Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 23, 1906, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 V
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 31 května
Trh pšeničný byl po celý den
Devní a poptávka po pšenicí byl
všeobecná Hlavni zásluhu o to
měl nedostatek defiiě oa jihorápa
du i nadbytek deátfi v mnohých
Částech severozápadu Též i trh
kukuřičný byl pevný
Cenv byly následující:
Jarka č a 85-87 Čís 3 79
—85
Pšenice Červ ča 89—93
87—90
Tvrdá pčenice č a 85—87 č
81—83
Korná bílá č a 50%— 5°'A
a 11 koxA
Ovca ca bílý 34#— 35 J Wtf
til č a mích ia- 33
Žito skleslo tíž v ceně a trh byl
mdlý Cíl a 6a
leCmen řidraŽil a druhy
ke sladování přinášely 47 — 52
ke krmení 41 — 43
Jetelové semeno nabízeno za
n 35
Lněné semeno ze severozápadu
č 1 nabízeno za
Následkem velkého přívozu ho
vězího i vepřového dobytka klesl
ceny o 10c až 15c
Průměrné ceny byly následující
ptknU n]luplTo!! ll0© 21
IlgUtil í k proiifedniin S 0utt8ft
Voli k krm-mi SÍ7&&VI0
rir iW&VH)
J1ot1 " S 7&©
TIU 8714"
PruaU Uslki Mlleplí 8!(r4Jfl40
ťrl ltik4 vybrmi l
CiuiU brubá 5tfWI 87H
Otc ku4 l k Tyltrnm iMwafl M
íbHU Sft6oQ77B
Omaha ai května
Trh p&eničný byl pevný při ce
nách zvýšených Nedostatek deílÉ
na severozápadu a zprávy Že me
tající plenice jest krátká liev
některých částech Kansasu obje
vila se snčt b ídou míti v následek
dal&í stcupnutl cen Trh kuku
řičný byl poněkud chabý
Promiraé ceny byly následující:
Pieoics č a tvrdá 78-80
čís 3 tvrdá 74—78 t 4 tvrdá
71— 73 Mi a jsrka 79
Koma čís 3 žlutá 45 # l
3 bílá 46 č 3 mích 45
Oves č 3 mích 33 č 3 bílý
33č4bí!ý3atf
Dovoz hovězího dobytka byl oa
pondělí malý a trh chabý zejména
pokud se týče dobytka těžkého
jenž prodáván o 10c levněji než v
sobotu Trh na dobytek vepřový
byl dosti Čilý ač ceny též o 10c
poklesly
Ceny byly následující:
Voli píko! f dejlipil
Krivy 1
JtlavlM -
Voli k krmnl „
PrMftU nJlplí
PU proutfwlDl
PrMU krabi ttíká
Otc neJlepM
Brambory
V]c itreerutf 4
Miclo miflárn
Mihlo frm titjluplt
Mihlo frm Iphtné ti dobré
Slple
Kucbtiy a
Xoboatl r
Krocani
t 00®S7&
83&ai7
í0017í
swaieo
822Ka7
t-wmt-n
57r4i00
0 Z'4lS7Í
W-9"C bodl
16C tuet-t
21— UVtC Ib
IM '
J2cK "
IO'í '
8-7e
in Ift
Svízele z chladna:
1
Civ 5 IKH 1
ihlípku iío-
rheumatiam IxihmtJ
kfliích v prsou a
mula
Dra Richtra
Anchor Fain Expeller
oýiuí luMxuky m lhl lu ! UIi
Jk tlil Jřl ''
rMhmiliaiaia J tir' p'l I"
JifclTktrlM I"! ♦- "J SI
TAJ F ki Richter A Co
# (#( f if tl(f 9
m
i! ZK SOUTH OMAHY II
"
"EuSpigPvNArortní Síni
3 Červnu
— Dobré střevíce a ilipptrsy
koupíte lacino u Vacka na 34 11I
meti N a O 1
— Jak se podobá bude se zaic
práti "nahoře v mčstiko správě
kousek tpinavélio prádla Jak
známo započala v posledním Čase
městská policie křížové tažení
proti neřestným domům hlavně
poblíže dráhy vydržovaným ktt
rým vesměs byly dány krátké Ilinty
kopu&těnl míst těch Majitelé míit
těch neřádi sc loučí s dosavadními
místy avřak zákon jo zákon a
rozkazu jeho mtiM být volky tif
volky uposltchouto A právě tu
ptiScI min týdne pěkný kousek
oa světlo Jeden Znt-jvčtUch
majitelů bordcla jakýs C-co ]Jra
deen udal že již pa del&í lit pla
til jakýsi d"'ti daní městskému
právníku za výfidu Že mtU ' 'Liž
Dys svflj prováděli aniž by byl
policií obtěžován Na rákiadě
tom zdráhá se vystěhovali Jeho
udáoí nebyla věnována u rnčit
ských ňřadů žádná pozornost a
proto týž obrátil se na vtlkopo
rotu žádaja projednání ctlého pří
padu Právník kltrý prý z ná
vodu pol náCtlníka (íplátky ty
