Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 16, 1906, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    XT
NOYlaky z Llowood
Divadelní představení pořádané
''lejlími ochotníky 5 května vy
nj'IÍ10 uspokojiví návítěva
jlyle slufioá ačkoliv jsme u nás
(vykli při divadle na velké ní-
vltěvy Tentokrát ae to dá ale
jnluvit tím že na divadla M jit
í odně pokročilá sezona a za drn
' Hi okolní íirmcfl měli pilno s
I ypozděnou prací a my ae pranic
'iedivíme ie se raději položili po
leoní namáhavé práci Divadelní
tjtui pod názvem "Million'' aneb
'Dukátový strýček z Ameriky''
od tížením p Dařííka ze Schuy
Jer byl dle naficho úsudku na
oase ochotníky sehrán uspokojivé
vezmeme-li to 1 toho ohledu Že
[po každém jednání zatřásla ae sífl
jak obecenstvo dávalo na jevo že
jest spokojeno Paní A Foldo
vá v úloze Rozamundy líbila se
znamenitě její postava a rázné
počínání dokázalo že to nebylo
asi poprvé co při divadle úČinko
'A'!l Slečna Millie Svobodova v
úloze Laury byla roztomilou a vi
díme že má vlohy k divadlu nu
ř vždyť nám to řekli že se chtěla
přidat k divadlu ale na domluvu
I rodičů od toho ustoupila a ví
novala se stavu učitelskému
Í Slečna vystudovala ve Fremoot a
aa jedné poučné přednáfice odne
Jala první cenu a obdařena byla
21 zlatou medalif Škoda Že ae flám
7 nerodí více takových děvčat aby
českému jménu dělaly slávu bl
Vlasta IJartošova v úloze Matíldy
L nás skoro překvapila vždycky se
nám zdálo že neumí ani mluvit
ale tentokráte svou roli zahrála
uspokojiví Strýček z Ameriky
pan Dr li W Draský počínal si
výtečně a jeho mohutný hlas a
nářečí co ae asi každý z nás v
Americe naučí ve scéně: "Kain
jdem" vyvolalo bouři potleoku
Pan Fred elínrk v úloze Václava
počínal si jak ae na zamilovaného
mladíka patří každý myulel Že
ai ani namlouvat neumí ale na
ievilti mu to alulclo Pan Tos
- ě
f Koutník v úloze Žida Flekeleso na
tvé první vystoupení počínal si
znamenitě úloha tato jest hodně
poněmčená ale pau Koutník za
pomoci svého Svakra p Veselého
který umí německy jako česky
naučil se tím žargonem mluvit
dokonale Koutník teď nechce
mluvit jinak ntž německy Florian
ír osobě Fr Bartofie byl také se
til hrán a jak nechceme chválit ar
li I si udělá ctěné obecenstvo úsudek
y samo Podřízené úlohy byly též
M dobře podány Pan Emil Folda
f v úloze Bohatý počínal si též zaa-
fiwMlltě
Zdechliny zvířat prý se teď
' musí spalovat Není to nic nové
f ho neb víme že se mnohý "vůl"
"osel" a "slon" ráčil spálit
Paní M Dlatná se slečnou
Karolínou Čapounovou z Bruno
navštívily nás v sobotu 5 května
a zdržely se přes divadlo Divadlo
ae jim zamlouvalo a vSichni jsme
vzpomínali na paní Otoupalíko
vou z David City že také nepři
jela To bychom se zasmáli
You betl
Už v sobotu due aC května
J Vriořádá naSe Jednota českých
f rt lt!l A -I Vil ~~
řádaoé naíimí dámami vždy se
tělí velké návltěvě a doufáme Že
lato nezůstane za druhými poza
du Kaidá dáma ueb slečna
která se zábavy súčastní ať při
nese a sebou ústřižek od svých
lata neb po vylosování každá se
svým vyvolencem musí třikrát do
kola a počastovat ho skleničkou
limonády
Minulou neděli odbývat uílfid
ZČUJ schůii Jelikož bylo opět
přijímáno několik nových Členů
byl bych s také rád súčaitail
nall ichůse ale bohužel odbývají
ae vidy v neděli 1 my al vlichni
potrpíme na lo poUIeol Moje
vidy potili mne a já zase ji
obrátíme se každý na jinou stranu
a zase usneme Najednou se
stará probudila a křičí: "Starej
vstávejl NevíS že je dneska schů
ze?" A mně se zrovna zdálo jak
jsem jel v obnibusu se 1 6-lctou
žabkou a ona dělala na mne zami
lované pohledy Probudím ae a
povídám: "Proč jsi nás jefitě
chvilku nenechala mně se to tak
pěkně jelo" "Možná že také
