Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 23, 1906, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OMAHA
"♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i
— ťaní Uarhora Kr!it( man
lelka p Kristy bydlícího v l
1414 již 13 dokooiU po
jednoroční chorobě pozemskou
vou pouť v pátek dno 18 května
dopoledne Pohřeb odbýván byl
v neděli ve a hod odpol z domu
imutku na hřbitov St Mary'i v
So Omizo ta hojné úěaati přátel
a známých Pí Kristová Čítali
48 roků stáří a zanechává po sobi
manžela 4 syny a dceru vcimči
jii dospělé Pohřeb vypraven byl
vzorní pohrobníkem p Josefem
Krejčím Pozůstalým projevujeme
oustrast
— V úterý uveden byl do
vazku nadějné Dřevařské Ženské
jednoty Woodmcu Circlc nový
háj so 17 zakládajícími členky
němí O sorganiiování a uvedení
nového tohoto hájo má nepo
píratelnou zásluhu p Job Wolf
deputy WOW jehož příkladná
horlivost a úsilí korunovány byly
konečným založením Žádoucího
tohoto háje Gratulujeme mu
k zahájení spolkové jeho Čin
nosti a p Wolfovi k dokonané
práci z oíž zajisté I sám radost
má
— V pátek min týdne vrátila
se z láznf v Kxcclsior SprÍDgsMo
paní M Mathausrová pobyvfii
tam asi 2 dny na náviíěvě svého
manžela kterýž tam k léžcní oď
vežen byl Jak nám adělila daří
iq nyní panu Mathausrovi po ope
raci velmi dobře a za nijaké tři
týdny bude opětně zdráv Pravé
uchy na kteréž byla nebezpečná
operace provedena nebude sice
moci úplně volut používali jinak
vfiak uczaacchá operace žádných
vážnřjSích následků Dle prohlá
šení tamních lékařů bylo by odlo
Scnf operace i jen o týden bývalo
osudným jelikož choroba dostou
pila již svého vrchole a radikální
řez byl nezbytným Přátelé jeho
zajisté a radostí uslyĚÍ zprávu o
jeho uzdravení jdioi 1 my panu
Mathausrovi i celé rodině upřímné
přejeme
— V tfohotu odpoledne otevřeno
bylo formálně prvé hfíSté mládeže
na 20 a Harney 11 1 Utvořena
byla tam jakási ober mládeže
klub v nímž nyní zapaáoo je již
přes 150 dítek a ty mají ze svého
středu zvoleného mayora před
sedu a všechny úředníky kteřf
pod dozorem probátních úřadníka
Parksu a líclltra spravují tuto
"obec" mládeže s bdí nad pořád
ke in v parku který byl zdarma
zaopatřen sprchami tfclocvičným
nářadím a j
— Z jik malicherných a emc8
ných mnohdy příčin bířou 11 lidé
Život objevilo se při sebevraždě
paní A C Petersonové manželky
hlavního klerka při inženýrském
městském oddělení Před niko
lika měsíci přestěhovali se Peter
eonovi do nového domova v č
1730 jižní a8 ul a od té doby
byla soužena nešťastná Žena utkví
lou přťdetavou že nový byt jest
pro rodinu její přilil velikým a
myšlénkou touto byla mysl její tak
porušena li konečné vyvinula se
u ní vážná owosnl choroba a me
lancliolic která dolehla na ni min
sobotu tak silni že tušťastuá paní
v nestřeženém okamžiku spáchala
aebevražJui občsivša e ua sloup
ku postele ve své ložnici
Haiat8tsitMMmHHiww#stžioaMiMi
t Tři nnntrlns fMU a nomrlns 1729 Nellenší v imVsté!
