Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 06, 1906, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tí ffi OMAHA & m
Zdaním! - Zdarmal
a! do 31 května buďto původní
vt vodových barvách nebo 8x10
umělecky provedený světlený
obrn ZDARMA každým tuelem
nových fotografií
REYN tba ebotofraphtr
3 1 3-1 3-17 So 151b bt
383 východní itrtoi
TÍ10 Wonmn'H (Julld
lio New York Lift lild Omaha
Neb potřebuje několik aluloýcb
děvčat pro vleobrcoou domácí
práci Mzda od li do f 6 týdně
O bližlf podrobooitl hlaste ae aneb
piltes The Woman'e Ouild 519
New York Life Dldg Omaha
Neb 13-
— Výborným prostředkem proti
jirnlrn chorobám jest ber odporu
léčivé Svobodovo Žaludeční Hoř
ké Víoo které za % galou prodá
vá J V Kaipar majitel Metrový
aíoě oa jižní 13 ul Omaha 38tí
— MÍJLEPŠÍ MAJETEK ta
Jaooo v Omaze C 3421 jilní 17
ul Dóm o 7 světnicích jcit v
dobrém pořádku 1 oa lotě jsou
ovocoé i stiooé Hromy Kdo by
chtěl majetek ten koupit ať ai ho
prohlédne pak lajiité ho koupí
— PftlJME SE aluioé divíc
Je! vyzná ae ve vil domácí práci
Dobrý plat atálé místo Hlaste
ae u pí Fred II Krug ajn
Doulevard Omaha 43
Přijme 10 dobrá kuchařka v
rodině o třech člcnuh Dobrá
mzda stálé mUto Hlaste so v
Číslo L'0'J7 Dodířo ul Onuha
— Jak so irivfí dovídáme duří
so paní F Soukupové o jejíž no-
moci již dříve zprávu jsme přino
sli o mnoho lépe takže v době nej
bližší bude uzdravena docela
— Kandidátům ženitby sloužiž
ku včdomí žo povolení k sňatku
platí jen v tom okresu vo kterém
bylo vystaveno Jacob H Freye
jenž to nevčdčl stálo to dva
vahliingtony vedlo jiných jcStJ5 no
máli Froy vyzvedl ní povolení
k Hňatku n vyvolenou srdce avého
kulu Dettsovou z Avoca la v
okresu Douglas a jel do Platta
mouth aby so tam dal oddat Když
již míílo býtí přikročeno ku kopu
lačním obřadům shledáno žo l
musí Frey opatřitl nové povoleni
k (iňatku od úřadu Cas 'okresu
Jrey zaslal zbytečné povolen! do
úřadovny okresního soudce Pou
glas okresu uvšak bylo mu sdčle
no žo ony iva dollary nelze mu
vrátiti zpčt
— Předminulé úterý ráno dosta
vila ho do okresní radnice slečna
Jennio F Bcrry učitelka oboční
Školy přihlásila ho jako porotce
a projevila ochotu povinnost tu
zastávali Hyla vylosována iodo
jménem JFBcrry a ' ohnil k a byla
ji doručena v její obydlí Č 2711
Charles ul Bylo však rozhodnu
to žo dlo zákona povinnost stase
dati na poroto" obmezena jest pou
ze na muže a slečna učitelka omlu
vena -—Ve schůzi vodárenské komise
odbývané' předminulé úterý večer
zvolen byl W A Pastou sta
rousedlý měšťan kapitalista a
podílník v mnohých obchodních
ústavech členem uvedené komise
na nedostoupenou lhůtu zesnulého
Jame F Boyda Pastou bude
mtivati "nesnadný" úřad ten
ž do voleb listopadových v niehi
úřad ten obsazen bude všeobecnou
volbou V tfh na ryebbi
gvilané přijnty byly H rvmUwt
týkající íeimulťlm iíuvirnír
Iloyďa
~7 mayor UahUnau mtukA
rada jou l v vlaweh ukaialo 10
zjevné vo achuzi mřstské rady
předminulé úterý večer aé tm tak
křiklavé jak vSeohecní očekává
no Vo Kchúzl té pf-edložil mayor
městské radu ku schváleni nusle
dujících devét jmenováni 1 'Au
městského elektrika Waldemara
Miehaelsena rejj za pouličního
komisaře Thoma J Flynna demf
za městského nhstraktora Wood
V] Hartleye řep za mčstskřho
inžinýra Andrvw Hosewaterarep
