Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ti
p
Založen 187Jlloii)lk XX
O KS O K
-lloťríli XXJMAHA NKHll VE ST
Apadu
OMAHA NEIIH VE STÍtEDU I)NE 2 KVĚTNA ÍHOG
0Í8LO 40
w w w w w w w w w w w w w w
trh
5N
Z AMERiKY
Zasedáni 39 kongresu
Neštěstím postihnuté SanFraa
cSico vzbudilo zájem celého svítí
Vysloveni soustrasti s nešťastný
mi zaslsl mezi jinými tíž senát v
Braiílí které dne 31 dubna přeď
Čítal v senátu Perklns z Kalífor
nle Dála děkoval za pomoc od
vlády ode všech dobrých lidi v
celém Somtátí jakož i Železnicím!
které nevšední ochotou vychá
zely vidy vstříc a zdarma dopra
vovaly vtlkcré zásilky pro ne
tťsstné Předsedovi senátu bylo
uloženo aby vyslovil za vše to
srdečné díky— V poslanecké sni
movně bylo přjlato povoleni dru
hčho millionu dollarů pro obyva
telstvo postižených měst v Káli
íornii Mimo )ioé byla téi Čtena
presidentova zpráva v níž odpo
ručuje další povoleni podpory pro
Kalifornii — V neděli dne aa
dubna vyslechla poilsnecká aně
movna pochvalné leči o zemřelých
Členech G A Csstoru a G A
Pettrsonovi z Pennsylvanie — V
pondělí bylo přijato senátem usne
seni jimi zvýluje ss povolený
obnos pro nešťastné v Kalifornii
na Ji 300 000 Senátor LaFollete
toho dna dokončil svou řeč která
trvala tlí dny a byla jednou % ne]
deliích za posledních n&kolik let
Vleobccně se uznává Že ona řeč
která jednala o železničních aaz
bách byla jednou z nejpromytle
nějfcích a dobře podaných- Dále
přijat byl návrh na zřízeni zub
ního lékařenf při vojsku a povole
ny potřebné peníze na postavení
ezo pře" řeku luck Island v III
—Taktéž v poslanecké sněmovně
vyřízeno zvylfoi podpory pro
Kalifornii o pal milionu dollaru
—Následujícího dne v úterý celý
čas byl věnován rokováni o indi
ánských záležitostech ale nedošlo
k žádnému konečnému usnesení
Dolní sněmovna toho dne nezase
dala — Taktéž dno následujícího
peníz pro záležitosti indiánské
Tillman žádal aby senát určil už
konečně den k odhlasováni záko
na o železničních sazbách ale ne
docílil toho Přihlásilo ae ještě
několik členfi kteří mají v úmyslu
k věci té mluvili— V poslanecké
sněmovně počalo se rokovati o
povoleni na zemědělský odbor
Farmářům bylo učiněno několik
poklon od senátoru Candlera
Dawsona Grosvenor užívaje této
příležitosti přimlouval ae za po
voleni podpory obchodnímu loď
stvu Toho dne došla zpráva od
presidenta v níž tento přimlouvá
se za povoleni laooooo pro lodě
nici na Mare Islandu u Srn
Francisca která odkázána byla
yýbpru Ve čtvrtek jednalo ae v
senátě opětně o železničních aaz
bách a senátor Spooner promluvil
o téže věci řeč trvající celé tři
hodiny Povoleni $300000 pro
loděnici v Mare Islandu bylo při
jato —V siltupitelstvu Jednalo se
o povoleni jeoíi na semědélský
výbor ltylo proaituvcno mnoho
lečí ale k těti nemluvil nikdo
KsIJý mluvil o ničem jiném
Itkle lálelitoit seroědělikéha vý
boru nepoiloupila ani o piď —
V pátek spluaruowněa byl výbo
ttm pio volby Sioilor Foraker
aby předlolil a o {poručením seí
movny Tillmsnův návrh který
zskszuje pojifiťovoám a jiným
různým společnostem přispívat!
