Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1906, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'ui 1-"ti 1M tjf'Afc-'il't-''JtAJti''"i-' '- "
ZE SOUTH OMAUY
::
PřilME SE klerk (prodavač)
pro oděvní obchod v £ 3311 N
St South Omaha --The Fopular
Clothiog House 361Í
— Nejen v Omaze ale I v South
Omaze ataví ae letos mnoho no
vých budov a poitsitelným
zjevem jest zajisté Že i krajané
naši tuzí se v ohledu tom známe
nítě Jan Juliš pustil ai do stav
by dvou obydelnlch staveni na 30
ulici jižně oi W na nřž bodli
vynaložili $1 600 Antonín Stauťk
buduje na svém lotu na jiiní ig
unci residenci jez statí bude na
Ji50Q Václav Haoousek staví
rovněž pěknou obydelní budovu
na 19 a W ul Frank Vaíák
jehož obchod utěšeně vzrůstá za
mýšlí v době co nejkratíí přista
vili ku svému stavení na 17 ul
a Dcrry ave prontrannou místnost
obchodní aby měl dosti místa pro
hojné zisoby groccrie
— Dvůr Prokop Velký C 3380
I O F byl prvým ze spolko čes
kých jenž pfispíl darem $10 ze
apolkové pokladny k úlevě bídy
zneíťastnélých KsliíorBanů
— Každý Čtvrtek grocerní vý
prodej vfie za kupní cenu lak
dlouho pokud zásoba staří Ne
zapomeňte místo: J J Malý 24
a Q ul 39
# M á Mm
— v utery miopieno tyane v
noci zničena byla požárem stará
dřevěná budova na 30 a L ul
Má se vSeobecné za to že byl
obefl založen a sice z té příčiny
aby se obyvatelé usazení v okolí
zbavili nežádoucí chásky jež se v
budově té pelešila
— Jak se dovídáme p Josef
Zelený pronajal svůj řeznický ob
chod Josefu Pavlíkovi kterýž jej
převezme ve svou správu 1 červ
nem
— Zmrzlinu cukrovinkyovoce
vSe zaručené jakosti levné ceny a
vzorná obsluha u J J Malýbo
34 a Q ul 39
— Dvůr Prokop Velký č 3380
IOF zahájil již přípravy k spo
lečenskému plesu jenž uspořádáo
bude v sobotu dne 26 května
v síni Frankově Jelikož spolek
tento finančně stojí si výborně
rozhodl se zábavnf výbor na
vstupném pouze 25c pro pána
dámy mají vstup volaý Zajistil
si již výbornou uniovou kapelu
Fraňkovu a postará se pečlivě o
vSe čeho třeba k dokonalé zá
bavě — J Malý veřejný notář
obstarává spolehlivé pojištění pro
ti ohni 24 a Q ul 39
— Ve středu zničeno bylo čás
tečně požárem staré osobní ná
draží U P dráhy nalézající se
na Railroad ave na úpatí N ul
Ohefl povstal asi ve 12:15 bod
odpol nejspíše následkem chatr
ného komínu a v krátké době za
chvátil celou budovu Škoda po
žárem způsobená odhaduje se na
f 1500 Všechny záznamy a cen
nější nábytek byly zachráněny
Potká-li c& c§b
6h Vás nehoda
vymknutí vymrsknutí nebo Hlot
niho iraníiií jhjuííjU) oUmiilA
Dra Blchfra
flnclior pain [Txpcllcr
rti5nji bultkti kojí ijwjnivi
klk! Mřjts j j UJy ď'H8 j rui n
a dbojto Uiho ť) dutiU prsvja
kutvuu li íWu
F AI Richter & Co
2liiVř Htr NYwfc
Ač nová nádražof budova není
jettě dohotovena přece se jí již
používá
— Dovolujeme ai upozornit vše
chny naše příznivce Že přestěho
