Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 06, 1906, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JAN HAVLASA
Listy ze Západu
Dokončení
Americké pozHéraky
Ale my podle všeho dffve bude
me mít v Praze pékně umístěnou
zoologickou zahradu než uolver
sítu Ale není Čas oa reflexe
Zas už jste u velikého skknníku
zas už jinde ani konce
zdi ic nemá počet oněch budov
— a to prý "ještě nic není
až bude vše hotovo to ae prý
teprve podívám
Dojmu řecko" scenerie se ueu
bráníte hned z poCátku máte
pocit jakoby ée ty budovy ztráce
ly v přírodě a hlavní slolkou
doímu lest pastorální lemování
scenerie setkané z nesčetných
ladně prolámaoých a zprohýba
ných vršků Ale když uslyšíte
2o v letě je li trochu tepleji ač
pražská vedra a dusna zde u moře
jsou neznámou věcí prátě jako
pražská chladna a plískanice
je-li tedy trochu tepleji ie pro
íeisoří vyvedou své třídy do pří
rody pod stromy dle krásného
antického způjobu a tampokraču
jí v přednáškách když to
uslylíte přátelé jste smířeni
přirovnáním Derkcleye k řecké
scenerii již docela A jste překo
Dáni když na konec ocitnete ae u
''řeckého amfiteátru" sevřeného
v horském svahu se všech stran
stromovými korunami háje
Přítelkyně mi vypravovala
vzniku amfiteátru Kterýsi student
povšiml si útvaru horské kotliny
upozornil na ni své soudruhy a
brzo místo zvoleno bylo k "mceť
ings" i k hrám až konečně anti
cká suggesce okolí přivedla k pro
vedení myšlenku amfiteátru 1
kamenné řady sedadel I místo
kde ftekové obětovávali kozla i
scéna vše je přesně historl
cky zbudováno Fikce nemů
že být! reálnější Obnovení anti
ky nemůže býti suggestivnější
Slunce pralo do sloupů do vlysů
do šedě pravidelných řad půlkru
hem se zvedajících ode dna až k
temeni přes něž se dovnitř usmí
vala selefi háje Obloha byla tak
Čisté modrá tak jasná tak teplá
Přivřít oči stačilo za
pomenout že vedle mně stojí dvě
dívčí postavy moderního střihu
a propast prostoru i času
zmizela na okamžik na šťa&tný
okamžik A za tou představou
proletěly jiné méně snivé zcela
skutečné představy amfiteátru
fiesolského a veronského jak jsem
je viděl v troskách před lety
"Jak se vám líbí řecký amfite
átr mezí eukalyptyř'' vytrhla mne
přítelkyně z myšlenek A neměla
toho říkat Dostanete li se kdy k
amfiteátru caliíornské státní uni
versity eukalypty jaksi dotvrdí
vaši náladu ale nesmíte si uvědo
mit že eukalypt je strom aurtral
ský a že má s antikou tak málo
co dělat jako šaty těch kteří dnes
sedají na sedadlech amfiteátru
Poetické dojmy nerajoo anály
Bovat
Berkeleyští studující hrají však
v řeckém amfiteátru dokonce ře
cké kusy "Nefelai" nemýlím li
se hráli — anad i "Antigon" i
iiná dramata i komedie jimž tisí
riletí neubrala na ceně A snažili
se hráti i za podmínek co možná
nelvíce nř způsobených oněm za
nichž dle historických správ se
druhdy hrávalo ve starém Řecku
Amerika ju více nel myslí
me'' četl jsem nedávno v kterém
si mtgasinfi ve stati a péra cali
fornského universitního proíesso
fi "je více ne! myslíme zemí
Idealistů 1 členoé anglické
kcnme kleli přišli sem prostu
doval naši "praktickou" výchovu
nemohli nel pliinat sl tu skuteč
nost" A o nlco Mei "Zvláště
vCaUlomii mající v poisdf ta
slunci se koupajících posluchače
a ještě více posluchačky jsme po
tkávali většinou prostovlasé roz
jařeaé málem řekl bych štěstím
zářící pod duby jsme se opět
ponořili do vonného stínu
"Teď tedy půjdeme navštívit
proíessora Putzkera" rozhodla
přítelkyně "On vás uvidí velmi
rád"
Dle pravidla že s Čechem se
tkáme se všude míl jsem se totiž
S ním setkat i zde leden z nej
mantiku historie a kolem sebe
nádheru podnebí i krajiny Idea
Mam bude mít vždy avoje žáky
í-% Je tomu tak nasvědčuje i ta
okolnost Že ohromná jmění obě
továoa tu byla nejideálnějšlm úče- Uři(ch přofCIBOrQ ltíní univer
um o minm a oQvoay jax ty je CecJ c uc( „émčině
jen možno nesobeckými Nihnda v 11 ml nenřála ne
Nelze při těchto slovech ne stihli jsme ho doma A slovan
vzpomenout okolností za nichž kvi literaturám i řečem učí Dr
založena byla druhá nádherná Novei Amriř n: leden hřh vA
universita caliíornská takřka jen
několik mil od Dorkeley třiatřicet
mil jižné od San Frsncisca
Leland Staníord Junior Univers!
