Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 09, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '!
' 4
Po
r i —
7 í 4
DA1Z
á W JL
ZÁPADU
Založen 18?l--Iloíi)íl OMAHA NKIUl VK HTÍIKDU DNE 0 KVĚTNA 11J0G
ČÍSLO 41
151
Z AMERIKY
li
Zasedáni 59 kongruu
Dno 30 dubna došlo v senátu
konečné k dohodnut! o hlasováni
0 do laicích k přrdlozo o železniČ
nich Míliích Uylo ujednáno by
hlasováním začalo ie v pátek O
každém dodatku bude se rokoval
zvlášť řeči k té m to budou obme
ceny db pouhých 15 minut i hla
sovati o nich počne te ihned jak
mílo ao skončí Senátor Tíllman
hlavni bojovník za lutu předlohu
snažil ae aby bylo přijato usnese
ní aby o předloze samé bylo bia
aováoo doc 9 květne ala nebyl
dostatečně podporován Senátor
Clark t Arkansaau promluvil řeč
která smiřovala proti předloze
Téhož dne byla achválena předlo
ha povolující dodateční $170000
01 nevyhnutelná vydáni která již
dříve byla přijata v poslanecké
iněmovně — V dolejší sněmovo
mluvilo ae ponejvíce a předloze
zemědělské rozdíleni aemen
zdarma Dále byl přijat návrh
aby bylo poděkováno generál
Porterovi za to Že naletí v Paříži
mrtvolu admirála Jeana Paula
Jooeaa 1 usneseno aby jeho řcfi
kterou k oslavě admirálovi
Aoospolís pronesl byla vytištěn
v kongreanlm rekordu Poslanec
llearts který vlastni v Saa Fran
ciaku čaaopii 1 množatvl pozemků
podal návrh aby koogrea přidal k
povoleným ' doaud penězům pro
nešťastné v Saa Francisku jefitě
13500000 Ačkoliv o tomto oá
vrhu ae Ještě nehlasovalo mi ae
sa to že přijat nebude — Dne 1
května mluvil v aenátu k ŽelezniČ
nl předloze aenátor Daniel ale řeč
avou nedokončil bude v nl pokra
čovati dne následujícího Také
aenátu rokovalo ae o tom mi li
býti poděkováno generálu Porter
ovi za práci kterou míl a bledá
nim brobu admirála Jonsio avlak
návrh ten byl odkázán výboru pro
zahraniční záležitosti Seoálor
Allison vysvětloval jak bylo nalo
ženo a penězi jel byly povoleny
pro postižené v San Francisku
Senátor Tillman podal návrh aby
byl vyzván výbor pro záležitosti
měata Waahlogtonu aby vyšetřil
jakým zposoDem byla vypuzena
pani Mornsová z JJÍlébo domu
před několika měsíci a proč byl
někteří % hlavních účastníka toho
to akaodálu od presidenta odmě
měněni povýšením Návrh tento
vlak byl beze vlebo jednáni za
mítout — V zástupitelstvu bylo
přijato valnou většinou blasů
uaoeeeof aby v rozdáváni aemen
zdarma bylo pokračováno tak jak
ae dělo leta předešlá Ze země
dělské předlohy byly vyškrtány
některé položky mezi jinými i ta
již měly býil povoleny peníze os
chemické odděleni Dále rokovalo
ae chvíli jeltě o indiánských aále
iitoitích ale ule důležitého ne
bylo v té věci usoeseno — Dne
následujícího navrhl v aenátu
Newlaod resolucl lil vyiývá ae
fiaančnl výbor senátní 1 aněmovnl
aby vylettily )k dalo by ae San
Ftaocbku pum od vládni půjčkou
jedni se hlavně O to aby koti
Krta tapůjčil a národní pokladny
asi ioooooooo na dlouhé lhůty
aa nliaý úrok SanátcN Flint
Petklus 1 Calilotnle potlavllise
proti tomu PioliUiili )a itáva
jící věci v San Pranciaku vyžaduji
rychlejlího jednání a tu mělo by
se pracovití bez výboru Návrh
Ntwlandův byl tudíž odkázái fi
osnčnímu výboru Senátor Da
niel dokončil toho dno avou řeč o
Železničních sazbách Po lé před
čítána byla předloha již se povo
luje 11300000 na zřízení zásobo!
