Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 23, 1906, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tisku Podvod vyšel ni jevo —
drzý podvod nad nímž lze žas
nout — ale co teď plátno vSechno
usvědčováni Hearsta a jeho lísko
vin z drzosti z podvodnost! a ze
I2i když lež svoje posilní jii vy
konala mezi statisíci lidí a vyvrá
cení i usvědčování potkává se
naprostou nevSímavostí a lhostej
ností u těch kterých se to týkát
Otřást! se staré 12i zamlčet a lháti
na novo — toť taktika "žlutého
tisku" poctivé listy vrhnou se na
novou lež stará ce zapomene a
tak to jde vesele dále k úplné
spokojenosti Ilearstově Východ
ní odbočky Hearstových Éxami-
nerů Američana a Journalů Šly
tak daleko ve své drzosti že i
sbírky podniknuté časopisy a spo
lečnostmi caliíornskými v pravém
slova smyslu se štítícími Hearsta
a jeho časopisů jednoduše připst
ly na účet sbírkám podniknutým
llearstem Co Bio z New Yorku
na pomoc San Franciícu v Chica
gu liostoně a v Los Angeles bylo
hlásáno za dílo Hearstovo co tlo
z Chicaga bylo pfipočtěno Iiear
stovi k dobru v ostatních jeho
odbočkách lež za lží následovaly
faumbug byl kupen na humbug
Dokázáno bylo že New York
Journal jenž přinesl "první foto
grafie zničeného města'' pokusil
se vlastně o sprostý podvod uživ
zretuBovaoých íotograíií z nedáv
ného požáru baltimorského Do
kázána byla vylhanost razných
sensačních povídek jež plnily
zvláčtní vydání "žlutého tisku"
A Ilcarst se tvými časopisy
jednoduše se postavil na oko do
jedné řady ostatními a pláče
nyní nad tím humbugem který
páchají nesvědomití' vydavatelé
ničemným vyuŽitkováním podob
nýcb smutných okolností OvBem
ve statisících prostého a sprostého
lidu jenž je hlavním sloupem
"žlutého tisku" zůstane již pře
svědčení že Iíearst byl tak občta
vý jako nikdo jiný — že vlastně
všechno Bio jeho rukama co bylo
učiněno na pomoc katastrofou
tak těžce postiženému San řran
ciscu
leden z chicagských denníků
přinesl vtipný článeček "Uesrst
— toť vše" jehož citováni si De
dovedu odepřítí "Ač Hearstovo
zemětřesení' píše Chromcle z 25
dubna "a Hearstův požár jež
následovaly seismickým ukazam
v Ilearstově San fcranciscu zpo
sobilv neivětii katastrofu v ameri
ekveh dějinách neštěstí a zkáz
Iíearst zmohl všechny nesnáze jež
tím byly nafl uvaleny Hearstův
kongres sešel se ve Washingtone
a odhlasoval $2 500000 z Iiear
stových peněz na pomoc stiženým
ctitelům Hcarstovým Hearstovo
Chicago bezodkladně poskytlo
millionu dollarů a ostatní Iiear
stova města Šlechetně následovala
tohoto příkladu přiměřenými cb
nosy Jakoby magickou rychlostí
Hearstovy pomocné vlaky vyrazí
Iv zc vBech světových stran ve
zouce potřtby do Hearstových
útočišť a do Hearstových nemoc
nic jež Hearst ihned zřídil v
ilearstově Golden Gate Parku v
Ilearstově Presidiu a ostatních
Hearstových územích jež unikla
hrozným následkům Hearstovy
katastrofy Současně Hearstovo
loďstvodoplnilo dílo Hearstových
pomocných vlaků- Zatím co
Hearstovy záchranné stanice opa
třily potravu a obleky Hearstovy
lékařské sbory pracující spolu 9
Hearstovou "Společnosti Žlutého
Kříže" věnovaly všechnu péči
nemocným a zraněným Jednou
dokonce Hsarst měl na cestě sou
