Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 16, 1906, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MAXIM GORKUl
POVÍDKA
ZTRACENÍ LIDÉ
"Z kterého kolcoi Izraelského
pocházíme!'
UCitel podíval 10 oi nlho uva
loval chvíli zaCai potom vypra
vovatl o Címbrech Skytecb
Hunech Slovanech Stařce
icboul 10 jeEtS více na stranu i
díval aa na nřho jakýmsi podfcSe
ným trakem
"Stála jen lícil" zachraptěl
kdyl učitel ikoocil
Tro& Ihuř" divil ae tento
"Jaké národy Jsimofi to jméno
val? Nejiou v bibli"
Vítal a tel pryč jia hluboce
uražen a zloitoí vrčel
"ZtrácfS pomalu rorumTJapo"
pravil za ním a přeivédCením
uíítcl
Tu Italce znovu k nemu
nlirilil a nanlltinov ruku nn
hrotil mu křivým a špinavým
přítem
"Od lioha leet — Adam od
Adama — lidé a tedy vtichni lidé
pocházejí od iido My také"
Nuř"
"Tataři od Itmacla a 01
od ftida "
n "Cebo li přejel?"
' "Ničeho I ťrofi lící?"
Odetul zanechav avého ipolcč
nika ¥ rozpacích Ale po dvou
dnech znovu li k nemu přisedl
"Byli učencem a muiíl tedy
vídfctí kdo smál"
"Slované Tíido" oJdovČJÉI
y učitel á pozorní čekal na odpovřď
Tjapovu chteo mu porozuměli
"Mluv dle bible — tím tako
vých není Kdo jíme? Snad
Dabylofiané nebo lídomŠtlr"'
Učitel začal kritiiovati bibli
Stařec dlouho a pozornA ho po
louchal načež ho přcruíils
1 "Počkej nech tobol Zov
mená to íe mezi národy lionu
známými Kuiq neuí? limo lidmi
Lfobu neznámými? Tak? Národy
v bibli zaznamenané IJóh znal
Ničil jo ohnčm a mečem bořil
jejich mčita a vemíce aviak také
proroky jim iciílal aby je po
učovali a tudíž jich litoval
Židy t Tatary rozptýlil ale u
choval je Ala což my? 1'roČ
není u nái proroka?"
' "Nevím I" pravil táhle učitel
namáhaje ae porozumlti itarci
Tento vložil ruku na rameno uči
telovo začal jím pomalu itrkati
ku předu i do zadu a zachraptčl
jako by cosi polykal
i UV6 lilUB iwni i jtuaa
mtuvífi velmi mnoho jako bya
vleebno znal Poslouchám tfi jen
a tesknotou neboť matcí mní
duSi Kéž byt radiji mlčel
Kdo jsme? Mluv! Proč nemáme
proroků? Ahal Kde jame byli v
tu dobu co Kristus chodil po
zemi) Vidíš? Eh tyl - A k tomu
ještě lžeS: což pak může celý
národ vyraříti? Kutký národ ne
može vymizeli — lžeš Jest
v biblí zaznamenán ale neznámo
pod jakým jménem Vil jaký
jest národ? Jest — ohromný
Kolik jest vesnic na zemi? Tam
Žije národ — ikutečný veliký
M _ 1 _
národ a ty pravíš ze -- vymře
Národ nemaže zetnříti ale člověk
n0 _ a nirod jest liohu potřeb
ný neboť vzdílává zemi Amale
khltí vymřeli — oni jsou Nemel
nebo Francouzy a ty
celí tyl Nu povil mol
proč nás llab obešelí Neaiámo
ani trestá ani proroka od Hospo
dinal Kdo oáa poučí?"
íUfi Tjipova byla hrozní silná]
výsmlch výčitka 1 hluboká víra
traSily ae v ní Dlouho hovořil a
učíteti jenl jako obyčejní byl
opilý a v mírumilovné nálsdl
bylo koneční tak odporným ho
poslouchali irovna jako by ho
tesali dřevinou pilou Poslouchal
Itaice díval la na jeho loelvo-
fené tllo cítil tuto podivnou
dusící tilu ilov a najednou litoval
až k bolesti atbe a bylo mu čehosi
líto Mil také chuť fíci itarci cosi
lilného přeivldčivého cosi tako
vého co tiskalo by TJapu v jeho
prospěch co by ho donutilo aby
nemluvil tímto vyčítavé přísným
tónem alo jiným — mlkkým
otcovským laskavým A učitel
cítil jak v pnou mu cosi klokotá
a leze mu k hrdluale nijakých lil
ných ilov v lobfi nenalezl
"Jakým pak jsi človlkem?