pojedeš vezmu-li tady tu tvou
hůl" UŽ jsem se dlouho nepro
tahoval neboť ona se vyznamená
vá pádnou rukou mohlo by se
mně něčeho neberného dostati
Vstanu začnu ahánět břitvu
abych se přece dal do "pucu'
Koflík jsme našli ale po břitvě
ani památky konečně jsem ji
přece vyšťoural v dolním fiuplát-
ku Šťastně jsem oholil mých
pět vousů desíti řadami jik náš
kmotr říká Křičím a volám kde
jo moje prádlo Sám se nesmím
do prádelníku ani podívat neboť
jsem jim to obyčejně vždycky
všecko rozházel 1 tak si to naše
Ženské zakázaly Teď ale když
řeknu že se budu převlékat
všecky spěchají aby mně zmíněné
prádlo přichystaly Min neděli
nevím zdali nedbalostí neb nedo
patřením chyběly mi u mého
prádla všecky knoflíky Moje
stará pořád naráží na to žc jsem
se učil 14 dnů krejčím tak žo si
to mohu "zrychlovat'' Musel
sem se do toho pustit Chlapcům
jsem mezi tím nakázal aby mi
namazali střevíce Máme chlapce
4 ale běhali za "bolem" a než se
střevíci byli hotovi byla hodina a
k tomu je natřeli nějakým starým
husím sádlem a dali je na sluníčko
ven že prý oschnou a zase hajdy
za "bolem'' Máme ale u nás
mladé Štěně to mně boty odneslo
a než jsem se s nimi shledal bylo
po schůzi Jedou jsem našel 11
TicháČků a druhou opít 11 Fay
tingra
Pří uzavírání novinek dovídáme
se Že mladý a uvědomělý syn pí
Šavlíkové Jan podstoupil v ne
dělí operací na zánět slepého
střeva Opcroci provedl Dr
Drssbý za asistence i)t li z
Fremont Přáli bychom si sami
aby operace se zdařila a Jeník nit
zase brzo navštívil zdráv
Šotrab
Zprávy OMObnl
— Také pp Jos Beran a Fr
MiŠko oba vážení občané z Ord
zastavili se v naší redakci mini
týdne Byli v Omaze no svým
manželkami které operovány
byly v methodistické nemocnici
Operace obě šťastně přestály a
nyní nacházejí se na nejlepší cestě
k úplnému pozdravení
loriitiiiií i
Já Marie Pcrničková do
voluji si odporučili do přízně
vůkol nich krajanů Dra Dra
ského který mě už po dva
krátě léčil a vždy mě v brzku
uzdravil Byla jsem už ně
kolikráte nemocna a žádný 1
lékařů se tak neosvědčil jako
Dr Draský Zvláště pak na
léčení ženských nemocí není
k překonání V úctě
Marie Pcrničková
Llnwood Neb M kvMna im
m
Louis Bořku
český právník a veřejný notář
(Mi ti Y ÍAfe ItldK Omahrt
TlíLEFONYljSřlth8
i Obydlí 3565 55
Iřijmo ho
sedlář Čech Pro dobrého řeme
slníka stálá práce Přihlášky za
šlete pod šiírou: Uox 5 Kavenna
Neb 43x3
Nu prodej !
Dobře zařízený obchod zbožím
smíšeným prodá se ve velké České
osadě ve středu Nebrasky Příčina
prodeje chatrné zdraví Adresujte:
3 1 xtf Lock Uox 5
Kavenna Neb
TgíHLj-aLirnSTIWKfl
limtiil
JVuiiJc :: N}iiiiriiI
10 a VrilIInm tilM Oinalin Ncl
Vfietui MoUdf Mik Jk lprré Importo
vaní plr-Ttnké ulil epn KrUlor vln
mijlot'11 lihoviny prodírá I vollrim Tpl
ikDlf I1N VOfáflillI t
Ir IP T IiTiHnI
český lékař a ranhojič
Úřadovna v Karbach bločku číslo
pokoje 303— Tel 1761
Úfttilní hodiny! Od lldo 1 a od 0 do B
Obydlí Jlhozitp rob Ifl a Center ul
0 řadu! horli ur I Uilpulrnlno vofur
Omaha Neb 18
Forul & Kunci
jediná česká'
V IM 1 205 IloHiinl ul
obcboiliiju
ilrřilicM voji!) uduhm tulitty k&žuml
vbbufl vSuml runnoriikýiui vyroliky Zn
vfi pluti tiojvyAAI ceny uponlzo m zhoff
riMis ohrutoiii polty (Junnfky Mfll nit
poMiliínf ilitniid a to kuMý týilmi
Oilporuníi HrftilHtroot Ornii ha Nuťl
Uiink a Unltuil Htntui Mať! limik Kítf
HSItSSS)IMMSSSO ——i
k Pište si
a obdržíte
ZDARMA
noJnovíJM cnfimy líK) ěcHkých UUhvfvh (DImcj 7 A lOimlrevýidi rekor
úd řcKkýeli rálcřkovfcli rekord A ro řořioxmřy a erafofony ÍÍArovcf}
wislldm ionamy řťHkýrli liiulcldilii pro víocliny Lmhihiií iidutrojo Jako
1 íiiytinmy řcukýrli kulil JMIo aonamy íonkýeli pí rnýcli Nhorft pro :t
KpÉvllcko spolky Jako 1 Htiumy huplutn duolt a komických v(n pro