ty uyia zaiozena v raio Alto v
dobách kdy ještě ani Uerkeley
příliš neprospívalo — a romanti
ka i tragika jejího založení vzbu-
noval nedávno i české literatuře
Ještě naposled podíval jsem se
do dálky k Zálivu a k Zlaté Hrá
ni na niž pohled a vrchů berke
layských jo tak nádherný jak jen
lze si představit A zanedlou
ho nas elektrická drahá iz zas
unášela zpět Byl odliv a pls-
dila sensaci ač dojista nic nebylo činy tedy se obnažily Dudky Abyste nastydli
tak daleko zakladatelů smutkem pro střelce kachen stojící na vy- četl jsem kdvbv
f i § 9 m
mi i ooecnymi uayz to dosio na
universita studie jim zname
nají Šťastoá leta mládl na něž
vzpomínaje ať brzo po jich pro
dělání ať po dlouhých letech
každý si povzdechne trochu jinak
než vzdycháme my při vzpomín
kácb na doby studijní
Jednu zvláštnost má San Fran
cisco jíž opomenout! bylo by
smrtelným hříchem: pestrost
dámských toilettách jejíž obdobu
konečně naleznete i v mužských
šatech Současně můžete spatřit
na ulicích bobří kožíšek i průhled
ný bílý živůtek — těžké kožeši
nové boa kolem krku i lehounlfé
boa z jemných pírek jaké se nos
v letě Stejně zahlédnete
gentlemany upjaté ve svrchníku
v pouhých šatech právě tak v led
nu jak v srpnu Na ulicích San
FrancUca je teplo palmy se na
vás usmívají odevšad — a vrchy
na obzoru jsou zasněženy
v letě jsou někdy studené večery
bez svrchníku
sensační věc jež by vzbudila
aspoS úžas když nikoli hned ob
zauzenyen jbko mysicnka uaeiat sokých kolech teď trčely vysoko „vtvili hndain n tn nrrh
im ll!l I i M _aJff___-__ !„ I 9
uy vtuuuui ao vzaucnu oorazc icc ae v pianu „ -tn ho odooledne tmn#r
f fef esa „ ar r
teoz zaai se ovti tcKUtvm ziatem ra nr hi a
mm a - m a á 1 „ lMBa & I UIM IV T 1 J V D l U L IJ U
vbit nuiYsii vywiiuuijiuii viivi nnn i nicn rari nnmiiii mn nreiíia it iix a a t?
