Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 16, 1906, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
a)
jjfc OMAHA 0 5
PftlJMlí SK spolehlivé dčvčo! — V pondčlí iohoto týdne ve
I oávltčvu staré vlasti Program
í I li J a i
isotavai g cio9cti proiiovo a
několika zplvnýcb čísel zapčnýth
Piv sborem Lyra ňafat acj
nuto k bohaí tabuli VnČírek vedl
la jemu pttditdal pan Frank W
IJandbauer
Vit V hudbě
ta nijnllil
cíny
OiBi
NMh'lillý ehťlioil
Nijvltil
sklad pian
na tápadé
Jel to vyzná vo vEcobccué domácí čeř uspořádal Irlub české mládcle
práci Stalé mleto a dobrý plat "Máj'' soukromý zvaný dýchánek
práci
lllaito ae u
Jotiřý pl
Sol Urodkey
1 301 Douglaa Str
4ixa Omaha Neb
Tho Woiiiniťti (JuIId
llitzar VI Jed Sokol
od 10 do 17 června
v upomínku Jednoročního zable- Wkllý VWúUl pO VUlfl
ni který vydařil ao k ipoko enosll f vilfiH
nalich malých i tich kteří pfiSU %
aby Bolestnili ae významné osla- - Cesko-amnJcfcý Dramatický
mut) hici }i vuiiimiiiib
Přojomo si vás upozornili
pakli no vám Jedná o
aa j2řiB5: sí-raas iaci v pianecn
Neb potřebuje nékolik eluinýcb
dfivčat pro vfieobccnou domácí
práci Mzda od $4 do 16 týdní
O blillí podrobnosti hlaste ae aneb
tomu ie v poslední dobi odbývá
lo ao podobných podniká nčkolik
Pečlivé sestavený program byl
_ 1 itwf _ 1 _ iíi
nUt TI Wftmn' fHSII UMiruiljlUl I ÍOIIUV I U VIUBI
Néw York Lia iifJa Omh Sp''Ckovi' a' Hvéídám fpív
"Má)" 3 Král Lávra recitace
Marie Kmentová 4 Piano Solo
veielohry "l'an Méslček obchod
Dik'' odhodlal ie na vytvání kra
jana v rialtimouth Neb kanil
at ae iláva a dobrá povCit dolyfi
ného klubu donesla opakovat! to
id f představení v dotyčném mlsli
New York Lie Uídg Omaha
Neb 13
Zdarma! - Zdarma! Helena ravlíkova Duetto aa V?b?íM ? Kl ty
ti dnu kvltna buďto nflvodnf housle a nrAvodom vbiv loirí busbbiohi ao vyiciu mučil
— — - rf - - — - - — - r _ - ------
ivítj Vlaky vyjíldí v aobotu o
3143 hod odp a v 7130 hod ve
původní housle a průvodem violy Joieí Pm" ' "B " vyieiu nas cn
vévodových barvách nebo 8x10 Schneider a Lad Duda 6 Hi- wc"0 0 ""v"
provedený xvčtlený dost a lalost básefl Olga 1'iťho
umélecky
obral
nov
llCYř the (tiotofrriphcr
313-13-17 So 3th bt
38x3 východní itrana
ZDARMA kfdýrn tuctem va 7 Švanda dudák deklama- í'"£d íořífhíjííi
ch ío0říiř' Aloisie Šrámková 8 l'iano " ' d' 'JJ ' 'f ' 5 ' k7ř3
_ MI miu Uouíáme Ie nali ochotníci vráll
ie ovCočeni novými vavííny Jlchl
ta isté podaří ae jim v 1'latls
moulk tískatl v plné mífe
— KlrgantnS tafízeuý a bohatil
Solo Marie Mikova 0 Nová
vlast básefl Vrati Kofisko to
Dva smlícoé sbory které předně
tunu Kolo litu rilla 'I' I U
— Výborným prostředkem proti viícbnl dřltilmlíH irll %n