za zdravotního komisaře dra H
VV (Jonnella dem za městského
žalohea Thomas FLeu rep za
plumhařského inspektora II W
M'Vea dem za inspektora 11a ko
tle Itobert N Wolřo a dem a
za Inspektora na plyn John C
Iynclie rep Městská rada po
předchozích úradách prvá tři jme
nováni schválila tři další zamít
la a tři ostatní odložila V násle
dující Nchfii schválila městská ra
da tél jmenování Bra (Jonnella
za zdravotního komisaře ježto
prý nabyla přesvědčeni že za ním
stojí fetni a mocni příznivci
Mayor so vyslovil žo jest pevné
rozhodnut setrvatl při svém vý
béru na vzdor městské řadř Do-
stojí-ll nové jmenovaný pouliční
komisař svému slibu slaná so je
ho příručím přítel Chas ftabata
—Všeobecné známý a oblíbený
mladý krajan pan Fr Končál
bydlící u p Karla Frýzka na 14
a Boreas ul podstoupil minulou
sobotu před polednem kritickou
operaci na zápal slepého střeva a
jinou jakousi komplikovanou no
moc vnitřní a leží nyní v nemoc
nici vo vážném stavu Asi před
14 dny onemocněl pan Končál na
zápal slepého střeva avšak zdán
livé lepí! star v nčmž so pan Kon
čál po pečlivém lékařském ošetře
ní nalézal byl jen klamným a ku
konci mínuého týdne nastal v na
moci jeho obrat k nejhoršímu a
přivolaný lékař nařídil bezodklad
nou operaci kteráž také v nemoc
nici sv Josoa dry Allisonem a
Kálalem za asistence dra Cha
loupky provedena byla Pan
Končál jest po operaci velmi se-
sláblý avšak jinak stav jeho ne
vzbuzuje vážných ohav a nijak
není nejhoršíj lékaři chovají pev
nou nadej 1 žo mu bývalé zdraví
opčt navrátí což zajisté jest nej
toužnéjším přáním všech jeho
přátel jichž pan Končál pro mír
nou a přátelskou povahu svou čítá
veliké množství Tčšímo se žo
mladého přítele našeho v čase co
nejkratším opět mezi námi zcela
zdravého a veselého uhlídáme
—Schůze výborů na slavnost
důstojné upomínky 50-letého vý
ročí úmrtí Karla Havlíčka Borov
ského byla odložena a bude se
odbývati tento týden v pátek tj
8 června v 8 hod večer v Sokolov
né Všichni delegáti vlasteneckých
našich spolků které podílu na
slavnosti této bráti přislíbily jsou
žádáni aby nu dostavili k této spo
lečné porado a zároveň jsou žádá
ny všechny ty spolky kterým snad
t nahodilých příčin uvédomčnl se
nedostalo aby se jich předsedové
nebo tajemnici jednáni této schů
ze súčastnili Následující spolky
učinily přihlášení k siičastiičnlt
Vzdčl Beseda Havlíček co původ-
c celé myšlénky a svolavatelé
Tčl Jeti Sokol Svovodná Obec
Kády ZCIUi Palacký Klovan
Kliika Přemyslovna Táhorité Do
dromilaj a Jednoty Ceskýeh Ba 111
jimi lantiuipeny sbory 1 Vlastisla
va a Boleslavas dftle Pčv Smii
ný Sbor Iyra Spolek Novodobýeh
BřrvorubcŮ Amerických Tábor
NVbriuka Č 4771 Tábor Colum
bii ca WOYY
-Policista UAlIeller mČI pří
ležilost přcsvčdčiti se jiik snadno
se může človřk doslali do 'tru
hlu" Předminulé úterý krátce
před půlnoci zastavil se jsa oble-
čen jako civilista s svým bratřeni
a dvčma soudruhy v hostinci C
Jloopera v h i02 již 13 ul kdež
dle obžaloby na něho vznesené dal
podnčt k velikému kraválu který
skončil statečný náš policista Di
viš zatčením všech rušitelů veřej
ného pořádku Vo středu časné
1 rána byl lleller sesazen a bude
nepochybné souzen před požární
a policejní komisí
—Den zdobení hrobu oslaven
byl minulou středu v mčsté našem
