Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 16, 1906, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    g Z přátelských kruhů f
P a" L iV I
ob du vyjedemok potoku na ryby Mfutf tltítn DUST TVJItlS tln unut ivnrtr"
Al „ ILHIII1: — — — —— mM "
mv w niv jaao tu iumeui JCj IU
10 jda buď k Jiromátkovům Um
10 chytá i!e dobrý "cider" neboť
lid Hrcmátks má velikou zahra
du 1 rozmanitými atromy zboží
jako v Uoiton btoru v Omaze
velikou viníci A poněvadž nemůže
WESTON Neb - Ctěná re
dakcel Dovoluji al vám I všem
přátelům oznámili to bratr můj
Ondřej Kaitl odebral 10 v ona
místa odkud není Jif návratu Do
táto země přiitěhoval le v r1867
jako nový oaadník mnoho saku
lil Měl tehdy 16 mil na poltu
100 mil do mlýna a několik roků
byl úplní bez potahu Útrap)
tyto dovede zkušený Člověk po
aouJitl Fit mých bratra kryjo
leml tato 1 dva jíme Jcltě zde
Matička nato nám říkávala když
oái ani ipočítatl nemohla! "Kam
10 děti podějete kdo vál na tom
víti bude jeltě lužovat" Ale
bohudíky Žádný 1 nái toho ne
okuiil a vllchni jimi ae dodělali
alulného poitavení žljo nyní při
vdov po mých bratrech 1 všechny
jiou v dobrém poitavení a Jitkám
avým plknou památku zanechají
Otec nál byl velice přičinlivým I
přímým až ao nám to —dětem—
někdy nelíbilo Ala metla vyhání
děti 1 pekla Kdo miluje ten
treitá a liylina bez zahradníka
bývá čilto poškozena Dobré
vychování dítek pomáhá k blaho
bytu a o adárné děti l)oh vždy ae
poitará "Doufej v Moha a chuti
ruku přilož ku práci Kdo jeit
obratná ruka oráče tam není ni
kdy nouze o chleba'' říkával můj
drahý otec Nedávno zemřela
chůva naaa vo veku ioi roků
Hnědlo byla by náa vločky pře
Ckala ale letoiního roku přece
zemřela zde vo Weiton Chudičká
ale ipokojená — Kolníka jest
nyní marně zdravit neodpoví no
boť nemá Čae Srdečný pozdrav
viem Joicí Kuti
1JAUGEN Wlf — Ct red
feit tomu 14 dní co jiem opuiti
Omihu 1 nastoupil ceitu k rodi
čům do ilaugen Wie kde vlait
ni farmu Naio měitečko Jeit
malé alo pěkné a každý kdo aem
JJ I - I lilii A
zavita je apoKOjen zviasto icn
který má hodné peněz Ale pe
nli jeit třeba všude ať jde člověk
na tu Cl na onu atranu A chce II
farmář farmařit muií dáti peníze
do farmy by mohl li viechoy
potřebné věci zařídit zrovna jako
člověk který li chce zařídit! ob
chod Počasí mámo zde nyní
ODitojne a vaocnno pujno 1 peuno
roite takže jo radost na tu příro
du ae dívat Loni byla zde po
atavena nová máslovna která je
zdejším farmářům ku prospěchu
Platí zde pěknou cenu za mátlo
takže farmář který drží 1! 12— 15
krav trží c nich pěkné peníze
Onu máilovnu vlastní pp Frank
Paul a 1 Kin a libují al že se
jim dobře vyplácí Zde je viti!