časně čtrnáct pomocných vlaků
vrchovatě naložených ohromnými
písmenami sensačních oblaveuí
Rozumí ae aamo sebou že Hearit
znovu vibuduje město jakmile jen
Hearstovi alliencl vypiacují ptá
ny Veliký jest Humbugl"
lK)Kvn'eul
Zprávy zahraniíné
RAKOUSKO-UIIERSKO
Nastoupením nového předsedy
ministerstva princo Konráda Ho-
henloheho dostalo se přátelům
volební opravy nové naděje že
tato bude přece uskutečněna
Hobenlohe se prohlásil za nejvčt-
Blho přítele volební reformy na
základě všeobecného rovného prá
va hlasovacího Prohlásil tak v
první své řeči v poslanecké sně
movnS dne 15 května Pravil že
tím způsobem dostane se vEemu
občanstvu nejen rovných práv ale
zároveB bude učiněn šťastný krok
ku parlamentární formě což bude
pevným základem klidu v říší
f(cči jeho dostalo so velice vlídné
ho přijetí Jako jeho předchůdci
taki Hohenlohe mluvil pro smíření
haSteřících se stran a národností
poněvadž prý vláda hodlá sjedno
titi monarchii z národního i sociál
ního stanoviska K témuž prsco
vati pokládá prý Jíohcolohe za
svou svatou povinnost Ohledně
Uher prohlásil nový předseda
ministerstva že vláda budasnažiti
sc aby energicky hájila rakouská
práva Všem krokům v neprospěch
Hakouska bude kladen tuhý odpor
Poměr mezi Rakouskem a Itálií
jak so zdá stálo se přiostřuje
Italové pracují silně na řádném
opevnění svých hranic a v poslední
době zvláště severní hranice obsa
dili svými výtečnými alpskými
střelci To přimělo rakouského
ministra války ku kroku podob
nému a odeslal tudíž na hranice
tyrolské více vojska Uyli tam po
liány tři pluky císařských střelců
kteří organisováni jsou podobně
jako císařští myslivci — Z Pod
mokel nad Labem ao oznamuje
že čeští stavební dělníci chystaj
se ku hromadnému odstěhován
do Ameriky doufajíce že při zno
vubudování San Franciska bude
zde hojnost práce — Nový amer
vyslanec pro Rakousko-Uhersko
C S Fraocis z Tioy N Y při
byl dne 15 kvétoa do Vídně a
rranželkou a dcerami Na oádraŽ
byl okázale přivítán vyslaneckým
fitábem Dnem následujícím pře
vzal veškeré své funkce a pro
střednictvím zshraoiČného úřadu
požádal o audienci u císaře Frant
Josefa Dne iB května vykoná
Francia úřední návštěvu u předie
dy zahraničních záležitostí hrabě
te Goluchowského Audience u
císaře bude bezpochyby odložena
na dobu pozdějfií vzhledem k tomu
že císař dne ao května odebral se
do Uher aby súčastnil se otevření
říšskérady uherské dne 34 května
Hned po zprávě že německý císař
Vilém hodlá navřtfviti Rakousko
zahájena byla v Uhrách značná
protiněmecká agitace Všechny
maďarské časopisy vyslovují ae
proti chystané návštěvě domníva
jíce se že Německo míní se vmě
Bovati do rakouských politických
poměrů Předseda ministerstva
Wekerle prohlásil ovšem pouze z
úřadní povinnosti že Maďaři ne
mají žádné příčiny k vystupování
proti Německu Bližší styky Rakousko-
Uherska a Německem jsou
nejvýše žádoucí Zdá so však Že i
časopisy postřehly že názor tento
nejde premiérovi od srdco a v
protioěmecké sgitaci nikterak no
ulevily — Císař Vilém byl prý
nemile dotčen nepřátelským vy
itupováním maďarských časopisů
Měl prý v úmyslu Uhry navštívili
pti příležitosti odhalení pomníku
hraběte Julia Andrassyhojcdooho
