Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1906, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
IIOSnodářskA BlISÍdka Jeden kilogram obnáší asi a
wrw~_ _ww brv b mi i on crimrt
o -— --
Zelinářsky záhonek
Zelinářská zahrádka v niž lze
vypěstovat! dostatek alcipofl técb
nejoblíbenějšfch a nejužlvanf jSfch
zelenin kuchyflských mela by za
řízena být! pfi každém hospodář
tví
Pro zeleniny jichž se každo
denně v kuchyni poulívá jest
záhodno upravili si zvláštní polí
Cko — řekneme 30 stop dlouho 1
4 stopy iiroké Poličko to jest
nutno náležíte kompostem poboo
jiti fádně" upravili a na pit řádek
rozdělili Do první řádky nasej
me kořenovou petržel a do druhé
pór [tímto způsobem nedocílí se
sice takového silného póru jaký
kupuje se v trhu avšak ta to sla
bt a křehké jeho stonky jsou pro
domácí potřebu tím vítanějšími]
Dělřjme řádky dosti hluboké
avšak semeno zakryjme jen milce
neboř rozdělí prt okovavam se
řádky samy zahrnou Do třetí
řádky nasejme semeno mrkve a
do Čtvrté semeno brukve jež vy
vinují se neuvěřitelně pěkně když
sety jsou do ossmocené řady Do
páté řádky nasejme hrášek Aby
nám tento záhonek dával dlouho
úrodu zasejme jedou polovici
koncem března anebo začátkem
dubna a druhou zaCátkem května
Z uvedených číslic vysvítá že
mléko dobrým dojičem naďíjené
obsahovalo j'g procenta a mléko
ipatným dojičem nsdojené 3 n
procenta máselného tuku Množ
ství docíleného mléka dobrým
dojičem jest asi o 15 procent vět
ií oproti množství dojiie Špatné
ho Z uvedeného je viděti že se
mlékaři rozhodně vyplatí aby
přihlédnul k tomu Jak jsou krávy
jeho dojeny
Odchov hříbat bez matky
Dosti ěasto se stává že jest
nutno narozené hříbě vyživovali
umělým způsobem což jest sice
práce obtížná ale přec možaá
Mléko kobylí podobá se složením
svým velice mléku lidskému Je
vodnatější nežli mlého kravské
obsahuje méně sýroviny a tuku a
snsdno kvasí následkem toho
tatarltl národové připravují z ně
ho opojný nápoj kumis Darva
mléka tohoto je poněkud nažlout
II a chuť silně nasládlá připomí
nající příchuť mléka mandlového
je li nutno odchovávati mladá
hříbata na mléce kravském je
nutno smfenati toto s jednou tře
tinou převařené vody a poněkud
jo psiaditi Mléko takto připra
vené ml se dávati břlbeti teple v
krátkých přestávkách Hříbě
spotřebuje ho obyčejně 4 5 až 6
kvarta denně Z počátku může
se použiti dětského cucáčku a
láhví aviak hříbata učí se snadno
piti mléko sama 1 kbelíku Jak
míle se počíná hříbě učiti něco
žráti předkládejme mu kromě
mléka dobré luční seno a ovesnou
tluč smíchanou s řezaokou Mlé
ko může se dávati hřlbiti v uve
děném množství po pět až Šest
měsíců
Dobré a Špatné dojení
Že má dojič velký vliv na výnos
mléka od dojnice jest faktem
mezi hospodáři chovem dojnic se
zabývajícími již dávno dobře zná
mým Leč přes to nebude snad
na škodu když znovu poukážeme
na to jak velký jest rozdíl mezi
dojením špatným a dobrým po
kud vztahuje se to na výnos mlé
ka Před nijakou dobou podnikl
profesor Th Hemkel VVeihen
stephan zkoušky jejichž výsledek
'uveřejněn byl v orgánu hospodář
ského sdružení "AUgau" v Něme
cku Profesor nechal dojiti jede
náct krav střídavě dvěma dojiči
jedním dobrým a jedním špatným
a níže uvedená tabulka nám na
