Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1906, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    g Z přátelských kruhů p
ZE SEVIÍKOZArADU Když
začat jsem Cífltl poslední Číslo
"Pokroku Západu1' padl můj
zrak nejdříve oa ono Vysvčtlenf
Po přečtení shledal jsem že mále
molu i tím Vátím kollegou Už
dávno slyíel jsem mnohé stesky
na onoho pana pořadatele Takový
vzdčlaoý pán který jest zárovel
pořadatelem orgánu mčl by !
nechat! na tom záleželi co píSo
Jak z Článku toho vyrozumívám
vytýká Vám že nikomu níco
dlužíte To jo už poslední zbraí!
které se Vál kollcga chápe a anaŽl
se Vát poraziti Zbrafi taková je
nejen bezúčelná ale zároveň" ne
pěkná neboť nikdo nemá práva
finanční po míry nikomu vyčítat!
Tím ostouzí aám aebe Co ae týče
tčch odbčratelo myilím že kdyby
"V Z" dával také nčjaká láka
dli jako kočár hodinky nebo
kančíka a jiné tretky na které ae
lidé chytnou jako na lep tebral
by jich dvakráte tolik Alemyalím
že k takovému "kícítu' ae neod
hodláte neboť připadá mi to tuze
židoviké Co ae týčo nikoho ne
pčknými alovy poctít v tom ae
vyzní Vál aouacd jako kaplan v
modlení neboť v tom jeat pravým
odborníkem Ale myalím že ten
čaa brzy přijde kdy onen pán
doatane co li zaslouží liuďle
irpčlívými Ono ée aice říká že
trpělivost vfiechno zmůže ale 1 ta
trpělivost nikdy dochází Ale nyn
zase něco jiného Onehdy již jsme
vyjeli do pole ale ten blizard nám
zase víechno pokazil Musíme
zase nijaký čas odpočívat Tak
Váa vzkazují všichni pozdravovat
Farmář
DAVID CITY Neb-Ct red
Dostala jsem tohoto týdne nejmé
n6 40 dopisů na které odpovídat
není mni možno Vyžaduje to
nejen mnoho času ale i peněz
protože mnohý známku na odpo
věď ani nepošle Uyla jsem Žádá
na abych sdělila čtenáři co je
to pampeliška jo— la to zahradní či
polní bylina Pampeliška je plevel
v&udy v zahradách i po trávnících
brzy na jaře kvetoucí hned jak
zmizí sníh Mnohý si jí ani ne
vřímne nevěda že v pádu potřeby
draho jl musí kupnvati v lékár
nách Díle byla jsem tázána co
je to lodyha Je-li prý to bylina
nebo strom Je vidět že naSe ženy
málo si všímají věcí které mohou
jim býti nejednou prospěšný Lo
dýha je stonek na kterém jest
kvítek Jednou z velmi prospcS
ných rostlin je též Šťovík kterýž
roste nejvíce v močálech Jeit
mnoho rostlin které mají pro
člověka cenu nemalou ale nikdo
si iich nev&ímá Co bohatství
roste všude v močálech na kop
cích na lukách i mezích jinou
znamenitou rostlinou jo jitrocel z
něhož dá se připravili znamenité
thé pro plíce Dále užívá se lišej
v pivě nebo octě valený přešli
Čka žebříček kteréž se rovněž v
lékárnách za drahé peníze prodá
vají A přece jsou to pouze byliny
které molno všude najiti a dosti
natrhali Všechny oemoce žalu
dočnl střevní plícnl i krční mohou
ae léčiti těmito jednoduchými pro
středky Proto kdo dobře byliny
tyto zoá nechť nemešká a nyul
na jaře hojni si jich natrhá a oa
zimu usuSI Pampeliška jitrocel
jaterník fialky prvou uka i sme
tanka ty všechny mohou edoou
člověku hýli prospěšnými Jitrocel
nyní na jaře utrlená usušeni je
lékem nad jiné inamenitým Po
ullvajl se jl aii dvě nebo tli IKce
denně buď medem nebo v po
lévce Lhota léčeni j roiiílol j
až 4 neděle Chutní rostliny
možno trbati celé léto Ve staré
vlasti rostla čcksnka divoce plno
jí všude bylo a já bohužel tehdy
ani nevěděla jak a kdy má se
uíívatl Nyní ji trpce postrádám
Na další dotazy sděluji že semen
žádných už nemám ale aazenice
pošlu mileráda těm kdož si o ně
napíší Srdečný pozdrav všem
Františka Oloupalíková
ST PAUL Míno — Ct rcdl
Jest mou smutnou povinností
