Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 06, 1906, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I t -m
ji Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ íj
LINCOLN Neb — Ctíná
redakcel Prosím o otiltíol násle
dujícího V posledním mém do
piie vyskytla se následující
věta jejíž smysl není dosti jasný
a mohl by vésti k nedorozuměni
V dopise totiž stálo: "Nechci aby
e myslelo io ji jako jeden z
těchto podnik onen bájím ale
íiním tak proto atd'' — Dle
smyslu oné věty mohl by si třeba
mnohý slovní kritik mysleli Že
já jsem také jeden z těch které
Matice podporuje Ale není torna
tak Laskavý Čtenář nechť větu
nu si opraví jak následuje: "Ne
bci aby se myslelo Že jsem jeden
z těchto (totiž z těch již jsou
Maticí podporováni) a proto žo
onen podnik hájím atd — Po
dotýkám že kdyby tomu bylo tak
skuteěně byl bych na to hrdým a
považoval bych to za čest Ježto
v Sak tomu tak není žádám pouze
o konstatování fakta S přátel
ským pozdravem John Kreyčík
ATKINSON Neb — Ctěná
redakcel Já vím milý Pokroku
že už si myslíš že jsem dočista
někam zapadla na tebe zapomněl
Ale není tomu tak Nezapomněl
jsem ale mám stále tolik práce
že se ani nedostanu k tomu do
pisu A pak i tím stálým deStěm
jsem celý mrzutý Je to věru již k
zlosti stále príí a prší Jde li
Člověk do města směle maže
očekávali že cestou zmokne O
stavu osení nebudu mnoho psáti
Jen tolik podotknu že píenice a
oves jsou dosti obstojné kdežto
brambory pro mokro nemohly ani
vzejiti Koma snad je pěkná
někde na půdě nesežraly-li ji
mySi Nu snad by mobla býti
pěkná i na poli ježto je vláhy
dost jen kdyby byla zasázena
Pastva je dobrá což je pro nás
velice důležité ježto zde jsme
odkázáoi hlavně na dobytek
Mnohé již to velice zlobí a jak
slyiím chystají se vSecbno poset
travou a pěstovat! jen dobytek
Není divul Již čtvrtý rok se obilí
nevede (a když není možno na
ři akrech vypěstovali ani tolik
potřeba je pro domácnost a
pro koně tu přechází vSecbna
trpělivost Nu nesmíme zoufat '
ale doufat Jaké pak lamentování
když za smetanu utržíme tolik že
nám to na živobytí úplně do
stačí Srdečný pozdrav všem
čtenářům! G Jonáí
WESTON Ntb 30 května
— Ctěná redakce! Ať mi jen
někdo haní Ameriku tu ochrani
telku a matku lidstval Lidé tací
již zde nejsou spokojeni měli by
býti posláni tam odkud přišli aby
tu nedělali ostudu Málokterá
země může se honositi tím čím
vyniká Amerika jež Živl nejeď
noho darebu Myslím že málokdo
opustil domov svůj v dobré ná
ladě a že se tam vzdal dobrého
postavení A pakli ano pak byl
člověk takový bláhovec že jel do
Ameriky Amerika slibuje každé
mu člověku živobytí ale není zde
právníka aby mu nalezl toho
člověka jenž by mu musel živo
bytl dát Proto jest povinnosti
každého Člověka který chce být
dobrým občanem aby nezaložil
ruce v klín nýbrž aby se chopil
chutě práce a byl Šetrným Šetr
ností nemíním ovšem lakomství
Zdali tik se zachováš staneš se
Cleném vážeaým Pilná práce
vydobyla mnohým lidem blahobyt
a tu se mole! dodělati dobrého
postavení Mnohý člověk jest
mnut a sobě i jiným na obtíž a
to vlastni víaou svou že nepo
šlecht rady dobrých přátel Kadil
jsem svému příteli aby šetřil
peněz a aby se rozpomněl kdys
Jsen jemu a matce jeho vyplácel
sem cestu jak jeit bída zlá atd
Vlak nic plitao 'liudu tt ženit
koně a buggy budou samé fábory
v buggách hedvábné sedadlo!''