ivii vwwaiHTi vvvv m at'- ww
Při sestupování a rozjeté
káry na 13 a William ul poraněn
byl min pátku večer vážné jistý
John Tomscy Týž seskočil aniž
by byl o zastaveni požádal a byl
prudce svržen na zem při černí
mu byla zlámána levá klíční kost
ťfivclanou policejní ambulancí
dopraven by) do St Joseph ne
mocoice
— Pan Pr KouMI který jak
jsme minule oznámili nalézal se
ve velmi kritickém stavu choroby
jest již nyní úplní opít zdráv a
jak nám sdfclil za vyléčení své
děkuje jediní avědomité péči čes
kého lékařo Dra Kálala který
svým pacientům včnuje vždy nej
leplí své schopnosti
— V ncdČIi večer vrátili so 20
svého pohostinného vystoupení
v PlitiHmouth Členové Cos Am
Dram Klubu kteří sehráli tam
v sobotu 1 neobyčejným úípČchem
znamenitou frašku "Pan Mčsíčck
obchodník" 1 kterou i my asi
před 14 dny znamenitě so po
bavili Účastenutví plattsmout
ského obecenstva bylo velmi
slušné a všichni účinkující drželi
se znamenití vavříny večera od
nesli pí li W UartQŠová v
úloe Díbiány p Leo Soukup v
úlozo titulní a p J J SvoboJa co
Pikoliol Vše Šlo zdařile a ředitel
p Uedřich Sláma může li opít
gratulovat! k nabytému úspčehu
— Minulé neděla odbývána
byla výroční schůze mladistvého
zdární prospívajícího klubu mlá
deže "Máj" při ktetéž vykooány
byly též volby úředníků pro příští
rok Zvoleni byli Kulka Špičko
vá podruhé jíž pfedsedkou
Vratislav Kořisko místopředsedou
Aloisi Šrámková tajemnicí
Ladislav Duda úErtnlkcrr a líc
lena Pavlíková pokladnicí V
klubu zapsáno jest nyní kol 40
Členů a usnešeno bylo též by
pořídily se zvláštní klubové
špendlíky které jak jamo viděli
jsou velmi vkusné a krásné
Doufáme žo i letos pokračovali
bude klub na cesií společného
vzdčlánf a ušlechtilé zábavy jak
až dosuď
PŘIJMOU SK sbřračl jahod
kolem 1 Června Zunám a včtším
dívčatům bude dána přednost
Zaméstnáoí na 3 až na 3 mísíce
O podrobnosti dopište si pod
adresou W A Anderson Plo
rence Neb aneb se poptejte v
Administraci "Pokroku Západu V
— - Dvou významných událostí
vzpomínat! budou manželé J Ka
lnovi bydlící v Č igao Jiznl 12
ul rodinnou slavností ve čtvrtek
dne 24 kvčtna t r Toho dne
totiž oslavovali budou 2 5 1 1 1 ó vý
roČÍ svého sfiatku a zároveň 8oIeté
narozeniny pí Anny Dandhauero
vé matkv dí A Kalinové a zná
mého krajana F W IJandhauera
K četným gratulantům připojuje
me i my své ntjupřímoíjšl blaho
přání
Dr Edw Chaloupka
im M i nůii
Úřadovna! taCa South 131b St
OMAHA NKU
Uřsdujo od I do 4 hod odpol
oi 6:30 do 8 hod večer
Tel Douglas 3769 4a
The Wardrobe
I oxportnl čistírna n bnrvlrnn obloků
DXO oo I3tn at omevna
MÍO SOUKUP r Přijímáme itkáiky
K li COltNWKM í ' venkov
Poplatníkům !
