Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1906, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    is
Z českých vlastí
AV kríikym vraldám Nevlastní
dcera msDŽelft ValeSových Fa
oynka Jelínkova kteri pro spolu
útaitenství na vraidS Klímaná
TakaCe odsouzena byla na 7 roka
do žalife zemřela na tuberkuloau
dne 9 dubna v trestnici v ftepfch
kde li odbyla rok trestu
Vlastni tibu — Nedávno byl
povýfieo v fráze na doktora práv
V Myslivec jenž od 24 roku své
ho víku byl obuvnickým pomoc
níkem Vzdělával se soukromí a
železné píli jeho podařilo se zmoci
studia universitní a na konec
pMsoé řkouíky doktorské 1
Á'j listopadu v Pratt NejvyíSí
soudní dvůr vyhovil odvolání
finanCoíprokuratury zamítl žalobu
p Václava Hubate na náhradu
Ékoly v íáitce řao200 korun za
usmrcení jeho syna sklenářského
úCně Jana HubaCe píi bouřích
listopadových v Praze
Mikoláí Lehmann Dne 10 t
m zemřel v Praze v 80 roce véku
majitel dvorního uměleckého zá
vodu pan Mikoláš Lehmann
osobnost v Praze všeobecně zná
má 1 typická Zejméoa v kruzích
uměleckých těfiil se p Lehmann
chvalné pověstí uměleckého znal
ce a spravedlivým oceněním ne
jednomu dílu neznámého nebo
soukromého autora dostalo se pak
i uznání
Zadáni Národního divadla
Zemský výbor král českého za
dal správu Národního Divadla na
daltích fiest let od 1 tirveoce
1906 do 30 Června 1912 dosa
vadní správě "Společnosti Ná
rodního divadla'' a dosavadní
ředitel G Schmoranz a cheí ope
ry K Kovařovic byli ve svých
funkcích potvrzeni ' Usnesení
stalo se jednohlasně
Povodni Poslední deítě roz
vodnily řeky a jejich praménky
že se celé kraje na moravském a
uherském Slovensku nalézají pod
vodou Řeka Morava vystoupila
1 břehů tak že kraj od Uherského
Hradiště až po Prelpurk tvoří
je Jno nepřehledné moře vod Za
plaveny jsou lesy pole luka ba
i veunice Dravý Váh na uher
ském Slovensku nadělal obrov
ských fikod
Na oltář vlasti — česká veřej
nost míle byla překvapena zprávou
o velkých odkazech k účelům ná
rodním a dobročinným jež byl v
poslední své vůli určil p Vil
Fukner ředitel panství knížete
Hugona z Thuo-Taxisu Šlechetný
tento národovec odkázal Ústř
Matici Školské 30 tisíc korun
české dětské nemocnici taktéž 30
tisíc korun na nadace pro pod
poru chudých studujících 60 tisíc
korun na ošacení chudých pří
slušnlků 2000 kor a 01 nadaci
učnům pokr prům ikoly tamže
2000 kor atd Obnoiy jež od
kázal jsou již deponovány na pří
slušných místech Nepřál si Šle
chetoý dárce aby za jeho života
byly tyto dary veřejnosti sděleny
Děje se tak tedy nyní po jeho
smrti
Jlrotný rýbuih v Itvárnt V
sobotu dne 7 dubna udála se ve
Vídni v X okresu s'rlná kata
strofa v továrně firmy "Klsioger
a synové' kde vyiáhíjf se nepro
mokavé látky Katasttoía vyládala
% dva iivoty l!dské a více nel ao
