Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1906, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' jí
I
Novinky z Ilavcnna
I'o tnéitě natem jako bleskem
roznesla ae (práva o velikém ne
Etíní které alihlo netťastné místo
Sao Frsociiko i zároveň le tisíce
lidí ocitly bez přístřefcl a ber
životních prostředkA Hoed po
dojiti této správy počalo st abírati
oa neSťaitné obyvatele a v malé
chvíli sebráno bylo $35000
ZdejJI apolek MWA svolá
chůzi a usoesl se koupili 1000
liber mouky Spolek "Kytířo
Pytbia" takíéž uvolil ae koupili
totéž množství mouky pro ochu
zené žbyvatelslvo San Fraociaka
Dále ravennítf baiiii koupili 500
liber Žižkov palcát f 35 ZCUJ
pro fád Caliíoroia C 133 ZČUJ
obstaral dalSích zooo 1b mouky
Dylo usneseno aby předsedovi
rádu Caliíoroia bylo dáno plno
mocenstvíf aby mouku vyzvedl a
naložil a ní tak jak za dobré
uzná Při zábavi která ve pro
apech nešťastných byla pořádána
obdržela alcfina Valekova nejvíce
blasa na íonograf který vynca
$3700
Josef Kolář se právě vrátil z
Lincoln kde dlel u své manželky
kteráž byla nucena podrobit! se
oebctpeCoé operaci Doufáme Že
nebude to pro milou paní míti
vctfifch následků a 2e brzy mez
námi zdráva se objeví
Josef Motis starý osadník
Milígan přijel ae v téchto dnech
□a nás podívat! Sdělil námi Že
kdyby se mu nico hodilo neváhá
by se mezi námi usaditi a nějaký
obchod si zařídit!
Dne 4 dubna o 1 bod odpol
vyhořel zde známý hotel Iiurling
toň dráhy Má ae víeobecně za to
že střecha hotelu vzfiala se od
jisker kolem jedoucího vlaku
Hotel byl moderně zařízen rní-
elektrické osvětlení a parní topení
Leží těaně při dráze a hned neda
leho něho nalézá se dřevařský
obchod a dále nově upravená
Operní SÍR Vál prudký víir a
následkem toho byla celá obcbodn
Čtvrť vážně ohrožena Jenom nad
lidskému namáhání hasičů a oby
vatelstva podařilo se oheň" obmezit
pouze na hotel Oheň podporován
větrem byl bj se rozSífil ve velké
míře Na několika místech vzňalo
ae plameny ale byly v zárodku
ubaleny Nate vodárna vykonala
nám dobrou službu Tří proudy
vody byly do ohně vrhány a mimo
to di každém domku bylo lid
jako vrabců a nádobami vodou
naplněnými takže roziiřování po
žáru bylo zabráněno Zdá se že
máme z pekla Štěstí Nedávno
roztřískal ae zde vlak na třísky a
nikdo ae nezabil když vzňal se
požár nikdo by byl za obchodní
část nedal dollar a pfece nestalo
ae jí ničeho Skoda páčí 40 na
Ira— 115000 Z budovy nezbyla
než hromada popelu Též pěkuý
malý park byl úplně zničen Soudí
se víeobecně že dráha nebude
nyní pomýšlet! na znovupostavení
hotelu poněvadž všechny její via
ky mají pohodlné jídelní káry
Nyní jest zde dobrá příležitost pro
podnikavého člověka který vlastní
meoií kapitál k zařízení restau
rantu a hotelu Zpravodaj
V létě zrovna jako v zimě mů
žeme a! přivodit! popáleniny
lezné rány a meoll zranění Pakli
ie St Jikob'1 OcI starý mailský
lék máte doma po ruce k poulit!
připravený můžete ae jistě a ry
chle t takových zranění vyléčili
Majotok 1111 m
Mám ku prodeji mlstiký maje
tek v Lika Aodes jekot I v Tá
boře a lét celou řada firem v
Charles MU a lion Honíme okie
ech Chcete 11 koupit dopili
mně aneb mě navllivle a buje
vám svědomitě poilonlrno
i rank Švanda
Hlt Lake Andcs S lak
Novinky z LInwood
Už příští sobotu sehrají zdej!