na Čechů iakož i všechny obcho
dy vlaatnf tu češi — V eobotu
dne kvčtna otevřela ae Ceiká
Ikolá která potrvá tak dlouho do
zimy dokud bude možno dítkám
ze vzdálenějších farem školu na
vštěvovali Zajisté že je to či
nera záslužným a šlechetným a
pro nafio městečko je to ctí že
vydržuje li českou Ikolu Záleží
pouze na nalich krajanech aby li
loklli "Ne naše mateřština neiml
padoouli naše děti musí se řeči
avých rodičů fádně naučili" Tak
italoiai zde V našem městečku
vydržována jest česká Ikola jit
třetí tok A Žádný by ai nepomy
alil jak dítky které učily Českou
Ikolu navštěvovat hned prvý rok
krámě bea chyby psaly a plynně
Četly Ano také jsou aJe rodiče
kteřt li myslí 1 kdy! dílko umí
anglicky číst psát a počítat le
tobo jit má al pod ktk Ale ono
lt (lká le čím více člověk aoá
fičí tím jo poktotilejllu čelti
viem darmo odběratelům pošlou
liti mfatnnatf r-tlA1l i nnluM
aflřlSS ' clblovou budca pod M
ra řď' 7iví : í vzsi v i ' írp
íi í T y i aul ní vlnem vího druhu A takových
efi rodiCové Jsou Čechy dítky ž mt kdfl f dobř b fa Jf
S" K lU6r L §" mim Plo Pred PlCek" IvítoíV
7" - Vw7- vá eho ženuška vždy mají něco
I vše v jazyku Cek mjanglick m hJtoví# Tm J m
nrnruii nann n rt r 1 n riniin 1 - _ r 1
a Tí 1 V a i mUnu al na imetánce Ceritvén?
až dítko takové vzroste bude dl- m vjí£kích d§ T Jeflí
kovati rodičům že dali mu přlle- í ř „ 0 :
V: I ' VT Miaiouri řeky na píaku v iluneC
Školu CeikouvyuCujo pisatel toho- vcdru4'ředmlnuiou tobolu
la dooiiu — Hroznou smrtí sešel
" Vt l " prcanasci zuo proi jj birnek o
ženat vlaitn I zde farmu Dno rodifiové é df fc fc ů b
3 května veše na půdu nabil Vhioilkt tQ Má „
brokovnici i at elil rovně do jítiLPředminulý týden dlel zde
:)TU ' i r tí í ceitu íc odoste známé firmy S
l ána brokovnice přirozeně pob u Ju M lwIuk J(
UJ" Í velice dobř po'chPodilJ Prodli
ta 11500 kořalek a vín Hrmě
Havelka & jícha kteří prodávají
nejladněji a zboží Jakosti nejleplí
Nu vždyť oni vo svém oboru !
místu odkud 10 rána ozvala Na
lezli nešťaitníka ležícího v krvi
hlavou roztříštěnou Poilali
pro lékaře ktnrýž komtatova!
lit ÍX I I I Mtl
Ktš s e 1 iií '1 r dobře vyznají—Naše měitohono
těžko Izo udatl nikdo neví byl ii ( fl Vnarlálem p los
0ítk siZiIjk4 dírky Jitrkázou mnohých domácností dítellviak
Vilťsliilce _
©(g)&[Q) ©QJJST
lak ibTMohlt sveu prácí HíIřUtl co nMtlit a nj14ix stane a vám jen
nHdka lidr te hyata ntee ni byli dávali do novin oMÍtía "l-kUMIC RÍC"
aHaaé rM poulltí ÍIOM) J)t M I V)UnA tíwIiiiii prikl m příio4
Vftt)ica
1 HUilll
CIS l
uit
ifl)iMiilll(análoM winfráiil podlahy í)i4n! dř"vrii)h aoufáatl to
Vnkiivélioujttiia HllirniHii iilwlniviiii(ii(ill Inll#ril ifioitii#rJi dM
t mi f koutMluii rour ald nk(ujs Urdou vodu íliil inJiá
Md4 br TKS M K FAiaBANK COMfANV CblíMO-Mlnr of fAIBY SOAP
česny naioiitay tiiuuur JUUIA MrS
tra 1 _ 1 'w-— '
mu zemo lenitoui — v aouoiu ano
r1 š urintu iiří I
a tál ivi i' 111 im vu a v arni
1 - kvAfna ndhOval l anniLU l — —
CSPS zábavu která vydařila ae M'0
velmi pěkně Návštěva byla vel- "m 0' ouniasím
mialušná a každý 10 příjemně a uno P- ahoioh jen 10 nie
nenuceně bavil až do Cainého PyJo"' ř? ÍB kd°vířu v "oh
jitra Lze ai jen přátl aby zábav ca" vz7
podobných bylo zde pořádáno f'0 cdy onino avobodomyi ní
níiH mil- když nepodporu l e ich podniky
lušně pobaví podobnou zábavu kdíž " DC koWekébo nWcbo
nikdy nevynechá Týž ipolck ™'f 'TUH TV !