stanice ve Port Mason Saa
Praacíako Dále přijata byla
předloha povolující £900000 na
zřízeni podmořského lana na Pa
namu — V poslanecké sněmovně
byla toho dne odhlasována a
skončena předloha zemědělská K
téže přijat byl dodatek aby seme
na zaallala se zdarma V prvním
čteni bylo toto vynecháno ježto
eveden byl o tu věc prudký boj
Předloha zemědělská povoluj
{{7481440 Dále byla přijata
předloha povolujíc! 11663115
na zřízen! vojenské akademie —
Dne j května byl v senátu posle
nl den generální debaty o aazbác
železničních JJylo k téže věci
promluveno mnoho řečí a vedena
živá debata Dále byla achválena
předloha povolujíc! ni armádu
iumu 174000000— V poslanecké
sněmovně začalo se rokovali
předloze povolujíc! Ji 00 000000
na námořnické záležitosti Zpra
vodaj téže Poas promluvil k před
leze feč po niž nastala debata Z
námořnických záležitosti přcllo se
na jiné věci tak že na předloh
ae úplně zapomnělo — Dne ná
sled 1 jícího začal senát hlisovati
dodatcích k železniční předloze
jichž nashromáždilo se přes 70
Ku každé byla povolena debata
Čtvrthodinová po které má býti
přikročeno hned k odhlasováni
Uylo odhlasováno zahrnout! mezi
železnice také linie rour jimiž
posílá se petrolej nevyjímaje ani
panamské — V dolní eněmovně
jednalo se o předloze povolujíc
peníze na loďstvo Dylo k téže
věci promluveno mnoho řeči mezi
jioým též posl Durton vyslovil ao
proti zbytečnému zvětšováni loď
stva které již nyní vyžaduje dosti
velkého nákladu
San Franclako
Pan Chas Steiger jenž příto
mně dli v San Francisku a jehož
líčení katastrofy nalezne laskavý
čtenář na jiném místě poslal nám
těchto dnech velký obraz zniče
oého města Plše nám že jest to
leden s nejpČkněiŠích jež vůbec
byly vydány Na obraze vidět
jest jasně jaké strašné Škody
způsobily rotpoutané živly a jak
al daleko zasáhla zkáza Jsme
ochotni našim přátelům jej v re
dakci ukázati
Bohumír Kryl
Česká hudba si rasi úspěšně
cnui do světa Není téměř rokuaby
neoblevilo ae na obzoru několik
nových hvězd na poli hudebním
nich! některým podařilo se
sltkati i pověst světovou Mezi
nejpředněji! Šiřitele čeiké slávy
zde v Americe patři lé! Jlpbumlr
Krvi jenl stoupá stále výše a
výle ve avém uměn' Kryl sorga-
nitoval si vlaitol svou kapelu a
cit přítomně dli louiavillf Ky
ta ánt výtečný 111 hudcbulkem
toilatil se o to aby v jeho kapele
touHV Ií n l ily sily ly nejit pil
se
V Louisville dodělal ae úípěchů
znamenitých Všechny tamnějš
listy anglické I německé rozepí
B ii! se o něm i jeho kapele o nad
šením "Louisville Anzeíger
píšei "Každý čleu Krylovy kapely
Je umělcem svého nástroje a ovli
dá jej dokonale Hudba jich Den
šaMonovitá nýbrž je to pravé
čisté uměni ' Dále zmifiuje ae
týž liil velice nadšeně o samot
né n Krylovi u o druhém hudební
ku Frant Kuchynkovi kterého
Kryl až z Prahy ku avé kapele
povolal Kryl docílil takových
úipíchů že pobyt jeho v Louis
ville na naléhán! obecenstva
časopisů byl prodloužen Přejeme
pant Krylovi jenž vždy hrdě
hlásí ae k avému původu českému
aby i dále tlmža úspěchem šiří
slávu jména českého
Edward Rosawattr 21 leoatora
Po akončenýcb volebních bojíc
municipálních vystupuj! ni obzoru
nyní Červánky blížících ao podzim
nich voleb do státní legialatury
jíž opět hemži se to na všech atra
nách kandidáty všech možných
stran a zásad Viděli jsme velm
ťobřo při městských právě ikoa
čených volbách že hlavni nepop
raielnou oporou demokratického