ochotníci za spoluúčinkovánf aleč
Milhe Svobodové učitelky v Ccr
Dýho í kole poutavou a zajímavou
frafcku pod názvem "Million" aneb
"Dukátový strýček z Ameriky"
pod řízením pana Dallčka ze
bchnylcr Kua tento jest zajímavý
od začátku až do konce a sestává
ze třech jednání a třech proměn
Dvéře budou otevřeny určitě v 7
hodin a hrát! se počne přesně o 8
hodině večer Kdo přijde pozdě
bude to jeho vlastní vina neb si
tento kus zasluhuje aby sledován
byl od začátku až do konce
' V neděli zde fotografoval pan
Fr Svoboda ze Schuyler a nafii
ochotníci odbývali zkoušku Tak
ae dal náS celý divadelní personál
od nejmenfiího až do největfiího
fotografovat Jestli p Svobodovi
při tom neprasklo sklo udCUjl
dozajista naši ochotníci pěkný
obrátek Proto nechť nikdo ne
opomene ae přijít na ně přišlí 10
botu podívat
Kdo potřebuje pojištění preti
ohni blesku a vetru přihlášce se
u pana M Šťávy který jest jedna
tělem 11 State ťarmcťa Mutual
Ins Co South Omaha Neb a
on vám spravedlivě poslouží
Frank -Codr od Silver Creek
přijel sem ve středu na návltěvu
svých rodičů bratrů sester a Čet
oých svých přátel
Slečna Uarbora Hoíímanova z
Omahydlcla zde několik dní návílě
vou minulý týden u ivých přátel a
známých
Dne 3 května hrát! se bude
"Dukátový strýček z Ameriky"
na nově upraveném jevišti v síni
JJartoiovo
Kdo si přeje dáti do pastvy
dobytek ať se přihlásí u p John
J IJárty blíže Liowood
Nale "Jednota Českých Dam"
uspořádá kalikový ples v síni Fr
Dartoíe dne a6 května Za tou
příčinou objedoali nali obchodníci
so střížním zbožím velký výblr
vzorků na laty tak sby si každá
z dam a slečinek mohla vybrat
doma a nemusila jezdit jinam
Solrab
Když nastalo Jaro
Hospodyně odklidí koberce a
vymete špínu a bláto které se
za zimu nashromáždilo Vezme
vodu kartáfi a mýdlo vydrhne
a vyčistí vle až se to lesknei Ni
jaře měli bychom vliebni vyíi
atiti svou soustavu a zbaviti krev
nečistých látek jež vážným způ
sobem zdraví ohrožují Vlhkost
propuká krtičnatá nákaza ae lítí
lišeje se tvoří boule skvrny a
pupence objevují se na kůži po
vstává bol hlavy a žaludek Ipatně
pracuje Všechny tyto nesnáze
nspmf Severův Krvečistitel
Jest to nejvhodněji! lék na jaře a
vůbec v každé době pro neduhy
pavstalé z nečisté neb chudé
krve Kdokoliv jej zkusil každý
jrj co nejlépe odporučuje Cena
Jtioo ve všech lékárnách aneb u
W F Severa Co Cedar Kapidt
Iowa
Na prodoj !
Dobře zařízený obchod zbožím
smíšeným prodá ae ve velké české
osadě ve středu Nebrask) 1'řlčina
prodeje chatrné zdraví Adresujte:
jixtí Lock liox 5
Uavenna Neb
"Květiny u rtomovnlch ttvefl
JM %ké duli Jí kítuu vntk M )Jt
iu'v tt Jult# í'b4 kl lm
fcxiM i clUIiW HI I-1
ni h i-1 i k hi ! iíii )
tu t I k4 (Wfc 1 tUW
r ttw J i(-irUi
tJntit tkrJ fUillrvk k'
i f t u ui r-si i- l m
MOKltIS FINK
obchodník ve vybraných
FňlftóhaÉ!nlci
V ST FAUL M1NN
Navltivte jej 306 Kant 71I1 St
1'HVNÍ TftÍDY
Hostinec
vlaatní
SíráiislíýDolisli
733 záp 7 u! St Faul Mlrm
Vzor tá obsluha— vždy veselá spo
lečnoít— zboží jen ncjlcpISÍ
Stavte aeí
N W Telephone atf
IMIass 3Lol"boclro
477 Feter St StFaul Minn
obstsrává k úplné spokojenosti
pohřby v St Faul a Minncapolis
Velký výběr obrazů zvláště lva
lých Je jednatelem pro Dra
1'cira Hcboko ay -
W W TELEFON
tiiiiumnnHiiiiHiimniHmnMiiiH
V sobotu več i
BOYDOVO
DIVADLO
Zvláštní!