i:t ocliotnlckó spolky UAlo pk nořiRiny Importovaných Éonkýcl tarior
iitch koimkft otivortuřtt M Niířodnlch fcokých píioil pro cl tiuijchnl
kttpoly Jukoii I luKiiumy řoíkýcli Ulmclcli tiiirmoiilk a lnidchnlcli ii(lHlro)o
lluiloliní zdvod a knlbkupuctvíi
10-
ED JEDLIČKA AvfÁ New York NY
— Ve středu min týdne na
vfitlvil nás pan Ant Moláček z
tlartington Nebr Dyl v trhu s
dvčma kárami dobytka hovězího a
károu prasat Jak nám sdčlil byl
s cenou tržní úplné spokojen
Rolníci v okolí Hartiogton jsou
nyní pilně zaméstnáni polními
pracemi část jich má již kornu
zasázenou a se setbou se pilně
pokračuje Farmeři v okolí tom
si stojí vesměs velmi dobře ježto
Iónská úroda byla velmi pěkná 'a
pozemky stále stoji v ceně Pro
dávají se v cenách od £45 do
I75 liylo nám potěšením několik
chvil 1 p Moláčkem ztráviti
— Minulý týden metkali v
Omaze pp Jos Storek milý náS
jednatel a Pr Ambrož vážený
rolník oba z Madison okresu
Přivezli do So Omahy každý káru
dobytka a jak se vyjádřili byli
oba s obdrženými cenami úplně
spokojeni
— Hovnři potěšeni jsme byli ná
vštěvou pana Jos Pillipiho váže
ného občana clarkionUého který
nalézá ae v Omaze za povinnosti
byl totil vylosován na spolkovou
maloporotu kteráž zasedá právě
v tomto měsíci a má mnoho důle
litých připadá ku projtdaání
Korná v kossu v UíU
PMUIU koitelem a kUttrrrm
allalia tk J40 al ls$ akr
piSte mil K S llacklrr
414 Tawpa Mariou Co Kins
w ii
' 1
You imVht be ablc to thínk oí the vtry namo we wnnt íor
thia new delicioua bottUd Ixcr oí ours and junt íor ruttinif tlmt íď:a
down on tha counotfbclow and mailintřít to u you may jfet $10000 in cold cash
An investment of a postage stamp might brinff you thia lítlle fortuno and thínk
nrViflt ti?if rmiA Art fnr vnu
We wanttobrc ak away from the brewers babit of rmminíf theír beera "Davarian" "PiN
acner" "Wiener" "íiohemian" ''Muenehner" and the liko lcauií? thin new !wer oí ours ia
different — it is better than other beers The names liko thd ones wo mention aro mfant to in
dicate the kind oí fortín beer they imitatc
Wc want a namo appropriate íor our bor r which contaíni tha best qualitlcs of all these
beers without thcír hcavy eticky eubatance
We have carefully atudicd the tasto of tho public during rdi the fiíty ycara we havo bcen brew
ing beer in Omaha and now of íer a beer to pleano tho public—not a beer that merely pleases us
You Owc It To Yourself To Try
We havo put over 50 ycara of brcwinřř experionco into this beer usíni? nothín but the finest
Bohemian hops— the best barlcy grown in Wisconsín tho fineat ríce India produces and our
purc sparkling nrtesian sprintf water that tfives this beer an individual llavor and tonic efíect
that no other brewer can imítate
It Í3 light in color light in weight and full of nutrition
We want a really pood namc— ono that will "hit tho nail on tho bead" Wc make
This Llberal OUcr of a $50000 Prlzc
bo aa to get the serious consideration of a great many ieoplo— ao let u havo your euiígcBtion
Conlcst CIoscs May 21st 1906
Condltions: Contestants may suugest aa many names as they deture The names must
~~ be short easy to pronounce and 8ii(íKestive No nanu s ending in 'ine"
will be considered The namo must be ono that we can rogister ko no proper name will do and
no dittionary names except as deseriptivo ofacertainqualityof beer such as "VelvetMor"Silk
to indicate itssmoothness Suggestions received rvftt r May 21 1906 will not be consídered
Open To Evcry Man Woman and Child
Numc Conlcst Department
Fred Iírug Brcwlng Co Omaha Neb
I Bubiuit tho fuHowlng mmrs íur your luiw Uttfa
tttttatlt1ttIttt1 MMIIHMItll(lltllHH
1'uKruW IitpnUM Oumliu ftyl