zaačuje kolik oadojil dojič dobrý
a kolik špatný za stejných jinak
okolností a od tichže krav
fcMvy liilík tuku Uitt lukij
k'k#f granul kiur rit&
1 14 8 5479 1U JHU
2 HO 4 IVO lni
3 H'i ISk'í 7H 2 '
4 s S3
5 Su 230Q 47 14 7
i ! 4 lit 7 J1M
7 U4 4114 lift Iku
Mtt 4sJ0 I2li 14IJ
% 17 Jit? 7 1 2Vi
Jit 90 4HH MS
l 100 3440 JlVl
ťikru luSl MU "17 UvTi
Chov koní
Chov koní na farmě jest znamc
nitým a vydatným zdrojem vedlej
Šleh příjmů A nejlepším při tom
jest že kůfi odchová se na farmě
tak snsdně tak hravě že to ani
nepozorujeme jak přibylo nám
sto nebo dvě stě dollarů jak
mnoho nám přícbovek přinese to
záleží na druhu koní jaké chová
me Odchovat! koně špatného
stojí právě tolik jako odchovali
koně dobrého
Při chovu koní musf míli ho
spodář na zřeteli stále jeJca urči
tý cíl musí míli předem promy
Šlený chovný plán dle něhož jest
se mu říditi Nepromyšlená ple
menitba jest blouděním které k
ničemu nevede kdežto stálé přo
skakování od jednoho způsobu
chovu k druhému jest jistou ce
stou k nezdsru Z příčiny té je
tudíž nutno předem se rozhodnou
ti bud pro koně lehké jízdecké
nebo kočárové anebo pro koně
těžké hospodářské anebo vozové
Pokud se nás týče doporučo
vali bychom hospodářům našim
vzuy cnovati len konstvo tezkc a
to z důležitých příčin: Kdo jest
poněkud jen a plemenítbou obe
známen vf zcela dobře ře je to
takřka holou nc-možnojtf odcho
vat! z neušlechtílých rodičů ušle
chtilého koně jízdeckého nebo
kočárového jenž vynikal by ve
škerými dobrými vlastnostmi jež
se u koně takového hledají jako
jest krása těla rychlost vytrvá
lost parádoý chod atd Kdo by
hodlal věnovati se chovu těchto
rázů koní musel by začíti ple
menníky čistokrevnými a ještě
ani te&dy není výsledek jistým
Lehký kůfi musí býtí skutečně
krásným bezvadným v každém
ohledu dokonalým a dobře vycvi
čeným má-Ii míti ulespofi něja
kou cenu poněvalž lehkých koní
průměrných a podprůměrných
máme nadbytek Do chovu koní
lehkých je třeba mnoho peněz
mnoho zkušeností a výsledky ne
jsou v2dy takové jakých bychom
si přáli
Jioak má se to s chovem těž
kycn koni taznyen Ačkoliv u
koní těžkých hledí se též na krásu
a bezvadnost hlavní úlohu hraje
tu síla a vytrvalost Kdežto kůR
lehký sebe menší vadou anebo
krasochybou stává sr takřka bez
cenným koni těžkému odpouští
se mnoho ten má stále cenu do
kud nemá těžkou nějakou vadu
j?Z Činila Dy jej k práci nerpůso
bilým Kromě toho je kůfi těžký
w m É é m a
o rok drive sctiopnym prače na
sledkem čehož jest odchov jeho
mnohem lacinějším Držme se
tedy chovu koní těžkých již jsou
vždy v ceně a nyní se neobyčejně
dobře platí a ponechme chov
koní lehkých těm kteří si luxus
ten mohou dovolili
Koihodoe-li se kdo pro chov
koní počíná z pravidla takovou
klisnou jakou právě má Přeď
pokládáme la kaidý dobrý ho
spodář chová i dobré koně kteří
vyhovují účelu k němuž jsou
určeni proto není žádné příčiny
proč by obyčejná klisna nemohla
vrhali dobrá hříbata nemá li
ovšrn dědičné vady tllesné Leč
přes to buďme vidy ovládáni sna
ttou abychom docílili sic plení a
proto plipouliljme klisny vidy
jen k culukrevoftu leiafitt Mtt
cůu ať jíl pt lehfřontiým cly
1-3 deidalcikým aotbo ilnrcským
Msjitel dobrého hleheo nechává
si z pravidla dobře zaplatit nežj
nehleďme na nikolik dollarů ty!
