Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1906, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o'
8
% $ OMAHA 0
— Výborným prostředkem proti
jarním chorobám jst bez odporu
léčivé Svobodovo Žaludeční Hoř
ké Víno které za $2 galon prodá
vá J V Kašpar majitel Mctzovy
síně oa jižoí 13 ul Omaha 38tí
— HLEDÁM hospodyni starší
fenu ve všech domácích pracích
obeznalou Musí být dobrá ku
chatka Pěkný plat stálé místo
i'i5te aocb hlaste so tí
Pokrok Západu
1309-11 Howard Str#
3qxx Omaha Nebr
— WclJMlS SE dobrá Česká
dívka jež se vyzná v každé domá
cí práci v malé rodině Dobrá
mzda Hodina o 4 členech
Hlaste se v č 2959 Farnam St
Omaha 38
Zdarma! - Zdarma!
sl do 31 března buďto povodní
vévodových barvách oebo 8x10
umělecky provedený zvětšený
obraz ZDARMA každým tuctem
nových fotografií
HEYN tbe (hotof rjpher
313-15-17 So ijtb St
38x3 východní strana
Tho Womaiťs OuIId
519 New York Liíe Hldg Omaha
Neb potřebuje nČkolik dušných
děvčat pro všeobecnou domácí
práci Mzda od % do 6 týdně
O bližší podrobnosti hlaste se aneb
pište: The Womao'i Guild 519
New York Liíe Iiídg Omaha
Neb 13—
— V neděli sehráli naši ochot
níci sdružení v Česko Americkém
Dramatickém Klubu rozmarmou
veselohru Stroupežoického: "Pan
Měsíček obchodník" Představe
ní bylo velice slušně navštíveno a
průběh jeho byl v každém ohledu
uspokojivý Naši ochotníci drželi
se znamenité Mnoho pochvaly
svou přirozenou hrou vzbudil pan
Leo Soukup který do titulní úlo
hy vžil se dokonale Taktéž i
ostatní role byly dobře obsazeny
Pan D Bartoš v úloze Jindřicha
Mčslčka držel se znamenití a sl£
Růž Svobodova v úloze Elišky
byla mu výborným protějškem S
náležitou živostí sehrála sl RúŽ
Kmentová Gabrielu a i p A Kře
ček v úloze Bukovského dobře se
držel ač více živosti by mu bylo
neškodilo Mnoho se líbil pJ J
Svoboda v úloze Picolinibo a
taktéž pí A Svobodová předsta
vitelka vdovy Klarksonovó i pí A
Bartošová která sehrála ublířku
Bibianu shostily se úloh svých
velice čestně Oba kandidáté mé
Étanostvl pp Jos Langpaul a F
V Sláma taktéž dobře se drželi
ač v některých scénách mohli
bráti poněkud živěji Souhra byla
dobrá a úprava scéoy pečlivá —
Pan F V Sláma osvědčil se ně
kolikráte ul jako dobrý řiditel a
při známé jeho lásce k divadlu jsme
oprávněni k očekávání brzkého
nového překvapení— V meziaktí a
po divadle valně přispěla k zvýše
ní nálady cbvalně známá hudba p
St Lctovského — Během taneč
ního programu vylosována byla
toilctnl skřínka kterou ve pro
spěch Čel Svob Školy obsadil
klub mládeže "Máj" Vyhrálo
číslo 33 jehož majitelem jest pan
K J Kirchner
— Při nedělním představení
Česko-Amerického Dramatického
Klubu v Sokolovně udála so'jcd
oa nepřístojnost na niž nepouká
zati bylo by důkazem že čest
českého Člověka je nám věcí lho
stejnou Začervenali jsme se stu
dem i rozhořčením kam až může
dojiti čeiká povaha kam až dá se
český Člověk itrbnouti za mizerný
čast Po představení bylo výbo
rem dotyčného Klubu povoleno
aby oa jeviště vystoupil smutně
svou dolézavostí proslavený kan
didát mayorství Jim Dahlman
Ale aby jedna ostuda nebyla málo
svolili i k tomu aby na totéž je
viště vystoupilí jiní Čtyři korteŠo
vé Dahlmanovy a zazpívali oplzlou
píscH o pretikaodidátu Nebylo
tu ohledu oa to že v české Soko
lovně nalézají ae ženy i děti Že
nalézají se v ní lidé' jimž čest a
poctivost není tak bezcennou jako
těm kteří k tomuto Skandálu svo
lili Nám by měli sloužítí k oa
sledování mnohé příklady Amerí
káoů kteří několikráte drzost
jeho okřikli jako ku př nedávno
hráči 'base-ballu" učinili Či pro
nás Čechy už je všecko dobrým?
