Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 06, 1906, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    O MOGlflllHIUlt
I
1'1Xq Karel Herinek
ÚVODEM
Ve straně demokratické
naprosto určitou defíoice podaná
Má opravdu tu vadu že by ae dle
ní mohli 01 př stoupenci obecního
vlastnictví považovat! také za so
cialisty Je třeba poukázat! k tomu
MBPISIíXliSaTWjS
uodv společenských boun a
převratů byli vždy provázeny
snahami o zavedení společenské"
ho ladu který by truiil rozdíly
stavovské Či lak jsme nyní na co socialisty lílf od těchto lidí je
chystá vykli fikat rozdíly třídní Křesťan třeba stanovili jistou hranicikterá
st váleCntf taženi proti živlům ství které bylo příznakem pádu Janeji ukazuje lak daleko de
a a _ I _ - ~ -
socialistickým Tak alespofl nejen H6e římské ale i starověké pouhé reformování dneiní společ
znamovaly nedávno časopisy společnosti rovněž obsahovalo posti a kde začíná změna spole
Výprava ta namířena est protJ snahy podobné které ovíera italy Keňského řádu
milionáři vydavateli žlutých se kacířskými jakmile se ustano Definice konečná pak by zněla ™
žurnálů nesrstovi proti obecní vil nový řád věcí jakmilo spole
mu vlastnictví representovanému čenský řád založený na otroctví
Dunnem v Chicagu Johnsonem v ustoupli novému založenému na
Clevalandě líearstem v New nevolnictví
Vorku A když v prvých dobách kdv dílo třídních
Uvádím zúmyslně zprávu tu obyvatelstvo městské nabylo vý Dlužno ovlem míti na paměti
abych ukázal lak nedostatečně Mimu a domáhalo se vlivu doilo že definice ta vztahu e ae k duel
MAliAniuin tmmt J !!!„ li lnlrtm a linutím iitrA uvalí na nímu hnulí naclallitlrli 4mn nálmf
v kruzích politiko a žurnalista 19 tiz náboženský tu opět úplat kdyby měly býti zahrnuty i systé- N
Obecní ani atátní vlastnictví va- nily se snahy podobné Kommu my zapadlé a opuštěné jako saint-
řejných prospělností není samo o pliniua Tábora jest jenom jednou
" II I Kil I
sobí socialismem Nejdokonaleji piioion a ioiioiq ucjinncno vy
vypravenou a spravovanou síť v0)9
železných drah má ZDátcčn cké y y uyiy potřeny vždy
Prusko nejrozsáhleji! síť obec když nový řád věcí nastoupil vládu
nich drah má Videi ktorá vlastni ilo vždy znovu a znovu objevo
také elektrárnu plynárnu vodárnu valy se v dějinách když společ
a alky a přece nikdo neodváží m ooic mtan V0J° Hozeni
tvrdit le bv vláda pruská lež ie J vcci zcela ucinou bovotl-li
w m w m m t — _
též majitelkou dolů bvla ovládá- P'"'" o Pdu řlia řím
na ideami socialistickými nebo le iH o roikladu antické starověké
by staroata Lueger ve Vídni bv! ipolečnostl Nikdo nepozastaví ae cialismus jest naukou která se
socialistou i um um Muyz cio neno siysi loincvniiiuio jioum n pomicity zi
ii-rt-ni kini siut!Mi společnost feudální zalla na
iviuwituv wuiu v aa isvwtwia lna t t g t
hvrh lbo odUti nolnil n vzay v revoiuci francouzské a ve
vuvlllenl tohoto mvllnkavihn M"Utl r0ku M- AlopOVSŽuje
„„i„ „i„ik„ se za věc naprosto nemožnou Že
vy i yiv iiuiibouii uacini aaurj
ila doba zahynulí Společnoet
kapitalistická nebyla tu přece
před dvěma třemi aty lety Je
plodem dlouhého dějinného vý
vojo lidstva ale není nikterak
HOTEL PRAGrUE TOuTO!