ia náhlím řiui Mlvu Pro" nenechá í o v poko íř
váním aíně k témuž áčeli začal froC ropí al z nich lalkyř Vždyť
111 nř!u4fti matríái ai iinri katolíci také ncvyimíví í aeavo
hotova budo to zajiaté pěkná lín tm Když jsem bydlela v
a uvnitř pohodlná Vždyť někteří wwBu uy
i lii ířfcí m£ bude rřvn eábava MU J'1
_ ' I tl~l- VIAII
I-- — ' - - ' ' IIJI I xl 1 _
Také ae zde začalo 10 stavbou 0 í T 7 u
nňu viy -ihinrf ikniv irtrái k'(u i ° drůbek dal dítkám
budo taktéž pěknou okraiou mě- im01' k'd fíítom'
ita Stará již neitačiia a proto °ch políbl Viděla sem zárovefl
bylo nutno poitaviti větlí - Ho- l f01fk0?íf?cb ?thU uUc
dina nana Marela bvla mile oře- " 10 ' ř"w- P'""' ťroc ICQy
irK ii-i„ on nedělal to zadarmo když 10
mAlh lirh mfariub kiii olik na katolické kněze poukazu
přijeli aem z Chicaga a hned ai tu Ne' d6!?nH pít " křeV' "
ztkouD oozemek bv t ru"""-
několika itátech na prohlídce po
zemků ale nikdo ae jim nelíbí
tak jako zde Vítáme vál mezi
náal — S přátelským pozdravem
čtenářům i čtenářkám jakož i
personálu "Pokroku1' ku kterému
rrraii tmAmno
Mm
íDfflfig
AT % ATÚ
n 1
1
0 ťiaií
Přece se ten kněz ne
může chodit páit? Zsjisté len
kněz musel utratiti mnoho než
vystudoval a než dosáhl avébo
postavení Katolickým Školám se
nemůžo vytýkat! Že nevychovávají
svěřené dítky řádně Zrovna tak
jsem měl také tu Ceat patřili zna- kt0'ík nbudo J v0-
UIVUIIII BII I I
y rrf — PotěSÍI nás milá vae- J° íauQ0 P°C8
JřHIBI
l
a7áxrr
3
?i%a
1 'raafc
A
I VI I
L lIMřite' HZ-- -
— J
Vašo zpráva Že ao Vám v
wiscoosinakém zákoutí líbí
nému Životu Tak mělo ao i a onou
rodinou v Chicagu Nikdo nemohl
iAjfSMississipprx mmmik
EXPSITION
DMAHAU5A
I
TI lf 0 11 ( afot Tíí ffaftl tl
M„ roaiaou v wuicbku ikuo noiaoni jar w aijJiJtV U lX X VAJUL
přeivědčenl žo mnoho vykonáte vobodomyslof nemohl je nikdo přes VŠOCky Jilld kořalky skothlkd ifNké
kiuimlskc íiel) iloinácí jest:
uvědomění a poučení naloho n V - 1 J A
11 1 & a 1 iik nEUCiuu iiHicx uriinvm
liatle ÍNi X Uin e_ _ „ _ V 1 Pmi£rH(ll U IťMtnou kumbliicl flochWi
iinnioam nana t umu annniiiim 1
tiv4-fttia ! lil u u 1 VHJW a - -
AULL1UAM iNeo — ui reu 1 1 úplnů Co Je plátno že le urAna 1 inhAtwu imi t jmnniiti uiioinut
Máj jo raěaícera radosti Kamkoliv laciná když není co poiýlat anebo k0' 80 hio íl"J
ii m M in! 1 _ ji 1 I fleuo do truu