1 prvních zastanců rakomko-nS-meckého
spolku čími zároveň
chtěl dáti na jevo avé přátelství
vůči Maďarům Puuěvadl vlak
Maďaři ukázali fo o Vilímka
mnoho nestojí praví se Že tanu
rakouiká vláda data -na jevo Že
podobná návštěva v době nyofjti
není vhodnou jelto maďarské ta
sopisy dokasujl te byla by ku
škodě rakousko-uherským zá
jmům Z té příčiny císař německý
hodlá od návštěvy té upustiti
#
RUSKO
Jednou z nejhlavnějSích svítc-
vých událostí minulého týdne bylo
zahájení říšského sněmu ruskho
dumy Mnozí Rusové nevili v
dumě ničeho jiného nežli okla
mání světa aby totiž zdálo ao í o
car je reformám nakloněn Jinak
zůstává car i na další dobu samo
vládcem a situace nezmínila c
mnoho Žádný zákon nenabude
platnosti nebudc-li schváleni říš
skou radou skládající se z carsliých
rádců 1 přátel dumou a carem
Zdá se že ony zákony kteréž
směřovat! budou k zavedení svo
body v Rusku zůstsnou pouze
zbožným přáním dumy nehodl-ll
caru a jeho rádcům A pícce tento
úupěch lze-li totiž o nějikém
mluviti v pravém slova amyslu
vybojoval si ruský národ cestou
krvavou Dny stálého bojo zoufá
lébo národa který chápal se již
posledních zbraní nebyly koruuo
vány výsledkem zdařilým Valná
část národa není dosud spokojena
a tímto ústupkem bnahy o zlepše
ní ústavy a zavedení pravé svobo
dy neutuchly zavedením dumy
Naopak tím houŽcvnatěji a silněji
budou se ozývati a tím horečněji
bude pracováno k soustředěni
vfiech pokrových sil — Nfdá so
popírati že ve sněmu mají živly
pokrokové většinu Pravdivost
toho so ukázala při rokování
odpovědi na trůnní řeč Myla totiž
přijata resoluco aby do oné od
povčdi pojat byl též požadavek
úplné amnestie pro všecka politi
cká provinění 1 dále aby zrušen
byl trest smrti Debata o této věci
byla velice živá a zajímavá Mnoho
poslanců ze řad rolaictva i dělníků
súčastnilo so debaty a bylo k po
divení jak věcně mnozí ti počíná
li Výmluvnost všech byla podivu
hodná a žádný psrlament ucmusil
by se stydět! za podobné zástupce
Obsih celé debaty posléze vyzněl
v ten smysl sby bylo tia cara
naléháno by povolením amnestie
1 národem te mířil — Z Petro
hradu se oznamuje že zavražděn
byl přístavní velitel místoadrnirál
Kuzmič neznámým dělníkem Ne
chtěl prý povolit! v admiralitoích
dílnách dělníkům aby súčastniti
so mohli oslavy prvního máje u z
té příčiny přepaden byl jedním z
nich a ranou do zad dlouhou dý
kou usmrcen Celý závod byl
ihned obklíčen vojskem alu pá
trání po útočníku mezi dělníky
zůstalo bezvýsledným— Současně
se zprávou o zavraždění KuzmiSe
dochází nová zpráva o uttentátu
z Varšavy při němž byly 4 osoby
zabity a 19 jiných poraněno Utok
podniknut byl na policejního ko
misaře Konstantinova který zoám
byl jako nepřítel dělnictva Týž
stál a několika policisty a vojáky
na chodníku když k nim přiblížil
se mladý muž a hodil do skupiny
bombu Tato zabila ihned Kon
stantinova a několik osob poraoi
la Útočník byl po svém Činu za
střelen pronásledujícími jej vojíny
Prchaje střílel zs sebe revolverem
při čemž poranil několik' osob
Vojáci po té bez příčiny počali
tttíleti a sekati do kolemjdoucích
První máj v Petrohradě niiuul
klidněji než se očekávalo Klid
práce byl takřka úplný Uspořá
dán byl manifeetační průvod] jIiuŽ