na rohu 13 a William ul Omaha
Člitd a pohodlně ZttMzcné pokoje pro cestující Jakož 1 fhurn fvkkm
trr vsorá obsluha V hostinci oblrZfte výtopný HTOHZ0V UŽÁK
noJloj&í druby vln a Hkrirft a nojjomiifjfií doutníky
Krajaní stavíttte II do Ornahy návlítfivoii iibytuJtH no v botulu l'rbi a
uSotílto nejonom peníz alo zbayíto no I víullkýcu nauází 8
Tel A1HH O příznil krajan 6 Híídd VIKCKKU J DOIIHOVhKÝ
taktoi Soclallimm leit naiilíňii n I "
j ii - culili i un umí tm it ttittttvf itit ttvttatiai
vývoji ipoíecnoiu o zmene spoie- 2 wu-m a
čenského řádu ve směru ipolečen- 5 - u uiU uiuu
ského vlastnictví a odstranění roz 3 T1TS % lř A TTT TIT A RESTAURANT A
Lil AYlAUJftŮJfteft HOSTINKO -A
v film laoo Iirniim ul
IMkoAmUó Mřífatidkto píro- C
Trar Importovaní piva ne Copu
varu v rixnl v CovMch 1 obrnu Alunloh Jlavarla pivo
JJuhcIi a ivfjtozndiiKÍ FauHt Kakalo roxnfibloii riiputaci
KavAroa pro dlímy m6i& so na drulid podluo
l'lvo AnlicuBor-
401 ř
simonism fourierism atd bylo
by potřebí rámec ten jefitě pooě-
kud uvolnit Fouríer na příklad
nalézal ve ave soustavě dosti mí
sta i pro kapitál a kapitalisty
Ale soustava ta ac geniálně pro-
mytleoá byla přece jen přilil
ovocem přáním svého povodce
než aby mohla dojiti svého usku
tečnění
m i au
nesmíme zapomenout! ze so
llSSSISSSSttSSiSSSSIltlSlllSI
e-H-Hh--e -e~eH-" ♦♦ -♦ -♦ -♦ ♦ y
NoJoblíbeiiřjHÍ Klřcillth feelifl t (línali I tciiltovtt JohI
EloguntnS zuřízoriý HOSTINEC
bturí vlnWil
Toa ZWovdlr é 121 15 u Howanl ul
Výtořn Krutův "Cablnct" ntdlo na řiiiui Jnkoí I noJlcpM piva labvo
O hojnou pilion krajanti 24dá JOH NOVÁK
ta Na ikliuló iiid pouzo ta nojlepíí vína Jemná iikdry a výborná doulrií
v junuj ThHUHfii j7Ay po ruco
abych poukázal na nynější sliv
socialismu v Americe i v cizině
M a á # t I 4 ě
unci rjyii jasným prostým a
srozumitelným a nevyhýbám st
nijak diskusi Naopak budo mi
vítána fen jedno podotknu pře
dem Nebudu odpovídat na pří
pádné námitky nebo polemiky leč
až řada mých článků bude ukoo
Čena Je to nutno z dvou hlavně
důvodů Předně látka sánu je
přilit rozsáhlou a je tudíž nutno
se omezili na podstatné rysy a
polemiky nevyhnutelně zavádějí k
podrobnostem často malicherným
vot společnosti nýbrž zahrnuje
a možno říci v přední řadě zahr
t ffet l Ě M M Mm
nu e i zivoi nospouarsky e
tské počítá a počítali musí i s Či
niteli kulturními ukážeme později
Odpor vědecky založený a zdů
vodněný odpor proti socialirmu
jest možným Jen na tomto základě:
Huď bylo by nutno dokázat la
dneiní společnost je posledním
posledním slovem tohoto vývoje stupněm vývoje Že sice můžeme
Zajde jako zaíly její píedchůď očekávali změny podružné ale že
ci Ustoupí společnosti jiné jako
kdysi ustoupila společnost íeu
dáloí společnosti kspitaliitické
To jest myslím jssno a po
chopitelno každému rozumnému
nenastane podatatná změna spo
lečnosti nebo by odpůrci socia
lismu musili dokázat Že plíltí
stupefl vývoje bude jiným než