oznámit! neočekávanou zprávu o
úmrtí bratra Matějo Vondráčka
jenž po krátké nemoci trvající
pouze týden předešel nás v ona
místa odkud není návratu dne 8
dubna 'c6 Zesnulý bratr pro svou
mírnou povahu byl velíce oblíbím
a byl vždy řádným členem spolku
Slovan č 3 ČSDPJ a též příčin
livým starostlivým manželem i
otcem Zesnulý bratr narozen byl
u Příbrami v Čechách dne lO
dubna 1855 kdež dostalo se mu
vzdělání na veřejné Školo V roce
1883 pojal za manželku Josefu
Hčlkovou jež byla mu věrnou
družkou Života do jeho poslední
chvíle Poznav Že za panujících
poměra v zemi rakouské nebylo
možno dodělat! le úspěchu po
kterém mladá jeho myal toužila
vystihoval se roku 1888 se svou
manželkou a dceruškou Marií do
Ameriky Přibyl přímo do St
Paul Mino kdež podařilo so mu
přičinlivou prací dopomoci své
rodině k vlastnímu domovu Však
bohužel nebylo mu popřáno Žiti v
blahobytu v kruhu svých drahých
ku kterémuž po mnohaletém strá
dání a neúnavné práci si dopo
mohl členem spolku Slovan č 3
Ital se 17 května 1893— Pohřeb
zesnulého bratra odbýván byl za
účastenství Členů spolku Slovan a
příbuzných dno ix dubna Po
dojemném proslovu který v domě
smutku br předseda M Keppl
přednesl zaujali místo nosiči br
Jos Ualík M Válek F J Fa
vlečka Jos Šimek Jos Šíma a
Job Chytráček kteří prokázali
zesnulému službu na poslední
cestě Na to vydal 10 pohřební
průvod do kostela St James na
Wicw ul kdež vykonány byly
pohřební obřady Po té nastoupe
na byla cesta na zdejší katolický
hřbitov Odchodu zesnulého bra
tra želí manželka Josefa a čtyři
dítky Marie Bohumil Josefa a
František jimž jménem spolku
Slovan Č 3 ČSDPJ vyslovuji
srdečnou soustrast
J F Pařízek taj
IiUíiLINGTON Colo — Ct
redl Doufám Že mně popřejete
trochu místa v listě Vašem bych
mohl sdělit! a mými známými jak
se nám tu vede Předně cítím se
povinen vzdát! všem svým pllz
nivcfim srdečný dík Přátelé jest
vás pěkná řada za těch aa roků
mého působení v Crete Neb pro
které jsem svědomitě pracoval
Odešel jsem od vás ale na rrLtí
vém zanechal jsem ivé syny
kteří jsou dobře v povoláni svém
obeznámeni a co se týče staveb
spravedlivě kalJému poslouží —
Půda jest sde píkná a bohatá jíl
neschází ničeho než pravidelné
deltě Mnozí osa lnici jiou zde již
aj roků ale jsou spokojeni lo
tošoího rok se tu mnoho půJy
prolomí Jsou ido v okolí 3 parul
atrojv které maji ia sebou 34
talířových pluhů a laujlmaji lall
ové krajáky a poslední 4d(lcovt
'tány Kaldý mílii viltl ia stop
itky liMa jedním Uhnit premš
nl ae veliký kus panenské půdy v
úrodnou do níž může ae okamiítft
zaseti Mnohde mají hned za par
ním pluhem secí otroj tak že mají
při jedné práci hned také zaseto
Nyní připravuje 10 půda pro len
Pan A W Winlger který vlastni
zde 100000 akrů pozemků bude
síti len na 1800 akrů Nám se
zde líbí a jsme tu jako doma
Dnei prší a proto nemůžeme do
polo Začali jsme síti v ponJilí
dne a dubna a máme teprve asi
30 akrů pEcnico zaseto Pracujeme
10 dvěma páry koní takže nám to
dost! ubývá Pozemky se zde pro
dávají od $10 nahoru české
rodiny jsou zde pouze dvě pan
Jostf Vlažný a my Prozatím kon
čím ale dovolí -li redakce budu
psáti Častěji— (Pozn red Dopisy
Vaše budou nám vždy vítány) —
Srdečný pozdrav všem čtenářům
Jan Daniel
KENFKOW Okli — Ctěná
redakce! K svému předcházející
mu článku dovoluji si podotknou
ti ještě několik slov Přátelé ve
řejného vlastnictví doufají že
zavedením tohoto systému a od
strsněním soukromého vlastnictví
odstraní 10 chudoba rázem a že
chuďm za krátko bude postaven
na rovcíi boháči Zkrátka že
příležitost k vyniknutí a k živo