způsobem opravdu okázalým Do
poledne na (J(KM) osob shromáždi
lo se na úboči hřbitova Boly Se
pulehre kdež 11 velkého oltáře
slouženo bylo slavné Keiiicm za
chrabré bojovníky již přinesli ži
voty své v občf své vlasti i na to
následovalo kázání v nčmž líče
ny nadšené Činy hrdinů padlých
Vedle biskupa Seannclla podílelo
ie na slavnosti značné množství lui
tolických knčžl Slavnost ta po
řádána byla pod záštitou rytířů
Columbových a uspořádáni její
stálo nčkolik tisíc dollnrft Od
poledii o uspořádána byla slav
nost v Jlanseom parku opčt za
obrovské účasti obecenstva Prů
vod sestávající z čety polieiehud
by '10 pčšího pluku dvou praporů
!J0 pčšího pluku selniny spolku
vého signálního sboru slátni míli
ee praporu omažských lístouošŮ
hudby kadetů vyšší školy dvou
praporů kadetu sboru bubeníků
vojenských vysloužilců vojen
ských štábů a městských i okres
ních úředníku sestavil se 11a Kíiil
a Capitol Ave odkudž ve 2 hod
vydal se na pochod do llanscom
parku kdež slavnostní program
zdařilo byl proveden Rozkošné
počasí panovalo po celý den a tu
nelze so ani dlviti že oslava zdo
beni hrobů vyznčla tak důstojné
—Superintendent Nebraska lfu-
mane Society Mr Kllíson má nej
lepšl úmysl překazili nesvédomi-
tým osobám nezákonný obchod s
détmi V pátek rano obdržel za
tykače na tří majitele soukromých
porodnic proti nimž vznešená jest
žaloba že ohlašuji v novinách
adoptování dítek za tím účelem
aby si zajistili patronᎠPřestu
pek podobný trestá se pokutou ne
přesahujíc! ílH) nebo včzením
UOdcnnim v okresní včznici a Klli-
sort doufá že se mu podaří všech
ny tří vínuíky usvčdčití
— Francia Vávra taou ulonícl
'A oumberooe' proto také vidy
veliký je ahon kdo oa tížném
Scblitzovu moku ai rád pochutná
ten jen do hospody "u Sflupce"
i avítá kdo rád Itof má trochu
liiuřjlf teo "u Šflupce'' vždy oa
Jde to nejlepSI 1 doutníky jaké
kouří Mahomed v ráji FraocI a
Vávra také tam maji 1 pakli něco
plijde tobt k chuti tu oalezoel
tam lecoa dobrého k xakousnutl a
ke vlemu je tam atále vtip a
mích le by to byl pro každého
ořích kdo by v Omaio ph návitě-
v& avé nenavštívil kumpány tas
veaelé na rohu 13 % William ul
— Nejatarlím proto také nej
oblíbenějlím hoatiocem v řeiké
Praze jcat bez odporu hostinec
řízený po léta krajany ppSloupem
a Krumlem oa rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vidy najdete tam
íetnou apoleCooit % xa nálevnou
uamívavé tváře atarýcb známých
po Adama a Prokopa Kdo v ho
ettocl jich lastavil ae jednou tec
pfijde podruhé aaae neboř nikde
ae mu nedostane lepllho Ítolu'anJ
ocbotnijl! obsluhy Při hojném
odbytu nemfiie býtl jinak nci le
ca Cepu jest stále Čerstvý tíiný
Metiov Ulákaco ae lýce likérn a
doutnlko tu dostanete to oejlepll
stolí t trhu neboť Sloup 1 Kruml
lUoý 'Imijď' nekoupí 1314
iní5} m P
Zvláštní vyprodej mužských šatů
$10 mMw M za $5
Jsou to chladné obleky nejnovljiích vzor
ku— zhotovené z dobré
tkaných flmelft a míxturcs
— nejmodnfcjšího stlihu —
kabát a kalhoty oblek
mající cenu lio
ca
MnMí $2250 Oity lí $1485
ačjílch mo-
1485
Jsou to jsruí obleky 1 Dcjmodnéjfiích mo
drých a šedých látek— stejné
dobré jako od krejío zhotove
né 35 neboho oblek za
Frank Tomíů jest nyní zsmístnln v
nslem pdévním odboru IJude mu poté
Icoím aetkati se přáteli a osobni je ob
sloužit!
