Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1906, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
10
V
I
é
I %
1 i
1
u
# 'i
t
%
i NEBRASKA $
Krajané v iliwelock i Llocolo
míli by podporovali mladého a
naživého M F Fittla jenž ml v
Liacola zavedený obchod výbor
nou moukou vyráběnou Abic Mil
ling Co a krmivem Mohou bý"ti
ujiSteni že dostanou zboří prvé
třídy
Novinky ze Scbuyler
Navštivte níi a my ae vymaží
me co nejlépe uspokojit! vát
Janečkova lékárna t39
Poctivý Človík nabývá poučení
1 vlastních chyb pokrytec pova
Žujo každou tvoji hloupout za vzor
dokonalosti
Zaměstnání poctivé človŽkuka
rakteru neubéře v£ak sobectví
závist msta mravní poklealost
působí jako nezhojitelná prativina
Jsme hlavním střediskem pro
nejleptl a nejchutnéjíí zmrzlinu
(ícc gream) a punč v jakémkoliv
množství Připravování sody
specialista pod dozorem Mr II
1) Larsona Janečkova lékárna
Ifjg
i á m m a ů a a t
"tioa kamen do uejna hus a
trefená so ozve' to sobfi maže
zazpívali jedna zdejéí bez zubá
potvorka která mne nemá tuze
ráda— Pisatel tčehto řádko při
veškeré své práci a starostech čte
dobré knihy a měsíčníky a to po
vftSinS anglické při tom bádá a
přemýšlí při každé příležitosti
Mnohé zrnko z takového Čteni
a studii přirození zabloudí v tyto
C J Šafařík a paní byli v Oma
ze minulou středu
Nijaký lincolnský prohibičácký
advokát prý cde pracuje aby naii
hostinští nedostali povolení ku
prodeji lihových nápojo Nspí
lem o tom níco pozdéji prozatím
vlak máme nadčji že ta hloupost
nikoho oepoblázní
Novinky z Bruno Neb
Účinky zemttřesení v Sao Fran
císku bylo možno i u nás pozoro
vati ' Pao V Koza jednoho dn
večer pumpoval vodu ze studní
a driinéno dne voda byla rasy
pani A ponévadž stalo se to ne
ttčití v Sao Francisku dává pan
Koza vinu této okolnosti Pan
Koza ale oemcikal a objednal si
a a a é § m M a
studoate který Uined započal
[ prací
ZVLÁŠTNÍ $ VÍLET
1)0
fýc&odi
DakolF
v ůUrf 2 kvétna '00
za poloviční cenu
Máme veliký výbír krásných
a lacinycb pozemko od 40 až do
3000 a kra od $d akr nahoru Na
Jahody už jsou u nls též v trhu jť4y' P'4
ovsem ne zdejší ale sem dovezené KuIa80vA tfltoe tu W
dejgí
Fr J Vrba byl na návltčvě u
vé matky v Dodge
Anton švátora obdržel před ně
kolika dny novou parní mlátičku
Odpsručujeme oznamovatele P
Z přízni čtenářem Pokrok 7Á
padu jest odebírán nejleptl třídou
naSeho českého lidu a obchodníci do Omahy
occnybí když don ave ozoamky ve čtvrtek navštívil nai pan
vloží loho Nalezioek z Malmo lak
J" a m é m tm a i I a a a
u 1 Miarik koupu ODcnodoi ngura úkazu e dan se mu zoa-
budovu kde se dosud nalézal ob rnenitě
V minulých zprávách mílo dalií podrobnosti poptejto ae aneb
býti místo paní Jelena paní Zelená I si o ní dopifite pod adresou
Pan Kulas pantáta p Johna I JJittncr & Ploužek
pozemkoví jednatelé
40x2 Schuylcr Neb
1 -
usu l-av a -m m
Manželka pana Johna Kozy lir A Jfl WlLIIGk
pozdravná se isk aaiece ze jiz
móže přecházet! Nebude to
dlouho trvati a Koza přiví ze si ji
z Praby doma
Nil bučer koupil minulý týden
30 mladých telátek která zasílal
tenký lékař
chod módním zbožím Pan
Šaíařík podnikne různé opravy
První podlahu bude mfti pro lé
Š Ů á mm
urnu vrcnni pro teition a ve
sklepí bude místo uložit! zásobu
zboží potřebného
k b at a a a m u m
li A uaricek Dyi v neděli v
Línwood řídili zkoulku tamních