Přijel matce oznámit svůj plán a
ta byla radosti naplněna "Jedu
si pro peníze!'' — "Kolik po
třebuješ?" "Aspoň 75 dollaru!"
—"Tolik nemáš zapotřebí Kekni
panu faráři Že jsi chudý rentýř a
že máš cbudoujmatku on tě možná
oddá za dva nebo tři dollary!'' —
"Myslíte že já si nemohu- dopřát
výltt do Omahy tam se nechat
oddat a zaplatit větší obnos od
oddavekř Tak aipofl pozná žena
že ji opravdu milul A také jí
musím koupit nějaký Šperk atd'
— "Kup si raději mouku a jiné
potřeby ve Étorul'' — "Tam
počkají!" — "Mám jenom 15
dollaru!" — "To je málo! Řekně
te svému hospodáři ať vám dá
mzdu za 4 měsíce kterou máte
dostávat1"— Musilo se tak atát
a tu bídu oČepit "Lidé sice po
vídají že jsem si místo bugga
mohl koupit tři krávy ale víte
mami Uúb stvořil svět a Adamovi
dal svolat všechna zvířata Ale
ten pohrdal vŠÍn až mu dal Evu
S radosti opustil ráj i zvířata k
voli ženě která mu byla -nade
všechno a pro ženu trpěl raději
bídu A to já mohu také do
kázat" — Toto uvádím milí
čtenáři ne ve zlé vůli to nikoliv
nýbrž jen k poučeni těch mladých
Tak se skutečně věci maji Tá
jsem na př šel hned druhý den
po oddavkách na pařezy Mnohý
člověk snad proto nechce míti
ničeho aby mohl obtěžovat! lidi
majetné Kdjby pak neměli ti
lidé Šetrní kde by vzali pobu
dové? O svatá sprostoto V úctě
Jos Kastl
ZASLÁNO
Zh sniláno toto neběřa redakce eod-
povědnoati!-
Víimii tím ktofi le clil uraženým v
měm Feuillotonu v 1'okroku Západu
uveřejněném a ktofi největálm roz
hořčením odmítají 4zr "Moderní
Otroci"
Vrtat Krajané I
Z měho řoulllotonu urnáte sami tu
Jsem nejmenoval řádně uríitó mláto
ani určitou oiobu ca kterou by ao mftj
ělánek vztahoval Nemohu přece- rn
to to kabát který jitcm ušil padne
právě Vám Za to rozhodně nemohu
Mne to nyni báječné těší že jiom tak
dovodným krojěím
Vzácná tchýně paní Osvěta Ameri
cká viní Jiitěho člověka io mi byl v
komponováni Článku nápomocen Toto
rozhodně popírám Ka prvé znám dost
vřel o kterých mohu paátl a které zná
vftňina lidí a pak soudíte ail podlo Bo
be Vy jato psali aul poilední nepopi
ratelnou polemiku na schůzi za tím
účelem ivolané strčili jato hlavy do
aeba a akládulií Každý přlttpěl něja
kým tím básnickým výronom citlivé du
Se jako: " — bezkarakterní člověk —
Staněk!" Děkují! Klobouk dolu i
Žo jsem byl v Dakotě — nopoplrám
Kolektoval jnem peníze jodon don a
ten den večer jaom odjel Bkolektoval
jsem $150 a měl jHora za Vámi $300
a několik centu Jakmile jacra dojel na
min to poslal jom ihned dopis co jsem
učinil — a žádal Vál o účet co dluhu jll
Ptin Itosický mi odepsal žo jo via v
pořádku io jsem dobřo učinil oznámil
li jsem svůj odjezd i to jak ae věci