bytí bude stejnoměrná A pro
tuto myšlénku jsou hotov! i Život
třeba položit a vrhnout! se v boj
proti kapitálu jak slovem i pís
mem tak i skutkem Nemám rád
a nenávidím fanatismus v jakéko
liv formě ale zde upříti se nedá
že fanatismus za ičclem zlepšení
politických a národohospodář
ských otázek přináší lidstvu pro
spich poněvadž neústupně i hou
Žcvnalě hájí své itanoviiko a po
slupujo nezastavitelně Tohodú
kaz vidíme v Německu kde vláda
obávajíc se sociálního fanatismu
zavedla zákony které dělnictvu
prospívají Každá revoluce
zlrpšení společenských poměrů
vedená nepřinesla toho ovoce
které se od ní očekávalo Nikdy
neodstranila chudobu ale často
krátě odstranila přece jenom ta
nejkřiklavější bezpráví a tik po
mohla lidstvu aspoft Částeční
Tak ku příkladu velká revoluce
francouzská neodstranila bídu 1
chudobu za kterýmž účelem ve
dena byla ale odstranila veliký
vliv církevní Také revoluce
zdejšív roce Šedesátém osvobodila
sice černochy i zastavila prodej
lidského masa ale neodstranila
chudobu met! černochy naopak
uvrhla je v horší morální i fysickou
bídu V praktické Anglii luštili
Otázku chudoby kooperativním
systémem později systémem ve
řcjoého vlastnictví ale to sč ve
řc ué vlastnictví je úspěšně vedt
no neodstraflujo chudobu nýbrž
jak lze souiiti z posledních zpráv
chudoba v úžasném rozměru roatc
Stát vlastní dráhy telegrafy i te
lefony ale přece tím chudých no-
ubtfíá nýbrž přibývá Město
Londýn vlastní vodárny plynár
ny elektrárny pouliční dráhy
parníky převozni lodě omnibusy
staví a pronajímá krámy divadla
staví lenementní a obydtlní domy
pro chudé zřizuje zábavné zahra
dy kupuje hračky pro děti pořá
dá pro ně výlety a zábavy Na
dráhách určuje ceny pro chudé
ceny dopravní snižuje ale bídy
přece jenom neubývá A proč ř
Protože veřejné vlastnictví nepo
máhá chuJým nýbrž jenom
majetnějším tfldám Co je plttua
laciuá jízda po dráze chuďasu
kdyl nemá peněl k saplacenl co
plateu jo laciný byl laciná strava
a výrobek když ninl centu k za
koupeni toho všeho ř Co je platný
výlet do parku podíváni v di
vadle kdylláludik kručí hladem
co platná jest dělníku lac'nl a
ťubrá městská voda kdy i 1 jív A
plUlteší kde by htivu mohl i-o
til! k odpočinku co plalno ) um
ladné světlo atd kdyl nenůřs
jej upotřibiti z příčin výše jmeno
vaných Co plátno je zmenšení
daně když dčln'k ji neplatí co
phtiiý laciný dovoz po dráze když
není co posílat Domy stavěné
pru dělníky obývají třídy majet
(iřM n míjlJuil daní i dopravy po
užívají uktfž většinou třídy zá
možnější Poh'é lněme co zde
o id Ci In všecka la svoboda chu
ďasu který nemá peněz na cestu
do Lind Oííicu a na zaplacení
K ff 4 00 na zápis a kdyby i tolik
měl kde vezme na Živobytí po
třebné stavby potahy aby mohl
si pozemek udrZctí 1 tu dlužno
pfísfjati Iq svobodné domoviny
jsou a byly pouzo pro majetněji
část lidu Náprava by snad byla
kdyby byly sestátněny veškeré
pozemky které by v době letní
obdělávalo veškeré obyvatelstvo a
v zimě aby všichni pracovali na
potřebných výrobcích pro potřebu
tělesnou i na přípravách pro dobu
letní Systém tento byl čistě ko
munistický a lid Žil by pod kára
báčem vládních úředníků A jest
známo že systém teti nemohl by
býti trvalým pontvadí ut vyhovu
je povaze lidské Lidstvo bude
le fclále brát! v před bude přijí
mali rozličné nauky jiné bude
zase zavrhovat! ale iduil rovne
cenosti prozatím je v dálce v
dálce mlhavé
F J Klíma
7w doplatek Itía obdrží jf í l(t
titul křdNný obru v barvách Jk "%n
JiiS Xlžks An Jfil mini a pod
f#'"l'H "l-'ll-llill""f'l)
1 tli £ 4 á ok
¥ 1 mnu nu !