Mál duli rozervanou a pronáiíl
tdo rozmanitá slova rovna
Jako byl vlechno znal Mil
bya radljl mlčeli
"Eh Tlapo" zvolal tcaknl
učitel "mluvil zcela správní
Také co národa íe týče mál
pravdu Jeit ohromný já
vlak jsem mu cizí a také on
mno jest cizí V tom právo
ipočívá tragedie mého Života
Nu — co na toml Uudu trpčil
Také proroka není — neníl
Já skuteční mluvím mnoho a
není toho třeba nikomu budu
vlak mlčeli # Jen ty se mnou
tak nemluv Jih itarčel Ty
nevil nevil nemate! po
chopit! Učitel dal íe koneční do pláče
1'lakal tak lehce a volni a tak
hojnými alzami že bylo mu
hrozní pííjcmno od tlclito slz
"Mil byl jiti na veiapo-
proutí tam o místo učitele nebo
písaře byl lyi nisycen a pro
tloukl byl lo i'roč takto io
mučil?' chraptll dnnl Tjspa
A učitel stále plakal kochaje íe
svými ilzami
Od tich dob stali se přáteli a
ztracení lidé vidouce je pohro
madl říkali:
'Učitel předchází si TJspu
má zamířeno k jeho penízům"
"Naučil ho tomu Kuvalda má
vyzvldltl kde nacházejí se atarco
vy kapitály "
Možná Že mluvíce takto soudili
zcela jinak Tito lidé mili jednu
milnou vlastnost! každý z nich
ukazoval íe druhému horlím nežli
skutečné byl
človlk jenž nemá v sobi nic
dobrého rád pochlubí íe také
ivou Ipatnoití
# #
Když vliebni tito lidé ihromá
ždl se kolem učitele začíná před
Čítání
"Nu" pravil rytmistr "o čem
dnes noviny uvažují? jest tam
íeuilleton"
"Ne" oznamuje učitel
"Vál vydavatel jest skoupý
Jest tam úvodní Článek?"
"Dnci jest Zdi se že od
Guljajcva"
"Mul l' leč ti ho ten talkář
píle včcač aby ho čert vzal"
"Odhadnutí nemovitého ma
jctku" čte učitel "provedené
více jak před patnácti lety až
dosud slouží za základ k vybíráni
daní obecních státních
"Jest to naivní ' činí poznám
ky rytmistr Kuvalda "až dosud
slouill Toť smlloél Kupci jenl
spravuje mlstské záležitosti jest
to výhodné kdyl toto odhadnutí
sž dosud slouží což skuteční také
io déle'
"Stsť práv! napsaná jestna toto
thema praví učitel
"Skuteční? 1'odivuol Jest to
thema pro íeuilleton O tom
třeba psáti a pepřem
Vsntká maličký spor Uhecea-
stvo poslouchá ho poioruí neboť
vodky byla vypita al dotud poutu
jdiná láhev l'o tivoduínt Článku
čtou tnlitnl události polom soud
nl sffi II v léto trestní rubrice
jednající a trpltl osobou kupic
AiUlid Kuvalda jitá Ukradli
kupce — výborní jen Ikoda že
málo Jeho koni utloukli — toť
rád alylím mrzí mne vlak že
zastal on sám na Živu Žalobu
prohrál u soudu kupec — toť
znamenité smutné vlak jest že
neuloženy mu soudní výlohy v
dvojnásobné výli
"Uylo by to protizákonné" po
dotýká učitel
"1'rotizákooné? Jest vlak lám
kupec zákonitými'' táže se trpce
Kuvalda "Co jest kupec? 1'rober
mcŽ tento druhý a neplkný zjeví
předevlím ksždý kupec jest muží