senám vždy vyplatí Chccme-lii
dochovat! sr koflst va skutečně
ušlechtilé!] j mMtfme v následov
nich pokolcilcli puužívali hřebců
nejen IčhoŽ rám jakého použili
jsme pjivá ée i téhož plemene
Tíji rpůtohrm docílíme jistého
Qfpícliil
Škodlivost sanytru ve stájích
vo vlhkých Majicii usazuie sc
často ni stěnách bdá hmota pn
dobajfcl se soli která není uk
jiného niž ranylr m boli dusičnan
drasclnniý Zjev tm pozorujtnu
nejčastii když Máj která byla
dobytkem přeplněna zůstává po
nijakou dobu prát dnou Sn)tr
bývá následkem své slané chuti
velkým lákadlem pro dobytek
zvláště mladý kttrý jej ndmíru
rád olirujo náilcdkern Čehož může
velmi snadno těžce onemocněli
anebo dol onco i pojili U telat
vznikají Často následkem otravy
saoytrcm příznaky jako při npla
viď neboť povstávají u nich zá
nity ŽaludeČuí blány jež mívají
nezřídka i smrt za následek Te
lata následkem požni sanytru
onemocnělá jest nutno odstranili
aby neměla k nčmu pristutu a
dávati jim pít! odvar lněného se
mene a obkládat! ji hadry ve stu
dené vodě namočenými přes niž
je nutno obaliti teplou pokrývku
Kdo má vlhké stáj mil by z
nich občas ssnytr scškrábati
zvllště hdyž byly po nějakou
dobu prázdné
Mějte so na pezoru s kýcháním
jest to výstraha že dostavuje sr
nastutení nebo rýma Dr August
Koenif{'a Hamburger Urustíiec
lest velmi známým prostředkem k
vyléčení téhož
MM
VYrlčÍMK-bcz jcbcZiiého vtřlko
váníj licx nože} bdí bolesti) beze vícho
zrirfcovliní ort vSÍ denní jirAcey NSe no
vé KMCKTKfl-MAílNFnCKKUíciií vy
hojí jirfitrí TKVALK ve 30 l W) dnech
iliiliié taruFvué v kuMém jtřljiatlfi Na
VMlvtfl nuti iifiidovnu nebo plíte o kníXWu
a o1)fjruf ční jo Z jo ro vás Kdanua 311
qUICK CI Ki: UI ITLItK CO All WoimIiíiiii oř WorM ltltfr
Omalitt tii h
11 ' 111 ' f
Ldfii farmářské púzemky
Jihozápad poskytuje nejlepil přilili-
tostl ku ziskáni domovD
Mnozí farmáři v severních a vý
chodních státech prodávají své
vyiioce cenné pozemky a usazují
se na jihozápadě Mnozí kterým
nebylo možno vlastnili majetky ve
starých krajinách kupují pozem
ky v těchto nových
Neobyčejné příležitosti nasky-
tují se podél tratí dráhy Missouri
Pacific Iron Mouoiam Koute
íiohaté naplaveninové deltové a
pořiční pozemky v jihovýchodním
Miisouri východním Arkansasu
Lousianě a Texasu na nichž ie
urodí po akru 60 bušlú korný
balík bavlny od 4 do 6 tun lfl-
f 150 buŠlů brambor a jiného
zrní zeleniny a sena mohou býlí
zakoupeny za Z730 až ři5 00
akr Po vyčistění a nepatrném
zvelebení mohou být! pronajmuly
za $400 až $600 akr
Pozemky na výšinách mírně
vlnité k-hčí půdy hodící se ku
pěstování ovoce — broskví hru
šek vlna jahod — též melonů
njikých jablíček a jiných zelenin
mohou býti koupcoy za I5 až $tt
akr v nevzdělaném rtavu Mnohá
místa s malým zlepšením a zvele
bením mohou býti zakoupena vel"
mi lacino
Jest to velmi příhodná krajina
ku piitování dobytka Není zde
! -JI I_- II
uiQuiieiio zimnwio Krmeui ivoí-
lehlé rtnČe čistá voda plijcmné
podaebí Zdravá proiplvijLl
kri)ina a velikou budoocnoiii
Vúint si pra mapy a popituou
literaturu o atálech M ssouil Ar
kansiiu Louislaoi Ttxnu Kan
t ta a t t
sisu wtut in iiaukkcm memi
Vl o i laciné jtidné v prvé iřttl
aury kaiaonQ neice
AWe$ujl!
