Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 16, 1906, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    O
I OMAHA
rftlIMK Sil druhé dívíe
domácí práci obeznalo" Dobrý
plat Hlaste io u Mn Krutř H i H
So aollj St Omaha 43x1
— Minulého týdne kolovaly
meitera zprávy fo cienovó odstu
pující rady podporováni prý jsou
co korporacemi pokusí ae pro
střednictvím advokáta W W
Morimaoa dokázat! £e volba
hlasovacími atrojl jcit úplnfi do
platnou ponévadl používání Ktrojo
prý odporuje úplní požadavkům
volebního australského systému
kterýž jest konstituíním zákonem
atátu Av8ak blázni byli kordy
mílii Svou komedií Jen ae v očích
vlecli aoudných lijí scsmřčuili a
jeltě víco ncoblíheníjřími ae Itali
Demokratičtí novřzvolcní uřadníci
byli nejvýie roztrpčeni odkladem
dodáním jim volebních ccriifiká
tA Ty vliak nemohly jim býti
dodány dokud atará mčstiká rada
neučinila úřední rcviii viech ode
vzdaných volebních knČh z jednoť
iivých ward a preciokta Ve aváJ
Ipinavoati tli i tak daleko že
pojednou "ztratily ae" a hlaiovac
knihy z prvého prccioktu jwardy
A teprve kdyt roztrpčené obecen
atvo v rnaaiách naplnilo nikoli
krátě zasedací alfl méatskó rady
najednou ao knihy nalily a v pátek
konečné méstská rada za přitom
noati více jak 500 obČanA obou
politických itran novézvoleným
úředníkům jejích certiíikáty ode
vzdala Nová mtshka apráva
převezme úřady svd pUStf pondělí]
dne 31 kvČtni
— Nijaký ferina ztropil li i
policie blázna připevniv v noci z
úterka na atředu hadrového paná
ka ni moat pfea feku na Douglas
ut Když policisto druhého dne t
rána v nejvčtlfm kvapu tČlo ob6
Sence aundali shledali la ti a
nimi n(kdo nepÉknfi zahrál
— NovÉzvoIený výbor rytířA
Ak-Sar-lien mající na starosti
uspořádání obvyklých podzimních
slavností rozhodl se letoa opčtnfi
uipoládati ve alavnoatni týden
okrciní výatavu a karneval na 18
a Dodge ul kdež ncjvřťW attrakcí
bude letoa řiditelná vzducholoď
Koabeathucova z východu 1 nimi
značný penčiitý kontrakt uzavřen
již byl Dále letoa budou dví
denní parády na mí 11 to jedné jak
ai dosud se dfclo
— Ve čtvrtek minulého týdne
navrátil ae z pobytu na avé farmí
u Durwcll Neb kdež osobné
dohlížel k jarním pracem a lázenl
atromkOi pan Viac J Dobrovský
vážený majitel hotelu 1'raha na
13 a Wílliam ul ''Kocourek"
během asi dvoutýdenního pobytu
na venku přijel fádní opálen a o
atavu jarní setby a vyhlídek na
úrodu vyslovil ae velmi uspokojivé
— Dr Kdw Chaloupka jenž
byl po minulý rok domácím Íčka
řem v nemocnici sv Josefa a v
povolání tom a mnoha krajany
hledajícími v proslulé nemocnici
té lékařské -pomoci známost na
vázal zahájil v minulých dnech
samostatnou praksi lékařskou v
Umaže Dr Chaloupka vystudoval
a vyznamenáním chvalnfi známou
kollej Cnightonovu a v následek
výborné složených skouiek dostalo
se mu místa domácího lékaře v
nemocnici sv Josds V postavení
tom mil výbornou příležitost v
praksi své se zdokonalili a zajisté
žojíóplnfi využitkoval Vídornosti
jeho ve vedfi té zajistí mu výhod
nou praksi samostatnou Kro mé
toho Jet pan Chaloupka milé
společenské povahy a Čítá velkou
řrdu přátel mezi našimi krajany!