Majetkové a osobní daní místa
Omahy na rok 1906 jsou splatný
a budou propadlé doo 1 července
Pokladník ject zodpovědným za
daní tyto a zákon velí by je sko
lektoval jakmile so objeví na
tixovních výkazteh buďto prode
jtm neb zabavením majetku neb
obojím Nemá co dfclat s odha
dováufmr rpjal] eací nebo vypsáním
ttchfu Stíluouti buďlež podány
odhadcům KOUT O PINK
43x5 pokladník
Zprávy polkov5
I-oí Jan II um í C Koř 1
odbývá schůzi svou ve čtvrtek 34
kvítna v Sokolovně členové juou
žádáni by se všichni dostavili
jelikož připadá uvádění nových
čeksncú
Loui Uerka V K
U Sláma S A a 1'
Ochotníci poorlll
Společná ustavující schůze dra
malickéhosdružení odbývána bude
tuto neděli dne 27 května ve 3
hodiny odpol v Sokolovně Vši
choi ochotníci i ochotnice dobré
vůle mladší i starší jsou srdeční
do líto schůze vítáni
Svolávací výbor
Hbor KolcMhmt ě (10 JČI
lenkyně pozorl Dostavte se
laikavě na Česko Národní hřbitov
v neděli dne 3 června kol 2 hod
odpol za účelem ozdobení hrobů
zeuřelých sester našich a (účast
níní so oslavy zdobení hrobů Za
Sbor lioleslava
Františka čapek taj
Děl VIMariHÍ IIchhIu Havlíček
žádá ct výbory tčch spolků které
pedíleti se budou na oslavě uctění
památky 30-letého úmrtí našeho
národního reka Karla Havlíčka
Uorovského by dovtavili se ku
společné úřadě a sestavení pro
gramu do Sokolovny v úterý dne
39 dubna v H hodin večer
Taj výboru
rv'vc ký lbr TM Jmi Sokol
odbývá v párek dne 35 května
mimořádnou schůzi o 8 hod
vtčer Účastenství všedi Členů
žídoucoo
Naše nabídka
tas i
I
bazar T J Sokol
v Omaze
Vyd společnost "Pokroku Zá
padu' uvoluje so dáti ve prospěch
umoření dluhu na Sokolovně váz
noucího jo procení 1 kaídého nové
ho odblrattlt na i rokt který zaslán
nám bude prostřednictvím liazár
ního výboru
Každý předplatitel kromě toho
obdrží ukvostný obraz co prémii
Doufáme že zvláště mezi Sokoly
nabídka tato vzbudí žádoucí čin
nost vo prospěch jejich podniku
Nabídka tato platná jest až do
dne otevření bazaru
Vyj Spol 'Tohokt ZJfiKu "
Louis ISorku
český právník a veřejný notář
Vit N V l iro UUrf Onmtta
TKUKPONYHfll?fV"ařLi855
( Obydlí 4565
Josofa Šlogrová
poxodai :: loaloa
lydll í6
v i taj4 jilni 14 ut Oiuaha
Clicomo rodinný
obchod !
Prodáváme jen nejlepŠI a nej
čistší vína kořalky a pálenky Ví
me Žc zkusítcliunászajistímo oi
vát obchod Abyste zkusili naše
zbožít nabízíme vám
8-iciou wiiisku 00 nn
řííilon yJiUU
J'fi každém nákupu Green Trad
din Stamps v plné kupní hodnotí
ZboŽI se dováží do všech částí
mětta PnJlivá pozornost se ví
n'ije objednávkám telefonem
Telefon J)oiik 1148
Cackley II11
vi)lki)olrlio(hiíc Illiovhiaiul
121 N Kili St OrnaliH
Naproti poště
SONKA & NAIBERG
vlastní nejlépe
zásobiný útulný
HOSTINEC
na sevvých rohu 11
a líarncy ul v Omaze
Na tácu stále Čerstvý Schliizňv
mok ní(if!rniiélikéry vštho dru
hu a nejlí-p6( doutníky
Teplý zlťiiíclť v každou chvíli
Tfl Doutílan 4339 3Cif
J{4'HiiI?Uý :: Přívod
ntjlepŠÍ 10I10 druhu
vluNtnf w ďské čtvrti
V F KUNCL
121-Í Již líJ ul
Vždy nejčcrstvějŠÍ zásoby masa
a uztnářiké domácí zboží jen nej
Icpříího druhu za ceny levnější než
kdekoliv jinde
41 Tel Douglas 1 199
řeznický a uzenářský
vIhhUiI
F J Sernin
v č 1331 William ul
Ziilrii k nfniu a jířcn vřdřio mi o zna
iiutnltá JnkoNll jsbožf ktord třSÍ so vftudo
vytoíiiň ntvňHl Mitvždy kolnou kAho
tm ěítrutvéJio iiiuHfi všeho druhu Btařl
Jun jotlnou koupit n ziiltiiznllt stanu se
Hlúlyin oillif iidolmn
(Jhjudniivlíy možno iél i&UÚ teleřo
ncnii UdiI ťlTl
"ABSTRAKT!