T P ( odlevy P A T A
On ilii Nttr
ntb II C Tfcv 'UtuJ ( V SV
St Lnuis Mo i
Popisná knížka
o South Dakotě
NŽli učiníte rozvrh své cesty do South Daloiy vy- '
platí se vám prohlédnnuti si tuto knížku popisující
stát ten jeho přednosti a výhody právě vydanou
Chicago ilvaukee & St Paul
dráhou
Uude po&lána zdarma všem kdož so o ni zajímaj
Poštovní lístek na níže udanou adresu vám ji dostsne
Nedávné prodloužení Železnice skrze Lyman
Co South Drkotá p nkylujc neohyřt jnou příležitost
Kupte ii líktik ol vtiSího místního jednatele
aviak trvejte na tom aby vystaven byl na dráhu
Chicago Milwaukce Se St Paul
F A NASH
General Western Aeent
1524 Farnan St
OMAHA MED
ZDARMA DOMOVINY
o (HO akrech v NchruNio liodfcf no
k Hiuíšeiiému rurmuření a iiiMkiiiení
§ stnáct okresů ležících na dráze Hurlington v Nebrasce
cbiíbiije volné domoviny které mohou býti zabrány podle
znění Kínkaidova 640 akrového zákona o domovinách
Pravidelné dny VVIetní—Osobně řízené výlety do domo
vináhkých okresů v Nebrasce každé prvé a třetí úterý každého
trěÍCĚ
Doprovodím osobně ksždý z těchto výletů a pokaždé
budu mlti sebou plány townshipů na nichž zřetelně naznačeny
jiou pr šíce sekcí townshipů a reočí všeho k zabírání určeného
poz- mlii v krajině jež bude navštívena
Kromě tíchto zvláštních výletů ve výše zmíněné dny hě
hem jara a léta 1906 domovin 'ři mohou dle svého přánf vy
konati cestu onu v některé jiné dny a ačkoliv vydání mohou
býti vyšší rozdíl v jízdném nahradí re zvláštní osobní obsluhou
D&li ŽIlri liifurriiaco zdaním-- Nová imSe kníž
ka povinná iKijednJÍvajfc! o doniovliiářwkch
©krčních v Nchnuce jejich výhodách poíictn- '
cích a vírobeleh ohtalitijící cenné oUyny o
praktických methodách Jak xabrati vládní jw
zemky potllna bude zdarma vScm kdoíS o til
no ziijínují Adrcia
jiom isikk kusí ironnATiox iiukkau
D CLEM DEAVER At 1004 FaroamSt OMAHA hER
pMifOii)
LEVNÉ CENY
TO
UNION PAOIFIC
do Colorado a nuzpM
od lu úd Ift frvc rfiHift
dt Colorado a iiKí't
klloiluun oi 1 íorvoui' uci ) iM
do Hnit Uk Cit a Oicdii h naM
ltialiiiut ml I řtri tlo
Aa Sk 11 Ci ttiit Uťo uid 1om Aaisrf lis naipřt
I ih M tlttbn lu S kv'uin ítnu
du V Huliitt farku a napřt
vvokit xi ilrp I diwliivuiku uU tv fltli IT tu
du K II ronila k nátralťiii ff 1'orlUud
ol V il utni Ui i kvím
da YfHulii 1'arku a tH
vkfí ilHitiietlrl'4 il"Ulk U'lf ř H
Ums i! '' tlu II liH
KovhíI vtliuj levti okmliil cny d 1 řervnadu lS
4řf dá miiohí' li mit v KHfrit Orťgoiiu VU
liíglomt MiuUiií a Hrltickí tklinbi
Mhttké ůřaiavaJ U24 raraam ni
CUmo )Atij{Ui a í 4
$1500
$1750
$i050
$5000
$5500
$7500