Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 23, 1906, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OMAHA
— Minulý lídea byl pro nslo
mttto týdnem konvencí liíhtm
7 dno odbylo bylo tu rit konvenci
rfinýcl) náboženských prořeui-
episkopllof drubi podp ipolku
Soni ol Hermin jiná odbýváni
byla dentisty dále byl zde jezd
léksra-homeopita ikoneCnfi íoto
grsífl — Do nekonečného tiktkl
soudu o Švindlech i vládními po
zemky páchaných známým rev
Geo U Wirem zatažen byl min
týdne taká i bývalý pofltmirtr
omsiský Joieph Crow Klade ae
mu za vlnu Že břliem toudnlho
lícení fta předsedou poroty pou
lil lvího vlivu jako vládní (UaJník
proti ostatním fcleoam poroty aby
vynesli proti obžalovaným rozlil
dek oepiíznivý — Vidít z toho
jait zouiue ie priicio warcovi
oamáhsjf aby tomuto od iprsvo
dlivtfho trestu pomohli l'anu)
vlak náhled že i když Joieph
Crow bude uivídíen a odjouzen
roziudek Wareflv podstatnfi zmfc
DÉn nebude
— Nový skandálek jak 10 zdi
le podle vícho vyloupne v okres
ní tentokrát iprávi Okreiní ko
itninH jednajíce pod návodem
okresního právulka Shotwella
uCIní prý příslušné kroky aby
vymohli od bývalých nynějších
okresních úředníka obnoiy které
i tito akolltktovalí anebo mfli skol
iltktovati za různé práce úřadoí a
jkteré vlak okreiu nikdy odvedeny
nebyly ťání úředníci jedoodulo
ipenlzky ty ahrábii á zkrátka a
imoudfo strCíli do avých kspes
'čáfetka o kterou takovýmto zpo
dobeni okres byi obtáhnut otnáil
Ikol $50000 1 bude přímé od
iprovínílcn vymáhán Jmenovité
dotkne te řízení toto okreiních
soudců Shildie Uixtcri Vioioo
íbalera a Lcilítho kterým nejvíce
ttoho za nehty uvázlo '% obooiy
ity budou po přfpadó držáni zod
povědní i okreiní pokladník klerk
a Šerif-
— Tyto dny započato bylo
oborem ředitelů omažikého Audi
itoria s uspořádáním příspěvků
pro íond potředný ko dokončení
a řádnému vnitřnímu zařízení bu
dovy té Náklad na konečné práce
tyto rozpočten byl na 130000 a
leditelé doufají jej skolUklovati
od velkých obchodních podniků
měita našeho 1 ode drah zdt
ústících Guy C Uarton zdcjll
boháč prvý započal sbírku upsav
dobrovolnfi $5000 k účelu tomu
— Minulé itřcdy odbýval v
posledních místských volbách tak
smutné rolí hrající Fontanello
klub banket bezpochyby na dokaž
toho Že doposud ještě" svitu pro
ostudu existuje NejzajímavčjSím
ze vivho bylo přetřásání příčin
porážky republikánů při volbách
Fontineilisté staví se hloupými a
v řc£íchpo banketu přednesených
jevili uspokojení nad lim že byli
poražena "ta druhá klika" Kíždé
díté dnes ví že porážka republi
kinú byla nezbytným výsledkem
panovačnosti a naíoukauosti pánů
% Fontsoelle a jejich vykrucová
ol nyní připadá nám jako vyti pia
na míiliek NaTtonec priju byla
lesoluce že klub rozhodni v
existenci nsdále sustane
UjUhUa fjlftuí rpwy i ťhar ialip
I„ Cklratf tlrrat Wetrr tlráir
lro výletní společnosti o 10
nebo vlce osobách jedno jlidné a
jedna třetina ta okružní lístek
tUtky na prodej denní al do 30
lili O daltt poWoboosil pN
Ittait sa u kteréhokoliv jrdaalele
íirest W-stern dráhy ba dobi
li přímo na J l Hlmti O lA
Si ťul Mino- 4 J4
jH liti i 1 t t 1 t ttt t i t t § # ## tě lit j0(
li l PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ jj
Ifv tittttt # t ittin 1 tli 1 1 t M M i'TŘ'
£ I 1 t #1 I f # I i i M t ' ' tt I t t f tě ÍH (JÉ
SUMNEK Nsb — Ct redl
Dovoluji si dnes idíliti s vámi
nCkolik úsudků o zdojlí půdě ni
které již téměř celý rok bospsdi
tím 1'řed rokem vydal jsem se ns
prohlídku rolnických pozemků po
Spoj Státech a již vzdával jiem
se vetkeré naděje U se mně po
daří něco najiti když tu zajel
jsem do střední Nebrasky a oificl
jsem to co jsem hledal Učinil
jsem Isk z té příčioy Že tou dobou
Četl jsem ohláfku pma V Krula
Nelitoval jsem pár dollarů a zajel
jiem si' prohlédnout! pozemky
nslézsjícl se ni 150 mil od měno
domova A byl jiem tou přehlíd
kou opravdu překvapen Pan V
Krula mos ochotoě provedl po
okolí a pozemky ukázal V okolí
Sumner le mi pozemky doni Ubi
ly a jelikož též cena nebyla pře
mrštěna koupil jiem 800 akrů na
řece Wood Kiver za což jiem
nyhí svému tehdejšímu průvodci
velice vděčen Že jsem poslechl
pana F Kruly nelituji do doeíoí
ho dne Zdejfií krajina zdá ie mi
nsjlcpíí jaké jiem kdy viděl
Hodí e k rolničení i k dobytkáf
ství Tskléž koma dá se zde 1 tím
nejlepEím úspěchem pěstovat!