— VniOTOVOJR —
S M Sartlor
1 7th and Furunni 1'atterson Ulk
Zuptujto B nanu tohoto lletu Tel 182(1
TftiiieM I I iiIjící
Český:: kovář
v č itjo3 jilci 13 ulice v Omaze
vyVmntvťl dobře lev8 vSuctinv
ptike v obor kovilřitUy npdJíií
Zvlitšiid ioruot vínuju t kování
kotl S£ íilHi? utiiiokolbnl u rufl UMf
Dr Geo F Si
manek
v iia l idi jil 13 ul Omaha
Cutiil h'íni tht I 11 k HI ( t utl
au I ao vtMVr -1 ut 4M
mm mú spi
Tábor Nebraskaí 4771 MW1
odtjťrá tré pravili iilniRhfti ktAiloa nrviu
tmu iweaa tr ninici w unn tiuniuvne
r Hokoluvn Velicí komu) Jan ZwIifcH
nírodíi tftVhiUiin ikét Jokn thlljor4i
klurk DIim Hmrkovký Ulil I tom In Ion Utrt
průvodM V I)liij vnitrní irf gulilo Jo
en vttukuvm ttrti Anton uariu
Tábor NebraaMká Lípa 6 1H3 OW
ortlif v :iAt kkdl první třutl Ctvrtk v
frininoi ftioHumvn n m 111 Hontui jmu
I'oii(i IiI t rďfUilion (Jlirnt HlialiMtu klark
A V Hiivhk imtlt) l M Omaliit SeUr
lankiiř K J J Hilda prdvoijel Jim Wulf
Iožo Jan IIum L fi Kytířú ritklu
odlifvl av4 iittiftK Otííhf Čtvrt ttyrtok v
mflcl v t hodin vtifor vapolkov4tiilNtn(ill
V HokolDVuo Venci Kancidr lAun linrkM
K U AM Kříd Hlámr 1WJ 1 Ho Iftb Hlr„
Anton Turrnak M oř Y„ Jip Novák M
oi U
Těl Jed Hokol v Omaha
Odbvl ivípravldolna aoliAxu kadilou druhou
tfndu v uilalul vír v iv5 mlaluoall IWJíl
Mo I JI h St SUroaU V Hclinoldcr talnmnlk
ti A ui t UJIt Uk lUit Ul AÍ1IL iiA
lvím riMtfiMr ui niti luiri pm uwuLUi stu
Julnti pokUdnlk K W llartol
Hbor Kolovhira l (10 J( 1)
odlévá icliBin kníilou druhou i oddíl r riMij
v v nou iiiipninuiiH v war nni vyniounia
prodomlka Murln IIi"iim a William NI
prmlMKilkit Annu K rijrí iU) Jltil U uIIdh
riAinatkit Kur JUultur tujnm Vrautlikit
Oiipuk I1U Mnrtha Hi„ rtíoinldo Mnrle l'M-
iiorak liiin Marin ni pokiitania Anna
jniiiín i'trv 10 mtr ni noaurkyn Anna
Mlřutíká vflior malfitku Krantllka 1'nlnk
Maria Jinjlura Anna Hiitrava nálirailnlca
Murlii Rniiilk Jo lAloInlho fondu AimuJu
nuk Ikolul vjfuor Jomifa Jclmi JoNifa l-nnii-iihuI
do volku vboru Anna Krnrl Murli)
llaJtTii KnUiHna Honák Maria Hodin Hat
ni vhor Vinci ťWinák Mario Havlitok a
1T iiiritlákii Ciipok
Hbor Hrězda Noré Doby ě 80 JČJ
Odlévá ivá ach fno kaldou I nndlll T ruímiil v
noa on o v naroani ami rroiinodka Mario
ráli k oCulnloa Mario líniřtill liiilor puk lad
ní o llarliora lUldok tajuinlo Vllb tíar
tol MIH 1'oplatol Are
Tábor Myrta ěí 022 U V A
odhfvá acbflíl první nedíl) v niíalnl v Nár
Hlnf nalil a Wlllam nl yraluueill pfodn
inarin itouaai prnnaeotfa naiv voiacnoyaka
IV4 Ho lil ii kt„ iulalprndM0dka JimofaHláma
taltimnlca Ifninlllka Honkuu 1810 Ho 111 Mt
okladnluo ířniutllka Vvtok kancllfka Maria
