidíte pano
Utrhnu tuto boudu uřiďte no
dlo toho níci) jinak obrátím no na
policií aby zakročila "
Nu dvoře pronikaví) rozléhalo
no hvízdání policejního ntrážníku
a u dveří noclehárny v lesném zá
Mttipii stálí jojí obyvatelé zívají
ce a ňkrábajíoo no v týlo
"Neehceto no tedy seznámili?
Není to zdvořilí!" Ninál no AriHtid
ICuvahla
JMunníkov vylili! z kapny vá
ček hrabal ho v ním chvíli vytáhl
dví! petíkojM-jky a položil jo k no
houm nebožtíkovým"
"Može Niníluj nu pohřeb
hříšného prachu "
"(Jo o?" vyrazil zo Nebo rytmi
htr 'Ty? Na pohřeb? Vezmi ni
to zpet! VeTiií V) zpět pravím
ti ni-?cmo! Ty no odvažuješ
dávali na pohřeb poctivého ělově
ka nvá zlodějské Krošc? r'e-
táhnu těl"
"Vaso blahorodí!" zvolal pode
seně kupec chytaje inspektora za
loklo Doktor a vyšetřující smol
eo 'vyskočili ven a inspektor lilu
sítě volal:
"Hidorove Herní"
tracení lidé Ntáli vo dveřích ja
ko zeď a Ne zvědavostí oživující
jejich uvadlé tváře dívali no a po-
Hlouchali
Knvaldiiniávujo pěstí nud hlavou
dravec očima krví podlitýma
"Jsi podlý chlap a zloděj! Vi
zmi penízu Hnusná obludo -
ber pravím nebo vrazím do
tvých očí tyto pětikopejky
Petiiunikov napřáhl třesoucí ni
riiuii k Hvemii onom a nrano no
druhou rukou před pěstí Kuvaldy
pravil:
"Vy jste svědkem pane polioej
ní inspektore jakož i vy dobří
lidé"
"My kujiěe jsmo nedobří lidé"
rozlehl si' třesoucí so hlas Objeď
ku v
PoKcejní inspektor nafouknuv
tvář jako měchýř zuřivě hvízdal
kdežto druhou ruku držel vo vzdu
chu nad hlavou 1'etuiinikova jenž
kroutil se před ním tak jako by
mu chtěl vlézti do břicha
"Chceš ty podlá zmije bych tě
donutil políbili nohy této mrtvo
ly? Chceš?"
A chyttv za límců iVtuuuikovu
Kuvahla mrštil jím jako kotětem
ke dveřím
tracení lidí rychle- nc rozestou
pili aby poskytli kupci místo k pá
du 1 roztáhl se u jejich nohou
kiiče podéheuí a zuřivé:
''Vražda! Stráí zavraždili
mne"
Mal tjiinov pomalu zdvihl svou
nohu míře ni do hlavy kupeovy
ObjedoU ie spokojeným vVranu
na ví tváři plivl d tváře 1'etuiini
kov a Kupce schonld se v malý
koloně n opíraje e o zem lodiiuua
i rukami valil ho do dvora ilopru
váleli ji ťhit htoteltl Nil ilv'řl
h jxí ilv4 p"liiejní itliUii í n til
pktor uktuujo jun ii Kuvldu
ohil jUt'lil t
♦alknln hol Sviít lioí"
"Siaite h' holoubkoví!" pio
il roluoiuMiv
" NVupuv íti no ! NiMiprvhtui
u-oidvAjo přivil V úředník im i pjdo knt Irvlu" pravil
Kuvalda bráně ho policiHtfim kteří
I)řískocili k němu
tracení lidé ztráceli no jeden za
druhým Vfiz vjel do dvora Ju
císi zoufalí trhaní odnášeli již
učitelo z noclehárny
"Já ti dám holoubku jen po
čkej I vyhrožoval inspektor Ku
valdovi
"Nu co atamane I" tázal ho jíz
livě 1'ctunnikov rozjařený a veli
ce šťastný při spatření nepřítele
jemuž svazovali ruce "Co? Chy
til jsi no? Jen počkej budu toho
ještě více!"