dno 5 května
a
Hudební sensace století
Jidlné vystoupeni v Omizi po 4-lité nepřítomnosti
JAN KUBELÍK
čuky král houslí ntjpromlntntnljif hudsbník évitový
ZA HIOMJrtCJNKOVANf
Hl Apes Oanlner JJyrc LUMÍK ftVAH
Cony: GOo 76c $100 $160 a $200
IVodťJ líni lili KMi)fii v jioiidílí dna K) dubna u Jfulkové pokladny
1'ofttovní olijudnávky vyřídí o JI nyní
T MuhUhvum (( MM (nhb t Omulir I vnikortt JchI I
:: Jilognntnfi ziiřízoiiý HOSTINEC
O IfUTS WMUil
u Toa JSToydlr tAU lž 15 a Howard ul
♦ Vjlfíf ný KriiKÍlv "CabÍHet" sUla na fenu JukoŽ I nejlepíí plv Iftbvo
1 vá Ň% KltUiIrt in poiwj U MoJlopAÍ vína Ínn6 likéry n vý horné (Joutní-
i y uuuiny rnnum vzuy po ruco
f VI- V lioiuoil lIIt
O tiojuou p'ítň kriiíft U(U
JOH NOVÁK
Leo-Glass-And reesan Hardware Como
Tt%lunt„ vyrdíené t lakované pleeb)vé ndíllní - Cínovaný plecb
ItiUtnj plflcb a aovoté zhot' OilntMí rirét břehíky noWrskl
tbofl olcykly iřlíé tinni níbeja uportovmo rooáí
fltli A llarnwf Omaha
P
[riUD
lék
eď zavésti čiutý čerstvý vzduch do každého t
!í I přroda vyčistit! naíe příbytky tčlcsné
Vhodným podporovatelem přírody jest
4 1 1 X rrji
i pšmišž
li svEnt
I Kryeclsli
mm ftčScU
lAkiJvi i
'fíhlsJM lM MMH
'tJttÍMm MHlMIMtt % tl
fmíŘhl KtiKtll HIM M'f f(H
íJKviJ? "'"'f
InVfH' mMtifiiut twt
fUsimi MM t(( UM !
fj"fi% " ' k
1%Y I WM ti
I
TO
Čt tv ivň
1
SEVERŮV
KRVEČISTITEL
Ceno 1100
Odvádí vňcclinu iictMstotit z téla
ScsíIÍ I vyčistí životní í luld Oživí každý orgiín lélcsný
Illcdé netečné lidi činí červenými a nižnými
Odstraňuje nedokonalosti kůže povstalé ze špatné krve
Způsobí zmizení pupenců skvrn a vředu
Naladí a posílí soustavu Předejde vzniku choroby
"Severov Krvcčistilcl pomohl rol locd a jsem zdráva následkem užití tohoto léku"
7 prosince iqoj lao1 M Siihlavt Willick Pa
8
X "Není leplllio Jrullo léku nad Sevcrftv KrveCUtitel"
q
8
I
I
Mi
"Má ícna u! nepotřebuje nllvatl léků neboť Vál Krveiistittil ]i uplnfi vyléčil takže jest
avClf jako květina od toho řasu co užívá Vašeho Krveíistitele'1
u prosince 1905 Stfcpán Poholský Anita l'a
ji irpna 1905
Ondřej Pivowar llellowa Palla Vt
V vSťťh lktiruiUh
IkaiA poradu zdarma
1 i - - 11 -ni "
1 ' -ř
1'
P
i'
'
li
i -
r
%
1
' v
I -
U i
t
1
s' "