socialistickým O důkazech po
st k dnešnímu inolefenikámu
Za druhé vážím ai pohostinství řádu ti rádi zapomínají na to
poskytnutého ml ťokrokem Zá- ipolečcnský íád ten so pc
padu a nehodlám ho zneužiti tou
měrou abych čtenářstvo jež má
zájem na věcech jiných přípravo
val o přilil mnoho místa
Předem vlak poznamenávám že
nehodlám ae zabývali pomluvami
socialismu Otázka dělení která
střelila a snad posud strali v
hlavách některých odpůrců aocia- duelní působí jiité síly proudy a
lištnu jest pro mne věcí odbytou
Stejně I předsudek chovaný vůči
socialistům jako lidem považo
vaným za lenochy llváče atd
nehodlám vyvraceli Vím že
obracím se k čtenářstvu myslící
mu které chce poučení vážné
informaci správnou a tu podali
bude moí hlavní anahou
V závěrečném Článku pak uve
du literaturu která sloužili může
k dalfiímu atudiu — A jedno
tělilo by mne více než co jiného
člověku Ale ovlem li které uounycn zrmka nav aiytime se
záiem poutá k dneiní snolečnu strany odpůrců socialismu sni
" i "
miz so v živote setkáváme
Socialisté jsou tedy ve smyslu
tohoto čláoku vlichni kdož uzná
vají že společnost dneiní uitou
piti musí společnosti nové sorga
nisované na základě společenské
ho vlastnictví a na základě tole-
lentkii ne pouze oblantkí rovnosti
iidl
Je přirozeno že ti kdož se k
názorům podobným přiznávají
nemusí býti ani Členy socialistické
strsoy a přece jsou socialisty
Ale jest ovsem přirozeno Že
lidé tací nemohou býti také řád
nými členy a přísluiníky stran
jiných tedy na př republikánské I
a demokratické Ovlem atane se
časem že socialista opravdový
přesvčdčcoý socialista je spole
poieccnsky rad ten so po
zvolna vytvářel za dob kdy jeltě
každý šlechtic pevně věřil že
jeho třída jeho kasta bude tu
stále a bude vládnout ni věky
A zúmyslní přehlížejí tito ioteres
sovsní ptíslulníci tříd dnes vlád
noucích příznaky které svědčí
o tom že i v lůaě společnosti
směry které jednak rozkládají
atrukturu (složeni) dneiní společ
nostl jednak tvoří prvky společ
nosti budoucí
A jest dále massa jsou liroké
vrstvy lidu které rovněž se do
mnívají — že to tak býti musí
U těch není vlak příčinou této
víry zájem nýbrž bezstarostnou čenskými vztahy a poměry poután
vi - - w a#i # a ar a iťMi-! j
lim fV' ' t v
nevědomost lhostejnost
Socialismus jo naukou o vývoji
společnosti o změně společenské
ho řádu Ovlem ne každá nauka
o vývoji společnosti o změně spo-
Í ÍNTtK R ATfO N AiV
! y il'['í"rA' Hohl by Pott IM uii I
uaiaivii wukiim o u iiiuo vivuut
Adresu sdělí redakce Není vždy
třeba a takovými dotazy nems
1898i h
fflANSMISSISSiPřlJ
EXPpSITION"
QIIAHAU5A
Dvanáct príCin
vlcobecného
li snsd významu
obraceli ae na list
Plán můj je tentoi
článku pojednám o socialismu
jako theorii společenského vý
v)je článek druhý bude věnován
hospodářským silám působícím
ve prospěch socialismu Ve
čláoku třetím pokusím se ukáiati
i Činitele kulturul mravní a
právní ktrřf přispívej! k Křen!
tohoto se tohoto učen!