ochotníka kteří se připravují po-
řádati divadlo již přlfití sobotu
Ve středu tam pojede opít
Pisatel byl v nedíli v Línwood
za svým obchodem Též při pří
ležitosti se dostal až na iarmu p
Jos llurdly Více o tom pozdíji
Novinky z Abte Neb
sloupce NČkterým se to líbí zde 1CU Duau v rorograiova-
nde o lam lm Jv řařn rl arunc i pomeum pooaeu v me-
MvťAtpn KAft t lim ndrtii1ař I BlCl
nemusí o tom více píemýlleti
Mám pouze jednu nejvíce dví
nouiay v yanu na lyio zprávy Mashek liros obdrželi níkolik
vzdor tomu najdete zde vždy Uec7Dičních kar polního nářadí a
siusny poect novinek nikou zko-With likož I tich nunifrh
molených překladů Jestli nikdo klmeo na vni 11:1-1 Um
a- - 1 y 1 " s
jmy UBiu vIC0 vynoHu zé iy dnem 0řckáva í lettí níkol k dal-
tm t a a
rydeo za to nemonu a také ae o
to nestarám Sídlo se v pytli ne
utají a nízký karakter není acho
pen vznečeníjií mySlénky a záli
by nachází v tom když může ní
koho strhnout! do bahna v nimž
sám se topí
9 r w mrm a m m m
1 1 rvaspar a irank tiraza z
Prague byli zde minulý týden
Jos Gruntorád byl min týden
u příbuzných v Dutler Co
Pisatel se nalézal v jižní části
Nebrasky počátkem týdne minu
lého jsa v llebroo se svým Iva
krem Ant Gruntorádem ZkuŠe
nosti a dojmy z cesty podány bu
dou pozdéji
Stroje na sekání trávy ve dvo
rech se už pouStíil v činnost
Jaro je opozdíno ale je tu přece
Pan Koza byl v sobotu v Omaze
Ze Scbuyler byla odeslána kára
potravin pro trpící v Kalifornii a
se sbírkou se stále pokračuje Že
bude snad co nejdříve ještí jeden
náklad odeslán
M J Ploužek vykonal cestu do
Noríolk za obchodní záležitostí
Místský kropic už zase vytáhl
z kolny kropící aparát Bylo toho
velice zapotřebí v poslední dobí
Nový mayor utaooviI J E
neianarta za radního ni
místo jelikož jsa zvolen mayorem
poděkoval se t úřadu radního
Ostatní radní vlak jeho vyvolené
ho atschválili
Jos Křikač zde minulý týden
na krátko zarazil Clarksoo
Nlkolik rodin českých se odtud
odtahovalo do Colorado pistova
ti cukrovku Meii tími byl James
Hovorka rodinou
Okresní Ikoldosorce místský m
připravují program ni učitelský
ajcij ni ta kvítoa ide ve Schuy
Ur Drao Fordyce a VttUao
univsrsiiy ide bude předoáSct
Distriktní loud v okresu Uuttler
započne zasedat! již 8 kvítoa
Následující krajané jsou vylosovi
ni za porotce: V lilatoý Fr
vavra r uruno jonn noDza z
Abie Jiří Spatz a Fr Šunka
Tentokráte jest celkem jedenácti
krajany zastoupena natě národ
nost v distriktním soudu
Fan Anton Gruntorád' koupil
v těchto dnech krásněno mladino
hřebce a osla
Minulý pátek dlel zde návEtívou
pao Gruntorád ze Scbuyler Jaks
oámi tdílil hodlá ae zde usadili
liude nim vfiem vítán ntboť
takové muže zde potřebujeme
V práví minulých dnech byli
jsme mile potíSeni návEtívou pp
J Donáta a J Houbala hostin
ských ze sousedního místa Abie
Přijeli se pouze na nás podívat
Pan Joe Semín má na prodej
půl sekce pozemka 3 míle od
liruno Pozemek ten jest velice
píkný Pan Semín prodává jej
lích náklado jsou nucen! prodá- pouze z té příčiny že míní se ode
vati zboží temfcř za cenu kupní brat do staré vlasti
Než koupíte jinde přepte te se
dříve na cenu v jich obchodí
aneb když jdete do mlýna zajdi'
te se přesvídčit jak můžete kou
pili lacino u Mashek Uros Abie
Neb sítí
Před krátkým časem dlel zde
návttívou pan Frank Mashek
m Š ě f M '
který nyní zaměstnán jest na