Přibyl oiarlálka Anna žabka vnlttnl itrát
Al filiora votiknv al rá Jomf a ftliiu vlhor
majoiKU Mario 110117 rrauinta Touiáink
Marta ffiuhota Bpol lák ar dr L Svoboda
Tlíbor nobemla ě tm 11 N X
odtyá avá auliAxa každou prvou nndAII v
HokolovnO tm Mo 11 Slr Vrloullá pfd
audkytii Juliu Votava prodaodka Anna
Zl'koVMkiinlaUipfodandk]rná llarliora Ullduk
tiijoinnliifl Anna Oulfiborád ÍM Houth 1M
Htr pokiadulnn Maria Urbánuk 8014 South
1M Sir kainiláfka Marl Válko vjbor um Jul
ku Anna ftupoW Vrancla Kmjlíak Anna Aa
maráálky ťunnr Adáinok Anna Holili
vnllfnl H-rA? JonI Stojakal vnkovnl trá
Antorilt) Koíon
1'oilp Hokol Trrl ě 1
odbývá i ri ohAi dvakrát tnliíCnl kaldou
1 nudflll a a uondÉll v míaiol valní MuUovl
OnloroCnianliftroodtifvá aa i nudili v fljnu
poiioiniiijnDi i nnooii vaunnu a čtvrtletní
IhiIhu a arunu ťfndauda frank Svoltok
Ho U at rnlaiopfod JIH 1'lt'ha lttio Hoi
Ht laj John uiiioooraa vsa so is Btacetnik
Jo rVMiar liMK So 13 St pokladník V V
Kunci iaBo II Str vuor majetku Aug
fterpán ftlmon Itokuaek Joa Ntmd prauo-
rtifiiik nuit uouuar vjp pr joaer jiniira
násilník Ant Vaáák vfu náí U Votava
rnviaorni vynoř aui vaaaic a r bvoixxiu
doitorc Win Valák
ťodp Nokolkj Tjri ě 1
Odbvi ivá acb&iA ludnou rnSaiCot a aleo
aazuou otvrtou nnaou v ami moiiovo rrna
aodkrná Anna fICha 1UI0 South Rth St
tnuioprooMeaku itmnio woravoc taieinnioe
Anna Hvollek ua So IHIh St díotnlne
Hrnllia uniaiiorau iww wnnarn t poklad
nice Anna Urodil 1MQ William Ht doaor-
ir i A- _ i 1 Ir
Ika Kunci Mary Doluji AloiNle Jindra ŮCet
Ul vyuor Marie vaau a Anna ovanua
liáj MurthiH ě li) V C
odbyva avá pravidelná achftie v£dy 4 nedAll
v mMol v Bokolovné 1'řodncdka Anna
KruJt 1U41 Ho ath Ht niitoafoda Uarbora
IlohAíok 1016 Ho Mlh St tajomiilce Krant
řulnk i 107 Ho IKth Ht pokladnioo Joaofa Ja-
A a A1 ITX M D 1
vodkyuáM lirámiii ynllřni atráí V Kolár
vankovnl alráí A VoUuihqi yíbor majnlku
Tinalo 1'nllkán Marie Charvát J VavNÍ-uk
bájovj lák af Ur Uolovtcblnor
Vzorný a IMÍ saříaený
pekařský obchod
vlaatnl
Rud J Kirchnor
v čís 1 504 William ul
Kr&Janó uřlnl dobře když poílvo ob
Jednají aobfi u Klrchnoray Zboží leot
aMv forntvó a chutné Žitný chléb
rohlíky koblihy a rftzné koláče co bo
ýto jakosti nejsou k "bítovAnl " O
Huň kralHtiCi 1U
p45t( HUU J KIItCHNER
Jos Yopálka
ŘlSZNlK A UZENAŘ
na 5 a Willlani Ml
má v táaobá vidy ntillouli vfbr tnratvet
maaa olui druhu Jakoll vUpí fcli vírb
k& uukfch Kupio u nfibo aa akuulku
a ujlťujuiev4 áe podruhápnjduae aaa IM
Zboží ie dováli a mdlete at )e obled
natttoltifonom Tel I liti
Johánek Bratři
vlaatal
první třídy hiiIooii
110 milUm L !& rb
Uobfl vina ltkíry a iKutulky-CUulnf
4kuk v Mi r