lidi bylo tělce poraněno Kata
strofu zavinil výbuch ° parního
kotle u nělio) bylo právě 5 osob
laměitnáno Následky výbuchu
byly hioioé Jedta 1 vysokých
továrnkh kwmtna se probořil
dvoupatrová budova tovární byla
I velké táni al do ptliemi úplně
aoitroa V sousedních Jomech
všechny tabule v oknech rozbity
Zabit byl strojník Jan Greogoš
a topič František Kraft Z raně
ných dělníků jest mnoho Čechů
Demonstrace v divadle v Piíti
kovlna Král Vinohradech liývall
subreta smíchovského divadla
paní Marie Zieglerová o níž před
časem přinesli jsme zprávu že
chystá se do Ameriky vystoupila
dne 9 dubna pohostinsky v Pí
štěkově aréně v kusu "Krásná
Lída" Ve třetím jednání začala
část obecenstva v parteru při
jejím vystoupení pískati a lomo
zit! naproti tomu však ostatní
obecenstvo hlučným potleskem
herečku vyznamenávalo Vřava
trvala několik minut a byla dosti
bouřlivá Po zakročení policejního
úředníka dra Ticgla z Lmden
kronu nastal klid a ve hře se
pokračovalo Po představení oče
kával paní Zieglerovou před di
vadlem velký zástup obecenstva
který jí chtěl způsobit! kočičinu
Herečka však odešla z divadla
východem zadním v průvodu
dvou strážníků a odjela rychle ve
fiakru domů
Zoufalý íin matky V Prošvící
u Jablonce učinila si tovární děl
nice Anna Uichtrova již v 15 le
tech známost a loletým synem
obchodníka se Železem Rudolfem
Iluebnerem který pak byl odve
den na tři roky a slouží nyní u 9
pěšího pluku Nežli vojenskou
službu nastoupil dala Kíchtrova
bydlící u svých rodičů v 16 letech
Život děvčátku jež dostalo jméno
Ida Mladé dívce od tohoto oka
mžiku nastaly zlé časy které se
ještě zhoršily když tfueboer k
dítku nechtěl se hlásit! a po něja
ké době Richtrové ještě dopsal
Že o ní nechce ani slyŠeti Ve
svém zoufalství se pak Uichtrova
ani před svými rodiči netajila Že
svého strastného osudu nesnese a
Že raději zemře V pondělí dne
2 dubna o 6 hodině ranní opu
etila jak obyčejně byt svých rodi
čů ale vzala s sebou i svou téměř
již rok starou dcerušku a místo
do továrny zašla s nf k nedaleké
mu rybníku z něhož odpoledne
vytaženy mrtvoly obou
Vytnamtnánl krajana V malé
chaloupce v odlehlé vesničce as
12 čísel čítající narodil se v r
1862 řemeslnické rodině Jana Páry
truhláře v Užovkách jehož po
jmenovali Bohumilem Tehdá
ovšem rodiče neviděli jakou veli
kou radost způsobí jim na stará
kolena jejich jediný synáček je
muž obětovali vše co dovolovalo
jejich skrovné hospodářské posta
vení- Malý Bohumil vychodil
školu obeencu v Ovesnicích již
tu projevoval zvláštní schopnost
byv prvním žákem celé Školy
Odbyv Školu obecnou navŠtčvovíl
pak gymnasium v Ml Boleslavi
což ovšem vyžadovalo velikých
obětí a sebezapření od nemajet
ní cli rodico kun vsak raui e
uskrovnili jen aby synáčkovi své
tru potřebného vzdělání dostali
