Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 23, 1906, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -w v 'W '' -4r lr V j
# Z českých vlastí
2
yíii v ilvml smutku Pfi bouř
jež dne 6 kvítna nad okolím
Vyítlho Úrodu te rozpoutala u Je
hl hrom do Jedná chalupy v nó
raecké obci 1'ofilágu kde právě
ležela na marlch mrtvola dcery
domkářovy a na laiku odpočívá
těžce nemocný výměnkář lilcík
zapálil chalupu avlak nemocného
Starce 1 mrtvou dívku podafilo le
v Cai vynísti
Pro ntvtru Z Litomyšle se
oznamujet l'ro nevíru milého ae
otrávila dne 39 dubna hezká
hodná iluícboá jménem Paseko
va z Proseče O poslední muzice
po svátcích velikonočních oevlim
li jl totiž její vyvolený chainlk
Novák což dÉvic tok dojalo 1
požilo fosforu tak svůj mladý
život utratilo Hojné účastenstv
při pohfbu ivědčilo o Její oblibě
Fottt eliyvalditva na Moravl—
Dle práv6 vydaného úředního
cznamu obcí měla Morava v roce
iooo obyvatel 3437706 7 toho
mužů 1173634 Žen 1364083
katolíka bylo v tom roce 3333574
evangelíka 66365 Žida 44355
obyvatel jiných vyznání 1513
Dle národností napočítáno bylo
Čecha 1737360 Němca 675433
1 jiných národností 17913
Smrtelná jltda V tobotu ai
dubna jel Jan JIlubuček Ženatý
zedník 1 Klokočí u Turnova
práce na kola domů Jel už aii
v 10 hodin večer z Tanvaldu
Jezdil na kole teprve aii 14 dno
a tu mezi liaratinou a hostincem
Klíogerovým u Železného Úrodu
ijel se silnice vyaokým břehem
dolů a to tak ntlťastoě ie cara
zil okem na oitrý luk olio a na
luku tom který mu hluboko
hlavě vězel viiel Jcítě ráno když
cl lidé nalezli Uřízli tuk u olfic
a nešťastného bezvědomého lilu
bučka dopravili i ie lukem v hlavě
k dru Voráčkovi který mu po
skytl prvoť pomoci načež odvezli
HlubuČka do nemocnice kde vlak
ubožák na večer 33 dubna pora
níní tvému podlehl
čtrvtná ruka "Lidové Novi-
ny'' oznamují! Před několika dny
obdržel jeden brněnský advokát
ataril mul a Žijící mládenteky
dopil podepsaný 'Červená ruka'
v němž byl vyzván aby do určité
doby na určitém místě v chrámu
v Jakuba iložil obnoi 8000 ko
run jinak Že propadne hrdlem
Dopil tento nikterak příjemný
pro itarého pána osaměle bydlí
clho dal advokát na policii aby
tato potřebné 'červenou rukou
vyřídila Jeden detektiv ukryl ae
v Jakubakém koitelo nedaleko na
značeného místa ale jak ie po
zději zjistilo 'červená ruka' při
iedíi do kostela je) postřehla a
zmizela Po mírném čekání ode
bral se detektiv do bytu advoká
tova protože 'červená ruka' v
onom dopise oznámila nebudou-!i
peníze v čas v kostele uloženy io
přijde za advokátem do bytu aby
1! jo ojntsla čekání v bytě ne
trvalo dlouho Za chvíli přišel
nějaký mladík jenž žádal ta
plnění své žádosti V tom oka
mžiku vystoupil z úkrytu detektiv
a — v 'červené ruce' na celém
těle se chvějící poznán holičský
pomocník A tak 'červená ruka'
aby dále otstralila byla dána do
bezpečné rukavice kde dá nyní
Harému mládenci pokoj
Úlrátt itnoH —V obci Neradu
u Pohdanče pol okresu pardubi
ckého aerofrl v těchto dnech