jimž jej v pádu potřeby co nejvře
leji odporučujeme Úřadovna jeho
nalérá se v č 1262 jižní 13 ulice
— Minulého týdne tčžco ae
roznemohl p Vt Končál bydlíc
u pana Kirla Frýzka na 14
Dorcaa ul 1'an Končál zachvácen
byl silným zápalem slepého střeva
a bylo ao co obávat toho nejhore
ho Díky však avČdomitému oSe
třoválií dra Kálala byl p Konči
operačního nože uficlfcn a minulé
soboty opít již pomalu přecházel
kteroužto zprávu zajisté víicbni
jeho přítele a radostí uslyfieli
rfejcme panu Končálovi úplné
trvalé vyléčení
— l'an Jindřich Turtk bydlíc
až doposud na 7 a Leavcnworth
ul koupil minulého čtvrtku pčkný
lot obydlím na 7 a Francia ul
Koupi zprostředkoval pJ Kavan
— Mitlový plen TíUwn
NcJmissluí Lípu čínIo W
WOVV Iž tuto noVjoIii 1
HokoIóvn6 Přilito !
— JÍŽ tuto sobotu doo 10
kvČtna odbýván bude májový ples
oblíbeného dřevařského Čísla Tá
boru Nebrasská Lípa ČÍ1I0 183
wuw v aoKoiovne vynoř se
postaral svčdomitč o vle Čeho
pohodlí avých hostí možno opatři
ti 1'fátelé dobré a pčkné zábavy
dobře učiní pakli dají sí dostave
níčko na Dřevařském tuto sobotu
v Sokdovné Nikdo toho nebude
litovat ježto bude to ooudS dle
příprav jedna z tu jvmk-j&ích
zábav
— T'an Jan Mathauser kterýž
jak minulo jsmn oznámili odejel
k léčení do lázní IixceJsiorSprings
Mo podstoupil min čtvrtku odp
operaci na noze Jak z kusých
É Ě t
zprav zviuame aaruo po mu po
operaci dobře a jest nadřje na
úplné pozdravení
— jjazar iti ica &okoi se
kvapem blíží a výbor mající celou
aíícru na starosti piioa se atará
aby veo bylo pohotové na den 10
června kdy bazar otevřen budo
Na celý týden přípraven jest zají
mavý i zábavný program a ku
zvýiení zajímavosti odbývány bu
dou každého večera rozličné zá
vody Na programu nedtlním
podíleli se budou oejlepší naSe
síly a rovnčž pro každý večer v
týdnu jest zajímavý a poučný pro
gram Mimo to odbývány budou
čtyři hlavní zápasy o skvostné
ceny a sicci mezi všemi českými
spolky o spolkový americký pra
por mezi obchodníky o nejpopu
lárnčj&ího z nich mezi Sokoly 1
Sokolkami o nejoblíbenejSího čle
na Doufáme žc podniku Sokola
dootane no vSestranno pomoci a
dobré vole so strany obecenstva
naSeho
— NanejvýSe spokojen jak z
usmčvavé tváře jeho lze souditi
jest zajisté pan Josef Havlíček
majitel nčkolika lota s budovami
na jižní 14 ul a nové položeným
cihelným chodníkem kteroužto
práci evčhl firmo Jos Novák a
Synové ktetl mimo uhlí i různý
stavební materiál ná skladS mají
Anton i Frank jsou v oboru kla
dení cihelných chodilků nepřeko
natelní miatři a za dobrou práci
ručí 1'řítomoý nával práce nejlépe
tomu nasvždčuje
Ttl Dtllla 8656 a DiDilas 1129 NcHoníi v mf t! i
The Wardrobe
oxportnl člstlrnn % n bnrvlrnn obloků I
SlO Do 13m Gt Omaha
LKO SOU KU I' i n 1'řijímáine zskliky f
K li COUNWUMm i ft ' oif 1 vraková {
— Schůze česko-slovanského
neodvislého politického klubu jež
