Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 30, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POfcROK ZÁPADU
—
Založen 1871 T Omaha Neb yo středu dno 30 kyčlím 1000 Ročník XXXV-CíhI
Omnlia Neb yo středu dno 30 kyélna 1000
Ročník XXXV-CíhIo 44
Zasedání 39 kongresu
Z AiV£RIKY
u ii nr
MIK
V senátu byla počátkům tohoto
týdnu projudnAvAna předlohu zA
kona na obuiczcnl přislčhovulcfl
která co se týču přísnosti přuvy
sujo všechny už dosud vydané zá
kóny ohlodno" přistěhovalci! Vfi
ehna dřívější opatřeni mají byli
přiostřenn u mimo to má byt) 01
každého přistěhovalce žádáno by
vykial so -obnosem f 1000 Dálo
má býti přihlíženo k tomu aby
přistěhovalci dopravovaní bylí
ta místa kdo jo jich dosud jcfttč
j o třeba Dno 22 květnu byla
čAst oné předlohy projednávána
a bylo promluvenu k téže vod no
kolík zajímavých řečí Bonátor
McCumber po té snažil so vyvrá
títl tvrzeni newyorské Tribuny
kteráž před časem přinesla clu
nek v němž dokazovala žo zákon
o úpravč železničích sazeb jo
úplné bezcený % té příčiny 7o na
lepena bylu k 'němu spoustu do
dalkft která prý jej zbavují ve
Skeró žádoucí moci McCumber
houževnatá dokazoval žo tvrzen
toto není pravdivé Téhož dno
byla přijata rcsoluco jíž ho na
řízujo výboru pro volby aby vy
Rctříl záležitoMt senátora Jlurtona
% Kansiisií a učinil dobrozdánl co
by wfilo se v té věd činili Jak
známo byl Uurton pro různé
podvody odsouzen před čusem do
žalářo Jak po zdá budu Uurton
'M senátu vyloučen — v posia
cké sněmovnC mělo so taktéž jed
nati o předloze přistěhovaleeké
nic nedoňo k tomu Mluvilo no o
vňem možiiémttlo nikdo proncSo
ným řečím nevěnoval valná po
zornoMti Ku konci jednalo so o
pcnsijnlch předlohách z nichž
některé byly vyřízeny — Dno
následujícího byla v senátu přija
ta celá řada předloh proti nimž
nebvlo mceho namítáno Po to
zabýval so senát předlohou přisté
hovaleckou kteráž po delňí deba
tfi byla konečnč přijata — V
dolejší mnímoviifi došlo toho dno
k slovní potyčce mezi republikány
u demokraty u protřftHany ruzue
otázky která ahí budou mítí
důležitoat při příštích volbách
1'oalanec LonKWorth mluvil delší
řež k diplomatiekó předloze
zvláště přimlouval se za to aby
vláda vykoupila domy vyslanců
ve všech hlavních mentech —
Dne 24 kvítna přijal senát před
lohu kterouž nu duiiaturovuuý
líh ku palivu sproHťujo spolkové
dané lo té bylo započalo s
projednáváním předlohy povolá
jící peníze na rozpoéet zemedél
ský kteráž byla již dříve v snř
movné posluncň přijata — V
poslanecké snřmovné inélu se iro
jeditávnti předloha diplomutieká
ale jako obyčejné mluvilo se o
všem možném ju o tom co by
k předloze tmé se vztahovalo se
nemluvilo Na předloze neučini
lo se nie — Dno 25 kvčtna byla
senátem přijatu předloha jíl se
jHvduJeÍ7HlH)(HK) rm htispodAř
ský rozpočet- DAle byl přijat
Ureveridtiav dodatek jimi so na
řizuje aby masu pru ďmiAcl potře
bu podrobenu bylo prohlídce
Irovu tuk jtiko mano j-l určeno
j t pro vySo du eUiny HenAtor
McCumÍMr snažil u proiaditt rA
kon kterýmž by so nařizova
spolkový dohled na obilí neboť
prý Inspektoři státní 1 mčstšt
své povinnosti vykonávají nedbá
leale návrh ten byl zamítnut —
V poslanecké sněmovno opetne
došlo k hadce mezi jeuuoilivym
senátory ohledné předlohy - o žo
zničních sazbách-ii" Ďoíyíni
předloha byla vznta do jpMjedná
vání a bylo usnesenCvImiy
nátnl' dodatky zamítnmitl 1'řed
loha tu nyní musí přljítl do kon
řcreneo která iípřaví jí bczpo
chyby kompromisné tak abykaž
dó straníí se pončkudvyhovČ16