článek čtvrtý vysvětit viijemný
poměr dělnického hnut! a soci
aliiwu Pátá úvaha věnována
bude poměru ostatních stavů k
socialistou šestá sabývati ae
bude socialismem po stránce
politické Závěrečná
společnost ai dospěje k určitému ivých "Nové státovčde" i
(Y stupni vývoje vrátí se raději zpět mravovědě" jest rozhodně sociali
1' k SDoleČenskím řádům minulosti stou Stejně Owen mohl jiti v
k některé z těchto stran ale stra
na taková sama se obyčejně dříve
či později Členů takových zříká
Proíessor dr Menger mohl na p
jako rektor university vídeflské
býti na zemském sněmu členem
strany liberální ale ve spisech nr0i Horova Matli slftdovií ullMíV zMíitvií vl nř-fiiA
- 0 v „
celé řadě věcí a anglickými libe-
rály a přece— byl socialistou
Socislism jako strana politická
orgaoisováo byl teprve r 1847
jako proud myllenkový je mno
hem siarlím (Pokr)
CHAS H STILLER
vlastni vzorně zařízený
! Hostinec
na severosáp rohu i] a
lioward ul v Omase
Má na sHladě vidy oejlcplí im-
visty kteří tvrdí le vývoj apoleč- portované I domácí
nosti směřuje ke imlnl společen YÍlUt U likéry
kapitola akéhojřádu ve amiru společenského Storiův ležák vidy na čenu
pojedná o vyhlídkách soelslistnu vlastnictví výrobních prostředků Chutný zákusek vidy po ruce
t Amsilce Ale ani tak myslím jeltl neol Zastavte se na lsdcu aa
přes všecky jiné kořalky školsko IrNké
kanatlské neb domácí Jest:
liylo by to ovlem učen! neroz
umné nesmyslné aie nauka o
V prvém vývoji společnosti o změně spo
lečeoského řádu byla by to přece
Jest tedy třeba k definici aocia
lismu po této stránce jeitě dodat
ku A dodatek ten by snei asi
taktoi ve směru společenského
vlastnictví
To jest ovlem ddinice (určeu!)
hodně liroká Ale pak skutečně
zahrnuje i socialisty radikálu!
ktetl ládaj! společeuské vlastni
civ! vlech potřeb Životních t iv
komunisty (udvoieno od slova
commune — spoucaý) 1 koutku
I roufradl j Iťartaoii koinlilunrl vlčeli bc
clijk liUTíkolIr 1 tich
J 1'uiiAtKll HAU t JomiioMl 1 lho!ni'tl
ptScbali lucko cu tya íoincl TyMlnA uv4-
dnna do Utiu
S ťoiiltutl itmlnuvl m roiá th unit ftio
Jtka Jmo4 ebutl ílmlku ía a iiomiiih
1 rmilrU vylit JitknttleliUll i finto-
ion ittli i ftbllbímm a louH v nnllnách
I I'oiiItiII jyftdi'! viní ky otUdtl kiřalky im
dlllnl borkeb t Apoj na f Imltrinl do ťk]r
S 1'onttkitl jD( to Jedllit llidifi luk7
niliiiani iHma od liuiluikfti ti"it iiikdy iio
liftu v ml tli nUrl tldy ? lativltti 4
utuikuu lti"'lnll
T I'(tillj jiin t jviilué 1 tiojvétiirb
lmtlu um! ))U o brui4 náutk Jol
ijU'II iiuk' lrfu4 jkut
I rui ltU J n Jnlinin hikjr mli
vsiioa h1 pnilltnna rArnbuii latoty $110'
ryjilai! m kuMéuiii kdo olilvrl v n nKjuké
Ikoílllvá liUkjr h"ti ninlií alitrvunl JU lnu' td
S Je iiátu yrítiín 1 nJliMSt'a
lát'k nikl) m iit)rMl44t dukmt nedotáhU
lilního lUtl vliliiti h kUdiltkh
10 ronltitiU fusi i fciin k obllt6 tvujl
vlmtnl budnnlim t ynkiáiUnl liijuťufdi
iim niiumntini eui umtt tM tltHtilt ku
ctniS ituitl 1 tri iiutřuUiynlo n knne Ul
11 řmlinll J iKblcn nikoli Jukti iniit
lkur liliujlil ?)bojiit H h iHiliJHeln h
iminud nhil t to flm kmvfiil J~prtit Iřily
lllfý Jfntfliik t'Vluirll KbMliíui
Hkrtn ií'Jííí itmJnl Jk'4it
U ruitlfutl m=Uén } ifl uniím !(
tliuulm íiUn (ir4fi9iéiH }-JI ýiilsn
fli ji'in ili(tiiuuém W1i11inl ? u"Iiihi j I
1 UiA j
WILLOW SPRINGS DISTILLERY
!
OMAHA
VyrabiteU Cíoldn Sheat čiitélitné a Houiboa Whiikry
a Itrovy ilagle jalovcové