Avšak Kuvalda mlčel Stál me
zí dvěma policisty hrozný a vzpří
mený a díval no jak nakladulí ucí
tělo na vfiz Muž jenž drže
mrtvolu pod paždím byl nízká po
Ntnvy a nemohl položití hlavu učí
telovu v tom okamžiku kdy nohy
Jeho byly již vhozeny do vozu
Okamžik byl učitel v takové po-
se jako by chtěl vrliuouti ho s vo
zu hlavou dolfi a schovali se do ze
mě před všemi těmito zlými a lilou
pými lidmi kteří nedávali mu po
koje
iii i
J li vii Klu ne odporu mieeiivy
a zamračený odcházel zo dvora a
ubíraje ho kolem učitele nkloni
hlavu ale nepodíval no na něho
Ivfartjunov ho svou zkamenělou
tváří šel za ním Dvftr kunou Pe-
tumiikovu rychle zpustl
"Nu pojedeme 1" zvolal kočí
zamávav opratí nad koněm
Vňz Nohou hnul rachotě po nc
rovné pudě dvora Učitel přikry
ty jakýmsi hadrem natáhl nc m
"'I'1!' "'I0!:!'! nnjiZA tnnoHid uiu
se iraNlo AiuiU) se zo iieilcl tise
a spokojeně ho Niněje májo radost
z toho žo konečné odjíždí z noc
lehárny a více ho do ní nevrátí ni
kdy Petiinnikov doprovázeje
ho pohledem zbožně no pokřižoval
a polom začal pečlivě svou čepicí
otloukali prach a bláto no nvčIio
obleku Dle toho jak prach Ztrá
cel ho n jeho kalhotiia tváři jeho
vyvstával klidný výraz Hpokoje
nosli a svědomí o dvora viděl
jak po ulici vzhůru ubírá no ryl
mistr Aristíd Komié Kuvalda h
rnkima na zádech spoutanýma
vysoký šedý v ěapeo n červeným
okrajem podobným krvavému
proužku
Petiinnikov usmál so úsměvem
vítěze a šel k noclehárně ale na
jednou no zastavil a celý se za
chvěl Vo dveřích napvoti němu stál u
holí v ruce a h velikým pytlem
přes rameno hrozný stařec v hnus
ných hadrech přikrývajících jeho
dlouhá tělo Nehnutý od tíže bře
meno a Nkionivší hlavu na prsa
tak jako by chtěl so vrhnouli na
kupce
"Co tu děláš'" zvolal na něho
Petiinnikov "Kdo jsi?"
"Člověk" rozlehl so temný chra
pot
Potiinnikova tento chraplavý
hlas rozradoval a upokojil Dokou-
co se usmai
"Člověk! Ach ty Což pak
jsou tací lidé?"
A ustoupiv Ntranou propustil ko
lem sebe starce jenž Sel přímo k
němu a temně vrčel :
"Lidí bývají rozmanití jak
so Holili uráčí Jsou ještě horši
nežli já Ano mnohvm horší
Ano"!
Zachmuřená obloha mlčky dí
vala se na špinavý dvůr a na či
sťoučkého člověka m špičatou šo
doti bradou proi húejíeího so po
ženu řrovna Jako by cosi vyme
řuval vými kloky a ostrýma očka-
not Na střeše Malého domu se
tu ia vraná a siivionie kraHtwa
mitnhtijio krk n houpajie ne
V šedých piÍMlýih ibldoíeh jel
úplní pokrvly oblohu hlo co!
nnpjiitého a ieápřiiH ho rovn
j iko by i hv ní ijiee o piidiiontÍ V
'odnhí Itjiku pevní so ihlitodlir
V sutý ti všechnu f plitu títo líc-
frfitní utýruní n muutoí letní
PPOTOHO NCJMIADSÍHO 1'RA
Vfe TAK JAKO PBO DÍ DLČKA
JcHfc netoliko dobrm pro dospíld lidi
ala Jest bczpuěno mltl pro dčtl táaobu
on PETÍIA
HOBOKO
vidy na ruco Urovnávil Jejich maló choroby ~ vy£lsl'uJo mla
dickou vllikosť a vyrážky — činí ttllnýin a otužilým tělo JcMt
to dokonalý domácí lélt pro víeclma uláli VyřMuJo krov w
Jlšfujo mocný a Kdrnvý oběti AhJÍ žaludek a vnitřnosti ožlvujo
Játru a dává ledvinám Hprávný chod Není to lékárnicky lék
DR PETER FAHRNEY k SONS C0„ 112-lli So HoyueAve Chicag IIL
lf
ř
!j
1r
1(
„ '1"" '
ČnSKX M CMOCNICn v Cretc Neb
JtÚU i iliiloiniilB KNf lHn A fi-nhi rooiiriiMilun
MpiiluMÍnh KtAlirli it f Jf MlMjl 111'IIHHIIil
liíiinl vtiuiil vyliíAliiiliiiiil iiHiiiiictiiiilj i)Uv
lNl iiimllxn vtitinl lir-Jiinwflldlrii lrojl hhuh
ruly Jukli junu Ixh t rlťU 4 ulrtijn X 'Mirl(V