na volby ať už presidentovy
nebo kongresníků Společnosti
které přece tuto zápověd1 přestou
pí podléhaji pokutě $5000 za
měitnaoec společnosti který tak
učiní zaplatí pokuty $1000 Na
osoby které podpory tyto přilj
msjí bohužel zákon se nevzta
huje Senátor Spooner domluvi
svou řeč o železničních sazbách
což přimělo jiné k mluvení o tom
Že mělo by se už konečně o před
loze té hlasovali Senátor Tíll
man po té prohlásil Že denně na
to bude naléhat! aby o předloze
se hlasovalo— V poslanecké sně
movně mluvilo se o clu Posla
nec Williams promluvil k věci
řeč kterou vtak dosud nedokon
čil Bylo přijato 350 povolení
výslužoého a odhlasováno puvo
lení £170000 na spěch potřeb
oých pro zncšťastnělé v San
Fraocfscu
Česká Zasílatelská Společnost
UpozorDuieme Čtenáře naše na
oznámku společnosti United
States Mail Order House na jiném
místě nafiebo listu v níž vybízí
známá tato společnost krajany
sby psali si o právě vydaný ná
dberný cenník který zasílá tato
Česká společnost každému zdarma
a vyplaceni1 O cenníku tom již
dříve jsme se zmínili jako
publikace velíce zajímavé která
zaslouží si náležité pozornosti
Hromadná deportace
Přes tisíc přistěhovalců bylo
dne 27 dubna deportováno a
New Yorku zpět do Evropy ponř
vadž úřady přišly na to že jsou
to dělníci importovaní na' kon
traktni práci což jest přísně
zakázáno Jest to jedna z nej
větších deportací jaká kdy byla
provedena Jsou to většinou lidé
z Kecka Černé Hory Bulharska
a Srbska a sem bylí vylákáni
slibem že budou zde pracovat! za
$2 so denně Zdá se že v tom
měli prsty majitelé dolů v Pen
sylváni! kteří jimi mínili Dahra
diti stávkáře
Smutný konec kraJanSv
Když se ve Čtvrtek 19 dubna
večer ubíral krajan Jos Kratochvil
s několika kamarády k jezeru ua
ryby nepomyslil si zajisté jak
hrozné neštěstí jej této noci oče
kává že se domů vfcekrite živ
nenavrátí Kratochvil byl velkým
milovníkem rybaření častokráte
si zslel v noci k michiganskému
jezeru aby se a tímto sportem
pobavil Ve čtvrtek v noci smluvil
ae a několika kamarády a krátce
před půlnocí se celá družina vyda
li na výpravní cestu rvaví se
bllilj k ránu usnul Kratochvil
ra teraso neb byl bděním značně
vysílen a spal tvrdě když se ale
probudil shledal k nemalému pře
kvapení že se nalézá v náruči
ledových vln Nešťastník se snalil
mermomocí uchránili volal o
pomoc příkrý led mu nedovolal
něčeho se uchopili sa nedlouho
byl tachvácen mdlobami a neili
t poučte au pomoci uonavtia
plavala nad hladinou po um jeho
mitvo'a sUtt byla po dHUm
namáháni z vedy vytažena a do
Shcldonova pohroboického ústavu
oa Madison ul dopravena kdež
následujícího odpoledne konán byl
ioquest Koronerova porota vy
nesla rozhodnuti že amrt Josefa
Kratochvíla přivozena byla ne
Šťastnou náhodou — utopením —
nikoli sebevraždou J01 Kratochvil
byl narozen v Miroticích u Písku
byl stár 37 roků a v Americe dlel
delší dobu
Čeití umlíci do Ameriky
Denník "World" přinesl jak
ji ji o již sdělili zprávj že se
panu Conriedovi podařilo získat!