přijímal popírá vEak vefikerá t vr
žení iiradecaova a nyní má vilko
porota tvrdý ořízek k rozlousknutí
Jak se samo tebou rozumí není 11a
oeřestné domy uvalena žáduá zá
konitá dař) jeho le o Žádných
takovýck resortáth "óřadně neví''
— 2Jmrzlinucukrovinkyovocí
vBe zaručené jakosti levné ceny a
vzorná obsluha u J J Malýho
34 a (J ul itj
— V sobotu ráno vynesl sudí
Suttoo rozsudek proti l'rNoonn
ovi kterýž jak známo zavraždil
svého spoludělníka Ch Carlsoo
dne 30 prosince ta záHií nad lít)
že týž připravil jej o práci v jat
kách Kozsudck zněl na 3 rokn
do káznice při nucené práci
— J Malý veřejný notář
obstarává spolehlivé pojfštíuí pro
ti obnt 34 a Q ul 39
— Pan J K Sínkulc kterýpak
minule jsme oznámili zanechal
hostinské Živnosti kterou vtll na
sevtrových robu 30 a Q ul vy
dal se tento týden na obchodní
cestu Cestuje opět pro vyhlášené
"Edelweiss" pivn a firmu lícnry
Rohlíí Přejeme příteli Sínkuloví
mneho zdaru
— U Vacka koupíte vždy veške
ré zboží o něco laciněji atl kde
jinde
— V sobotu odpoledne vstoupili
v stav manželský p J čapek sl
E Štěrbová Sflatfik odbýval se
v betlémské kapli a obřady vyko
nal rev Míniber(r
— Členstvo cfrkve Čoiko Mor
Dratří v South Omazo ufinílo
"surpriac party'' na bvého kiza
tele pana Mioibcrgcra ve čtvrtek
večtr Sučastoění bavili se zna
menitě až dlouho do noci
— Členové ftádu JiK Poděbrad
ský č 7a ZČUJ I jsou tímto Žá
dáni by dostavili se tuto neděli
dne 27 května ve a hodiny odp
do Národní Síně odkudž vyjde se
na hřbitov navMívíti a položili
věnce na rovy nmřHýeh bratří
Dostavte te v plném počtu!
Jan Kubát přej
Joul Ptir taj
— Minulou sobotu odbýván byl
v Národní Síni pln Lože Praha
č 32 AOUW kltrý byl skuti fnft
jrdoím a nrjlépe uspořádaných v
této snoně Zábava ta vyrna
rntnávala e ivláítř vtemtn if I li
kem a vliclini ptiiomnl lovili ie v
nejlepM shodl ai do 3 hodiny t
rán ZkUUňl imluky il)níl
lukiiicuilá hudba p AI Kořiiky
která svými znamenitými čísly
tanečními udržovala vlechoy ná
vítěvotky v náladě ucjlepSÍ
— Loto South Omaha č 149
D oí II AOUW odbývá skvělý
kytičkový [h v Národní Síni v
sobotu 9 června
"iníp!rV Národní Síni
červím
— Kaž dý čtvrnk K'°cernl vý
PfOilu vf5 za kupní cenu tak
JIúdIio pokud tásoba stačí Ne
zapomtRtt! míitot J J Malý 34
a g ul 39
K PKONAJMWIÍ 4 Vhkoi
velké světnice v Č a 1 1 Scv 22
ul South Omaha Plyn měsUlá
voda chodníky 1 blízko do prflco
Illautá s u paní Thomas Swrcncy
v výíe udaném číule 431I
I1L1CDÁM hospodyni ženu v
v proklřcdních letech Cc&ku ktr
rá zárovtfi dovede zacházet o dít
mi a u vedení domácnosti te ' vy
zná PÍ6ic5 ni Pni- rok Západu
Omalia Neb aneb no přihlaste u
Chas Skokan 33nd x X Sts So
Omaha 43t3
- Dámské a dětské klobouky
koupíte lacino u Vacka na 34 ul
mezi N a O
— Minulou nedělí odbývala 10
v domě p Ant Novotného v Č
185 jíž ar ul pravá moravská
veselka Sl Anna Kunecká která
teprve asi před 3 nedělemi přijela
za svým ženichem p Jos No
votným z Koutu na Moravě byla
téhož dno zasnoubena svému vy
volenému Snubní obřady vyko
nány byly v katolickém kostelu
po velké mli načež četní hotté
zaicdli k bohatě vystrojené tabuli
která 89 prohýbala pod tíži zna
mtoiiých pokrmft a vybraných
pochoutek které kuchařským
uměním zhotovila paní Praniííki
čudová již k ruce byly pí Marie
Novotná a pí Vodičková Koz
jaření hoité setrvali pří výtečoé
tabulí s znamt nifém občerstvení
až dlouho do rána Novomao-
Želftm přejeme mnoho dobra a
Etěiitf
T Sokol South Omaha
Sokolové! Dostavte ae v pátek
večer 25 května do pořadového