vali jsme úřadovnu našeho dřevař
ského a uhelného obchodu na
východní stranu 24 ulice mezi
N a O ul do naší vlastní budovy
a budeme moci každému lépe po
sloužit jelikož budeme míti vid}
část našeho zboží zde na skladě
Navštivte nás S úctou
Crosby-Kopietz-Casey Co
tf Tel 614
— Policejní a požární komise
zabývá se nyní pilně povolováním
licensí hostinských a vyŠetřová
ním protestů proti mnohým iada
tělům o liceosi podaných Jak se
podobá bude letos v South Oma
ze hojtincu mene než loni
atává možnost Že se oěktefí lada
telé přihlásí později Jakýsi do
brodiacČek podal protest též proti
krajanu Janu Frankovi kterýž prý
drŽI nepořádný dům ve spojení s
taneční síní Policejní náčelník
Driggi vyvrátil toto tvrzení
Jloino ťiirnlturc Co
503-507-509 b 2-th Ti— Pro
dáváme veškerý tábyttk o 20 pro
cent levněji než v Umaže a to za
hotové nebo na výhodné lylátky
Přesvědčte sel tf
— Povolení k sňatku vyzvedli
si p Josef Patáč se aleč lostíou
_ w m
Marcanovou a Ld J Iíurt se slč
Mary Jamborovou
— Slaměné klobouky které ne
prodávaly až za 50c nyní na vý
proaeji u vačka za 10c kus 40
— Jarní období nastalo a s nfm
velká výhoda pro naše hospody ně
že mohou dostat rozličné zeleniny
pro stůl které vždy u velké ti vý
bčru má Horáček na Q ul za ceny
vždy nejniŽŠÍ Cukru 20 liber za
ti oot nejlepší Patent mouka za
$1 10 kalií švestky za 5c libra
čerstvé slané máslo 20c libra
čerstvé vejce za 15c tucet dvě
tliberní krabice Salmon za 15c
Lavaline prášek na Čistění nožů
nádobí a všech lesklých věcí de-
sákovou krabici za 5c jablkové
povidla velkou sklenici za 5c
kalií suché čené maliny za roc
libra raydío roznyen druhů 10
kusů za 25c Balonový can syrobu
za 25c Zvláště připravované kr
mení pro malá kuřata na místo
jabel ioiib pytlík za 35c Nelze
všechny ceny zde uvádět ale kaž
dý se může přesvědčit že Uorá
Ček na Q ul může vám lépe po
sloužit za menší ceny než jioý
obchod v městě 40
Zprávy osobni
I
Předminulé úterý odpoledne na
vštívil nás p Theofil Čech zámož
ný rolník od Clarkson Neb Při
vezl do trhu so-omalského káru
hovězího dobytka a byl s prodeji
úplně spokojen neboť obdržel za
dobytek více než očekával Za
hovoru vyjádřil se dávný náš pří
tel že se mu nyní vede dobře a Že
farmaření mu i Jo k dubu Do
Omahy jej provázel statný synek
jeho Eduard jemuž se v Omaze
velice líbilo Uyli jsme velice po
těšeni návštěvou dávného přízniv
ce listu našeho
Mile jsme byli překvapeni v
úterý min týdne odpoledne ná
vštěvou úspěšných rolníků pp F
li Codra od Cooleyton Neb- a
Jana Nedbálka od Sargeot Neb
Přivezli do trhu south omažikého
po káře hovězího dobytka a jak se
vyjádřili byli cenou utrženou
Josti spokojeni Sdělili námi
že rolníci v okolí Cooleyton s Sar
Keni ustticnl maji jit jaiku oves
a ječmen taststy a ie se nyní pila
připravuji k sáienl korný liylo
nám potěšením pohovořit! si
chvilku 1 uvldomťými krajany
Unito