rolník Josef Lejhanec ti věku aii
40 let Hned po smrti roinosla se
v obci pověst Ie byl otráven
Věci uchopilo četnictvo v Iioh
Jsuči které vyletfílo že smrt
Lejhancovi nutila nejspíio poži
tím otruilkti jijž mu manželka
do pokrmu namíchala neboť při
výkonné domovní prohlídce jed
byl nalezen Lejhancová byla za
tčena a k soudu do 1'řclouče do
pravena na místo Činu pak vyšlá
na aoudnl komise aby vykonala
pitvu mrtvoly
Umrlí —Smutná zpráva docház
z 1'lzně Dlouholetý poslanec na
němu království českého fi Jíte
kanceláře okrzastupitclstva plzcd
akého Friotifiek Schwarz zemře
dne 7 května v 1'lzni po delt
bolestné nemoci Jeden z nejpil
nějSích a poměrně ncjslsrtích pra
covníko v otázkách veřejných
přední spolupracovník pfi očištěn
královské Plrně od rmutu němčí
cího rozloučil ie navždy 1 ní ro
dem kterýž tak horoucnfi miloval
a jehož hoipodářskému kulturní
mu a politickému povznesení vě
ooval vSecck svoj Život
Národní kohh — - #a národní
kolek vydávaný a ipravovaoý
Národní radou českou ve prospěch
vEcnárodoích úkolů této instituce
i k podpoře ústředních obranných
institucí nalich a Ústřední Maticí
Ikolskou v čele zsplsceno bylo v
minulém čtvrtletí 1006 kanceláři
Národní rady četké tojaĎK 861
Slávka ve VllkovUUh Počti
stávkiijícícii ve Vítkovičtí obnášel
dne 4 května asi 10000 Do po
ledne a odpoledne konaly se ve
Vítkovicích tábory jichž ae cú
častnilo asi 8000 010b Dělníci
zvolili tříčlennou deputaci jež
byla vyilána k ústřednímu fiiitel
ství se Žádostí aby propuštění
dělnicí tyli do 48 hodin opět do
práce přijati jinak že bude pro
hláiena vleobecná stávka a Že
bude vyslovena celá řads dslifch
požadavků Zástupce řídiulstva
slíbil Že propultěoí budou po 6
nedělích přijati bude li práce
ihned zahájena a bude-li dáno
irohláíení že májová oslava byla
myllena jen jako politická demon
strace pro volební právo a Že ne
čelila proti závodům Deputace
vsak odmítla tyto proposico V
noční střídě ze 4 na 5 května
pracovalo asi 30 procent vBcho
ďílnictva Dne 4 května dosta -vilo
ie asi rioo dělníků čili y
procent
Krkavtt matka Dne 36 dubna
přiili k aluhovi ostravskéhožidov
ského templu Josefu Traubnerovi
dva neznámí muži a nabízeli mu
balíčtk žádajíce ho aby "to" po
choval Traubner odepřel tak
učinit! a proto muži odeSli UIou-
díce po ulicích ostravských po
tkali pobudu Jiřího Bukovčana
kterému odevzdali balíček řkouce
aby ho odnesl do bytu Traubnera
Moravské Ostravě IJukovčao
převzal balíček a nutil ženu
raubnera aby balíček ten přijala
raubnerová rovněž jako její
manžel balíček nepřijala 1 tak
přesel v majetek Uukovčsna To-
10 vlak brzy nošení balíčku omr
zelo a dal ho na nádraží lokální
ráhy zřízenci Ignáci Petříkovi a
oznámkou aby baliček do večera
uschoval "jednomu pánovi" Jeli
02 večer nikdo vydání balíčku u
'etřlka nežádal vzal jej Petřík
d) svého bytu Čekal den ke
dni př-hlábMi se někdo k balíčku
Dne 3 května ucítil Že v bytě se
rozprostírá zvláštní zipach upo
zorňující na hnijící maso Pilu!
