Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1906, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MAXIM GOFKIJl
POVÍDKA
Jen nejásat chápal jejich sůl
viděl však před sebou veselé oči
cítil bodrého ducha a věděl že ve
výmluvném rytmistru má ruku
která v píípadě potřely dovede ho
podporovat!
Skuteční také za měsíc nebo
dva néjaké galcjof práce zákazník
díky přímému dozoru se itrany
rytmistrovy míl "již hmotnou
možnoat znovu vytinouti te o stu
pének výše toho místi na nÉi
klesl při blahovolné pomoci téhož
rytmistra
"Nu milý příteli" říkal Ku
valda kriticky prohlížeje li restau
rovanéh") zákazníka "kalhoty a
kabát máme'' Jaou to víci veliké
důležitosti — víř mé zku&cnoiti
Pokud míl jsem aluBné kalhoty
Žil scm v městě v úloze pořádné
ho Člověka ale aby to čert vzal
Jakmile se mne (lezly klesl jsem
v mÍDČní lidí a sám byl jsem nucen
zalézt! aem z místa Lidé můj
milý hlupáku soudí o všech vfi
cech dle jejich formy a podstata
vřcí jest jim nepřístupnou pro
hloupost která jest lidem vroze
nou Zaznamenej si to na nose
zaplať mné aipofl polovici svého
dluhu odejdi s pokojem a postsrej
se o výdělek
"Mnoho-li jsem vám dlužen
Aristido FomiČi?" tázal se zma
teně zákazník
"Rubl a sedmdesát kopejek
Nní dej mně rubl nebo sedmdesát
kopejek ostatní ti počkám tak
dlouho pokud něco neukradneš
nebo nevyděláš více nežli nyní
mášl"
"Co nejpokorněji děkuji za
ochotu!" praví dojatý zákazník
"Jaký jste takový dobrák
BkutťčnčI Eh nadarmo vás Život
zhroutil jakým asi orlem byl jste
na svém místě?"
Hytmistr nemůže Žíti bez vý
mluvných řečí
"Co znamená na svém místě?"
Nikdo nezná svého pravého místa
v Životě a každý z nás leze do
cizího chomoutu Kupec Juda Fe
tunnikov má své místo mezi ga
lejními trestníky chodí však za
bílého dne po ulicích a chce do
konce stavětí jakousi továrnu
Nál učitel měl by místo vedle
hezké ženy a uprostřed půl tuctu
dětí on v&ak povaluje se v krčmě
u Vavilova A také tyl Jdeš hle
dat! místo sluhy nebo vrátního
vidím vlak že tvé místo bylo na
vojně neboť nejsi hloupý sneseš
mnoho a rozumíš kázni Vidíš
jak to chodi? Námi život míchá
jako kartami a pouze náhodou —
a to ne na dlouho — dostáváme
se na své místo!"
Někdy takové řečí na rozlouče
nou byly předmluvou k pokračo
vání v známosti která znovu za
činala důkladnou opici a znovu
končila tím Že zákazník všechno
mu pak oplatil tak propili oba
rase všechno
Takové opakování předcházejí
čího nekazilo nikterak dobré
styky mezi stranami Kytmistrcm
připomenutý učitel byl právě
jedním i těch zákazníků kteří
napravovali se jen proto aby
ihned zase znovu se pokalili
Svým intelltktem byl to člověk ze
všech ostatních rytmistru nejbližšl
možná že právě i té příčiny
dostav ao jednou do noclehárny
nemohl se a ní více vyprostili
Touze s ním satuotaým mohl
ArUtid KuvalJa hlosefavať jia
přesvědče) ! bude mu poroiu
mřuo Válil si toho a k-ljl vipa
rnatovavll se učitel chystat se
Opuititl noclehárnu vydělav il
něco peněl a hodlaje v roěttt n
jiti i! nějaký koutek Arictid Ku
tald Uk smutně ha dopravil! a
ltoac tak mnoho melancholie
7TIMOTÍ Ulil?
kých tírá J že oba ihned dali se do
pití a zase všechno propili liez
pochyby Kuvalda zúmyslně všech
no zařídil tak že učitel při nej
lepší vůlí nemehl so dostat! z j ho
noclehárny Mohl li Aristid Ku
valda Šlechtic se vzdělánlmjthož
zbytky chvílemi probleskly v jho
řečech obeznámený vrtkavostl
osudu mysleti mohl li se obejiti
bez člověka sobě podobného?