súčastnilo ae přes aooooo dělníků
taktéž i v jiných místech vnitro
zemí oslavoval o první máj su vši
okázalostí a úplným tastaveulm
práce K větším výtržnostem vřtk
nedošlo — Otec Gapon bývalý
dělnický vůdce o němí y poaledol
době kolovaly rňioé pověsti b)l
prohlášen ta mrtvého Komise
prohlédla mrtvolu osteacnou v
Otcrki ve Finsku a ajlstils že je
to Gapon Pyl prý sawaMčo
levuluciooáli — Adictá suomu
byla jil carovi listina Nyní t
dyclitivoítl očekává se carova od
pověď Dle znění této bude se
řídili sněm v další avé práci
Předpokládá te Ž dojde k prvé
irážce mezi li Jim t carem dosta
oe-Ji se lidu odpovědi odmítavé
SRBSKO
Itéli hridslý v janský soud vy
loučil z armády pčt důstojníků
kteří prý přáli jistému tarrcějSfmu
redaktoru rruobo Štěstí a zdaru v
jeho boji proti královrtliúm Ten
to rozsudek vyvolal v Uělehradě
veliťé rořlorřenf jelikož do té
doly ještě převládal náhled že
král Petr jest odhodlán vyíirtiti
armádu od důstojníků kteří ao
súčastoili buď přímo či nepřímo
královrsždy Jest čím dále tím
jasněji vidět! že král Petr vyzná
menává vrahy tvého předchůdce
královskou přízní ježto nemá dosti
odvahy aby to jich zbavil
Zprávy osobni
— Pan Václav Miluc z C)n
ttock Ntb puii! náiivou ná
vBtěvou minulé setety Přťťmi'
nulé pondělí plijí I do Omshy ae
tvou nemocnou chotí která ve
středu podrobena byla operaci v
Presbyterián hospitalu Operace
již provedl dr Allen te zdíila a
pí Křikačová nalézá se na cestě k
uzdravení V pondělí odejet pan
Křikat domů valně potěšen Že
choť jeho vrátí to v brzku domů
zcela pozdravena
— Minulou sobotu překvapil
nás mile svou návštěvou starý
náš přítel a příznivec Pokroku
Západu p Josef Ducháček z
Newman Grove Ntb Ve ttředu
přivezl do trhu so'Omažského dvě
káry hovězího dobytku a t utrže
nou cenou byl velmi spokojen
Obdrželť 1535 za 100 lihtr S
veselou myslí odebral se na ná
vštčvu k tvému Bvakru p Jos
Vonáskoví bydlícímu ia mil sev
od Frcscott la Pan Vonásck
jest jeden z nejstarších osadníků
tamních jsa usazen stále v okolí
tom již 35 roků Jak a námi pan
Ducháček sdělil měl te tam zna
menitě Pan Vooásek provezl
jej okolím a všude u známých
krajanů poctěni byli výborným
domácím vínem které v hojnosti
to tam vyrábí Ojadníkúm tam
ním vedete dobře což viděli bylo
lze na vzorně zařízených hospo
dářstvích a zejméaa farma Bvakra
jeho jo vzorná v ohledu tom Pan
Ducháček jtst nadšen pohoštěním
jakého te mu u přátel iowikých
dostalo a lituje jen že nevzal si
delší dovolenou V sobotu v 6
hodin veřer odjížděl p Ducháček
zpět do svého domova -
— - Pan Václav llambek a man
želkou a Anton Hambek s dcerou
od Spenccr Neb navštívili nás
ve středu minulého týdne Přijeli
do Omshy v úterý dopoledoe za
smutnou záltžitoitf totiž dopro
vodit! k poilednímu odpočinku
sestru tvou Františku provdanou
za Franka Adámka jejíž pohřeb
odbýván byl v úterý Pan Václav
Hambek vezme ti s sebou dva
chlapce po zesnulé a pan Anton
Hambek dcerušku — Jak a námi
oba krajané sdělili půda kol
Spencer je dobrá a pozemky jako
všude jinde btoupají stále v ceaě
Nyní platí se za akr až £50 00
"V Omaze
Každé naše tvrzeni Jest dokáráno
místními tvédectvíml
Cl CtCDářSifl laskaTčma poYšlmnnti!