vítězství byla otázka Slocumbova
nedělního zákona ač dostala
do bitevní čáry nemužoým pod
skokem a lsti Avšak— účel po
avěcuje proatředky Při podzim
nich volbách do státní legialatury
niskytujo ae příležitost k osvěd
čcnl důslednosti a Jsme víru zví
davi jak velkou porci ji naši íaj
týři osvědč! Avšak jaou tu ještě
jiné okolností které by měl každý
volič dobře uvážili Zároveň
volbou do legialatury nadcháze
volby státních senátorů a Douglas
County má jsk právě jsme zvěděli
kandidáta nad jiné schopného
vzácných státnických vloh a
práci pro dobro a rozkvět města
Omahy a všeho lidu osvědčeného
a sešedivělébo Mužem tím jest
p Edward Kostwater jehož kan
dídatura vzbudila 11 všech republi
kánů i jich časopisů v celé Nebraa
ce hotové nadšení A věru málo
kdy měla strsoa rep kandidáta
jenž zasloužil by si podpory tak
všeobecné jako Kd Kosewater
OJložme jen na chvilku všeliké
nízké ty pomluvy a snižováni jeho
se strany dávných jeho odpůrců
zamysleme se opravdově co již
dobra bylo Kosewaterem vykoná
no I ten nejzarytějšl odparce
nemůže popříti že činnost jeho
byla blahodárná Povážíme li
jen jak neohroženě po kolik let
stoji na bitevní čáře proti trustům
a železnicím nejsmeli zrovna
slepí mutíme vidětí Že on byl by
zrovna zaaoucím a oprávněným
Čekancem senátorské logy mužem
celým a neohroženým Republi
kánům pak naskytuje se příleŽi
tost dokázali po omažtké porážce
Že ve epojenl je síla a Že jest oej
vyšlí Čas zanechat! zhoubných
klubovních roztržek a uchopit! se
Činné práce
Sebevražda krajana
(1'tWotlul iiai4 tlřlf ní)
Děsná tragedie odehrála se
sobolu min týdne na farmě kraja
na Jana Chalupského asi Iři mile
ilně od St Paul Nešťastný
krajto prostřelil li hlavu a tučni
re jtju luinacm ceia aauui cait
davy byla úplně odtrlena a
motek roiptýlen ve vlech částech
sítnice Korouerm perota 10a
iiodla U Chslupiký aptebat
děsný Čín svůj v návalu okamžité
ho filleoství — Všeobecně má ae
za to Že podkladem k sebevraždě
byly uomael nešvary a pik ne
mírné pití jemuž ae Chalupský
poslední čas úplně oddsl Před
několika měsíci zadala manželka
jeho o rozvod obvinujíc muže
svého z krutého k ní zacházení
Prve však než došlo U sondu byla
celi žáležitost mírnou cestou vy
rovnána a manželé žili po lé ně
jaký čas pospolu Netrvalo však
dlouho a staré poměry zase za
vládly až konečně min soboty
manželka jeho přijela do St Paul
a dvěma dftkami svými a zadavši
novou Žádost o rozvod vyzvedla
ai též zstýkač na muže výprávě
vší 11 soudu o neilýchané brulál
nosti jejího manžela Šerif AUx
jenž se zatýkačem na farmu Cha
lupského se odebral zastal toho
to v zuřivém rozpoložení mysle s
a nabitou ručnic! v ruce Chalup
ský vyhrožoval amrtl každému
kdo ae mu přiblíží Vida nezbytí
odešel šerif s nepořízenou a do
stavil ae druhého dne z rána 1
posilou chtěje se odbojníkazmoc
niti násilím Přiblížili ae opatrně
až k domovu a bylo jim divné že
Chalupský jim přístup pranic
neztěžuje Když vlak pohlédli
oknem do světnice naskytl se
jim hrůzný pohled Na zemi
tratolišti krve ležel mrtev a po
atřelenou lebko 1 zoufalý muž s
krev a mozkem byly rozptýleny
ve ' všech částech světnice Po
vniknut! do domu bylo shledáno
že Chalupský pokusil se o zniěenf
celého domova zapáliv v kucbyoi
hromadu srovnaného tam dřeva
jež byl polil petrolejem — Ud4-
lost tato rozrušila celé okolí
Zoufalec zanechává zde manželku
a dvě dítky ve tálí 7 a o roků
Albert Ambrož
Vymře lidstvo?