maji
Od pana K W lkrtoio jaem obdržel
účet na Í165 a mimo to urno neitydatě
upomlnal a 1140 ta slovník který jtom
prodal a peníze jemu samému odevzdal
í' so s penězi stalo f Kezaneil j do
knih IHvím 10 jo tomu jak ntohht
pokladna I knihami louhlanit při ve
černí uzavírce kdjl jw peulza od
vedl col muhu odpfUáknout —
Ovtatně témér kaldodount uzavírka kul
hulal Pamatuji také mimo jiných
případu na dopis 1 K2M ba iici stroj
VnÍ4 přijmuty — na dopUa tazitku
vyraieuo ala itwj atbJdo4a PO
třiwft nedeliřk ptijl 4pU jiný Iwí
prý athvl slfoj miáat ~ Iau- U
mkd iuwk!! řel iIi'pU %KJ J4
kmtu 1 1l Um tH 4íl a at4al o
soli vědět Pánové Národní Tiskárny
bezkaraktornlho Člověka— Htaftka-— vy
noznkfiknele Já ji Kt ň neměl trubl 10
soudem neměl ho aul měj otoo aul děd
— já Joítě Hejnem obřuiiem flpojoných
Htátfl
"You can íool sumo peoplo loino
limo but you cnn't fool nll pooido nll
tho Umel"
ZvláRtnlm je io každým kdo od
Váa odejde málo nějaké opleláníl Jo
to pravdaf Připomínám ještě tolik
žo jaem pro Vás kollcktovnl každý mě
síc 11 měl jsem v rucn Í!0-OD dollarn
Proč pak jsem nepraítll do bot! Já
osel) Tfikrát oseli Mohl být ze nuin
člověk nevldaněho chnmkteru a velmi
vysokého vzděláni! Ouen íouilloton
jsem psul dva dny pfed banketem Do
redakco P Z dodán byl vo čtvrtek od
poledne liunket byl v pátek večer! Co
umo k jeho napsání plimMol Já Vám
to povím s ňel jm českou Čtvrti a
viudo tolik — jej jej — tolik vflnfil
"Někdo pečo buchty a dorty" poví
dám si "To fini budo nějnký ban
ket!" a ul join měl myMenku Tsí J
váerhno! Proti Vám to pánové nobylol
I toto! To na sebo íiebefte! Kdepnk!
Já il Vás pfoco vysoce vážím a inojo
myilenky o Vál nejsou nn žádný rpff
sob nějakého povidlového obsahu
Pžezrnlý doktor spllá nerralému ho
chu! Jon tak pánové od péru — jo to
hozkél Vy nezralý hochu dejte sl p
zor ať Vál tam v Omazo někdo nepo
hmoždll Mní jeden člověk hrozil přití
s ulico do okna a vyrazil okenní velikou
tabuli Pak řekli "Hařrnmente U
jsem mu dal — koukejte na moji ruku
— ilo to do krve! "
Tuk jen pozor nezralý hochu Vy
máto Jettě zelené nápady a píSeto 1 ku
drlinkami! Tady v( Amerleo alo ni
podobného — zdo Jen Jádro — Jen to
hlavní— '
Nemám dosud Vousy — v píMtl po
lemice zuř hro II io Vám JcKlé psátl
hezky o podepište a nnplMo o mně —
hohdirádek! Doufám žo Vám tím vy
jdu vstříc a ušetřím vám dvoiihodiuno
vé duěevní námahy
Já Vám odpovím buďto be iťiro
sil — jej jej já vtm vřel u mnu'} helél
— Alo prosím-K lovu připomínám
račte se laskavě )Jepsatl vždyť teti
V£ na v'rkéin '-''ipid stojdf' liut jeáté
nějaké ti jméno nieso Ta víte šo
Iřrné černým ao nesnaže!