kem 1'řichází z vesoico a po
uplynuli jisté doby alává io
kupcem K tomu aby mohl aláti
ae kupcem třeba peníz Odkud
maže mltl mužík peníze? Jak zná
mo nepocházejí z práco poctivé
Znamená to Že mužík tak čl onak
prováičl lalkářství Znamená to
že kupec jest — talkářcm muži'
kcml
Výborní" schvaluje obecen
itvo logiku řečníkovu A Tjapa
bučí mna si pria Itovnčž tak bučí
když při kocovinl vypíjí první
skleničku vodky Kytrnlslr září
čtou dopisy Tu dle rytmistra
jest ~ "rozlité moře" dle jeho
vlastních slov Vlude vidí jak
kupec otravujo Život a Jak obrať
nl ho kazí Jeho řeči hřmí a drtí
kupco Poslouchají ho rozkolí v
očích jelikož hrozní nadává
"Kdybych já tak psal do no
vin" provolává "Oh ukársl
bych kupco v Jeho pravé podobí
Ukázal bych Že Jest pouze zvíře
tem které dočainl zastává hoď
nost ČlovČka Kozumfm mu A
on? On j'l hrubý a hloupýncmá
Žádného vkusu v Život! nemá
pojmu o vissti a nezná nic vyliiho
nad pČtikopcjku"
Objodok znaje slabou stránku
rytmistrovu a maje zálibu v drá
Ždlní lidí jizliví podotýká!
"Ano od té doby co llechtici
začali ivornl umíriti hladem —
ztrácejí io lidé ze života "
"Mál pravdu synu pavouka a
žáby ano od té dobyco llechtici
padli není více žádných lidí
Jsou pouze kupci a já je
nenávidím''
"Jest ro také pochopitelné
jelikož i ty bratře byl jsi jimi
stržen do prachu "
"Já? Zahynul jsem láskou k
Životu já hlupák Miloval
jiem Život alo kupec ho olu
puje ťrávl proto nemohu ho
inésli a ne proto že jsem Šlechti
cem Nejsem llechticem chcei li
vldlti ale obyčejným ztraceným
Človlkctn Naplivám nyní na
vlechno a na viechny a celý
život jeit mni — milenkou která
mne opustila za což jí opovrhuji
a jsem k ní úplni lhostejným"
"Lžel!" praví Objedok
"Želhu?" řve Aristid Kuvalda
zčervenalý vztekem
"Nač ten křik" rozléhá íe
chladný a pochmurný bal Mart
Janova "Jaké pak uvažování?
Kupec Šlechtic co nám
po nich?"
"My nic my muzikanti" podo
týká diákon Taras
"Dejte pokoj Objedku"
praví smířliví učitel "Nač solili
slanečka?"
Nemiluje spor a nemá vůbec
záliby v hluku Když kolem nlho
rozproudí io váSnfi jeho rty ae
vřou íe k chorobnému polklebku
a tu pak rozvážní a klidni namá
há so smlliti všechny se vleml a
když se mu to nechce podařit)
odcliáil ze společnou! Vida to
rytmistr není li pliliB opilým
Přemáhá se nechtěje ztratili v
oschl uíiulovl nejlepllho poslu
ctíiče svých lecl
''Opakulipokričuje jii klidni-
ii "lo vidfm iivot v rukou ne
přátel ne uepláirl pouto llech
tici alo nepřítel ticho ušlechti-
lého lačných a neschopných
oidobill život čímkoliv
"mmmmme m ml i u Af-jw i ipi wi 1 1
O
I
OR2
BJLUJE RIBBON
RODINNÁ pivo jest lepší než jarní lék Ouo
vyčistí krev acsílí celou soustavu Hlesnou a
připraví vás pro horké a vysilující letní