Dovedeme sebe litovat!
Tento učitel pfedoá&c! kdysi na
učitelském ústavě jiitdho povol
žského města avšak následkem
jisté historie byl z ústavu odstra
něn 1'otorn byl uČctnlkeji v kože
lužské továrně a také byl donucen
vystoupili Uyl knihovníkem v
jakési soukromé knihovní zkusil
ještě několikeré zaměstnání a
konečně složiv zkoušku na sou
kroměbo důvěrníka v soudních zá
ležitostech začal pít! a dostal se
k rytmiotrovi Uyl vysoký přihrb
lý s dlouhým a ostrým nosem a
úplně lysou hlavou Na jeho
kostnsté a Žluté tváři i klínovitou
mslou bradou leskly so dvě veliké
neklidné a smutné oči hluboce
zapadlé do důlků a koutky jeho
úst byly smutně spuštěny dolů
Prostředky k Živobytí čilí lépe
řečeno k opilství opatřoval si t bí -ráním
zpráv pro místní časopisy
Stávalo se žc za týden vydělal
patnáct rublů Tu odevzdal je ryt
mistrovi a pravil:
J "Anol Vracím so do lůna kul
tury Ještě týden práce — a již
budu slušně ošacen a pak addío
mio carol"
"Výborně! Souhlasím z celé
duŠas tvým rozhodnutím Filipe a
nedám ti ani jedí aé sklenky za
celý tento týden' dával rtu přísně
výstrahu rytmistr
"Dudu ti za to vděčnými
Nedáš mně ani jediné kapky?"
Hytmistr slyšel v jeho olovech
cobi jako nesmělou prosbu za
shovívavost a proto pravil ještě
přísněji i
"Nedám ti ani kdybys řval! '
"Nu hotovo" vzdychal učitel
a odcházel sbírat! zprávy A za
den nejvýš za dva dni zničený
unavený a Žíznivý díval se již na
rytmistra odkudsi z kouta smutný
ma a prosebnýma očima a s chvě'
ním očekával až obměkčí se srdce
soudruhovo Hytmistr tvářil ce
přímě a přednášel vražednou
iroaií prosycené řeči o potupnosti
slabé povahy a dobytčí rozkoši
opilství a na všechna jiná vhodná
themata Třeba spravedlivě uznati
že zcela upřímně dal se unésti
svou úlohou mentora a moralisty
Avšak návštěvníci noclehárny
naladění skepticky stopujíce ryt
mntra a poslouchajíce jeho kára
jící řeči tíkali jeden druhému
ukizujfce okem v jelu stranu:
"Chemik! Dovedete obratně
vyprostitil Vždyť jsem tě
napomíná ale tys mne nepo
slouchal proto nyní trpí
"Jeho blahorodl jest dokonalý
vojlo: jde ku pře Ju ale při tom
hned hledá cestu xpřtl"
A učitel sledoval svého přítele
zase odkudsi z tmavého kouta
pevně zabeřiv se do jeho špinavé
ho pláště celý se třesa olizuje
suché rty nevyjádritelnými slovy
s hluboce tragickým pohledem
dívá se mu do tváře
"Nemftitš?" táial seiamrařenš
rytmistr
Učitel mlčky na souhlas kýval
hlavou a potom smutaě skláněl ji
tu pria Ihsa se celým svým
dlouhým a hubeným tilem
"Vydrl to jrltě dei— molni
ta in ví pamatuješ!" domlouval mu
Kuvalda
llíiirl vidychal a kýval st
I orně bciuadejni hlavou lvy t j
mistr viděl že hubené tělo sou
druhovo stále se chvěji od jedu
Žízně a tu vytahoval z kapsy pe
níze "Ve většině případů jett marný
boj i osudem'' pravil pfí tom
jako by chiřl sama sebe před
kýmsi omlouvali
A vydržel'! učitel celý týden
mezi ním a rytmistrem odehrával
se dojemtiý týtup loučcuí přátel
a jeho íiualť dálo se obyčejně v
krčmě Vavilova
Učitel neprobíjel všechny své
pcuíi a pjfl polovici jich ví