j v nebezpečí
f'Jlá krev jcat zdrojem
zdmví vSik
nečistá krev
liiuvnfi vzniká nepořádky
Žaludku Jež po případe"
filollou mih ťt f končití V Suk
1 Hamburger
Tropfen
odíraní příčiny a krev
vyCUtř
n Cena 50c 5 lahví £200
i"
v ~'"f
t10 ' '"4' ' "' ihk
OK
[
NERV1NE INVIGOňATOFl
A Botunlo DUtillatlon
TMAT Wllt NOT IMJUK TM 0í
NIMtOY IN TMB WORLD
Rliňumnildfn Iýi4lV
i 'uiMiliMutl ň' llilirv lllíri
liiliiiaiiiM Kiiin'y C!uniilitlii(]
Luis líK""" lmur Uif
' O" —
I" M"'lllr UWfllI Ul Kil Mf
i wiiii tímillliM HllUf
niDCPTinue iiimihi
U I ti c w 1 1 un ) r wmj
IL-HTF £t CO
(iomiuiiJ MHuinuii(rt
OMAMA_NU
Cm In '"unii tt ttt4
ÍUllg Blll4 lllUt
KENNEOVS EAST INDIA B1TTERS
(Kcnncdylio vcliodo-ItMlIckii hořká)
Jttk vyntl)řj Jcxt flrmou Ilcr &
(Jo Jiít výtttžíík z peMIvfi vybra
ných kořínků a hyllu obNubujf
cíili Jlvé vlttniití nc-JvyftSí
hodnoty jďl Kfanl uvedených
chorob u dlo nlcbí Jct
vyrábíiift schvulujl Jékiiřl ktefí
KM nt) dfivííy nic! Mvými upolu
(Muny nepopiratelné Její vlmt
tiowtl Tuto hořká KGvyZitduJo vylil
dování neb nepřirozený tělocvik
t nemocný uMo Jisti Jakoukoli
dravou potravu na nl? mí právi
ahnt Ona povzbuzuje a neosla
buj třlesnoii soustavu Přednosti
tito líořkéilosvídřiij' lišíce nuSIcu
neJlepSích apoluobfann v každém
stupni života a dosvídíení o Její
pftsoblvoMtlJsou pííliS řelná nežli
abychom Jo mobil třeba Jenom
řiífltočnS uvdsti
Toto Jo nejenom působivý ule
laciný lék který každý íhďžo si
opatřili
Pro dospělé I dfitl Jest to neJIopSi
sílivý prostředek a nápoj
Je zvlíítfi blahodárnou nSžnřJ
fiímu pohlavi Jakosilitel a povzbu
aovatel chuti kterýž způsobí že
oirirzdoHt a nedoKtatek energie
zmizí dplné a zdraví a nový život
zaujme Jejich místo a kdykoli
Jednou podrobena byla tato Hořká
zkouSce Žádná rodina nechce se
bez ní obejiti
Tém Jicliž eo to
Vo odesláni žádosti na8{ komi
saři vnitrozemských dani a pHIo
žením píed)!su na vyráběni Kcn
iiedyho výdiorio-i lidicko' hutké so
Žádosti aliy snro&tena byla danč
po peiMlvém zkoumáni řfttů u lu
strukiemi komisaře kolektor
omuŽBký vydal náslvdujfei roz
hodnuli jež uveřejňujtiine pro
informaci naMch zákazníků
Httt tou ITlMl & CO
ťftAlKlVNA KolKKtOK V VMTIK'ZKM!KÍi II DANI
UlsTHIRT NMIUASKA
1'áuuid II KU k CD liniiiiliiii 1 1 i!m U il i ť I Uhiiftimiiit íiHitlu Nib
-ámi--lli Mt"l U KKNSKinil' VÝt lUMMI INllM hí llof(
'n i ikiuiuiil mku jKiiílfí M lliiy h Wkh lit ákUiló lioinud kmiil
rulwlnjl t h NStSHVIl Vít 11'MHi IMUťhA HUftKA jr4iitá Hftwuu li A l' itl
lMiititt ul í Mtt1 u 4Ma ''lít tW h ltr%Sa 1 ntt Ml
iltl„Ui4M tmí "u-lMfl U :li láiu iU l)uwiMt MAiúm jS oUlimluM
jih nit ml tiKU l(i('i S't!i- iiOi lUul úiU Vb
ILER & CO„ °a-
''jiTnlťimttuii