ctiém bytě a! konečně visi do
ruky balíček otevřel ho a k svému
nemilému rděieni poioii Žo jest
uvnitř mrtvola nemluvněte ItmeJ
pěchil na policii a učinil o nálezu
oiuáiuenl Přivolaný mětttký lé
ki( Dr Kaan zjistil le dčeko ji
v festi měsících předčasně naro
zeno a nařídil aby mrtvola děcka
byla dopravena do umrlčí komory
kde soudní korrW bude pitvána
Děcko bylo narozeno zdravé Po
krkavčí matce ie pátrá
$1250 40 St Paul 1 zpít
po Chicago Creat Western dráze
Lístky na prodej od 38 května
do 31 včetně za příčinou dvou
ročního sjezdu VÉcobecného Svazu
Ženských klubů Platné pro zpá
teční návrat do 9 Června a prá
vem prodloužení O dalfií Infor
mace obraťte 10 na H II Chur-
chill O A j 5 1 a Farnam St
Omaha Neb 43ki
TTfiPT TDT5 A ftTTT? český hostinec
IlUlJllL Jť JLviitr U iíl umísta Prahy
na rohu 13 a Wlllíam u! Omaha
ČUtá a pohodlní zařízené pokoje pro cestující jakož i výborná řoiká
strava a vzoraá obsluha Vltomlocl olnlržíto výtopný HTOHZ0V LJÍŽÁK
nojlepfií druhy vín a llkéro a nuJJomnřJM doutníky ň
Krajané civítitto li do Oinaby navilí voii ubytujte no v hotelu Praha a
uXutfito nejonoin penňií alo xbavítu 10 I vlcliUých ninází 8
Td 41814 O pfízon krajanu MU TIMOC J DOIlUOVhKÝ
Vlrttlll
lfYfiiilf i: NeiiHíritd
10 a W lilium ulf Omnlia Neb
VíUiíiií Mul& I Ak Uhni I[if Imtorto-
tttii tilK fláká itlla na lio Krhlo ln a
iiKllxnll lihoviny iirodáfi I v i!Min Vui
ikumik i tio'lil
Dr C Eosewator
ČKSKÝ LÉKAft
Úřadovna: a "Bee Bolldtng"
Od II do IS topol
(idSiSUdoSf 0 9
V nodHllod 10 do U ňnynl
Tel V éFadoTiift 60I-T I f bjlu 121?
Uydli-Oialo SUT Jonel ullca
ZvláMm muitnimt vlou)M Urtkfte 0
mocain a řl"'-i
JIŽ VYŠEL
a prtvfi so rozeadá rilto si tteproilluuě o Jcdun
ř3
íeský illustrovaný kutalo
Jarního a letního iholl a vvKkorých potřeb
pro domitcnost a hopoláfitvf '
JVeJvétíí ryzo český velkoobchod zasilatelský
tomhM katnlořy tyto riliirma na požídiínf Jo to
iJOjdplnřJM ťuiiký kuiiriii boží vynikající hodnoty
l)oply ailroBuJlo!
U S Mail Ordor Houbo
Jllarshall Jloul and íJlst Ht Chicago 111
VyslUhnřto vyplfitfl a idm poMou zuiloto tento kupon
V H Mali Onlir Iloime ('lilcuirii III
l'ínov4í~ZaMůto ml uUrma VA řcuký llluítrovoný ktalo
Jarního a letního ybolI na aiircau:
Jméno
lcpt 12 PoSta
ifswrsmt
Okrca Ktát
É[!C[E=i
al íĚtiikr iM m I éT
7 i( " hnis I
jUř SlžKlihxiAm Krev přioáíl život do všech tfilcioých orgánfl a rárovéfl oJvádí N
1 ]í ! WrSEVtRACO I vfiechnu nashromáždénou v nich nečistotu Aby fádně vykonávala O
™fijwnr"iYvtiÍ úko1' muí lU udrŽ0VÍDI v lltém pevném a zdravém stavu Jí
8 §
SNeni-lí krev úplni Čistá nelze si mysleli dobré zdraví NtČittá krev O
obsahuje v sobč jed který dfíve neb později podkopá celý systém Q
i-i —
§ SEVERUV
KRVEČISTITEL
b ' " ' K
8 8 sešili porubenou krev odvedo z téla nečistotu naladí cely systCin 8
odstraní télo hyzdící vyrážky a zajistí vám zdraví a sílu N
Cena $100 O '
§
SSS "Užíval jsem Vaíeho KrvcČistitele i nejlepSím výsledkem
4!r4' Již po několika dávkách sesílil mou krev odstranil vfedy a vy- N
-%J- ráiky a celé mé soustavo sp&sobil dobrodiní Upfírané díky N
' VaSemu Krvcčistiteliř Prsntišek Uuzek O
lij I New Aberdťcn Cape Preton N S Canada O
i? ti
SYo vScch lékárnách lékařská poradu zdarma Q
rr7
P ¥ á I I
j Jxj o Lr o
s
II lilii 1
V