cvičení Zároveň připravte si
Stejnokroj k návštěvě rovu zemřu-
ýcl) bratr A ve etředu 30 květní
Jos Štěrba náčelník
Home Fiirnltiiro Co
503-307-509 S a-ith — Pro
dáváme veřkerý cábytik o ao pro
cent levněji než v Omazo a to za
Ktové nebo na výhodné relátky
Přesvědčte tel tí
— Dovotujime si upozornit víe-
chny naSe příznivce Že přestěho
vali jsme úřadovnu našeho dřevař
ského a uhelného obchodu na
východní atranu 34 ulice mezi
N a O ul do naši vlastni budovy
a budeme moci každému lépe po
Bloužit jelikož budeme míti vždy
Čáet naSeho zboží zde na skladě
Navštivte nás S úctou
Crosby-Kopictz -Casey Co
tí Tel 614
— Zboží za ceny nejlevníjM
moktn koupili u
Joscla bierby
jehož střížní obchod % t 3014 n
ulici ážasnř vzrosti k jenž
doplmije své zásoby neustále
Čerstvým zbožím které vilmi
evnft prodává Má též velký
výběr trvtolivé módní obuvy pro
pány dámy ' a dítky Na sklačě
má krásné obrazy jež vkusně a
levni rámuje Neopomeňte Že
nikde tb)ŽI trU dobré levněji ne
koupíte Přijďie iq o lom pře
svitdřit 11—
1'iťpluvní líntky
do a se vlrih mítt Hvropy a AIe
Úplnou iníormscj ohledně ten
atd podá vám úitně ueb písemně
W K iJoek Pass Agt
Chicago MiUaukťo St l'au
lvy 131] Parusui St Omaha
AlfItltlltlltltltBttItlfltItEltItlltfBBIMI2
8 i
S
M
Skvěly Ples! i
uspořádá
Spolok sv Alšbáty č 1 J D K
i
N
n
ri
Vi
v síni 1'rafikově 30 a S ul v Sotnh Oma
v Holsoiu ťliiií KI 'sorviifi Ií0(l
Uniová hudba Praflkova účinkuje
ZaČáick v 7 hodin večer 43x4 Vstupné 35c ntobs g
K návítěvě nejhojoějíl zve uctivě VÝMOK
[iti(KfiiaEjiiiitiBi8iaiiiiiieiB"
M '--- v w-y ta
i Z xri-firrTT 131Pao f i
uspořádá
i Ložo South Omaha c 149 D oí H C
A ("5 TT TT7"
g V HOlaoill %'€Mílr lllllí 1) ÚilV Vlili Od J
v Národní Síní na ai a U ul v So Ornsze
s
sr&icK v 7 noijin večer viupno 35c osoua
O pěknou zábavu a vzorný pořádek jest co nejsvědomitěji
m postaráno K hojné nav&icve zve
tltlBBBBBIBIBItBBBBBtBBBtBBBBIftltBtl
vy D oh
Ceny pro
h edatele domovů
po
Iiois Ceolral im
do
míst v Minnesotě Severní Dakotě a kanadském severozápadu
Lístky na prodej každý úterek podobu letních mČftíců za jedno
jízdné více li 00 za okružní cettu platné na 31 den ode dno
prodeje
Oioboě provázený výlet pořádán bude z Omahy 15 kvČtna
do Senlioel liutte liillingti Co Scv Dakota Vlaky vyjedou
x Omahy v 8 hodin rno a v 8:30 hodin večer
O ceny a bližší podrobnosti ptejte se v č 1403 Parnam
ul nebo piáte tí
SAMUEL NOHTir
Jilstrlct 1'jisscnger Agent Omaha Neb
mk Pište si
a obdržíte
ZDAJtMA
nr-JnovřM nmy 1Q0 řcokýi li tulířoveh (DImc) 7- tt 10aleovýeli rckr
ú& řť-Kkých váleěkovýeh rekonlil )mr fuiioKrufy a Krfřony ZArovnfl
uHÍliiiit unttiny It nUji U ImuIi IhiIii pro vkmúíuy hul(tlin( iiitHtr5e luku)
I (fnmy řcskyrli knih JMlo auxnairy řcukých xpf-r nýcli Hborň pro cl
Sřpóviírkfi upolky jnko I kfiísnumy kuplutft iluett u komických M ro
t ochotnické kpolky Dálo jik Hfiiiuny importovniiýcij AcHkycL tiniof
nfch kouHkfi ouvertur k nidcmI Národnh Ii lehkých pímil pro ct liuilclml
kapely Jukoi I Nciiiuiiy řcMkých tnlntcfcli Imniuuilk h iiuilcbních nAhlro)ň
Jlutktinl závod k knihkupuctrd
10-
ED JEOLiíKfl Arfi New York NY
DB JÁN W EOUTSKT
nad Grand Union Tea Store
Slili N Htret
V SOUTH OMAHA Nlíh
Cřdn tMInyi (Id U áo i hod Uup
im 4 nu a Umí oup
U1 7 1U1 t httd voft r
Tetelen v úřadovně a v obydlí 141
Pravil tvsM "viržhika"
vyiábí jedině
český doutníkáf
FR LAITNER
Ui sc in ul South Uutiiba
Mmtuřiu turvr o(
The only 014 Country Virginia
šmoku
Predolaflo so na Pokrok pouze Sl ročna