na tři zimní období pro Metropo
litan Opera liouse slč Emmu
Destinnovou-Kittlovou dosud čle
na král opery berlínské S ni za
vítá do New Yorku přlfití zimu i
Karel Burián od dvorní opery
drážďanské a basista Vilík Jlefi
od dvorní opery vídeňské takže je
naděje že genius Smetanův vejde
i v brány opery new yorské Pro
"Prodanou'' měli by tedy v New
Yorku ideální představitele Ma
řenky Jeníka a Kecala pro "Da
libora" znamenitou Miladu a ne
překonatelného Dalibora a Bene
še Smetana v letošní zimě obje
vil se třikráte na koncertním podiu
newyorském vždy svým nesmrtcl
ným kvartettem "Z mého Života"
Velké tornádo v Texasu
Mysl lidská dosud se zachvívá
při zprávách o' podrobnostech
katastrofy v San Francisku a již
opět docházej! nové zprávy o
hrozném řádění tornáda jímž
postižen byl celý jeden kraj texas
ký Jedna obec byla úplně zničena
dvě jiné větším dílem pobořeny
zhoubným tornádem které řádilo
v Monegue okresu v Texasu dnt
26 dubaa Obec Ucllevue
zmizela úplně a povrchu zemské
ho obce Stoneburg a Hamilton
byly valně poškozeny Po bouři
vzflal so na mnohých místech
ohefl který dokončil dílo zkázy
Dráty telegrafické i telefonní jsou
přetrhány takže všechny podrob
nosti nejsou dosud známy První
zprávy jež došly z Ucllevue
oznamovaly zkázu jmenovaných
obci a 47 mrtvých " Poraněných
je více než dvě stě Jsou to pouze
první zprávy další prý budou
daleko horší Z ostatních míst
které taktéž nalézaly ss na dráze
tornáda zprávy dosud nedošly
Účinky tornáda byly 'hrozné Lid
prchal do noci každou chvíli
porážen jsa větrem mezitím co
staveni rozpadávala se jedno po
druhém Škoda bude velice značná
dosud nedá se určitě odhadnout!
Nová Česká osada
V těchto dnech dostalo se nám
do rukou několik zajímavých
tiskopisů pojednávajících o nově
založených českých osadách New
Pilsen a Socorro v Novém Mexi
ku Společnost American — Bo
hemian Asociatioo snsží se vše
možně aby tyto nové české
ostdy náležitě cvelebila a pobyt v
nich přistěhovalcům učinila pf(
jemným V provolání které do
tyčná spstečnost vydala praví se
"Položili jsne základy k rysi
České osadě která jest scela jinak
zbudována nel předsšlé osady
My vál neuvedeme do puitio
ptťrijafch ani lsoaiých houštin
kde v prvém případě bylo nutao
stromoví vypěttovati a v druhém
je vymítili což obé bylo obillné
přilil zdlouhavé nl se osadník
'uchytil' Dále slibujr společnost
že ku pohodlí přistěhovalců za
řídí: hotel sanatorium pohodlné
a přístupné všem amíšený ob
chod cihelnu pivovar moderní
mlýn tasžo osada bude v každém
ohledu dokonalou a každému
vyhovující "ttycbom jiné a více
důležitých nutností správně ob
starat! mohli" pravi dále společ
nost v provolání "k tomu potře
bujeme pomoci Vaší zabráním
dílců bezodkladně Každý Váš
dolar bude dvojnásobnou cenou
našich majetků zaručen Co více
uvedením všech našich závodů
v úplnou činnost přineseme Vám
užitek 1 každého dílce aniž byste
sami rukou svých namáhat! muse
li Naše osada jest tím nejbrz
pečnější bankem pro Vás Země
shořet! nemůže a závody budou
plně pojištěuy Hlaste se jedno
tlivci obého pohlaví a ctávu
hlaste se i Vy české spolky a u
ložte sobě Vaše přebytky v našich
dílcích" Adresa dotyčné společ
nosti jest: AMERICAN-UOIIE
MIAN-ASSOCIATION iJocor
ro New Mexiko kdež mohou
krajané kteří o tyto nové osady
se zajímají dovědčti so dalších
podrobností
Krajané v San Francisku
Mnozí naši krajané bydlící v
San Francisku byli neštěstím
postiženi Dovídáme se o nich
teprve nyní ze soukromých dopi
sů zasílaoých různým redakcím
českých listů Jedea 1 nich píše:
"Musím vám sděliti jak jsme tu
hrůzuu přežili Jeden Čech Jan
Procházka zabit — Bratřím
Korbelům shořely domy a továrna
docela p Kaioeroví dům F
Beranovi dům a obchod Aloisů