jarním chorobám jst boř odporu řne„j8 a gklIJÍlf vidy bouři neutu obeoý obchod doutníkářský
letivo ovououovu jyjccni nor cha íelho potlesku Dlulno imí f vuaiQi pan viciav UUlatkO v c
ké Víno které za $1 galou prodá-Lni Én inrlvlní o nlvi mMfl 1161 lllní n ul Na ikladi má
vi J V Kalpar majitel Metzovy I naf {V£bo l'év Odboru T 1 8 velký výblr přkných dýmek lpi-
tiu ui pm ij ui jnimum 3ontcrý po ivéin foovuustavcDÍ cc" imporiovanycH lauaicrca
— boukromá t&bava nafiebo či poprvé vystoupil veřebi a tiskal lxoz t veiftfl laloky tautku kuna
lébo Sboru Omalských Sokolck Ul přízefi obecenstva dokonala vého Ifiupavého a Ivýkavdho
uspořádaná minulé aoboiy vydá- OJ dotvčného loveckého Odboru Doutník jeho jsou k doitání v
lila ie ikvélo Zábavy výfie jme můleme v budoucnosti mnoho oče kaldé lolidn míitnosti ti
Dovaoino auoru icsi ar vzuy ie kivati Uude-li itále as nedleni NUtirIím nmin nl
ucjicpii povcsii a ipancuoi uokb pěstovali Celky ipov jako at d0 oblíbeníjliím hostincem v české
zaia ze ona aoir povést není iud — Jako obyčc ni při rado- Prim Utt hea odoůru hoitinec
klamnou iřl znamenité hudbí itech naíich maličkých tak i ten řízený po léta krajany ppSloupem
pana učitele Fibingra rozproudí- tokráte byl duli celého večera nál Krumlem oa rohu 14 a William
la ae tak upřímná a neničeni zá- neúnavný pan učitel Fibínger ul 1'řijďto do útulného hostince
ubv to u uvoo ncuyu jnmo mery opciue ukBtai jak dovede toho kdykoliv vidy najdete tam
ivédky Čehosi podobného (ira- dokooalv ovládati avé ivlřonce fictnou ipolečnoit za nálevnou
tulujcme natím Sokolkám k tak 1'an učitel neleká ae nikdy lád iiimfvavá tviU
znamenitému úspéchu hých oblili nikdy ntictlí času ni I no Adami a Prokoni Kdo v ho
— V nedfilí dne 11 kvÉtna hfoolnýcb obití ba často celéUtinci iich xaatavil aa lednou tec
~ - F " ' I u i i _ ~ - ff ~W
uspořádal Sbor Vlastislava C 39 nocí víauJ0' W9 " 0 prospčeb ma- přijde podruhé zaie neboť nikde
JCD oslavu čtyř významných a ponuzei jav jsme v ie mu nedostáno loplího 'Itoíani
událostí v Sokolovné za účaati poslední dobé poznali nejen Ie ochotnljSÍ obaluby VH hojném
četných svých příznivců a přátel nedostává ie mu patřičného po- odbytu němota býti Jinak ncl Ie
Na prvém místě bylo to veřejné rozumínl a urnánf ala co horllho 0a čepu jest itálo čeritvý řízný
pojmenování dítka manlelo Anto- Príce ieho i° rnu vlemolnl zne Metzov lelák a eo ie týče likérů a
na a A Suchých kterél dle ivo- chucována ťrávě ie dovídáme doutníků tu dostanete to nejleplí
bodomvs ného t tu vi badnou fctll" ran ucuei unvan icmi naiymi tboi v tr hu neboť S oud a Krum
do aoolečnoati lidské uvedla paní Hranicemi chce rozloučit! ie 1 lidné "Imelď' nekouní ixi
M Michalová předsedka výíe H J fi'"™1" - Franci a Vávra ou ebnícl