či už klesli jsme tak daleko 2e ta
nejšpinavějŠÍ Špína nás nepotřísní?
A jedno bylo nám překvapením
Že totiž k ohlašování tohoto Skan
dálu propůjčili se lidé které pova
žujeme za intelligenty Mohli by
chom poukázati ještě na jiné věci
které měly vliv na tuto nepřístoj
nost a opravdu smutný zjev Ale
mlčíme vzhledem k tomu Že jedná
se o naše české lidi Jinak celá
historie opět přispěla nám člán
kem k řadě příčin proč se nám
naši odnárodfiují proč mládež ra
ději vyhledává jinou společnost
než Českou A až jednou bude
stěžováno do ncťečností českých
lidí k českým podnikům nechť
onino páni se zamyslí a vzpomí
nají kde je toho příčina
— Manželé Ad Dvořáčkovi v
sousedním Couocil Blufís obšťasť
něni byli asi přede dvěma týdny
buclatou holčičkou jež mnoho
radosti pod domácí krov mladých
manželů přinesla Paní Dvořáč
ková jest dcerou chvatně známé
ho krajana p los Šrámka stavi
telského kontraktora z 15 ulice
Rodině p Dvořáčkově i dědečko
vi srdečně blahopřejeme!
St®
n
potřebujeme oa putování cukrové řepy u
BII-jI-jIHSrG-S M03STT
Plat $20 od akru byt a dovoz zdarma
'tiX jiné práce tu hujuofct a kídý dtto chce iintcnvat mi finem
fcdjř by itctyU rice v frotMÍrjU I25ulnmt(i j tirjttu-tiU plat
Nejlťpil hk-2itt k nabyti limiioviiiy v nnlulcké Cruw imtUitki
rem-rvíci kU-iíl Icil v Witrvtfr1a( blhkiii a tnuté otvdiiis tutu
líto - Kdo chce t domova a iale}Wí't % duhrou Imi1uuciiI a
titi iirodvitlýni tiechť jNiJl ku
první výpxavó dno O mdjo
iiuiTr v
rraxilc ICaĎpar b u A o X#ccan
II a tiUliam l t llrf (irituj IMcl
f IVank Kaltřt#vřt tl úÍmUwh v IUUím Um! Ui trUiUlky iiuIiu
dU4Hj tdrvwui frank Kij-r IUUihw Ntmt j-2
— Pan Jos Svoboda ot líbený
český holič a mající moderně ca
řízenou bolírnu vtdle hostince
Francia a Vávry poslouží kraja
nům vzorně neboť holení vousů a
stříhání vlasů věnuje vždy velkou
pozornost Josef vo svém oboru
jest pravým mistrem a dlouholetá
jeho zkušenost jest každému ntj
lepším odporučením 36x01
— Nejstartím a proto také ntj
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlcm na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou tec
přijde podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'ŠtotVani
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býtí jinak než Žc
na čepu jest stále Čerstvý řízný
Mc(zův ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepši
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
židný "šmejd'' nekoupí 33x4
— - Elegantně zafízuný a bohatě
zásobený obchod doutníkářský
vlastní pan Václav DuŠátko v č
126a jižní it ul Nil skladě má
velký výběr pěkných dýmek špi
ček importovaných tabatěrck
akož i velké zásoby tabáku kuřla-
vého SBupavého a žvýkavého
Doutník jeho jsou k dostání
každé solidní místnosti tf
— Francia Vávra jsou salonfci
'A numberone'' proto také vždy
veliký je shon kdo na řízném
Scblitzovu moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u SRupco"
zavítá a kdo rád Stof má trochu
silnější ten "u Šfiupce'' vždy na
de to nejlepši a doutníky také
kouří Mahomed v ráji Franci a
Vávra také tam mají a pakli něco
přijde tobě k chuti tu nalezneš
tím lecos dobrého k zakousnutí a
ke všemu je tam stále vtip a
smích Že by to byl pro každého
ařích kdo by v Omaze při návště
vě ivé nenavřtfvil kumpány tax
veselé na rohu 13 a William ulij
Projov soustrasti
Tímto vyslovujeme nej
upřímnějšl soustrast milené
spolusestře naší
Anné Novákové
nad nenahraditelnou ztrátou
jež ji potkala úmrtím mílo
váného manžela
VÁC NOVÁKA
Budiž ujištěna sestro mi
lená Že jest vřelým přáním
naším by všebojivýčas zace
lil ťito ránu nelítostným
osudem Tobě zaazcnou
Za Bbor lodp Sokolek TyrS C I
Anna IMťha Anna Bvojtvk
předu taj
Oiimhti Nub 81 dubna IUUI
♦ n i h 1 n i u ii 1 1 u 1 u 1 1 1
DíkĎYZčánl a odporučeni
1 1 " 1 " 1
Tímto vyalovujf nio ncjvřlcjS(
flihjr ctdicinu auoiMu
Háj Marthač 10 WC
[] k nřmuj leHiiulá 11 a Se mutka
II í KATKftlNA AÍPOVX
uiU-Zt lu xa rychlé u niirávná vy-
tlaccnt iMiirtnl {nijUtky m uuKt
matce v buuu tlxiu ktcríl
(StHjáno byU nám jll dne 2n dub
1 1 tm Vh Vítm krajankám cu !