Farmy Jsou zde laciné tskže
každý má zde ocjleplí příležitost
k založení existence Každý kdo
pozemky zdejlí prohlédne důklad
ně beze vieho dlouhého smlou'
vání zaplatí Žádanou cenu ježto
podobná příležitost k získání dob'
rého majetku Často se nevyskytuji
Ksžďý musí se těfiili z tich výhod
kterých nemůže mu poskytnout!
ani východní Nebrasks ZdcjM
krajina eut asi aoo mil od Omany
jíhozápsdnS vzdálena Zdejfil
Amerikáni jak se zdá nevidí tu
budoucnost v pozemku jsko pti
itthovilcí z Čech anebo z Kvrcpy
vůbec Žádný nechybí kdo do
zdejlí krajiny zavítá a o láci a
jakosti pozemků se přesvědčí
Kdo by si přál menií nebo větlí
farmu koupit má k tomu zde
nejlcpfcí příležitost Zde moŽoo
dosud koupit! firmy od 80—1 oco
akrů v blízkosti města Každý
nechť 1 důvěrou se obrátí na F
Krulu pozemkového jedostele v
Sumner Dswson Co Neb aneb
přímo na mne a ji mu ochotně
bližfií informace sdělím — Jaro
máme velice pěkné Frfií zde sice
trochu více alo myslím Že lomu
odpomůže zase sluníčko Nechci
dále nudit milého Čtenáře vypra
vováním o zdej&í krajině Nechám
si něco pro pH6tř Přál bych li
jen by le zde více krajanů utazo
valo abychom tady -měli přece
pěknou Českou a veselou společ
nou Srdečně zdravím pana re
daktora a taktéž pana llavlaiu
že tak nadficně vykonávají svou
národní povinnost Doufám že v
brzku své odpůrce přesvědčíte že
jste měli pravdu J J Dufek
Změna potravy od zimní k letní
provázena jest často nevolností a
ztrátou chuti k jídlu proti kte
rýmŽ není lepšího a jistějšího léku
nad Dr August Koenigs Hambur
ger Tropíen
I řljlllí3 Hií
sedlář Čech Pro dobrého řeme
slníka stálá práce Přihlálky za
llets pod lifroui liox j Ksveona
Neb 41x3
Ma jotolnui prodej
Mám ku prodeji městský msje
tek v Lake Andeii jako! i v Tá
boře léi celou řada farem v
Chsrlcj Mix a lion Honíme okte
tech Chteto ti koupit dopilte
mni aneb mě navštivte a bude
vám svědomití potlauicuo
I fnU lf)vandi
Hlt tke Aodcs S Pik
ZDARMA
LÉK Fi MUŽB ZDARMA
Tento prodlfedok Wl iluhoitt rnužft
lUltoRt ndHliiilkťin lyflll h kapnvky
MáNloduJId vlAAtnl nul) dl ku duí Um
to (leulíthui tohoto vydání Mczinírodnl
UMmi dtv vDetrult Michigan
Tuto KpolcřiioKt zaruifji) ne Kaulatl
kniMnai zilunim tonto vfi] prohlul UM
pro mtiht johož tf o ivNlahiiiio hylo ner
voTou tluhontl ocImbloNtl mflloinocno
t( noř ni in vypoijfctfinlui ncdoiiUtkom
díly no ní ztrátou sanitou umínoHtl I
životní síly
Tento rMrrfnf U'k nofile 10 Vám bor
vefckorých vloh dobře zabalen ber
Jakákoliv ponAiiiky zovnA 1 úplným
nrtvodem ]k kdy houZítl
TlNÍce 11 11 í (i lont dnu icxlabono na
ní které Htl irobo USIa jakoílo nAalod
ky víinrlck4 namoci Tyto případy
mohou vAitk bfli yWuny no boř Uk
pro mu Jo Jt proatřoduk ktory JIxUS
Tímto máta príloitoMt poaUtl ni pro
tonto UM ilplnfi bezplatní! a to V um
vlaNtním prípailA pcnvíilííto ao o Jeho