j t I r T I m um biicbo ukuiu 05 biuuuu r
uvu vawiyu icnuv vyiHUiu l DC 1C I DI(J SS0 V ranCISCO UU In l 11 m í-nlrK
uiuijb uuivenuy j v wainornii css uayz kacnny se naa nim pre- „ronda Nic nenf
um viicieui auHuo m prsve ncsiy kiam dv uomy tav zretei-
tsk Zapotřebí "lalO aivlu Dro ni bvlo vidět leiích obraz v oíaku
' v- 1 - - ~ — - — „
sestárlé námořní kapitány ve Svý lže ani čeřící se vodní hladina tak
carsku" Poněvadž však do za-IřiuS ho nemohla zachvtít
I X -1 1 I 1 ! „ri - I 1
umím uuiverfiiy ncmcii co IAU6 PO PISKU křSCe ICI Zdili 60 niiřan
tniuvit rakouska vllda Ui roku kráčet na vodí ako tufi m Kr
r iuuíuui
1091 universita uyia otevřena — stul v ednom z křesťanských
pomník edinemudltetl Staníordfl mvthůi a lak e ich postavy obrá
nad jehož hrobem zlomení rodiče žely se zřetelně pod nimi dojem
průhledné hloubky pod lesklou
hladinou byl dokonalý A zase
přes Záliv i byli jsme "doma"
Cestou ae moje přítelkyně roz
tomile rozpovídala o studentském
vzduchových
nestálejšího
než počasí v San Franciscu byť
i jeho průměrný počet slunečných
nodin do roka pyl 3034 ono
ostatně tam někdy svítí slunce
prší tak vesele jak jen
prijaii ii svo aeii zamořme
Jest obdivuhodná ta spousta bu
dov v krásné krajince zssazeoá
jako perla k rozkošnému jezírku
a htuii že odloživ vvlct do Palo
w m
Alto a v nejbližší době nemaje životě o zábavách o tom jak do
příležitosti se tam dostati nemo vrchů chodívali střílet za íce nebo
bu než říci tu chválu s nejlepÉíra se učit jak se to pěkně sedávalo
svědomím pouze nad íotograhemi na stráni někde ve stínu a i po
university Jsou provedeny z ka hledem do dálky na Zlatou Dránu
mene všechny budovy universitní scí galantní a zdrželiví sou ame
Ke konci svého pobytu uži
jsem "deštivé saisony" dost 1
dost Výlet na Mount Tamalpais
tím odpadl t řadu jiných věc
nucen jsem byl ponechat na příšt
svou návštěvu Ani do "Bone
mian Llub" Jsem se nedostal pro
samý spěch abych už byl venku z
a přesně ve slohu missijofm
což bylo do jisté míry snad iťaat
nějším nápadem než berkeleyská
touha po aotico jež uskutečněna
byla jen ve zlomcích I Staníord
university je snem pro nasinco v
jednom ohledu krásnějším snem
než státní universita Přes to
však že krásy jí nelze upřít a bylo
postaráno i o dobré síly vychová
telské senátor Staníord skutečně
strachoval ae pfi otevření že splní
se mnohá proroctví a "mramorové
síně' zůstanou takřka prázdny
Leč proroctví jsou k tomu aby
zklamala Státní universita měla
tehdy 450 žáků — a
rem '
"a
i a na
prvním rokem překonala a
byť! pak nevzmábala se počtem
posluchačstva jako Derkeley přo
ce len má dnes na šestnáct set
negraduovaných ve svých poslu
chárnách Staníord university
podobá so malému městu Jako
Uerkeley jsou tam zvláštní la
m ff m t á m
cíne pensionáty pro studující na
pozemcích university je tam prý
nejvéttí gymnasium v Americe
knihovna kde je na million svaz
ků a nad stinné arkády poetické
íavady missijní a červené krovy
týčí se pamětní oblouk připomíná
jící vám triumfální oblouky řlm
ské I věž nádherné pamětní kaple
k m Ji
vystavené pani atamoraovou po
smrti jejího muže k jeho uctění
Připomeneme li že ročního dů
chodu 1 jmění jí darovaného
Staníord University má půl milti
onu dollarů je té pohádky právě
lak dost
ričtíboši o baseballu o divadlech
o tom všem co našemu uni
versítánovi zní jako pohádka
"Toto je zen i honby za dolla
vzdychl jsem si na konec
a pry bez poesie Ale její lide
jsou Šťastlivci Dovedou li mo
nou tu krasne miaai jez nu v
sobě více poesie než tři sta knih
veršů"
Podívejte se jen po mladých
inteligentních vzdělaných Ame
ričanechl Mluvíte s takovým
bolobrádkem jenž i pod nosem
je buď vyholen nebo mu tam ještě
nic mkdv ani nenarosilo
! I ' '
oianioru ji tdálo by ae vám že je to bezsta
š m i a a
rostoy existenčních starosti ne
znající hoch a najednou k svému
úžasu uslyšíte jak užil slov "moje
rodina' Opatrně skoro bázlivě
šeptáte: "Co to vy jste ženat?"