1 1 tiejvřrU jl iMliMuťujrittd trnto '
j fc(KiIehllvjř (lrk ttí Jiílrit 1 nej
it vAU ku iJÍUu(
Jií Vvr VácUv ayituvé I
Mílie tStirtHiraAnii4 tttcf v T
UtHutta Nb m auiua l
MIMIMI HMU HHHH4
Kriiuf obral ' MlU Jat llua Umti m
t iUu!)r itjTiuí t utU a'ui K tinl
il" tllilmt {Utratí ka r tuti k
Vybiřti tl
vil novy
Jarní oblík u
wm
Niiohlilltý l)(lid
Nijlipilttflh
nijlipil
jakost
mjnliil cíny
Vynikají v módním střihu
jakosti a provodoní
To jeit ncjlepŠím důvo
dem Nechte si od nás uká
zat! největší zásoby ručně
hotovených obleků na zá
padě jsou nejnotějšf v
modě nejlcpŠlho druhu v
provedení což Činí jo nej
uspokojivějším Šatstvem
oa prodej na západě na
blzcným
ICročovsIty
zhotovená
obloky
v cenách od
1250 do S30
Jiné po
750 $10 $11 a $12
Gravenefte svrchnfky ad $10 do $20
Pište si o níl katalog zvláštních lící v oděvním odboru
IGIIi &
Dorigc
: HAYOEN BROS Omaha Neb
VilOHNÍi ÁAiilZliHÝ
tT&fi™) řoznioký a uzenářský obchod
I 'V Vfl linu K iíiíArr kr ín
''úáSj i i „ iunii_ i n
roli J William ulOniulia
Itolmtý výlr řcrKlvťlio uma vfioho druhu ncJlopRÍ
'"JřW Jftkoatl za ceny injJIuvnřJSÍ ZvlfiAlfi výrobky uťnář
Vil' II HL4 II ll n
ftfW' i Zboží motmi tíi ohJvdnat t ifonciin Dnuítlm IWi
Riloy Brothers Co
VI2LKOOUCIIOUNÍCI
Likéry a doutníky
Old Mililitry Ilyo — Dlamotid It Hyu
N B Archer Ilourboa
1118 irurniun NU OMAUA
3JZ
Kdykoliv potřebujete ko Mrk
břbu aneb k tyjfiďcu objednejte s
Jej ? noJvÉUI )6jfiovnfl koní a povogft
Palaco Stablosj
ť JftUKKilNON nrtj
roh 17 a Davcnport ul
Kiřáry Jhou vyhřívány t prot
ioJn i v Dlcb jxiilulkuiuU I dolil )
let lVvuKy 'io'í i obJdntl tá
efa!tkř 83
tlltltlllIlllltlB§BlllltltItlItl
siivěiýi Májový plesf
2 odbývá J
I TAUtxr HnhrnnnU I (nn lOO Ulřillf 8
iúuui itDuinooiva ufjdj Uiioo wuwi
nu oslavu G-loIMto trvtUif g
v Hohotti V€Mtr Il lcviNliiu tf)0(I S
v Sokolovně as 13 a Uorcat ul
Vttupnl 15c oioba 'tliuk v H hodin
Výborná unioví hudba 40
K návltl vd to nrithlí uctivě ive VVlU)U
Sk
K3iiatitiatifaaaiaafiaaiataaitiaitiiaitici
s