fc!" " AK!JT1 'A nurnber ona" proío také vidy
m -iA 1 " a' „ bohužel ukázb ae ta nrtvdmi o"'ru ra pocnuma
při vaícni nákupu jsme pro
vál obchod zcela připraveni
Nabízíme vám nová Upright plana a Jemní provedenou
ikříní kllvťsami tc uloíiovioy 1'íana tato hlazena jiou do
zlatová maliciiny a jíiou zaručena Ie váa uspokojí pakli ne
vrátíme vám peoíe V cenách za
$8500 $1)500 $10500
$10850 $11250 $12500
u $18500
Máme náítroji proslavených firem Sohmcra Chickerbg
Uros ríehtr Kktty Wrgman Franklío Schaífcr 1'ricc and
Teuple a 20 jiných Dle přání prodáváme piana i na anadné
mČaíční splátky 1'iSto si o katalog a cuoy
Kllli &
J)odgo
HAYOEN BROS Omaha Neb
OJMMMMf
kdo na řízném
Kalinových a Václava a Frantilky Jko lidé nestranní poukazujme
Vančurových ml vvabv a mé n u anuiccnosi ze neuuue li
ten jen do hoapody "u Šfiupco"
zavítá ikdo rád Hol má trochu
fl-HK - _ ť l k 1
w„ í'u „o míii nale Ekola a leiíl nvnSIIM ')' " onupco vzuy na
ui iuwiu BB) vwu liti vuiaiaiucuvLii — - — # -# — # ™ -I"" IJ _ 1 1 I f _ Jk
neiuntímnčilí blahopřání Dále ůPehft musí mítl kaldý poctivý "B le "°"lB
" ' ii i h# iuui ivi Miiuiiicci v ran r ranci
připomenula že členkyna beru uuTSál lknu Vávra také tam majlVpkli néc
pí M Kosická ao avým manlclem občUvé a neúnavné dule Jakou řjj J
Itké
Franci a I
Srdečné díkůvzdání!
1'řl o-!vé nutí ktříbrité Vťclky nHtínni)á Kborciu ViiullHlavu
ř 2VJČI) v HokolovnS dno 11 kvčlnu' hyll Jmiiio rulirnuti tuk ctný
mi dftkuzy yíliui a ínUy Ze cítíme c joví uninl viedáti tímto avé
nojvřoloJSf diky
vínu třm kduZ jukýinkoliv iiíiitobcm ku xduril Uduného vcflrUu ifl-
Upříiniiý dík 11tl jdatí ívláKia vKcm flciikytiím Sboru Vlímttlulavo
S 2'i JČD které vyiiamiaZJly no vSetnoZiil aby tmliva tato lyla co iiej
ždttřIluJKÍ jií M Mlclmlové za krámiá ulovit a práni dobra pj Ht II
Ictovukému t Kt Ictovkdniil tul 11 J Hvobodovl kteří ncvícdiií
ochotou li lid l)Oii k xvýficní nálady iíiii hI V Michalové n alcfnám
Vančurovým Ka j2kný řjSv( líu8 Hvobuduvé tu jřcdnccní buní 11
vfilwc víom kdyZ avým líCantcimtvím k leiibii vetem iriCH
JAN A ANNA KAMNOVÍ
VXCIAV A ITNANTlSKAVANCUKOVI
Omaha Neb 14 května
(1
Ví:
"my
přijde tobfl k chuti tu naleznel
tam lecoa dobrého k zakousnutí a
ko vlemu je tam itále vtip a
smích Ie by to byl pro kaldého
břich kdo by v Omaze při návltl
v6 ivé nenavřtívil kumpány tak
odebéře ae oa návitivu do staré i° aynřjSÍ pan učitel nebude nl
vlasti a přála Jim Iťaiioou cestu kt)' Ukovou Jako dosud Pro
Po té zasedlo sc k večeří kterou pejm nepatrné osobni záležitosti
přichystaly čleukynč sboru Vlasti- nemel by ie mčiti podnik Jehož
alava bčhem níž podány byly á£el mfcl by áfn býti všem lva-