odbývána mřla býti tuto středu
odložena byla na nedfi dnt ao
kvltna ve dvé hodiny odpoledne
místnosti pana Kašpara VCichni
členové so vyzývají by do schůze
této se dostavili ježto podána
bude definitivní zpráva výkonného
výboru ohledné výsledku porady
a novčzvoleným mayorem panem
Ddhlmantm a ústředním dem
výborem Vc schůzi této ae do
víme jakého asi zastoupeni do
stane ro Cechům při městskýc
úřadech
—V roadčlí min týdne vylo
sováui byli na porotu distr cour
tu mezi jinými též naSi váženi
krajané a sice John M Fixa
majitel U S salonu a Vác Du
Eátko jeden z nejlcplích oaSic
doutníkáf A
Nato krajany upozorňujeme
na lékárnu Dra W M Millera
na rohu ulice 13 a Jackson kdež
vtechuy recepty jsou nejsvédomi
téji vyplflovány Zároveň u lé
kárnou nalézá se odbočka hlavo
polity a možno tam vyřídili
vEechny va&e záležitosti po&tovní
v lékárné zamčstnán jest úslužný
Český klcrk p Oákar Růžička
jenž vřechny krajany náležité
obslouží
Naše nabídka
pro
bazar T J Sokol
v Omaze
Vyd společnost "Pokroku 'li
pádu" uvoluje se dáti ve prospčch
umoření dluhu 'na Sokolovno váz
noucfho jfo procent 1 kaMélio noví
ha otiblrattlt na rok který zaslán
nám bude prostřednictvím Dazár
ního výboru
Každý předplatitel kromé toho
obdrží bkvnatný obraz co prémii
Doufáme 2o zvláfité mezi Sokoly
nabídka tato vzbudí Žádoucí čin
nost vo prospčch jejich podniku
Nabídka tato platná jest až do
dne otevření bazaru
Vyd Sfiol Pokroku Západu"
Dr Edw Chaloupka
ttf la! a ranhojič
Úřadovna: iaGa South z 3 th Sc
OMAUA NE1J
Úřaduje od 1 do 4 hod odpol
04 6:30 do 8 hod večer
xei uougias 3709 43
CHAS II STILLER
vlastní vzorně zařízený
Hostinec
na aeverozáp rohu 13 a
Iloward ul v Omaze
Má na shladě vždy nejlepŠÍ im
portované i domácí
vína w liki-ry
Storzův ležák vidy na čepu
Chutný zákusek vždy po ruce
Zastavte se na jednu 4a
JpozoniilDl cl Marta!
Dra W íi Millena
ruU Vi a Jatlttiii ul v (im(
kll Jtt i poltil
li'k4riiu 1 poMu řílí kraUu LTftlni
1'knfeiVU lilliUlV Ukul i Ukuti
f Utuni 11 Ucl vli-lto iti ruCI l?i(
Chcomo rodinný
obcliod !
1'rodáváme jen nejlepíf a oe
Čistší víoa kořalky a pálenky Ví
mí že zkuoítc-lí u nás zajistíme oi
vás obchod Abyste zkusili naBe
zboží nabízíme vám
8S™'?:800
Při každém nákupu Green Trad
ding Stamps v plnékupní hodnoté
Zboží se dováží do vřech Část
mttiíi Ucdlívá pozornost se vé
nuje objednávkám telefonem
Telefon lloiig 1118
1
GackleT lín
velkooMiortiihl llliorhiiiiiil
V: S lOlli SI Oniulm
Naproti posic
SONKA & NAIBERG
vlastnf nejlépe
zásobený útulný
HOSTINEC
na sev-vých rohu n
a Harney ul v Omaze
Na ruce stále Čerstvý Schliizflv
mok znamenité likéry všeho drn
hu a nejk pU doutníky
Teplý zákustk v ksfdou chvíli
Tel Doutflas 4359 39tí
npjlepĚÍ toho druhu
vlastní v České' čtvrti
V E KUNCL
1211 Jíž i:í ul
Vždy nejčcratvčjSÍ zásoby masa
a uzenářské domácí zboží jen nej
iepSího druhu za ceny levnčjSí než
kdekoliv jinde