Kučerovi dům bratřím Laštov
kůra obchod a na majetku utrpíli
škodu zemětřesením Pp Vintra
bratří Laštovkové Kentner úplnŘ
zničeni — Úplně na mizinu při
vedeni isou bratří od řádu Zlatá
Drána ČSPS Baloch NeheŠ F
Beran Alois Kajner Bude jich
více neb jsou rozlezlí po vrchách
a piskách"
Kutelík do Nebrasky
lak již Isme a našimi čtenáři
předešle sdělili budeme míti v
době oejbližŠÍ příležitost opít
poslechnouti krále houslí nevy
rovnatelného Jana Kubelíka Dne
4 května koncertovali bude v
Lincoln Neb a v sobotu dne 5
května v Boydově divadle v O
maze Jak dle čilého zájmu který
na všech stranách se jevisoudíme
budou oba koncerty dostaveníč
kem všech Cechů a přátel
umění UpozorBujeme krajany
naše aby neopomenuli užiti této
příležitosti a súčastnili se toho
nebo onoho koncertu Bude to
neien důkazem úcty k umění ale
zároveO i důkazem přátelství k
velikému našemu krajanu který
svým uměním v krátké době pod
manil si celý svět
Maxim CorKlJ v práci
Maxim Gorkij o němž v po
slední době nevědělo se kde
vlastně se zdržuje objevil se opět
před veřejnosti Dne aj dubna
řečnil na veliké schůzi které sú
čaitnilo se přes 5000 osob v
Grand Central Paláce v New
Yorku Schůzi tuto uspořádala
sociálně demokratická ruikástrana
a měla prý velice důstojný prů
běh Pleioě o 8 hod roilchl se
sálem potlesk který svěitova)
přítomnou spisovatelovu Gorkii
mluvil rusky o Židovské otáicn
Prohlásil U ttujt tilna proti aoti
eemitismu a dokazoval že ne
přátelství proti Židům nemá ro
zumného důvodu Řeč jeho byla
a nevšedním zájmem sledována
a často potleskem odměněna
Poněvadž byla všude veliká tlače
nice dostavil so oddíl policie aoo
mužů Čítající k udrženi pořádku
Ale přítomnost policie byla zby
tečnou poněvadž pořádek nebyl
nikde přerušen a nebylo příčiny
k zakročení
Výsledek
včere
Demokraté zvítězili
celo čáře
11 a
RcpoLjiikánó poražcBl Teflon včinoo
Pouze BInfham a Zlmman rep kin'
dldátl do městská rady vyííl
z boje vítřzni
Správu města Omahy řídit! bu
dou po příští 3 roky tito úřadnící:
Mayor James C Dahlman
Klerk Dan B Butler
Komptroller C O Lobeck
Návladní Ilarry E Durnam
Stavební inspektor
Charles II Witbnell
i f 1
RADNÍ!
1 warda Andy Ilansen
a
5
6 7
8 9
10
11
la
W W Binghaw
II B Zimman
L B Johnson
" Goodley FBrucker
" W SSheldoa
" Alma Jackion
" John C Davis
" Thomas M'Govern
" Peter E Elsasser
" M F Funkhoustr
" Jeíf W Bedíord
Ponejprv v Šestnácti letech zvo
len byl v Omaze demokratický ma
yor A a mayorem zvoleni byli
zároveň všichni demokratičtí kan
didáté až na dva Bingham a
Zimman republikánští kandidáté
do městské rady unikli demokra
tické záplavě
Obrovské většiny odevzdané
pro Dahlmana v 1 a 3 5 8
a 10 wardě nejlépe dokazují že
velmi mnoho republikánů hlaso
valo pro demokratické navržence
Sám Dahlman se vyjádřil že toto
vítězství demokratů není vítěz
stvím politickým nýbrž triumfem
proti vládě mašiny A nově zvo
lený mayor soudí úplně správně
Republikánská mašina jejíž
střediskem jest klub Fontanelle
jsouc zpita vítězstvím docíleným
v minulých volbách okresních a v
městských předvolbách domní
vala se již Že diktovat! bude celé
straně rep Že každé přáni jejl
bude rozkazem všem republiká
nům Ale páni Fontanetlisté velice
se zmýlili Velmi mnoho republi
kánů kteříž byli již dávno syti
panovačnosti a uchvatitelstvl stou
penců pověstného klubu přispěli
značně k jeho porážce Jest to
jen odveta a to odveta již si Fon
tanetlisté plně zasloužili sa své
jednáni vůči ostatním republiká
nům již jsouce ioyalat ku své
straně nechtěli se podřídili na
prostému vedeni politických uiur-patorů
A proto není příčiny proč by i
oni četní republikáué jil hiáty
svými dopomohli demokratům k
vítěíitvt neměli býti spokojeni a
výsledkem včitejlicb voleb