ne
t
í3
Srdečné díkůvzdání !
Pii příležitosti snilku oileho bylo nám proje
veno tolik důkazů přízné a lísky se vfirch stran le
cítíme se povinnými vzdáti tímto vlcm niíim pří
znivcům a přátelům avé
nojvřolojdl diky
Dík nál hlavně platí manželům JosiíaMarii
Zemanovým za laskavé propůjCeuí místnosti pro od
bývání avateboí hostiny jakož i za vcíkerou námahu
ae vzoroým obsloužením ctěných hostí spojenou
Dále dékujeme vlem kdol přítomnosti svou nás po
ctili a tak k lesku této oslavy valně přispěli a eice
SleCoě Marii Dulkové p Jos Pavelkovi pp Za
charimu a Wuertzovi p Jos DvoTákovi waolclům
Frank a Kůleoě Pavelkovým manželům Frank a
Marii Kroífovým manželům Kilovým rodině V
Přibyla hudebníkům pp Janu ftezátovi a Jos Tvr
dému a p Johnu Sekyrovi Konečně nechť přijmou
nejsrdcčnéjll díky viichni li kdož nám jikkoliv při
oslavě svatby uaíí nápomocni byli
ANTON A ANTONIU TfttSKOVI
Omalia Neb 4 Června 1900
Oznámení úmrtí a díkůvzdání !
Hlubokým žalem sklíčení sdělujeme víem přátelům a zná
mým truchlivou zvěst Že náš milovaný otec a tchán
IJYfiiik Ikonku
zemřel v poodélí dne 28 května 1906 Časně z rána v požehna
ném věku 93 let sešlostí věkem a ve středu dne 30 květua od
poledne pohřben byl na český Národní hřbitov v Omaze
Jest milou povinností naíí vzdáti srdečné díky všemkdoŽ
nám jakýmkoliv apůsobem v trudné této době vypomohli a bol
nát zmírnili ae analili ZvláStnl díky naSe náleží p AI Ko
řiskovi za proneunf dojemných alov útěchy v domě smutku a
na hřbitově Též Dr Frank Svoboda nechť přijme vřelé diky
niŠe za vzorné oletřováoí drahého zesnulého po dobu trvání
jeho choroby Rovněž vzdáváme vřelé díky ct dárcům skvost
ných věnců a aice paním Strombergové a Scottové p J šípo
vi manželům Tcítovým a rodině KrjnkovČ Na konec děku
jeme spolku Hedmen za vyslání tříčlenného výboru a vůbec
vlem přátelům a známým jit ae pohřbu drahého zesnulého
sdčattoili a jej k poslednímu odpočinku doprovodili jakol i p
Frank Jandovi za vzorné vypravení pohřbu ještě jednou
vřelé díky vlem!
YACLAY &ONKA a MAKIK TICSTÝ
7y
Kateřin aVsíi snacha
Omatu Seti S řtrviu Vo
Prodplaťto co na "Pokrok" $1 roční