se mohlo Po odbytí studií gymoa
siáloích kdež jevil nevšední
schopnosti na doporučení továr
nika Lderera a jiných přijmut byl
do konulárn( akademie ve Vídni
kdel položen základní kámen k
jeho dalšímu životu Nyní je kontu
lem v Soluni vyinamenán jsa
mnoha řády růjných mocnoitl v
počtu celkem jedenáct Pan
konsul kaldým rokem navštívil
Ml Boleslavi jsa tu pra svoji
milou a příjemnou povahu skro
mnou vidy válen a předmětem
pochvalného rothovoru a obdi
vováni Starý otec jittě mola být)
hrd oa svého jediného syni o
kterého tolik pečoval a se stíral
Slabí a nervosní mu2i
Opis pozoruhodného n-cqilu znalán hn
do zdarma mní A 111 kteří hlcdují
ijUfanl Žádné dopliícení nebo Ufa
ba na stkoiiíku rřfílMo pozorné
tuto nabídku
Toto pwáno Jent pro mulo bMiH t rpí analoatl
a noacliopmmll ritHieiIktiiri rrilitdlckyoli pukl
akb a vfatf-wlrioall Vyalnctiiitita wnjl ridu
ZanniiMn poklidí "o'iulm nit gkouAkjl"
Hiiktrlckycb pánfi pí'liilU pHUmtnluu I -k 6
onliitnlrli (irAMlckých pnmLhnllifl IIt
vKné poZIváni liíkfi voíIh ku tnlliiul míívit
Clfíh oriíAnfi otmrnjn rvf dyxUun kotinf n
luna ro vil případ iievylilíolii
y) Mu trpfil Jkiiii iitNlitflkmii mladicky1! h
vMfiKlnontí t poklnuku 'J'rpf'1 Jmi in aiuliotij
no'íilml rtrátainl utrAUtti iriu%noM Mmtiioil
pHinfiti ncdoNtHlkiuii l vol ni lly ctlAdontl
akllcorumU a alyiJII voitl boUiatl v cádiicli
vlooliuonDU noachopmiatl ald a byl Jmiim
ťloatl poHnMIrn tu r kou lul lniirii v co ml
kdo poradil Milí pozoroval Jmiin nři jakou
lilnvu Komilnfi orifiímtovnl Jamn do Kyropy
tam poradil to vyhládiným léknfom a moje
ulravl opít i vrátilo pod Jiilio lf!uilrn
Hiwopt léku kliirým byl Jimim udravtui do
nud vliinlnf ni a poiiAvndíí vliti Jak niwnad
noJiMt iialiiřll prav lík k vylííonl roittiodl
Jin id poiniiol lit ONtatnlrn knídiímu trpí
olinu klur ml doiln rHlu v mipof ničili
OliilUM opiu Kiiainunllého UilioU) NWiptU po
lu polřiiliiiíin tiAvodoM iloln (darmá uli
drZol Jxmii U a tu dopluli od mittL ra vlnub
fAntl níto KinriA kťM uuoulnclill mé rady a
rkMulll tmiloliík l)(mv£d!uj( fa hýli vylu
floril (rovna Jako Ji Unrcpt vyžaduje Jlotoii
komhliiai'1 mocné pfmiililvch M nlkod
noli Ukfi a )imt tak mnkn fu mtHg Mil pfi
ura voli v kaíde dobré jiíkánifl la mal pimfit
Nniiílin nic na dobírku (O i) U) a rinrnim
Čédnélťi dmyiilu nutí jilánri vytilinoutl v
peniM nniio prodati varn um KMiry nwmr-nui
a rililoiUiM-ll mřín pooilvm v kaAdém
ohlodu iiMiil na mna poukáratl v tomto
IIki
Mntni) řotuto nalifdka nuliudu vlokrAlu
111! uAlfiAna proto plto ml JoUí dne a otidr
hM opi iniílio rncuptu a poihiliné Inrorrmu-a
nplnH zdarma nbraUiiri polty ZArovnll ifl
lim vám Jak mohu llnltl tuU) nabídku bn
Jakékoliv pro mne (trátb Adronujtoi U
CItKMSON L i Itox 022 ( llcniíolll
UÍUliíili
R
než!