Téhož 'dno bylo projednáno- ÍJ15
i ! 1 iIT I 11 ~t~m'
piuisgiiivu pe"K itc a
"Jako'"-'' 1 ""ýcH
z romanu íjím spruvbo pru
líčení sa 17iciouíJv5íoíí0i Terra
novou v Pí uw York kteráž o Je
tošních WaHhinijteíióvých naro
ženinách proklála n usmrtila
strýců svého Iteggia l tetu Celá
newyorská veřejnost sleduje toto
přelíčení jež stává se den ode
dnu zajímavějším Historie živo
ta Josefiny Terranové jo nepřetr
Žitou řadou utrpení a strádání
Celý život jojír od vstoupení na
půdu této zemS jest vehco mnut
ný Jako osmileté dévčátko při
vezena byla ze slunné Itálie do
této zemč Ačkoliv strýc a teta
slíbili jí že dostane so jí zde do
mova příjemného Žo posílána
budu do škol — nestalo so tuk
Jak % její výpovčdí vysvítá byla
mladá italská dívka považována
za cosi ješto méné cennějšího než
otrokynu Strýc i teta zacházeli
n ni hůře nežli tím nojbídnčjším
tvorem V kuchyni byla služkou
své tety a mimo tuto byla před
mčtem zvířecích choutek svého
strýce Stčžování na strýce u
tety nepomáhalo ]Ja naopak
ta dčvčeti ješté přikyvovala aby
strýci byla povolnou A tak po
cel?t letu trpčla a podrobovala se
bídným choutkám strýcovým
Nesmčla raíti ani družek ani ji
ných přátel Asi před dvčma ro
ky seznámila so s mladým Italem
(liuscppem Terranovem Mladý
muž tento zamiloval so do hezké
dívky a před nČkolika mčsíci po
žádal o její ruku Nebylo mu to
odepřeno a mladí lidé so stali
manželi Žili nčjaký čas mimo
obydlí strýcovo a mladá žena pra
ví žo tu krátká doba byla nej
šťustnčjší dobou v jejím životČ
Leč štčstl toto netrvalo dlouho
1'řVd časem odebrali se mladí
manželé na nAvštčvu ku srýci
a pozdrželi so tam delší dobu Při
řeči řekl strýc mladému Terrano
vu že Josefina narodila se na
Velký pátek a t té příčiny žo není
enoKtnou Když vrátili se mladí
muuželó domů ŽAdid Terranovu
bližší vysvčtlenl Když ivčdčl od
ni vše řekl že s ul nemůže žítl a
opustil ji Mladá žena trpčla po
té nevýulovnA muka Trápila se
nad svým zneuotčním l opuštčulm
a kouečnč dospčla k tomu náhle
du Že jen tím smíří se se svým
iimužidem kdyi pomNtl své tne
uetčul Koupila si revolver a
nul a tyto předmřty ukryvihve
Kvčm šatu odebrala se k strýci
xtrýee byla shronuUdřtui nnU
společnost Italů kterou však Jo
sefa minula Odebrala so do
prvého poschodí kdo tou dobou
nalézal so strýc a když ji podle
italského zvyku objal vrazila mu
vší sílou- třikráte nňŽ do zad
Kovnčž tetu zabita byla rukou ne
řťusné a nyní mstící so ženy rA&
dva dny po činu byla zatčena V
přítomné dobu není dosud ukon
čeno přelíčení s nešťastnou ženou
jehož konečný výsledek s nedo
čkavosti očekávají tisíce lidí jak
v Kew- Tork li iuk 1 v jiných čá
steťií Íít(i'Zemč
'Bouř v Texiau
Vt Čtvrtek a v pítek ndoulého tdne
tiotlionybyly uCktcré řatl Mlátu
Texau trnSníinl bouřemi a vlchFlco
ml kteritnTuio veliké Škody majctko
vévy2ádaly ti nedm Ilditkch Života
fct Obď Mezi zabitými Jou vCtSlnou
dítl " Taktél pScnicc bavlna a ovci
byl vCtrem krupobitím a dcSlSm
řuaíuí poíkozeny
DyanáoUro přlkáiání látky
' k bližnímu
Aufftut Zuchikc farmář zo Kevero-
xipadu jk dlouhý £a kit]oval vScch
no uvojo tboíí a íivotní iotFcby od
velkých Irem katalogových a Jejich
obchodní methody a pravidla ahrnul v
toto dvanáctero přikázáni:
1 Prodávej? avoje armářaké výrob
ky za hotové kdekoliv chceS avSak ne
nám pomni Ze my od tebe nekupujeme
2 Včfitl budcB nallm adajtim a ku
lovatí budeS vSc co potřebuje! od
náa jcJSto my chceme býtl dobrými k
tob5 aíkoliv nejamo oaobnfi známi
tebou