North Western dráze mezi
Oraahou a Boonsteel S D Pan
Mashek vyjádřil se o tamníjších
pozemkách velice pochvalní
zvláští prý píkné jsou v pásmu
podél řeky Niobrary
Zábava pořádaná p J Donátem
vydařila se výteční Hosté zvláStí
si pochutnávali na jeho známe
nityen vínech kteryen má pan
Dooát velkou zásobu a prodává
je nyní o mnoho levníji než kdy
koliv dříve
Pan Jan Kirchner zamýílí
otevřít! hostinec v Rescue dne 6
kvítna Přejeme mu mnoho zdaru
íítavca skoini Dudovy lest v
plném proudu Konstrukce tvídČÍ
že to bude níco krásného
V tícbto dnech obdržel jsem
dopis od svého brstrance z Věse-
kw 1 e N D v nímž líčí
v0'e tamní jll pozemky Píle o nich
1 w mí rr 1
velice pochvalní Jest pozemko
vým jednatelem pro N Dakotu
jakož i pro Kanadu
Pao C Salák dlel nivltívou u
svých známých v Merrick Co
jak nimi sdělil tamoejtl po
zemky te mu velice zamlouvají
Pao J Školník diet tdf nivltí
vou a pří tl příležitosti loeastnil
se Uaeínl sibavy pořádané p
Dooitem Pan školník je veselou
Pan Joe Ouřada te hodlá po
dívat! letos do Kanarly
Dnet dostali jsme krásnou
vláhu což jest pro ísrmáře pravé
zlato Z té příčiny nemusí jezditi
kopati ho až do Colorada
Nái bramborový mayor odvezl do
David City 350 bulla bramborů
které siy přímo do San Franciska
pro ubohé zneSťastnílé obyvatel
stvo V li
Potor F Svobodil
&
MASHEK BROS
ABIE NlíU
drJÍ na skladí velký výbír
rakvi dnbovyen i
Pohřební vůz pohotoví
pro celé okolí
Hlaste se u P F Svobody na
íarmí u Mashek Bros v Abie
a t
aoeu leieioouite na r 1 uona v
Abie Neb 403
Dr F H Kučora
tcslf lítíf 1 rnltlic
iinýcl)
kopou a neopomenul nám zapiti
jak je trudoo na tom svití lít
kdyl nemá človík potlleoí mít
J Houlkt Isavoiínl
ve Verdigre Neb
Jctt holov posloužit! krajanům
kaldl dobí a do okolí jede na
V ASHTON NI5B
Úřadovna v Ashton lékární
Na požádání poslouží tvídomití
včem krajanům z blízka i z dáli
ZvláStí krajsné v okolí Farwcll
mohou se na ntlio 1 úplnou důví
rou obrátit! 11 mi
Píidílaná vína
Dlo Inřebních prozkoumání dokázáno
Žo vlmi mnoho fibyřejníeh vln Jit
fmdlláiio Jiou to sv sirolená yín od
iiraréJiok noroeeoání lakové pmlM
ky koupí vyruMtol oliyffclnilio liolkílio
yfiu r pár rctiift iiid —Za to vsk Kř
íovariké Hořké Vlno IMH Jnit j)Mpr
vené pouze s vln medového icclvycn
hylln ve vrchách ('olorda pro mft pilino
flrocb a líních liniortovnýrli
n p Kdluc % iiowmu nou
trnití
II n vo vrchách ('olorda pro mé pf ímo
vyalovll díky %% pomoo Jž Krijvankó
Julio otci poMkyllo Kdyí ul byl taopa
třen a lókM vzdali to umlíii n uzdra
veni nánlodkom stáfí a 2aluducní choro
by J(arloviirká poakytlo mu novou tl
votnl alli a opít JJ pozdravilo— Zdra
vi faluduk leat záaobárnou zdraví pro
culé Uh) Hlaboat bolení hlnry zárra
lé iionravldulné tlufunf irdce rácpit
Udki alollce a rozčlení Jaou dfikazy
U zažívací dutrojí Ja v nepořádku a
táhnete II Ihned po Karlovarkcin
vom llof kíím vlnft to Ván úplné pozilrn
ví Hodna o 10 rnonfifch láhvích za :JGO
Hpeclallty mojí výroby Jaoui
1 Karlovarakt! jediný lék pro za?(
vocí il trojí
2 Vlno Medové zv II ch o Toolo
nellenAl lík vtv pllcní krevní a žeuaké
oumoco
II 1'nrnmel Jediný Jlxtý Hk ku vylo
ťenízáduchy (Aathma) a kataru
Vzorek kteréhokoliv zdarma když
přiložilo 10c ku kryli poštovného Na
prodej v lékárnách a pilino zaidlá
A V KOUIIA
9ÍHI021 Urlmnr Hl Denver ( elo
Oznámoní úmrtí a díkůvzdání !