Sir Walter Scott slavný apiso
vatel anglický tvrdí: "Pokolení
lidské záhy by vymřelo kdyby
chom přestali jeden druhému po
tnáhati Od chvíle kdy matka
ošetři novorozeně až do chvíle
kdy něžná ruka atírá vlhko a čela
umírajícího nemůžeme se obejití
bez vzájemné pomoci Proto
každý kdo pomoci může jest
povinen tak učioiti" Dodali
bychom k tomu že pomoc Čím
rychlejší tím vydatnější Vidíme
to v každodenních událostech
zvláště v nepatrných nevolno
stech jež toho kterého člena rodi
ny stihnou Dá-li se mu hned
při prvních příznacích Trioerovo
Léčivé Hořká Víno zažehná se
blížící se těžká choroba V ta
kovém okamžiku více pomůžete
trpícímu než kdybyste dovolili
nemoci aby v plné síle své se roz
mohla a pak všechny lékaře t%o
lati Jak někomu z rodiny udělá
So na nic jak ztratí cnur k jídlu
přirozenou barvu obličeje losk
oka zdravou červenost jazyku
tělesnou sílu a chuť k práci jet t
čas abyste mu pomohli Trioero
vým Léčivým Ihtkým Vínem
v lékárnách jos irmer 709
So Ashland Ave Chicago lil
Kutelík v Omaze
Kubclíkův koucert který v ao
botu minulého týdoe uspořádán
byl v zdejším Boydově divadle
setkal ae se znamenitým úipě
chem Naše obecenstvo osvědči
lo že lne k svťmu slavnému rodá
ki nevšední láskou a že krásni
hudba je mu nejmilejším požit
kem
Krátce po osmé hodině bjla
téměř všechna minia rozsáhlého
Moydova divadla obsazena v£tfiá
nou čeikým obecenstvem které v
hojuéin počtu i z venkova se do
stavilo
Duše všech chvěly seoočeká
vání Mistr vystoupil Ohlušu
jící potlesk otřásl ovzduším na
uvítanou Mistrova jaksi metan
cholická tvář když děkoval pooŽ
kud se vyjaanila
Šumot rázem utichl jakmile
Mistr přiložil housle aby zahrál
Hrál: Symphonii Espagnole od
Lalo
Neobyčejné ticho zavládlo ko
lem a tichem linuly se tóny Čisté
jimiž jakoby duše umělcova mlu
vila Srdco všech přítomných te
chvěla mysl opájela se hudbou
již mistrovsky- vyluzovala ruka
umělcova
Dohrál Sot važe dozněly po
slední tóny obecenstvo hlučným
potleskem ulevovalo avému obdi
vu A nestačilo Mistrovo pouhé
poděkování Potlesk neutišil ae
dříve dokud Mistr neukojil po
sluchače jinou akladbou
A totéž opakovalo ae při dalších
číslech ba onen potlesk i nadšen!
se stupňovaly od Čísla k Číslu
Všichni přítomní byli uchváceni
dokonale
Zahrál Concerto D Major od
Paganiniho Romanci G Major od
Iieethovena Zephyr od Hubaye a
Caroeval Kusee od Wíeniawskiho
za doprovodu pianisty Čecha Lud
víka Schwaba kterýž jest taktéž
umělcem svého nástroje
Všechny rdej&í anglické listy
rozepisuji se o Kubelíkovi jako o
dokonalém umělci Chvál! brí
lantnost jeho techniky i umělecké
provedení a uhlazenou každého
ióqu Taktéž o pianistovi krajanu
Schwabovi jde jeden hlas Že je
umělcem znamenitým Několik
čísel na piano sehrála slČ Agnes
Girdner-Eyre jejíž výkony byly
taktéž pochvalně přijímány
CSřJTTSBGSlSI?
l Soudal přa nl Marie Nežer
kové proti sboru české Vlastenky
Cedar Kapidt byla ve středu
dne aj dubna u obvodního soudu
vyškrtnuta Pan! NeŽnková byla
vyloučena ze sboru a žádala soud
by sbor donutit znovu ji f ři
mout i'o vyslechnuti svědectví
sudnl odepřel takový rotkas vy
dat a soud škrtnul
IMPERIÁL Cal— Ct redak-
cel Přijměte můj nejsrdečnějŠÍ
pozdrav Musím si vám trochu
postěžovat že mně noviny dochá
zejí časem nepravidelně Dříve
jsem na to nedbal ale poněvadž
Havlasa stále vyplňuje sloupce
jeho krásnými a poctivými Články
nemohu ee vždy nového čísla doč
kali A vždy budu se na lul
těšiti dokud slovutný apoStol
pravdy bude do něho psáti Panu
llavlasovi přeju z plna srdce mno
ho zdaru v dalŠI jeho práci jen
ať dále bjŠI do té česko-amvrické
hniloby která si toho právem za
sltihuje Kdyby se byl pan Ha
vlasa některým těm zdej&ím pa
voukům poklonil a nabídl ae jim
sa náttroj zajisté že jeho práce'
byla by lépe ceněna a uznávána
Ale poněvadž lak se nestalo zdej
ší pavouci o po něm sápou a jej
osočují Ale myslím Že pavouci
domluv! brzy a vaše pravda pane
Havlaao svliřil Srdečný t o-
sdrav v lem čtenářům
Frank Sokol
J -4
li
li'
i i-V '-'s
I I
i' "
': i
11 1'
I
f!