moci a dílo vo Vaficm rliutním íílo
IMíttú tohoto mfioto použili doma
ve Vftfiom vlantním pokoji
Vfco co míito učinili joMt dopnuti přímo
iMuKlndrodnl Wnbiú ÚNtav) JntumUto
HfiOKjilv Co„ m laick Hulldlng Do
trolt Mlchlttn a tento lék pro inu?o
bmla Vám iMÍin oltratom iiotty dobřo
zaobalon m lukýchkolir výloh
I ento proNttoiiuk iont npme zdarma a
zitruiula dplué ryWanl Vaí nomocl
noiMMio pouze inicraiau jturnoo
Wld íuck jiulIdliiK Dctrult Mtcb
Riloy Brothers Co
VELKOOUCIIODNÍCI
Likéry a doutníky
Old Mllltary Ityo — Diamond K Hyo
N 11 Archer Itourbon
1118 lVtirunni Ht OMAHA
Pro stůl
Ti kdož dovedou ocenit! výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté naSe lGOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i
chutné Vyrobeno jest z nejlepSího chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody — nenfť v něm ani jediné přísa
dy jež by byla Ekodlivl neb nezdravá Nenf to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepíích
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi
zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto
vých neb paintových Objednejte si u svého obchod
níka aneb telefonem — Tel Omaha 134a So Omaha 8
" JETTER BREHM CO ?aří a labTOJí TtHorné píro
SOUTH OMMIA NKB
PRAVDA VŽDY SVÍTÉZÍ!
fif" mrrm lřTl
hm mm M i i m nym
1
COUINJHtWyOHKMUJICALINSÍlTlfTt
BJOH
A proto chceme oznámit všem čtená
řům těchto novin že v
Ďr E C Collins-e
Jest každého íntMco o níii Čcchoslovaiiů více uzdrave
no než v kterém kollv Jiném ťiHtavé v Americe
Tento ústav jest ncjstaršl anejznámčjSímézi vScmi lóčcbními
ústavy V nčm zavedeny jsou ty nejnovčjší spůsoby léčeni a
nfv4 tn vSfTh nnvrh vvnálezů lékařskó včdv Profcssor
tohoto ústavu který po dlouhá léta vedl správu posud a zdárnČ uzdravuje každý rok
tisíce česko-slovanských pacientu unes v Kazao cesKo-siovansKu rouinu jwu y
hoto ústavu známy ponévadž tyto odhánějí nemoco a dodávají ncstastníKuiii
noveno zuravi nove 8iiy novo oiazenosu
Považujeme za svou povinnost auycnom vesKerym nemocným unaídu
i)ř'ímoti oAiHÍAt ku vsdrtwí 1
SlySto hlasii tkli kteří tCSÍco co svému uzdravení hlásají do svČta svou srdečnou vdSCnost
rl Jírna vyiccony zo zuHtarmo
choroby vnitřního ústrojí
írii Tr m Tr i
Aloisie Sláma
PANÍ ALOISIE SLXMA Z CLARKSON NiíB pH nísledovněi
VUclíní prm Profewr i— j
t)enmuií Vám la Mv uprivní din VoSí dobří raily po om duť
iiKvám amimlm tiuffmué duciiHl etinf purni profior8 i l5ky
Ví íln( Pmo tiwnky Když ira Vím pla urvnf dopis oltila
imn urmu hrdla Uiutnnu bolHt kuíul mna trdpil vsliru kilnílo
tu tuk InluJ I při lom neofllin íádnycli bolBt( Jest tul nyní tuk
dohra ! molm louč doi nnavy vynoimvai vg y uco huimiu o uo
vVnlovn Iťtutiiou tratila Jnam lica dvé libry na váza ala sa to ml
' i li j ll dnhřa aulin Sousedky mi praví to lil nevyna-