coval dědím illiynl ulice Chu
ďasové ri cjl vidy dětí hojnost a
také na léio ulicí v jejím prachu
a jamách po celé dny od rána do
večera hluCně proháněly se hro
mady otrhaných špinavých a na
pob hlalových dělí
Dčti — j iou živými květy země
ale na hlavní obci podobaly so
květům uvadlým iJczpochyby
proto že rotily na půdě která
byla chudou na idra6 Šťávy
Učitel ča4o shromaMoval je
kolem sebe a nakoupiv hou&ek
vajec jablek a ořechů Šel a nín-i
do pole k řece Tam uvelebily se
na zemi a nejdříve dychtivě snědly
všechno co nabízel jim učitel a
pak začaly ni hráti oaplflojíce
vzduch na celou verstu kolem sebe
bezstarostným hlukem a smíchem
Hubená a dlouhá postava opilcova
jaks! se skrčila uproitřeJ těchto
maličkých lidí" ktcřl chovali ze
k němu i velikou důvěrností jako
k Člověku stejně s nimi starému
Dětí nazývaly ho dokonce jen
Filipem nepřikládajíce k jeho
jménu názvu strýc nebo rtrýček
Točíce se kolem něho jako úhoři
strkaly ho skákaly mu na záda
třepaly ho po lysině a chytaly ho
za nos Všechno to patrní se mu
líbilo ntbcť neprotestoval nikdy
proti takovým volnostem On
vůbec s nim! málo hovořil a ho
votil-li činil tak nejvýš opatrně
nesměle jako by rte bál že jeho
olova mohou je poskvrnit! nebo
vůbec jim uškodit! Ztrávil sním!
v úloze hračky a kamaráda několik
hodin za sebou prohlížeje si oži
vené jejich tvářičky svýma teskně
smutnýma očima načež záJumčivě
a pomalu oJthácel od nich do
krčmy Vavilova a tam rychle a
mlčky zpil se do němoty
Skoro každodenně vraceje te
ze zpravodajství učitel přinášel
s sebou noviny načež shromáždili
se kolena něho všichni ztraceni
lidé Tito tpítlívEt hc spěchali k
němu z růiných konců dvora
opilí nebo trpící kocovinou roz
manitě rozrouchatií ale ttejně
ubozí a Špiaavl
Jako sud valil se tlustý Alexej
Maximovič Simcov bývalý lesník
samosprávného úřadu nyní pro
davač birck inkoustu leštidla na
boty a vybrakovaných citronů
liyl to stařec šedesátiletý v hru
bém plátěném kabátě a Širokém
klobouku jenž zakrýval avým
sešlým okrajem jeho vypasenou
červenou tvář 8 bílou hustou
bradou z níž vesele dívaly se na
svít boží maličký temně Červený
noj oduló rty též? barvy a upla
kaná cynická oěka Jmenovali hc
Ku barem a název tec dobře ozna
čoval jeho okrouhlou postavu a
řeč podobající se bzučení
OJkudbi z kouta vylezl Koaěv
zamračený mlčenlívý a černý
opilec a bývalý žalářní dozorce
Luk a Antonovič Martjatiov člověk
jenž živil su hrou "na řemínek'1
"v tli lístky" "na baakovku a
) nýiri podobnými uměolui! která
byla roviél tak otroviipn4 jako
u polieía ueeblibeui Tělce spou'
UM své tčlké najednou ukrutně
inlácmé tilu na trávu vedle
učitele blýkkal černýma očima
natahuj ruku k láhvi látal se
chtapUvým i Usům
"Mohuť
ti'Kxlttl
BLUE KIBBON
Občerstvující to pivo!Obzvláští žádoucí
během parných a trapných letních měsíců
"JJluu Kihbon'' (odporučeno lékaři) vás
vzpruŽÍ Ježto posiluje a osvěžuje bude
bedna v domácnosti vaší dobrým uložením
peněz Objcdnejto si ji Ittb
♦STORZ I1REWING CO
-OMAHA
tlili
tewra
g w
lSíiHíiivf( jAvítvnv v Olini:?