Chtíce se přesvědčit! na jak
dlouho máte předplaceno na "Po
krok' potřebujete pouze přihléd
nouti k adrese kde vedla Vašeho
jména ualesoeU luaméokomačlcl
měsíc jakož i rok kdy doba Vaše
ho předplatného vyprší Dále
ŽávUme naše ct příznivce pakli
není jich kvitance správná aby
nám to co nejdttv laskavě ozná
mili Veškeré dopisy adresujte
jedttoduši Pokrok Publ Co
x Ouutu Neb
Pakli ni rtoniíř Jídá Jtítř nllnřJSÍbo
d&karu n% níVeihJcí proliláSenf a
iíkuSciiořt oiiiža!éli(i( auJníU-Jnkýmu
ruMunio (liti?
Fhi í M Tornioy 1 č 102J Porcns ul
Omuka Ncb„ pravíi "Joul lomu nyní
JIŽ líním roklí ro Jpin uv cnlli lo
nvřdfiťnf lik neocf-nilulti tužily uhnily
J)onn' Khlnoy 1'ílli v tudju "pípHdů
TrpřiU Jhviii tak nilntfml litlitml v
Kiiilwcli la řnH(in doIiIh Jitcin 10 totva
polinoutl shýbnutí bylo pro runo Lil
iovou nemožPoml K tomu ku vícinii
nuk přidnly au iiohdiIo i ]ud vlimml not
horilho druhu u ]ti unUvIřnč zkoiiíclu
nřjak4 léky ktord by tufi přmualy napoft
úlevu v atniftndm mám poHtavoní když
no vyMčunl Nemohla Jncm víuk nlňoho
naldrll a2 konoínfi manZol mflj raoputfil
ml J)oan'a Kldnoy Tlila Tento jsuumo
nllý lék nojon U lířlnkovul lmod ajo
Mtku avfiuk I vo velmi krdlkdui fma
odutrunll pllílim vScch třehto ricanrtzí
ypfifoldv tuk I riiitnd a rudiMlu! vyWvul
n Jit fl pluji oliyvta(!l"tvu iimnfMmu
oiiililil )ís vylfVunl ono vo trv 11 J5
Ilouii'4 Kldut-y 1'llla Jhoii dobrd Juko
rlnto JiikoAlo J('k pro lodvlny nouiujl
miliA rovných"
Na prodej vo vAuch IdkiírinUb Cena
Wliontft KoNtur-MlIburn Co JJufřiilo
N V výhradní Judnutold jiro B]) títíly
1'amatujto Jmduo Uoan'a a nebořte
Jitích
Potor F Svoboda
&
MASHEK BEOS
AlJIE NEU
drlí na skladě velký výběr
Pohřební vůz pohoto6
pro cdéokolí
Hlasto se u ť P Svolody na
farmě u Mashuk iiroa v Abíe
aneb tekíonujtc na F J Koha v
Abie Neb 4orr3
za skutečnou ceno I
Woodmeiím World
TřevařA Hvůta)
ČESKÉ TÁBORY V OMAZE
A SOUTH OMAZE
CoTer ta rrěol ii—
Dr James W Novák
český zubní lékař
Má úřadovnu svou v pokoji fcía 217 1
Karbach Bločku
na 10 ul mezi Duuglaa a Fainam
TKLfiFON DoiiKlaB077
£r 'IP T Iřťtluí
český lékař a ranhojič
Úřadovna v Karbach bločku Číslo
pokoje 303 — Tel 1761:
Úřadní hodiny Od 11 do 1 a od 8 do 8
Obydlí Jlhorip roh 10 a Contor ul
ŮfttJnl hodiny 1 Oilpoltidno a vcNtr
Omaha Neb 18
Korilil V Kansasu v České
iinl™ 08adé 8 ka'o1clým
11V i! ' kotteleoj a klášterem
allalill Zi JJ40 až ř5s akr
Pište mil E S Hackler
41x4 Tampa M Jon Co Kana
r
1
i1
f
1 :
í
1
rJi
tejrtfhiš Třu---