Hvíloziiiimó čcNké
Harmoniky JSSLt
vyrábí nejvitíí
íeiká dílna
lleligonky
Josef mafii f Iirt
(čiicuy)
Sf Krajané plSte al hned pro vclk
ccnník a objednejte Jen tam prytoZa
ni v Americe není tukové hurmonlky
k doHlánf Tmu nrudávají iiřiiircké
zboží tovární a vydávají lio 'm ČcuUi
k Pište si
a obdržíte
ZDARMA
nejoovějtí loznurny 100 eakrh lulířovnh l)l:) 7 10mlvýcb rckor
du fcNkýeh fálcřkovýrh rekordů [w íonorttřy ft Křafofony ZArovetJ
sIlmenamyřNÉjíťli biidcbnln pro vAocbny biniobiil nAttlroJo Jako
1 ynnmy IvnUicH hnili J)Alo noznamy finských zpřniyťh uborfl pro cl
ípCviíeká snoJky Jako í noznamy ku pletli duott a komhikýcli o
ct oebotnídké spolky Dalo pak iinmy Importovaných ÉoKkýcb tiinod
nich kouku ouvertura anisní Národních tlouk ý cli pbiiií pro cl budobril
kapely Jakož I soanamy íonkých tabácích harmonik a hudebních riíÍHtrojri
Hudební zitvod a knlbkupoctvíi
10-
ED JEDLiĚKAAvfl New York NY
m M M H
POLUNJNtWYORKMtOICALIHITITUTt
'1 ÍR IB H
MM
PRAVDA VŽDY SVÍTĚZÍ!
a
A proto chceme oznámit všem čtená
řům těchto novin že v
Dr E C Collins-e
la I Z I1IVJM IJSrIVV U
Jest ktíždčlio míco o kU OccIiosIoviiiiů více uztlrav
no než v ktertfm kollv Jiném ťistaví v Americe
Tento ústav jest ncjstarSÍ a ncjznámCjSímczi vftemi léčebními
iL-ťmiř V nm víí'Afnv írn tv nřrínnvříftí kdůsoIjv lučeni a
užívá se tu všech nových vynálezů lékařské védy Professor
tohoto ústavu který no dlouhá léta vedl tsnrávu posud a zdárné uzdravuje každý rok
tisíce čcsko-slovanských pacientů Dnes v každé česko-slovanské rodné jsou léky to
hoto ústavu známy poněvadž tylo ouinmeji nemoce a uouavuji iiebiauuiiuiii
noveno zdraví nove nuy nove niazenoNu tt
Považujeme za svou povinnost abyenom ve&kerym nemocným ukuzuu
přímou uíihUi ku v:liiiVÍ
SlySlo hlušil tfich kteří illíco eo evdmu uzdravení hlásají do svita svou srdečnou vdčfinoiít
rJ Kniii vylíčeny zb ziiMlaralo
choroby viiílínllio ústrojí
M TlSf TElf Eí
Aloisie Sláma
Mé
PANÍ ALOISIE SLXMA Z CLARKSON NEB p(5o níittedovníi
Oznammí Vám U i ir(Svní din Vaíf dobré rftdy po om (ln(
iiIMiii iiuwíin upřímní domml cifmjř pacm pior(mir ía lky
ViÍ8Íin(př(iiioíti:tky Kdy Junin Vím psula první dupl cílila
iHiiiit v pmou lirdlu lironnoii bulnut kutal imi IriSpil vollrn kdntlo
iBrtAcli nůkollk dnlco iiAIviSiii V lky kinilii ií jmi volnil indlo n
lo tuk Míca t Při lom nocltlm ládnf :li iiolt3i( Jl mi nyní tuk
loliřti in mohu luc b (limvy vykoinlval vé pi áon (sítím tm n
výslovnó íťamnou Ztratila Jm nic dví libry nit vánu mIb tu ml
vnliiii chutná Ji tdt dobřo ipím Koimedky mi pi vl íu Jlí nvypa
láin luk chutvá ld Jitko n)drvBi ín _ Huliururíin Viim
vilóCnt Vttio amiimi ninitin vminnun nuui