A milý "chlapec" vám se smíchem
přikývne a dodá: "A tři děti
mám' — Zdá Be že ti lidé tak
rychle nestárnou jak se Btárne u
nás
Někteří z "universitánů" jež
jsem potkával v Derkeley pfipa
dali mi půl dětmi Ta volnost
ten soulad to okolí tiskne jim do
tváří ŠťistnČjší výraz Děti veliké
země 1 velikými obzory a a národ
M 1 é mu a
ni bezstarostnosti nevedoucí o
štvanicích národnostních politi
ckých a klerikálních — jakž
mohou v té rozkoši "řecké sceoe
ne" pod věcně usměvavým ne
bem mezi palmami a stále kve
touelmi růžemi vypadat ustarale
chorobně zasmušile? Není šero
deštivého FriBca jen do "ital
akého restaurantu'1 šli jsme jedno
ho poledne s přítelem ač lijákem
to po ulicích jen hučelo a vítr
obracel deštníky i přilepoval lidi
ke zdem
A to byl jeden z mých posled
nich sao-írancisských dojmů -ta
obdoba našeho pražského "Mo
naca" Útujné místečko se zoa
menitou kuchyní jejíž výběr právě
tak jako pozorování stolů literátů
a umělců opět vyznačily ten zá
kladní rozdíl všude a ve všem
bijící do očí Stěny i strop byly
rozpustile pomalovány v někte
rých karrikaturách poznali jste
umělce sedící u stolů — v ně
kterých cítili jste intimnost které
nejlépe porozumí družina již se
karrikatury týkají a odkud nápady
vzešly — jinde právě tak vtipné
figury a scény jste viděli jaké u
nás i jinde dovede stvořit jen bo
hémská rozpustilost A na
konec všimli jste si Černých tlá
pot jež od dveří jdou jakoby
skutečně nohou vytištěny po stro
pě až změní směr a zastaví se
Růžové čtverečky ukazují že pů
vodce tlápot usedl ke stolu
Přítel byl neúnavný v upozorňo
vání na malíře sochaře i literáty
z nichž někteří byli mi známi již
pracemi i dle fotografií ale větši
na nebyla pro mne přece jen nic
více než jména jež dnes slyšíme
a zítra zapomínáme Typy uměl
ců byly tytéž jako všude na světě:
někde nedbalost více strojená
jinde elegance až do hedvábného
Šátku čouhajícího růžkem z náprs
ní kapsy někde připodlouhté via
sy jinde obvykly americky uíei
někde znatelná pésa jinde nestro
jenost Celkem však vSichni ti
geniové většího i menšího jména
mladší ba mnozí ač autoři řady
knih a vítaní spolupracovníci mě
síčníků dokonce jako členové
pražské "Syringy'' jež doufám
ještě existuje pro blaho a rozkvět
české literatury
Poslední moje dojmy jsou zata
ženy pověstnými mlhami sanírao
ciskými a zatopeny umrskány
šedivými lijáky Ve dvou
dnech všechna krása San Fran
císca jakoby byla uvadla
Hrnutém naplněny byly ulice mlhy
stály tak při zemi že z "mého"
okna ani na Záliv vidět nebylo
palmy vypadaly tak smutně jako
by už ani sluneční záře nikdy ne
čekaly od nebe teď zataženého
jako poÉpiněného Ty tam
byly pohádkové půvaby prvních
dnů Ulice San Francisca byly
tak špinavé jako jeho politika
A tak nezbylo než s li ret Ilartem
odevzdat se v osud a jejitě vybíd
nout mlhy aby zahalily vnady
Frisca a zároveň i "jeho chyby
jeho hříchy a hanbu" Dret
Harte píše tak zahaleno mlhou
San Francisco že bude se modliti
tak dlouho "až jitro sejme s něho
jeho hříchy'' A volá pak ať
mlha se zvedne k větší slávě jeho
budoucna
Nevím modlí li se San Fran