lrim lak chiwavi ala Jako niJadravMÍ lana Uiaboraíťin Vám
vdácuá Vaía ALOISIÍ SLÁMA Clarkitoil Nebr
U vallkou déínot( oinamnjl Vťm ! vypotřabovnl jiain VaJa l5ky
a kil neirula ava radouti viecky mé buleiil i vnitřku umou pily - tukía
a nyní oltlm Jako pycn many neori uyyi iiwujii nu nnn
ttókulikráia Jliia Itíkufn ala tl ml napninobli pioťiil radim vm
kiajuuAm aby aa v pádu potřeby obrátili jen naVáa n rboť Vy jMo lan
otaví inotttáUatol Upícícu b pouiíauou učtou JAN KKNA
r- # - - lli 181 Connorvl a nlilo
Sa Bfa tiAilftbnťh noďMiOváiií lze nrozkoumatl v úřadovnS tohoto ústavu
— ty I
Kristina Pavlech
PANÍ KRISTINA PAVLECHOVX ta S Loula Mo píls náIedovn8
Vynoca ctiný pana I'rořeor
Nabylo by hIuíiio Vat vyn4li uad vločky doktory nebot ten nad
nimi Jet lokaf ten nejmoudfojíí (p liflli) ala ta m(in říci ío Unlo
dobou juto nejiuoudř ejif niuluo nemoct Uditknlio tél ponovadl nio7no
Vám uzdravili i tenkrála kdyk paciauU aul novldlta - Jun když Vám
poplSe ivou nutnou a mi dflvíru vp Vala Idiom Byla Jaom po S let
nemocná chodila JheinktĎmnujlnpSím doktorAm i takó Jaam byla
operována zojména na ladvluy a Jiná tonka namoea ala líinf uo
ktor ml noupomolil teda od puiiíí a namoo iflalávala tteiná ťtořřo
tiluot vnukla ml abych obrátila na Vt li- C C0LLINS1Í M I a
lak Jiain a v volnil krátkém £a udravilaa dno M cítím Jako bych
byla íiiovu na avát narodila
Cttul krajana a krajanky I Nikdy nadújta Jlnáutu U£it ni
tomuto p Prořeaaorovl chcata ll nabýtl dplného idravl Poaílám tlil
tvou podobiznu a iflatávám Vaí oddaná KRISTINA 1'AVLKCIl
i8tSo ijth Sl St Louis Mo
Tak mnozí by
uzdravenli proí by tedy i Vám nemohlo býti spomoženo? A proto tedy pravíme: trpíte-li na reumati-
smus žaludkovó nemoce kašel pucm #"1-'1f=si4- cnorooami paruavnimi a vuuuu u
chorobv srdečnou vadu prsní nemoce fA II VIT kohv jinou nemoc obratto sos daverou
rLÍXnf tt lnnlíll hn ňitt V ZnlUUKU! CIlO Wl~~Ělt ! n 1 TOlCSSUrH SDtittitllSlU RlVt V Pnv
robou jater a ledvin nervosou bolením iťsastY — bujo se na Vaší nemoci teprvé učit nle
hluw nenrav de nvm mísíC Cist a líny- nozna nnea co vam cnyum iujrun
"r:y r :íj j „vůdce ku tdravi in :i„ ui„ „nfl
v um lu iiciiuiisii icaaiiwu imhivv
uzdravil již na tisíca takových nemocí
nezňstáváte v New Yorku poplttí CO
tak ipolcblivS láienl jako kdyby jstu
I ženskymi nemocemi anebo mužskými ""v
Proíessor ústavu C0LL1NS 1UUICAL INSTITUTE
na Jakou tnad právé Vy trpíte a proto uzdraví i Vás Zdali
nojlápe mažete svou chorotu vo sví mateřská ře£l a ludeto
DÍiiU otobaS do ústavu TíStu JeStS dnes na
DR E G COLLINS MEDICAL INSTITUTE
140 West 34th Street New York N Y
T poro rfSttpro lékařskou knihu Proíeasora Collínae která sa YW tallo ídamja piloj(te-H pAr
poštovních snímek na doprayi Kniha I'iíU 1CU strán LéVy m( posílají da vSoch íastí Spoj
SUtft Uo Caoady a Mekar PopUy pl'i řtaký