Vzácným páufiui O A a ilnvnému re
Kolučnfmu výboru leká poklonu
btk 11 rak lenil Člověk
Htnněk
Whltowooil Ho Duk E7 května 1000
Forul & Kunci
Jediná leskl
kofflfssioDáfSríá Hrma v Omazo
51
v říile 1205 Howard ul
obchodujo
drnboži vejci máilem tolaty kfižoml
voboovíeoil farmorikýml výrobky Za
vo platí noJvyWI cony aponíío ta ibotl
znělo obratem pošty ťenniky řaiýmna
požádání filarma to každý týden
Odporuěenli Hradstreet Omaha Nit I
Dank a Usitoil Htatui Niťl Ilank lOtř
Dr Edw Chaloupka
český laf a rai&oiií
Úfadovoat 126a South 1 3 tli St
OMAHA NtCU
Úřaduje od I do 4 hod odpol
oJ 6:30 do 8 hod večer
Tel Douglas 3769
4
SEVERO-NEMECKY LL0YD
Pravidelná txiStovni a paroplavvbuí dopraví
z Baltimore do Brómen
přliuo io uovob dvoulroubovob noltovnlch itarniclch od TWO dolDOOo tun iioinoitli
ťuswl HroMlaaUliiln KoelnIIanovcr FraiikfurtIlraiideiihiiFř( lipmnltz5řcka
II kajuta z llaltlmoro do Jíroineii od $5000 naho ni-
Tyto parníky maji pouiijidnu tfldu kajulil ! oofena Jnit }ko 11 kajuta
V linnnoraní usrntky Jsou vhralol iov4 tfUtni ihutovaii( a laluav tlflii
pokoj kajutnl ua balubl KleUrlckí uvlMal vUcl presltrsck
Dalllipráry podávají iinirilai Ji3iatlé
A SCIIUMAC11KK & CO No 7 b Giy St Ualtimors Md
II (XAUSISNIUS & CO 95 Dcabora Sr Cklcsgo 111
Zdra
o o n d
?
Na jalo verme na 10 příroda nové roucho a nový život nová energie a novi
naděje zdá se ipotívatí v jarním vzduchu Též 6lovtk měl by být omlazen
jřlio eíla obnovena a sesílcna
Ncnuito do ničeho chuti u Jste uuuvcii
V CA Mátí vvni)Lv mi tvWI
lt J v a in itiii i #
'SSpj Oítíto Nllnd holcNtl v hlavé i
Nemáte chuti k Jídlu '!
li Holí vás Každý kloub v tčlo
Potřebujete jarního silitcle Kařdý rcá potřebu dobrého jarního aílitele
t
SEVERŮV
KRVEČISTITEL
mm
jest tím pravým lékem na vSechny neduhy povstávající z neiísté příliš husté a
porušené krve
Cena $100
8
IttttC3
dobrou chuť k jídlu?
dobré trávení?
alluý Žaludek?
veselou náladu?
jistotu pfcd bolením
hlavy?
1'akll nťdopomúíe vám
k jednomu i ke vSm
uvciteným vlaatiioatem
dobrého tdravi
Severova
nludcčiil
Hořká
Cena 50c a ft
JÍHtii
unavený? nepokojný?
trápen? ncrvóaní?
dráždi vý?
přepracovaný?
Máto
boleni hlavy a bolct
v sádech T
Je-li tomu tak obnovte
avou ílu a řilont a téite
a opět íivotu bera
Sovcrftv
Kcrvoton
Cena $t
lehtánl v krku?
bolavá praa?
boleat v krajině plic?
neanáíe při dýchání?
obtížný kaSel?
Ncproillévejte nýbrl u
žívejte lěku který inír
ní puaobí a přiuái! tr
valou líloviu
Kovoruv
llalsilm
pro plito
ťna 25c a Stte
rXViíto
na r dojmi
žlužnatODt?
en4?e po jídle?
iu-dtitatck žalmlková
Iťávy
boleni hlavy a oíkli-
voat?
Hleďte al2ajitit návrat
aíly chuti k jídlu ti aáll
by k životu a užívejte
análního protfelku ja
kým jeat
Koverftv
Životni
IlaNáin
É1
! : J v
g Vo vAecli lkárniUh Líkahká porada zdarma