3 Při objednáváni zaafiatl nám bu-
deS peníze předem abychom dosti čauu
nCli k objednání zboží z továren li
tvoje pcuízc Zatím můZcí trpčlivl Cc
kati po nSkolik týdnů ponSvadZ to jct
naSe obchodní methoda
4 PřlhláaíB ae v nejbliZSÍm avém
níÍHti by tl pomohlo vyataviti nové a
dobré cvaty tak aby al pohodl nč do
pravltl mohl domu zboží které od ná
koupíS od náa ncpoZaduj Žádné pomo
ci ve aniíru tom jcZto my ncatavíme
okreaní centy
$ BudcI kupovatl koatclní zvony a
vnitřní koatclní zatížení od náa a pení
ze na n8 poSIci předem neboť to jest
naSe obchodní methoda
6 Koloktovati budcS od obchodníku
ve avém okolí na potřeby avých koste-
1A a jiných veřejných potřeb tak mno
ho jak budcB moci ačkoliv my vyta
háme i tebe více peníz neZ ty dáS utr
Zitl jim přece jest proti nafiim pravi
dlům darovatl peníze na atavřní ven
kovských kostelů a pod
7 Budca' kupovatl řemeslnické náči
nl od nás shotoví5 si vEe sám a vypiť
díS takto vfiuchny malé řemeslníky ze
svého okolí neboť mysi přejeme toho
8 PřimčjcS sousedy své aby kupo
vali od nás neboť máme místa dosti l
pro jejich peníze
9 Budeg sl Sasto prohlíZeti krásné
obrázky v naScm katalogu tak aby
tvoje touha po předmětech tam nama-
ovanýoh stále vzrůstala a ty poslal
nám velikou objednávku i kdyZ vecí
tich ani nepotřebuje jinak můZe ti
přebývatl níco pcuéz k nakoupeni nej-
nutnřjiích potřeb životních u tvého
domácího obchodníka
10 řemeslník který opravuje ti
iboží které jsi otl uás koupil nechť
iall ůtcl za práci svou nánitakabysl
mohl aaslatl nám peuíie la jeho práci
ua nové aboZÍ jluak on nepozná nalé
há vlivu
' 11 Bailel nám víHtl ilříve než vím
obchodaíkftni jelto my chceme Jrn
tvoje dobro a milionáři staneme se
eu peuhou híIhkIou
13 Iludel V případď nemoci nebo
nehody kupwvatl ua dluh u svýeh do
mácích obchodníků Jelta my luhiuU
III (I mitl
Hine Couwíry IWkr"
Jiné pomčry jiný život
Víme žu není možným aby
chom všichni Žili v týchž pomč
rceh 1'rAce junt rozrléh-nu mezi
nAs a podle ní ziřizujemu
své žití nřkomu Sstí více přeje
v obchodč v řemesle v uuičníf
nékomu v rodinném nebo ve ve
řejném životč Kdo jest nu tom
nejlépe? Mčl-li by si kdokoli z
nás vybrali jisté sAhno po ňpl
ném dokonalém zdraví neboť
jen to jent základem Šťastného
Žjrotu MAmesiho tedy velice vA
žíli a kdykoli bychom pozorovali
zo životni sily začínají Klesali
měli bychom hned užívali sílivé-
ho léku jakým jest Trinerovu
Angeliku Hořká Ona v každém
připlulo povzbudí vSechno ústrojí
télcHiié k úsilovná iráci u tím za
brání vznik nemocí Dávka před
jídlem přivede zdravou chuť k
jídlu dávka na noc pojistí neru
Swiý ievný spánek dávka ráno
dá chuť k prAcí l'ři bolestech
vnitřností mrazení nastuzení
jest lékem nejrychleji působícím'
V lepMÍch hostincích Jos Tri
ner TH) Ho Ashland Ave Chíca
pro lil
Z Hlavní Úřadovny £ S D P J
! St Pnul Mina 20 kvCmalOOfl
Členům a tpoMm ČSDP
Byl jsem překvapen ale niemé
už teď jsem spokojen že redakce
orgánu OHI)!' vynechala dne 23
dubnu t r adresář uč to byl nAň
den
Ojozdčním jednoho týdnu není
nie ztraceno n vydávání orgánu
pro NAS dává alespoň členům
milé naSÍ Jednoty příležitost k
posouzení co kdy kde u jak se
od tajemníka očekává ač to není
v povinnostech jeho ve stanovách
vytčených obsaženo A také ni
kdo až dosud neučinil zmínku by
za extra prácí starost snahu pro
prospčch n zdar Jednoty podána
byla nejal Ji nabídka na také extra
odměnu A možná že jsou i ně
kteří správné smýšlející členové
již véci takové nižádné pozorno
sti nevčnovali avšak mohou tak