Z lfltrk 15c otxlrit tritpU
lul kfs ubri f Urvi a )ikt 1 1
Uut l Ui AslNmípj {(
Neliberálnější nabídka kdykoliv učiněná
Pár mužských kalhot ceny $350 rozdány
mm
1M
Tyto #350 ímiž
hktí kalhoty tlrínic
vám
ZDARMA
Čtěte tuto ohlášku
každé slovo
Abychom přivedli ilo trliu
tiufcc 'ztltíhlni mužtA' hlr
u iio:1)' "(Umic kaií-
AI A ksMíni oblekem pár
pcknýVh iinižwU cli kaliiot
ceny ft5u Kulhoty tyto
xhotoveny Jsou % Jemných
fccvlolů kamním worMcdu
krejčovsky Khotoveiié tt
pčknfl formované Nebudou
vás státl jediný cent Jsou
55DAKMA Víc co Žádáme Jest sbystc sl objednali
jeden l nuSlch "xvláStnfch Jarních obleku jkj f'JV
ktercíí mail cenu 14(m)_ Kalhoty JrZ nflíláinc tnall
cenu f) SO Zkrátka POMkytncmc vám řatutva v ccnČ
11750 fn $995
Ctéto každé nIovo této imbMky
činíme Kde naXlin íiíkaznlfliii kteří
objednávají iiouze JKN pofcum nejlíbt
ráfnřjfií a výjinicčnuii lácl v oblccíclijuká
hriy iyia uanCím v trliu oblckovřm ro
užlvámo celou výrobu vliinýcli látek ho
tovených Mdc"nontí Wlnxtoii Woolon Co
v Now ICnglmid Žádný Jiný obchod ve
Hp Htátcch vyjma tinSe ho obchodu nemíi-
řV lIKII flt IJ II V 111 JTMIWII IIIV ftlIBIIH IIHO 1
látky Hotovíme tyto obleky v mu&í Uew-r
Yoritké továmfl v neJnovffjRích módách
urovná jako hořeJKÍ obrázek ukíztijc Oble
ky tyto mají rozhodni cenu $14 -a Jmou
uovnXovány za nejleHÍ hodnotu na zrnil
Nánledkrm dohodnutí továrnou ?o ihiu-
Jiljpmc celou jejich výrobu tu rok 1906
iiiuciiic rodatl odkiitu(kfim nadrn kteří
objednávají tMRtou $1 1 tohUkfW
HDItló 11 k tomu tár H:ir#0 kulliot zdarma
My ilHkiiJnne vdo lTlítieiidh te koznámco
této $100-m1řlto Jaké barvy oblek chcMe
míti -udejte velkont-a my 7ofilemo otdck
k cxprcNU MňZete Jej na nebo fckunUl—
prokoumitl jej Kisorni5-vy Jto soud
cem Pak II vám urfkojí doplaťte ciře
nímu jpdnatell fcbytek a NnecheJte l
oblek l'akll se vám nebude líbit zaniťte
Jej r?l na tiaSe cjrpeiine — my zaMcine
ZM't váS dolar— nemůžete Ktratlt centu
9
mxh
Omaha Nob
Vefejnó dfkQyzdáníl
Hrňcfué díky vzdáváme tímto
IMl Vřriumt Č f2 V U ot A I
výboru téže paním M MatouR
kové rrjnt 1'ivoilkové a ji AI
Krajíčkovl sta správné vyplacení
jKíjlStční po žcmřclé naSl man
želce a matce
Annó Vávrové
a odporučujeme vScm krajanům
sK(kk tento co spolehlivý v ka3£
dém ohledu JcStí Jednou díkyl
JOH VXVKA
tnanZcl
Jan a FrantISck synové
Kateřina Hynek )
FrautiAkaTutsch fnctrv-
Ho OkimIih Noh SO ůiibm m
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I
!
sioiiifíAiiiiot
za skutečnou ceno
Woodmen' World
(DřovořA Mv6tu)
ČESKÉ TAUOKY V OMAZE
A SOUTII OMAZE
E-sTeré ta récl 4(—
OMAHA
Loan & Buildinc:
Gsociatlon
v Bee I3uilding
21 rok atará a ncjstaril vo mfl5
einl
půjčky na mčsíční splátky a při
pisnje k dobru dividendy půlletnl
při 6 procentech ročné na uspoře
né obnosy
(íco M Nnttinger tajemník
Houth omaÍHkd úřadovna v Cfulo 830
evaiui
pQZoriiČal ct ttrajanflni!