41 Tel Douglas 1199
řeznický a uzenářský
vIrhIiiI
F1 J Semln
v č 1331 Wílliam ul
ZnliKln k nřfnii a tiFuivtfta tnninti
rnnnltd JukuKtl zbofí ktnrď UM sovíude
vytofné pověsti Mft vždy hojnou tim
% Violio "dni liu
hu 6rit vélio římsa
títiiftí
Jen Jednou koupil a zákazník stane se
stru vin oiinňrftto um
Objmlnitvky možno m sdfilltl tfclcfo-
UOIIll ](U(I 2 17
ABSTRAKTY
-— vruoTovoja -
S M Sartlor
17lh and Faruam ťattcrioiililk
Zuptujte svnanutohotollilu Tel 1829
Ttiiuen II uliio
Český:: kovář
Vwijir-iM-iinr [—
v č 1903 jižcf 13 ulice v Omaze
vykonává dohře m levni vSuchny
pntrfl v olior kovAřuký spiUJfd
ZvliUiuí nosoriioiit vfinulo kovAnl
koni a pln4 lupokojnul tu ru'í 'J'tf
Šimánek
Dr Geo F
v čís is6a jil 13 ul Omaha
Ctilnt Iihimi M I rtil1iii u4 '
J u I Sm PÍfUt UM
Adresář Ceskýcíi spIkO
Táhor Nebraska í 4771 JríVTA
uňbfti tri prtvMuln4hfttk(loii utn u
Iřetl milcl ? utni bodlu vn
1 SoSvlovnA VbIIoI kouKul Jn Žitlikti
nitnňř1 IftVfiai oi Unkitr jnliM 'ili)liiiáij
kl'řH aUnn Hnirovl lioitilnlin Mirt
lrttvuůH V l)iili)l vijltfnl tr4 CJnllu Ji
U11 rtiiiki)nllrál Anton HAcla
Tálior HahrMnU Úpu t M W OVV
odllvA trhfím bftld první třmi tlvrtrU v
řiiAli!l f Hukolovn n J 14 ul Kohu Jun
l'ooiIi:hil ltiUiliiit (Jliiw fllmlHtu klurU
A V NvS IS-IS HO I W í)mHh Ni lir
UnkeriC J Jandu přivodil Jo Woir
IMeHn Hun č li Hylíf A Tytlilu
odl4 iv4 ucUtit áríttif alíUřtfltviink
hitwnl v S bodlu vufciif ¥ ilk(vifiiiiioi
T Hokolovi) Vl-I KfinliSf Untln liitrku
K II k H Vrtl HUnia IVU No ikh Hir„
A 11 ion TurrnuS M oř V Jo NuvAW M
of l£
TM U(í Hokol v 0 11 a li 11
Odt)rí (ffprav)didn idlifiKn kiiMon dru linu
dtřndu v iiAnliil vuínr vo v4 mll(iotl t't:t4
no inri pt winroniit v ni!iinllr la Immilk
knd Vllliunp UIITUo IMII Ul AJ11L iiii
ÍmIhii pokladník K W liarlol
Nhor Itoluslura t (10 J( u
odhv4 whtitn kitXdou drulioii rinini v uM
th 11 mi iMiyiiiuii w nr nim vyniourIIR
lhila„lli Muli Iiémi U u Uliri u
w min IIIIIIII n%t
ntodpMidkn Anna Krnjiíl J) Jl( u ulli:
mipiHn nnri riiiHrf lUJlllO JJ Míllll Hfl
liupnif HIM M r lim Hl„ (lfíitfilfin UUrln l'f
Jiorakl IHOi As Mariin til noktiidul(! Anna
TomíS Ho Jňili Ht( doiiiirkyiiA Anna
MlflUtUA Vlllltf rlHllllll lli I li L 1 1
Maria JUjinra Ánmt Hatrana iiílinidiilua
nok Ikolnl vlior Jowiřa hlmi hrnutu laniř'
I Ulil jíil UiIL uálian A IV „ IMl d t
) Tmu fiini nu 11 n nrii'i miniu
!(llilrii Ku li Mna KmiáU Murli Ilř„r
ni vlior VlncJ Črin4k Mario tíavlliiiik a
raiitlikii Aapnk
Mbor JlWz1u Noré Dobr í Hll Jťl)
Odtiv4y4(!bfiiflkaWouS nodíll r rnSaiol
S bod odu v Národní dni J'řMlwrtka Miirlo
I'4lťk ll!iitiiia Marld SnKlllialiir poklad
'Jul !Í'llH''r '"I"1"1' tajmimlua Vllfi Jiai
tol HIH l'opJi)l( Ava
Tálior Mrrta čís 022 It N i
'{'' 0t První nodfll] vinflulnl v N4r
niniiiiil niiiiniii ni yriiuuiti a ifmii
Mnrla Koukal phidnndka Kaly Vulnclmviká