lílubokýiu 5!nlciii aklfřcni i1'nJcmo vKcm avým pfUtclAm a zná
mým Ze nÚ milovaný ayn a bratr
Anton IrMiMÍk
odebral m na vMnoat v aobolu dne 7 dubna VM a v wndCll dne 9
dubna odpolcdno pohFben byl za hojnltio iji"8trtintvl přálel a známých
sa katolický hřbitov — Ní milený ayn ti bratr narodil ae v kraji
brnCflakén na Moravé v roku imi
Jeat tolicí poríntioatl riaSf vzdálí vřelí dky vKem milým přáleldui
a zníímým ktem anužilt znifniltl iiíSS zármutek a v trudné ňohé této
jakkoliv vypomohli a veliký bol nití znifrnlti ae anažill vbittril díky
iijiíc platí p 'l ouiúAl Dudovi za proucNc-ní alov útčehy jak v dotnC ni út
ku tak 1 na lifbítoví Htelnč vřelé díky naKe nechť přijmou družičky
a mládenci jokoZ l vKlcliui dárcové bráancli vfneu & kvřtln Téí
Jame zavázáni ardcfnýml díky p Ur Havlíkovi za přátelaká alužby
prokázané naácmu dranému zcanulému a vKcm tttn kteříž jej v dlouhé
nemoci jeho navfctévovali Konclné nechť přijmou vřelé díky nuKo
vílcliiil liž o pohřbu drahého xcanulého naSeho v tak hojném iwCm
sňaulriifi a tfícHiié pozůntatky Jeho k polednímu odiMřiřifcu doprovo
dili )!uďtcZ ujlítřnl vSiclinl U přátelakych aluXcb Vaílcli budeino
vždy vděčné vzjjomíntitl cStČ Jednou vřelé díky vScml
1 " FRANK A MARIE MENŠÍ %
truchlíc! rodllt
Frank Karel a Václav bratři
Ltnka Mariin Anna a Jarfora sestry
lyinwood Neb 16 dubna 1906 z
fHHHHHHHHHHHMMHHHHHWHMHI
Bittxior cSc IPlo-uižekL
SCHUYLCR Ulití
obatarávftjí spolehliví a poctiví
assías iíLT lili
II
Mají
na
proděl pozemky v Nebraaoo Kanimu
uaiuuome novenu i jna uakoio
Solidní čestný Český podnik
0'0'0'000K0OOOOM
íd ata
33tí
SĚwm
(lnu jeHt vJfOUMlfOU
trvanlívoaU při velké rychloatl atroje jako odntřcdlvky
metany adní jln atroj jehoZ řarmer jKnižlvá není
podroben třKÍ zkouKce Ja hnán dvakráta kaídý den
v zlmS v létC muaí nejen vykonali práci dobrou bio býti
proajtť-íným muitl bytí trvanlivém
UC odstředivky
smetany
hotoveny jaou pro dlouhou alu2bu Bolldní nízký rám
drJI v oh3 nplno veíkeré operující £áatl chráng Jo před
Spinou a itcbegpcčítu ťiraiu Cáatí tich jcat málo jedno
dtichích 4 auadno přfatupných Kuličková ložinka při
velkém atupiil rychluti ve apojení aeaaiuoílunýin mazá
nim zmirňuji třeni lakoz i zajUťujiHuaunejti prací Ta
_ jm i — i m ' á 1 I i i A v
kovéto icčlivé
U S lé
a dokonale lutrou jcat to co uinoZilule
otiHttlt! vo zkouíco
neí kaídí jlnjř acparator Není vám třeba kujKvftti kaídý rok neb
dva nov A pamatujte i U H-ttřlá iiejčUtil umetánu vždycky
Vyzkoumejte U M aami a vizte dobré jeho utránky
A J SVATOUA Scltuyler Neb
CnSKX-íEMOCNICEvCreteNet
Jll ttokoiiMt tarUani tvrnli aouuu uU t
V apiinnťh aUtr l -ij!maji mi naiuiM-til
líMt vlnml jrtí!tlníii natumcmlj aU
iml a t viu uoIiiuÍJ1iiii irj „o
it liitjmpl kil li#lri)1 X ttaurhy
itutilw) a ifnl hih) Ui„ hutkl m lu
vtm all NaMim-ht jwiu ii4iř)áMlřkfiul
jieih(atellM a ilKUua (in nl
tUlM'1 ("irn-lM vlnu) ííul taaiara
lat t i4irlim a ! iu BlBUa
llretivt mim
Ium 1 mm ltllíli
w íjll lak a íi Mt4 Ulil
! Míal I a t vt i't )l
i mam ii ma aru i ian smh
m k
ti
l