Veloctínf p Dr ProfoHor t
u iL„ i„„ii niiiMinii Vám la woo řnbovsl li'm VaSo lky
i ku ninimlé ví rmloull vini-ky m lnlil vnitřku tinloiiiilly - tukíu
minynlcttlni Juko bych liikdýniibyl býval iiimucním ZkouSul jxtun
lAknlikiítaliné líkuřn kin tl lni imMmiltli i ptirfřl tailliu vSmii
Kristina Pavlech
ki ajttiiQtn by v pádu potřeby obránil in naVá V''"I Yf i"'0 MI1
prv poutal trpících B puuli-auu OMo
Na sta podolmyVli inurMioviiní lze
1'ANÍ KRISTINA PAVLIÍCIIOVC ta St Lol Mo plío náaludovnfi 1
VvhiiCH fítfin4 niinn Vriituuuiirn
Niiliylu by hlušino Víi vynátell nud vllucky doktory iiolioť lun nad
námi iiml Kknř tun nImoiiilřnJ{í (n llAhli aln tu líním řťol i 13M0
dubnu juto nninuiidřníl( (imloe imiimcí liilnkiílio tólii ponévaiU incíuo
Vám iimliavltl I ttnikrátii kdyk piHílunta ani nuvlilítu - Jmi My Vám
pop(4n bvuii niiinno a má dAvAru va VuÓo Idinnl llyla iietu po 8 ltit
nninoená cliodlla Jubiii k tnul inijlopílui duktni flui I tuká Jkuiii bylfi
oporována nujména na lmlvlny Jiná luiwké iimnoen ala íulnjí ilu
klur ml ntntiiuiiiulil luila od penáa a miuioo nAmávala mulnú Vitti-
tolnoMt vnukla ml abych ubrátila na Dr lí-C COLIINSK M I a
luk jamu to va volnil králkám tunu udt avllaa duu au cítím Juku bych
ao byla (iiuvtl na vfil narodila '
Ctéul kraland a kiaiarikyl Nikdy in ntidtijio jinému táfit nok
Imniilup 1'rořnaaorovl clicuta ll nubjlti ilpludlio ndiaví rumlám ť'l
kvuii pudubimm Ifttávdm Vaíu uddauá KKISTINA l'A VlliC Il
lHi So l ilil Sl St Iuula Mu
tohoto ústavu
uzdraveni! proí bv tfdy i Vám nomoiuo hýti spomuzenof a proio u-uy pravimt: irjmu-ii ni n-umnu-smus
žaludková nemoce kuSvl plícnl fyFi' chorolmml polduvními víiW-c ni jakou
choroby srdečnou vadu prsní mnuxe f!$ I 1 kollv jinou nemoc obraťte 80 8 dúvřrou
pithinl v boku bolesti v žaludku cho- fVJ I n 1'roíeasora npt-rialhtu kttrý m-polfr-utr
n l !vln nervosou lujK ním EJZtenm iJ bujů ea na Vaíí m-moci b prvá uřit ale
hlavy nepravidelným míslfi řUt a jiný vl1JClt „„ 1DRAVř ?n'Vin'V(yí" W" WW
„i :ctíni nmni)rt-inL nru o tnuXhkvtn " KU fDRAU Vám tu nt iUnňí Uíkařskou punioc
Troíessor rtstavu CULMNS MÚDICAL INSTITUTU uzdravil již na tisíca takových mmoií
nalakgutnad právS Vy trpítf a proto uzdraví I Vás Zdali nzftstávát v NVw Yorku popi?tu ro
iwUm mftJíwta tvou chorobu vu svá mateřská h íl a budeto tak spolthlivS ltlíenl jako kdyby jste
ptiill otobnS do ústavu riSio jcta dnes na
DR E C COLLINS MEDICAL INSTITUTE
140 West 34th Street New York N Y
roin ríStapro Jtfkalskau knihu Vioíoora Colllnáe která Vátu lallosdarma plixjítH ptr
- i4ill utitA liui ííípAh i jt- ní 1 t h lti Slikíl
no"tovnCH inant rui tH'piwt w wm4 vm #
a r% i _ §_!
leníc lVply plMtf ff-kiř