učinili v budoucnosti
V soudu s Tobiskovou přiřkla
porotu této $1005 totiž obnos ú
mrtní pojistky i s úroky ode dne
30 dubna 1905 ač rozsudek ten
vydán byl proti důkazům že na
lezená mrtvola nebyla mrtvolou
Tobiskovou o dle podoby žo to byl
HkandinAv Ale sympatio po
roty byla so žalující neboť "spo
lek jest spolek" a "onu potře
buje'?! Náš právní zástupce dal návrh
aby soudce výrok zvrhl a dal nám
"judgement" proti stranč žalují
cí kterýžto návrh vzal soudce v ú
vahu Kdyby pak odepřel za
chovali so dle návrhu povolí opět
nový soud neboť jak bylo lze po
zorovali nebyl též s výrokem po
roty spokojen Houd ten zahájen
byl dne 15 a skončil dno 22
kvčtna v poledne
Dno 22 kvétna oznámil br Jos
Jíuniíiek tajemník spolku čís 11
úmrtí br Josefu Iluvla zakládají'
čího člena téhož spolku násled
kem udeření blesku do jeho domo
vu dnu 12 květnu V bratru Hav
lovi ztrácí Jednotu členu upřím
ného u o prospěch svého spolku
vždy dbalého Projevujeme hlu
boeu zarmoucené rodonč zesnulé
ho bratra manželce jeho a Sesli
dítkům upřímnou u vřelou sou
strast' nnši n přáním "Budiž jemu
zemíí lehká" I
Zhusta docliAzejí nás rftzné do
tuzy od bratrů a tu podotýkáme
že kdyby členové pilněji Čtli sta-
novy našli by v nich odpovědí nu
své dotazy nám činěné a tak by
se uspořila práco jim i nám
Jednota naše stálo úspěšní po
kračuje 1'řibývá nám nových
členil po 2 3 4 a 5takže když ně
kdo přestane být členem není to
ani znát Jen setrvejme vo stálé
agitaci snažmo so získávali nové
členy zejména častějšími dopisy
do našeho orgánu "Pokroku 7Á
pad u ' Tím sílíme a rosteme tím
činímo si známost v širším obecen
stvu a jsme pevně přesvědčeni žu
nám to přinese v budoucnosti dob
ré ovoco
POZNÁMKA — Účetní výbor
v krátké době so sejde a o stavu
soudu so poraijí Výsledek pora
dy oznámen budo příště Jménem
předsedy účetního výboru bratru
Vrtišo jent dotyčný výbor žádán
aby do mimořádné schůze dno 10
červnu se dostavil a potřebné zá
ležitosti vyřídil
V Jirutrství Lásce a Svornosti
Frantu A Krch
tajemník
Z KRUHŮ Č S D P J
NOVÁ PRAHA Minnesota —
Tímto jsou členové spolku Bratří
v Kruh č 5 CSDPJ žádáni aby
určitě dostavili so v plném poetu
do příští schůze kteráž odbývána
bude dne 17 června na miste 4
neděle v mičnící Jeliivoí před lé
há ilňb'iti) jednání jos žádoueno
abv účist I vla co možn nejluij-i-čjšl
M I' IbiSlýř
tajemník
MINNHAPOMS Minu Vších
ni bratři a sestry spolku Kuní
lluliVk Borovský fi IV fíXI
1!„ měli by uvážiti že mimo pla
cení přÍHpvvků maji jeíč jinou
dúlcžitčjši povinnost totiž uúvŠtč
vovati ne lift ze Protož bratří a
Hentry vzchopte se a ukužte že
vůni íáKvi na Víiňtu a rokvvtu
iniló linii Jeduuty uavitévujt VÍ-
ei nehňe nehof t b druhá luv
NI
školu kde slúvámu se dokona
lejšími V lÚHcebrutrství a svor
nosti Jos K Srámektaj
DíkQvztfání a odporučení
Vzdávám tímto neJsrtlečnčjSÍ
dík ct spolku Slovan č 3 jukoZ
i ctííné Hlavni Uřadovní CsiH
Jednoty ta rychlé a korávué vy-
ní nmrtití pojiiitky v obu
l(XH)tW které byly ml ihj
tcmřeUMu mém nmniell MauMl
VoiKlráikovl správuč a bei pro
tahu vyplaceny
1oí1 (lolmcm neskonalé vdStS
nostt projevuji tímto celé Č8UI"
Jeitiiuté své ojuMiiá díky a odt
Blvfejt vlei
nrtiii a krsjmkim pojUtnl na
ruCujt ji ea uJ
m krs
llvot hledajícím jakolto Jednu i
neuepaiťli KijUťuJic(ťh a bratr
ských ortiaiiUacI ve Hp Sláteth
nianletka
Marie tlohumll Jveía I ra
leh dítky
St ťail Mlu iv 5s 1 lrilřll ítHrJ
j -§ harvi h llkl ťkSi
? tilki AUttrti a it
i
i
Ví
i -
i 'V
é
í -
f
I
v
I-'
I"