as vivc ťwui iucu i icuys qcqí penoj ua vyici wo jesi me„a MIUI( arorna Uk imk&m
Jku Jsiniií chuil a luluilku lun a noiiumiuli
i rtni5ill rnl rylll Jukntl eltull a Cínu-
Un uU ublllitiiou a líkufa rutlluicli m
ii41tuii Jnknl 1 1 krluol
1 raiiltll íitotlíl lucky oUliil k llky n
radost Farmářův lyo vesele si plátno že by leckdos mohl ob'
pohvizduje za pluhem dceruška držetl domovinu když nemá peněz
sáti květiny do zahrádky aby na zápis — Můj ivn odejel do
upoutala na aebo pozornost Jení Dakoty ai března a zabral tam
kova oka Maminka má největll pěknou domovinu Později ao tsmdíiiliii1fkcbitijftBMi"'i'"'ii''i"M
IVulwtl tu ]titln flailiiv
iiMittit iiflimi 4 ttuntutlitíkAi w til itlkily Vtu
dAtlita f ii(llt nýt I vit f lKllk n4
iáuiku vlnaliilkl
T piKai J vyráiu t Jilln4 a nítíHit b
intiltu J)l ttirnii iutk Joul
lllUkiU (iíll Jkolil
'uiiltll } ta Hhiatt kUktr I'U
itaroit 1 tou drůbeží ona ví přea míní odstěhovat To aase přibude 1
né která alepico vyieai vajteka eden bečiák do Dakoty A á
nejlépe a jako staroitiivl matka o ovšem lůstanu bečlařit zde —
ně budo 10 itarat Iloipodář pilně Srdečný posdrav všem čtenářům
přebírá kukutici aby k láienl byla Antonio Uenedlck
nejlepší občai aajdo na pole
orá-li le dobře neboť pouta to Kildá nehoda uásledovaná vy
poličko rodí po kletém hospodář vrtnutím pohmoldiním vyklou
chodí A ruy milťácl abychomlbeníin ntbo řeioou ránou může
ukáiall le najimo Iboilejni k býli vyléčena použitím St Jakoba
ternu mebu v ptltode Ita tilUtl Ullvvjta podle olvoou
WILLOIV SPRiNGS DISTILLERY
vanou oil iMxlaUliiiiil cánikmi lMy U)
yilil kuMdiiiu kdn ohJvl t nt nejnké
killl4 látky unil4 lntrvtnt irí )iuť aU
0 rnn8H JaiiálvilU tyráblna a H0jlellca
Mtlt a nikdy himUrl dokud iidAttla
tilitélut tM vlAduti B ukUdtlllcIt
1'diiÍTKli rl 1 ublilií ivujl
Vlullit IluilliuttiU b VllkUiUul hJílifi
um oniirtiiinuiil nl niunl byil iIk(iio ku
tciiS uhnít fl tntfluiyiil um kum iUll
II finřmU ] nblit nikoli Jnku ntutnl
luktvur vlihujli I V)fbiittl tlmk iiulnijlleliiíik
nvuuM'1 iijbii t tu f im kiuf n Ju- (irvul thdy
nlllvř (iMiUviluk iilmiivl t ilmttiuy
(mkriu H"J)H mulni Jkil
U 'iil ifHliAit J tl hiUw bjil
UiuuImi fvlů'ku ti'lítíné'H Jt-jl výnibOM a
iruli vHt v iiliiniuiim Htullvl vimi'luu
114 f 1 llMMiiinHli (IsiilvU Ull lil Wllluu}
dnWtt rtiít
OMAHA
m:ii
Vyrabitvlé (iuldrtt Shsf (lilé liiné a llourbon Whlikey
1 línovy Misie jalovcové