aTEXjEFOlřT HO
nw nim m mm i řwi
SOU QOr
A E hloh ' &
CVcIkGobchodnícI a ImportéřiO
iíIujk I frniji I Klmht HrM Frlck 'ItIm Iz
'M biiíž—Sr- 1001 Fariuh' ulM Oinaliu
1 1M 1 1 f 1 1 1 1 Itltlt (illtltlt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f i
NcjstarŠÍ a nejlepší místo pro schůzku jest
- - - mm — m iiiuimiifii i ttni
ED MAUREM =
v filrn ÍSMMI Vnrnum til
l'rttv(llrripirt(vriílilvftnafeni VtUú 1 W'MmV(úo pivo- C
tnru v í'1nl v OoeliArh Hohrnu Munloh Jtiiviirlu pivo l'lvo Anheuser- {
JJiiMch a svčtoznAřnó Vm%i 7llíiilo xmAAm roputin! C
Kavárnu ir dámy uMA se m druhé podlaze 4"tf )i
i 4i i ! i i 1 1 1 mvr i m mi % mi i mif
Lumír Rye
ťrará řlsli saiiiMilliiá 10 rokA stará
A ttlt{ hvnviv !! Kil
IIaiiv v crturlkii tiťh v láhvích flftíi
ii [ i i
KVff
- '
k t
lil
1 i
li li!
m
mm
mm li kft II II W W l
'JI lil iVV é in
řPVfYA veškeré oopravnt vyiony az k varn
iSlllil}} Plavme sami
7Í1KDM A zaSlem0 a objednávkou 5 gal
# 1 I II ti Plil U l-A lvK1l„ KtU KbrA
h%rKi icncM Ai 1 nu flnhřhn vfn(vvm niva a llhu
a tULn unbbvn — — r _ "
Ili
SrliiiiiiliT k Klein
Jediní Ivtil obchodníci lihovinami ve 8p Ht
1232Sol3lli St Omaha Nob
I 1 1
SM -m
eiiuvou mm
i ji
I JI ilil llll fl
I
S koupí farmy nelze otiUetl
UKÁZKA l NAŠUHO SKZNAMUi
l nruitt o 10 akriuh i okrťitu 1'olk v MUxourl xa 100
Kuním tť l'M ihdirá krnllniS 9 lado od okrednlhu nldlu vilml krKm
ního to inňnU M'M 4 krf) dobuMio vidfUního matiuku a řumou tdu
tikou ontii l Z inřt vi'i!o koloin lil dohiA KriiJI Junt inl-ofl vlnit
KMi'limnl Nsidntná tožtovnl dopravu IViké nkuil Kuním ottutmAiu J
a dvouitrnn ilvím plotum Htri ntnvby tlydll lví tnli lrli UI n 'J
h ihi iitlimdň % 4 konfi a kurník Htudim 1 pumpou a Uloi vodou u domu
KÍdum tllivilH aWa4 e nVo inladiMi ovoenyeU itromě a drotnuMi ovoro
'Karin ' J' pronlla Jednu Ui-Unu nnniy u iiimh iw im
liniové livtok U't ity roarna iiuihko -wrjr }w m
Vili anoťu kdykoli pUUtl VíUodná koupe
rarmí t rtwtcli iMú 15 do 210 atrl t ccnS JICOO ai $12000
Čoska Ústřodní Posomková Kancelář
Jan JiiiitiMOS W iJiVStroct ťlilrnsu III