" ~ " wvi nw„(m'í Vf'""Mnillia
talnoinlca lrranllka Honkup liliu Mo in i„
okladnko iirauUlka 1'ultik kanul' fk a Marin
fflbyl marMlka Anna italika vnllfnl ttrtt
hU Rlinra venkov irí Jonřa ftipa vřlior
niajlkii Maria iloll KranlIA ''onillnk
Mario l'iliota Hpol )4kF dr L Hvobodit
Tábor Ilokom la l It N A
odiv4 iv4 iidifiisn baldou prvou nudili v
niiHiiniTiiii pi o nir yjKiii 1X1 nr0
mé„lkU„k lllll VIU„ i:!! 1
V-nfMV HVI u IIWqwil MHIIh
Kl7koVNk4nilNliprtidNodkyiit flarliora llllduk
iOniiii'M Anna 'liluliuiill mi MonUi jn
Mír poklsdiilnn Maria DrliAnnk Sos 4 Honili
IN Mlri kancl4fk Marl Vafko viior mulm
kil A fin f!aiftki Vtuncm KritJIfuk Anna H
rnlk m ml Aidy ďanny AdAmuk Annu ItnlUi
vnitrní It4ž JokIo auijnkul von'iovnl itrá
iimjq noKnijr
1'edp Hokol Trrl é 1
Odbv4 iv4 lobfiia rt vak rit miifňfl katdou
I nadAII a S pondAII v niAítl v ilnl Mulruví
Onlořolníiihfl)(Bodliv4 1 lnul 1111 v HJnu
(iliiniiiniiiinn i unmiii v uuiinu a Crrilftlni
I Hit nu a arniiu Miulmida V muk NvnOuk
im Ho Iv t mlHidiNd jifl číma lun) řo
ii taj jonn i iiiiiors'i m o u ninrtiink
Jo Ha-iiar liWUSo VÍ lil pokladník V W
Kunci JiÍMBO I Str vbur umjulku Au
nnrplín nlrnon Hokuak Jo Wintrn práno
řrřnIU llitlt iloudHr vyp pr Joral' JIimiu
n&fnlnlk Ant Va4k vu utf M Votava
revlnorri vřlior Ant Valili a Jfr Svobodu
aoxorcs vviii vmaa
ridp Nokolky Trlí 1
2dbfv4 iv4 achAia Ind nou iiiímfní % alou
aMeu etvrtou iimlíll v mí nl MiiUovS 'ftiU
tedkynA Annu 1'lťlia lui koulb Mih m„
llimiupTUfUi aka IMnlIHi Wiintvnii tulnnililcfl
Anna rtvotiok Uti Ho ItitU Ut rtíntiiii-o
ivmllla JbÍMlior4l Ifldil WillUm St poklaď
rilci Anna Urodil tKi Wllllum Hl (lun
vyim Anna vana vynoř uiujaiku uraniu
lil vibor Maria Vkl4k a Aona SvuCIna
IMJ Martini ? U ť
nábfvt v4 pravldln4 chN vdy 4 undltll
v inlil v RokolovriA 1'riidniiilkA Anna
Krm M Ho hili Mt„ mUiiiiřmlH Jiiiriiorx
llollilk lllll) Ho Mlh Ht tatninnlofl Ifrunt
filok 1 107 Ho lilii Ht pokliidii' Joknfa Ja
nofik lliiKIH II Ht vaitkyuAM Mnmk prA
vodkynA M irAyil a vnlířnl ilrAi K KnUř
Ll ~tÁM a OI rfi i'
viihiitii umu fi uiinu yyímr iiiiijiik u
Tnriíitln PnllkAn Mario Obarvit J VavHCuk
bájovy lákat Dr llolovtoliinor
Vzorný a ííslfi zařízený
pekařský obchod
vlaatiil
Itud J Kirchnor
v Cía 1504 William ul
Krnjaná nřlní dohře kdyi pufilvo ol-
eiluall solid u Klroliiuira lholl lunt
My ři!i'ivi1 a cliutud Zllný chléb
rohlíky koblihy a rfiiiid koliífn co no
Vřu lulíOHlL fmlMou k "bltovdlil " O
lllofí krajanti íiUW
Jos Yopfilka
ftlíZNÍK A UZUNAft
iid B a Wllllam ul
111 4 v ilmibA vidy nHliMilt vfifr íurtivni
iiiaia vlaho drubu Jakult vvtf Mf li vírul
kA wmifkjMi UuptD u 11 Mm na akoulku
ujiitujwuiaváa ta pouruitfpnjuwtn va
ZboítlU tlovull A lllftírto t otijoU
UKtilotvfoiiťin 1I 4 IWi
Johánek Bratri
lat(it
srvnf tílily hiilooii
1 10 J niUUm aLUutah b
ohr4 (n likíry a doutulky-CUulBjř
ikuvk Hlif f " -