cisco ale vím Že modlitby mu
nepomohou proti Abe Kuefovi a
mám oprávněné obavy až "jitro"
zase sejme s půvabů Frisca ony
šeredné deštivé mlhy že dále na
slunci se budou skvět nejen jeho
krásy nýbrž i zas ty "chyby hří
chy a hanba"
O tom Idealismu jsme si poví- nad jejich hlavami není tma před dělali dojem daleko menší Škrobe
dal! 1 přítelkyní opouštějíce mí
sto kde mladá "barbarská' Ame
rika uctívá Soíokla a Alschyla
Ještě v roisáhlé knihovně a obra
táta! jsme si o něm povIJili al
vipomlaky moji druliy na leta
strávená prořidly si cestu na po
vrch roíhovoru Mni lAlemi
1111 prošli po steskách v
nimi Nejdou s nejistot vstříc
nejistotám Pěstuji ducha i
tělo obnovuji sen starých Athén
I Sparty vyibrojují se idea
lismem do honby ta dollarem
Studie neioameoajl jim leta útrap
a odukinf — boje a profeasory a
diseipliuárntm řádem pokud to
bylo nlle boje a poměry vlaitul-
nostl a upjatosti nel méně vydě
lávající geniové jak sedlvají v
pražských kavárnách na první
pohled zdáli se být asi tak stře
deru meii oeváianou společnosti
a "Monaca" a ctihodnými členy
"Mája" a Že dle amerického
svyku většina jich byla hladce
vyholena vypadali 0 několik toků
'IX1 JI 'i UKJU '
E St VrAt do Ameriky — E
St Vráz rozloučil se doe ai
května s Prahou a odebral se na
několik měsíců ke své rodině do
Ameriky Neúnavný cestovatel
který v posledních měsících měl
přes xoo poutavých přednášek na
venkově Českém připravuje se
horlivě na nová díla literární
krátkým oddechem v Americe
Vráz zanášel se již dlouho my
šlenkou napsati zažité příběhy ze
svých cest po všech dílech světa
a to veselé i smutné ve formě
povídek Tyto "Vrázovy exotické
povídky z dalekých světů" budou
tedy událostí příští literární saiso
ny Mimo to zanáší se Vráz my
šlenkou napsati zvláštní "Cesto
pisné povídky pro mládež'' jež
budou rovněž na podzim náklai
dem Topičovým vycházet! Mol
hou se tedy tčšiti dospělí i naše"
mládež — - Vráz uspokojí každého
stejně jako na svých přednáškách
Ruský rtvolueiondř — Dne 6
května zatkla chebská policie v
sešlých šatech muže jenž nemohl
o sobe dati bližších zpráv ježto
mluvil cizím jazykem Po delší
námaze vyčetla zdejší policie z
průvodních listin mužových že je
to bývalý lodník z ruské válečné
lodi "KBaz Potěmkin" Vasil Boo
balborski jenž spolu b ostatními
vzbouřenci byl v Konstanci na
břeh vysazen když loď byla vy
dána rumunskému přístavnímu
úřadu Boobalborski prošel Ku
munskem Srbskem Rakouskem
Itálií švýcarskem a přes jižní
Německo dostal se opět do Ra
kouska Policie podrží jej pod
svým dohledem dokud úřady
neučiní o něm další rozhodnutí
Vyhvtni mrtvola Z Mladé
Doleslavi se oznamuje: V pondělí
t m odpoledoo vylovena byla
pod jezerem Neuberikým v Ma
lých Čejticfch nedaleko nádraží
mrtvola majitele cihelny 1 Hrdlo
řez Tarantlka které dne 19
března na cestě t hostince zmýliv
se v cestě Šel 1 Dcbře místo k
Hrdlořezům k Joseíodolu spadl
do řeky Jizery a utonul V kapie
šatů nalezen byl obnos který od
hoitinského na aokorunu tpět
obdržel a hodinky který ukasova
ly na půl 11 hod Nálezci mrtvo
ly vyplacena byla rodinou Taran
tikovou vypsaná olu ína