mísíce
1'fítomnost jeho dodá rozkole jakož i zdraví
valtmu domovu Objednejte si bednu nyní
DRFVVFn} OMAHA nOTTIFKSS
I
I
mm
fiarrTrir r
POMNÍKY
žulové n in rum ořové
Frank Novák
1413-15 SoUth St„ Omaha tt
(fjlrotl llutlu 1'fihii)
Velkf sklud krinnU právu a tumlen Kuptt
( pomník r Om Co ututMtw zaplatí
vám víco not coitu
ČESKX NEMOCNICE v Crctc Neb
Jurtln ňiiUrwuin itilíMni řunkA tittfiiiuniliiň
ytt Mpujtwifuli HlAlnrli }'tl)lin}i n liniiioiiiil
lli'nl vínfřil vyUCIIiilíiml fiiM(M'Miril) nituv
Junt oimlřnii vdifnl tinjMowAIAÍrrt tr'JI nutní
ríiy J'mí HlnUtrkM '') X pmrohy
niaiilnl ji vtriiiil tni}ti Miiia hurUfm tuhl
i'tiři ulil Niii')Cfil Jnou ifot řovAil rkfmi
inifvi(iilhinil fv fltmlntm tu UiUn w
ii'ii'iliri (fW0iiif P'iloiiaii Iánl)iti4 xiif lKin
DNové krfUnii ImkIovi vytlnA (ureu H
MWMutftfiA ftlfthlMiiHij tlt
Ifi-U (it'iiiii!l titlmUfitU řovífiitllníiiu
iii'Hiíi! 1 firnuu r'l' #ultill(ti lt¥ af l Hl
ié f In lirfitffciin ft (ii)tirilii K'1 nirilí
um pnj"i trik n H)iitMií irilll pnHnu V
ItUfwh pMyttíif-cli kidy hr ltrur aii
řlmvujii m rnulluj) IcHlw l irn únUť
ulki0 )(iimm nl plfl9 li IIiIIImIiii
Ur (HAN IIHliUJCtMIOUÍCTIfi NKII
mwhM Co
IVjMfirAÍ plvovnr v Ohihcj
TEIjEirOlřT HO
MlíGlWpířo síDWllaW i cbIé západů
mkv
m
i m m
ďVeIkcolchodnícl a IraportcřlTÍ
MáHtupcI firmy i l KlmM Hr Frlck 'Irtlnlz
Tel SllrSr- 1001 Farnm iilM Omalni
ED
Nejstarlí a nejlepSí místo pro schůzku jest
hjpa tfnrm a iíkstauiiant a
lUAVJAJJMA HOSTINKO
v jsim liiíWl irarniiin ul
l'raA ImnortovariA nivu na řonii ll'isAk6 l Mříťanokého pivo
varu v IMznl v Oochftclt Ilobrau Munlch liavaria pivo 1'lvo Anheumr- g
IiuMch u ivCtoznAmé ťatist Klxkalo rozHillilou roputact C
ív uvařím pro uamj naiusa nm uruuu imuo f
a a nn iiiwnmiiiww
Jaro se blíží-naÉiie sotbal
S koupí farmy nelze otitlctl
UKÁZKA Z NASlílfO SÍÍZNAMUí
Farma o 10 akrwli v okrcmi 1'ulk v Mlsout i i $10M
Farma tato l?f v duliré krajlnfi 9 utilit od ukretinllio ililla volnil kr4a
nélm t iiiMa Sntl 40 akrft dobrého vílflaii4tt poumku ftn ucai lilu
ldkotj nuiUd Jí iuíta vla kolom itl dobřil ca Krajina lunt míniA vlnití
Kaiiludminl lmUln4 poftlovul doprava (Vků okuli Katma olmluiaua J
iu dvou itrau llvýtn plult-m Htard tavly Obydli o 6 avřtiilclcb t4l na SI
a imi pMpailA na i kouři a kurník Hludua pumpou a mdlou vodou u domu
IVOlUltl nytUl IiaiťiH o ihhhi iiimurt u inwn)r "
Vxrii ili t mi troiiaUla aa Imliiu iftillnu ilrodv ťeiia llWW rolovl
hotové Xbvbk Juat apíatn sa 8 roky na mHgagt( ktry Ji-it molím obno
viti autfim Ktiykoii tpiatiu vyuoiui aoupo
Firwf t rlntct JIM [1 15 io 210 itrt ? cenil 11000 ú $12000
Čoská Ustřodní Pozemková Kancelář
♦Inn Jarník ÍUW W 25 Strcot UiIchku III