m vlIirnCiil iMiJn UiiiH liiirliym vmín
1'hKin ulil Noiiiiťfil Jhimi iif(irovln Nmklnl
(iiiNivmIiIIiiiimI m ilMhnio ku tlm lotm nH
i'iitili(Mi'i'Uil hnl(iii4 lm'tlnt iířliiiiil
Nuv krMiil IhiiIov vjřláyí-nd imrou a
(invfillovioié nlnkifliiiiu
ZUiiiI pniiriiii vinulo UDdiil (NNtum
lch ni'iiioi'l XkiinIiiiIi ryvniiilldiioi
lmi m l lirini) rděn hliníku Rt fi-V tit M
ř m In (rfiirlin it iiiiiirNiilm Kilo ni'infií
f III plij- l luk H H plřttH lllllll iMltl-IHI v
I itMv illiiiii'h k lilky Ji'í ir liruunr m
'll mvuj" XII KMMllH JI I 'lltl Nl liro iluU
lilk O piillriiIlliiikM ll Ulíln nu riillliillil _
Ur CIIAW II HUUKUII OHICTIC NKII
NcJiiklílicnčJŇÍ nIíciIInIío f cclifl t O11111I7 I yciikorn Jcnt 4
Elcgitntnfi zitřízoný JIOSTINEC t
kiurl vlHRttil T
Toa Tordl-r !ž 15it Howardiil T
Výtot 11 KruKĎv "Cnblnijt" 1UÍI0 iih fenu Jiikol I iiojluf! lv hihfo
V I
2Í- O Dolním o líotl kmlunĎ idilit
Nh kkíiulfi mil pouxa tn nejlcpíí vínu JomniJ llkdry výborud doutní
vuuuijr iikiin' ii viiy po ruco
JOB NOVÁK
vit
Ziiainenilj 16%
přen klcrý ko vRi-cli ulrau pFIclKÍxHt tu
ncjlcjíSÍ oiloruf n( Jest tcu Jcillný
w x
vjitttnf lčk který JUtí ryléííí rflxné
SSuludcční choroby nechuť k j(1lu
ulahost a Kimtnč trlvlci žnludck Ku?-
ilý by je) inCl užívatl nebo 1 ližknFl mc
nřcuvcdiMlt o leho léftvé hoilnotS toto
ounnrucuji a iireiiiisuji~ijteiiy Krajuii
n Vtiic Vltek xe Storlinír Colo tISe:
Obdržel iem VaSo Knrlovamkó Hořké
Iéflvé Víno a požnul jsem žo jest to
znamciíity lok pro churavý Žaludek
íííuVŽ přijmete moe d(ky Zalicte nl
pro bediilrku o 10 láhvích Kil }?00~
'aoifk poStou xdariuii Na prodej v
lékárnách a jiných obchodech h't ímo
XUMÍlá
U S MEDICÍNĚ & IMPORTING CO
A V KOUHA řo(Mti)l
2819-21 Larimcr St DENVER COLO
Poral & Kunci
jediná řř-iiká
v físlu Vm Ilowanl nl
obchoduji)
ilifilniM vi Jel niiiklťin luliily kftíoml
f tiin) vSuimI řiiimiiriikýml výrobny Zu
v pluti im! vy AAI cí ny m fttfyu xhoCÍ
yHÍIn obriilciri pofty tJotmfky hýlil na
liuMiliíiil Kiliiriiiu 11 to kMý týilcn
Oilporiiťiuili Hru ilutri-ct Onmlm Hnť
Hnrik n Unllcil Hiutcii Mnťl Jlinik intf
Sill)blÍ?ÍD0jÍÍ!lÍM2jr0
1 "ll
Knotliim íiluruiH im]o
kriUuň tlluiitriiVNiiit ieu
niky lutdelintnU tuUtroJíl
Kramnl phom ornnny
fuukKi t ihIhImUi luiunle
vr%sé tvki totriuontky koueertln) j
Nlui?St ceny
Výlirmlu! jDilnutrl V K íurfuý
8yovd vftuieuiiniýiU UuiloluttiU &
lrnj& Plila liiiřit
auiuH x viTÍK
Mt iV WtKk A l'hli i ( I
ŠOffi & NAiBElÍG
ibithtný tUnluý
HOSTINEC
t ncy uh v Outatc
N raco itil {cnií SwhlinAv
moki ininucnité MHiy vlet u dru
hu t oejiťpli doutníky
TpW iUutilt v kKlon chvIH
lil Pauglií )it(
za skutečnou cenu
Woodměn i World
(lřviiřťt Wvůtu)
ČESKÉ TÁUOKY V OMAZE
A SOUTH OMAZE
Sq1i4 to -vcl
Dr 0 Rosowator
ČESKÝ LÉKAft
Úřadovna: "Bee Bclldlng"
Úiiidnt hodinu
V nnilli od 10 do lil dupul
Od 11 do lil dopili
01 II do 6 I „„
Tel
t úřmloTiig 501-11 t bytu 121?
Uydh-Oulo Í117 Junei ullot
ZvlUVt) iiiimrnoit ou Vmkie
híucoih 11 riO
0s£
1 cl kralaniiiii!
NijlacInřJíl lékárnu v whh
Juat likftrott
Dra W M Millena
luh 13 N JrtťkHuii ul V Onirtp
ktlol Jlt I HlilK
Itkírim t poAlil fllt kmínu Kr'luov
n v n-fUirtivmiy Iťktiulk Oakur
ltttMiit
'I míiiliKIIÍJ5t pUptitvu vSihU
leUMytlt přiulpitá UkuJt i jiiktu!
rUtotu bdi v4etoi riuM ltt
Slmánek
Dr Goo F
čtslf i nůůi
y iU 1461 (ti i] ul OuuK
flJul ktB' IM tltlthlt vxt
au 1 w v ti
tHIM ťU-Ut l0t
tM I Ja ll fcw4 atr - t irt H4
v'-