Jla Infjií lékárna v mfalh
jest lékárna
Dra W M
Millena
i
Háj
Májový PLES!
uspořádá '
Palma Vítězství číslo 56
Kruliu Diovuřek
V HOllOťll lllH) Ci iiiiijo U)00
v NároJní Siní na 21 a (J ul v So Omszr
Zaíáttk v 7 hodin vcícr Vstupné 35c osoba
Kořiskova uniová hudba ťifínkuje
Ksždý co nejsrdečněji zván Zejména Dřevaři nechť ne
dají ie zabanbitil yjxt
ABSTRAKTY
— VTUOTOVOja -
S M Sartlor
I7th and Farnam 1'attersoa Itlk
Zcptejto ( nA u tohotolietu Tel 1889
SONKA & NAIBERG
vlastní nejlépe
zásob-ný útulný
HOS TI JSTE O
na sev-vých rohu 11 -a
Harney ul v Omaze
Na ruce stále čerstvý Schlitzov
mok znamenité likéry vScho dru
hu a nejlepEI doutníky
Teplý zákusek v každou chvíli
Tel Douglas 4359 39tí
roh 13 a JaekHuii ul t Oiunze
kdvi Jest 1 poAt
íkárnu I po&tu fídt krslnii ersduovs
ný a roKlNtrovaný lékárulk p OaUir
Z nrlupokUlvf !'l iř(iimvti vluch
Iťkstikyiti ptedpUa jnkol t Jitkoat
f Utotu a láil lt lii 10 ruťl
Simánok
Dr Geo F
Jcrtf lthf a raibujič
v čís nfi il i) uiM Omaha
CU ht k4Ml il (
M) at3U vivt '!'! itpt
od
IM 1 Jiti k44"V - l4
Vzorný a Ihik raí íený
pekařský obchod
vliitnl
Rud J Kircluior
v Čís 1504 William ul
Krajané uílní dobré kdvi nefivo ob-
Hidiisjl sot0 u Klrrhners L
tlily femtvd
rohlíky koblihy a rftná
Klrrhners IbuU
Žitní 1
koUa
ťttutué Žitný thléb
co ie
to Jukontl nejitou k bllovínl " U
iMef krsjsnb HU
ttM(
1(11) J KIHCUNKU
Johánek Bratři
první tiHcly naloon
UOi milUm ! Omaha !ia
tlotri vln likéry s iUiuuiky-i'kulsý
ikuk vtiy f
Pntvá IuhM "vlržlnku"
vyrábí jedině
český doutníkář
m laoter
122 Ker 20 ul Houth Omoha
Msrítjfucturor oř ' ♦
The only Old Country Virginia
smoke
DR JAN f
český lékař
nad Grand Union Tea Slorc
24th & N HtreeU
V SOUTH OMAIIA NEb
Cřadoí liodlnvi Od 0 do 12 bod dop
Od 5Í do 5 bod odp
Od 7 do 8 hod veCr
Telefon v úřadovně a v obydlí 143
KOOTSKY
Foral & Kunci
jediná česká
is
t ÍMe UOi llunard ul
ohch(Nlujo
drůbeží vejci máslem telsty kftíuml s
vftbuo vSeml fsrmerikyml vrobky Za
vie plsti ntJvylSI ceny apcnlso ts sbotl
ísAleobrstiin poíty Cennlky tunilA u%
pofáditní (lsru n to ksidý týdtn
Odporuřculi ilrsíUtreit Oinsbs Nsťl
Ilsnk a Uiiltod HUtv H% Jlauk lOtf
te££HL]lOSTINEC
lMtnl
lrimlc 1: Noui4rrlcl
18 a WIIIUw al Omaha Xeb
YUfJ WLtf MÍS JWuS lr4 IsiimíH
tibě pUBí iU! IUrtwW %
lSltt 4AA I t!k4ut Ttl
éut )4ntllvi MftltS
ffS Ht 4
I wiui ktit UK
t NIV AMP
r a st r%ul Mls
8i