1 J _ i m _ t a t Iřfffrt Plfl nf m ti aIah iimUm atl
oBiivoviiDym oovomaDřcmm ay v --- Ueaelé na rohu n 1 VViiliím uíy
tice Po programu tcbtlvajícím VQ "cn aien amyiieji o veci ~ ~ '
'e ' íp T?f b ' íek í: i " ? 12 f li1 z ofcy st řui apit po cm
naemen kicío PÍCUDCiy V V '-" "" ' "o Crcat Western dráze
BJecny r Micnaiova bvuuoaova a u u" f1" " y '
i- IřliA kff-fl lf nfnin Inmi IfuLnu na
při budbi p St a Letovskébo vaaaoi a kieri vy jeno oucuod "r V" 7 í' " 7"::
fii íl„ i LfJi ni n-irřn ho ezdu generální federace len
pOZdolch hodin Vefitralch — Nebraikl Tblenhoni r vhranu nindiniiinnl DIK
— ťan vaelav fcchneidcr ma- takounila rrávfi pozemek na Lake podrobnosti aděll vám II II
Jitel Českého velkoobchoJu lihoví- ul metl aa a at ul na nimi v Churchill G Aet íua Faroam
námi vrátil se ku kooci minulíbo doJ6 ncikratlí hodlá postavili Si Omaha 11x1
Jí __ ' I—-'- ' -f
lyuna 1 onciiouoi ave cemy popovou centrálu nákladem asi
xseDrasce jmenovité naviiivu 40ooo Obchod anolečnosti té Znrdvv noolkovd
Hxii-af-a? 1 a m I I w w 9
mesiecHo v trumfe kus ueopo- vzrostl polední dobou mírou tak
úlatiou lu ani nove minulý rok Hiebetbiá Obce Umaliká
l§ltllltlll#Bll01§ltltl§llltl§ltltlt
li
i
SHěitMájovy
ples
odbývá
Tábor Nebrasska Lípa c 183 WOW !
na osluvu G-Ielélio trvání
UK kvítím IOOO
a Uorcaa ul
v Nobotu veuiir
v SokolovoČ na 13
Vstupné 35c osoba Začátek v 8 hodin
Výborná uniová hudba 40—
I
moll stavili ni svých dávných
přátel pp Jos Šedivého ft Vojty
Jcčmíoka- NavliMl také Jcfitd
místečka Knoxville ritheUille
Sparta Nbbraru a všude potkal
aa a výborným diíclutu olahod
aíoi Z cesty vrátil i idráv a
úplni spokojen
— Oblíbený Itlul rctcrl u jen
ra Maaawa v Icwé otcvřtn t udo
dne h kvitoa
vynavlná budova na Harney ul odbývá avou ichůsi tub nedíll
oialu práce neod pomohla a po- dne ao kvčtna ve spolkové tníit-
slavení třetí cectrály ncibytoýni nostl Účast co nejdojnijll jest
i Kalo neivýl ildoucoa Fr laotk tah
11 1 w T
kluti XhtJrla Máj
soch dočítáme uspořádán byl má výroční tvou tchůii tuto ne
minulého pátku v líni Mstiovi dill dne ao kvítna ve a hodiny
na jílnl ij ul večírek na roibu odpol ve Ikoluích inlitoostech
ítnou manlrbm J Ibiických Volba lim Vitoulova taj
klfl v poadíll odvbrali se na 1CI špičková třed
K uávttlvi co nejvltU uctiví- zve
VÝUOR
iT9iiiaiiaiBaii9iiBaitiaiiiaBaiittifieaiit9ti7
mmmwmMm j u-uji 1 1 1 111 m i mum „„
Kdykoliv i'otfbujot ko ítrh
hftm auvb k vyJtMee objedoeju 1
Jei v nejvítlí pftjřuvuí koní a ovoB
ťalaco Stubles
l llt lttKJlITON mJ
roh 17 u Iiavcnimrt ul
Kcjflry lnou njltílvány t frrt
atutrt ulil HiluUautl t dulil t j
v
I
it riVMy v'i il illi!uU líi í
tefjBs-eav tlt BV n v
V
Pfedolafto so na Pokrok pome Sl ročnú )