Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 25, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V"
}
ť
Pokrok Západu
Založen 18i--lloiník XXXvjAIIA NKBIt VE BTÍtEDU DNE 25 DUMA 11)00 OÍHLO )
Zemětřesení v í r ranciscu
Ve Mředu min týdne v 5:10
hod ráno itiJeno bylo Saa Fran
cisko hrozným zemětřesením Ač
koliv trvalo pouze tři minuty
následky byly hrozný více než
iiiíc staveni bylo v krátké době
6 poškozeno S děšeni bylo hrozné
1 cvětlílo re jiŠtě druhým otře
ném který přítel o 815 hodio
Druhé zemětřesení bylo sice kratší
'-prvého ala aděficní 1 hrůza jel
l je následovaly byly daleko horií-
rrl V městě vypukl ohromný
požár Polní Část mim byle jím
zachváceni a obyvatelstvo v šíle
ném zmatku prchalo z míata hra
ty Lidé tobo času tětlinou jeEtě
pali a vybíhali ven neoblcčení
Stavení padala pohřbívala oby
vattle ve ivýcb aautinách Fřea
1000 lidi a snad i více přiílo o
Život a raněných počítá ae kolem
dvou tisíců Mnohé nádherné
budovy Jeř byly chloubou San
Franciska jiou zničeny Radni
ce která itála 17000000 je zni
Cena dále krásné budovy lišto
Call a Examíner budova společ
nosti Postál Teiegrapb Western
Union a jioé byly úplně spustole
ny laktéi mnoho hotelů stihla
pohroma a množství lidí zahynulo
v e ich troskách Někhré hasič
iké stanice byly tak poškozeny že
nebylo možno odtud dostat! ani
stříkaček ani jiných hasičských
přístrojů V obydeln! Části města
nejsou zhouby v takovém rozsahu
jako v obchodní Části Dráty
telegrafické byly přetrhány Před
telegrafními úřady shromažďovaly
se nesčetné masey lidu kteří chtěli
telegrafovali svým přátelům ale
nešlo to Pouze jeden telegraío
drát zastal bez pohromy Hlavo
vodní roury popraskaly a nemohlo
býti přikročeno ani k hsseol Ně
které budovy byly vyhozeny dyna
mitem aby zabránilo se Šířen
' zhoubnému požáru Taktéž sví
tla plynového to! elektrického
nebylo Zhoubný požár který
hned na počátku vypukl rozšíří
vse hroznou měrou Vál orudkv
#
vítr který plameny roznčcova
tak že v některých chvílích zdálo
le že celé město bude plameny
zničeno Nejhrozněji řádil požár
za noci Bylo to divadlo straSné
o uchvacující zároveň Na ulicích
byl strašný zmatek který stupBo
val se každým okamžikem Hrůza
rozlířila se po celém San Fran
cisku Téméř 10 Čtverečních mil
bylo požárem zničeno Ve městě
bylo vyhlášeno ihned stanoé prá
vo a generál Funaton je vrchním
pánem města Pořádek udržuje
se velice přísně a bylo prohlášeno
že ten kdo bude při krádeži nebo
loupeži přistižen bude zastřelen
Další zpráva ze dne 30 dubna
oznamuje ie dvě třetioy města
jsou jit požárem i zemětřesením
zničeny Řádění zhoubných živic
neustává Padají jim v oběť jak
paláce milionářů tak i chatrče
chudých Mocný vítr hnal před
sebou plameny a hnal je 1 do těch
částí které měly ae aa bezpečné
Lld prchá 1 místa hroty Pohled
oa prchajíc! je stralný Udělen!
a uitraltsnl očima kouřem i pře
stálými hrůzami vybouleoýraa
potácej! se 1 tul ta na místo Ná
řek a ápěo! rotléhá ae oa všech
stranách Ukálalo ae le velkeré
snahy uhaiiti ohtfl jsou nurnýml
Vody není a dynamit jil také do
lei Zdá so I Cíli mšiiooďj
souzeno jest k hrozné rkáz
Vojáci udržují stanné právo soálc
Žitou přísností Bylo mnoho osob
už zastřeleno často pro pouhé
podezření Hlídají ae hlavně
troaky bank v jichž isutinách po
hřbeny jsou ohnivzdorné pokladoy
s velikými zásobami peněz Také
vládni pokladna je zničena Nyn
jedná ae hlavně o zachráněn! min
covoy v které jest shromážděno
drahých kovů i hotových peněz za
čt j řičet milionů dollarů Jak
velikou je škoda nedá ie dosud
odhadnouti Praví ac že páčí se
oa 1300000000 Také počet
mrtvých a raněných je daleko
větší než jak oznamovaly prvn
zprávy Všichni mrtvi pohřbeni
budou bezpochyby do moře a to
v době nejbližší Muoho mrtvo
doaud pohřbeno je ve shořelých
budovách Prozatímní nemocnice
na kvap všude zřizované jsou pře
plněny Ve městě vypukl hlad
nedostatek Ze všech atran do
chází pomoc Kongres povol
milion dollarů na ulevení bídy
Též z jiných měst Soustátí jsou
vysílány káry naplněné potravina
mi šatstvem a různými potřebami
Zprávy ze dne následujícíh
oejoou potěšitelnější Místo na
mnoha místech je dosud v plame
nech Až do večera zdálo se že
aspofl čtvrtina města bude zachrá
něna ale když propuklo řáděn
živlů na novo vzdali se lidé i těc
nadějí Kádí prudký vítr a bu
dovy požárem polozničené rozpa
dávají se při každém silnějším zá
vanu větru Kamení a ohořelé
trámy padají do ulic a není možno
jimi ani projiti I ulice Market
která až do včerejšího dne byla
dobrou cestou po níž bylo možno
utíkati je taktéž už zatarasena
troskami Ve městě udržuje ae
nejpřísnějšl kázeň" Vojska se
hnáno do San Franciska co bylo
možno Taktéž policisté ozbro
jih se puškami Bylo opětně ně
á a s i
K011K osod zastřeleno pro neupo
slechnutí Uprchlíci shromážděni
jsou nejvíce v parcích Přes
300000 lidí nalézá se bez přístře
M W i š
si městská zprava zmocnila se
za pomoci vojenského vilitelstv
všech skladišť a grocerních ob
chodů a pod a vše bylo rozděle
no hladovícím Na několika mí
stech rozděluje sa chleb a dostane
každý kdo přijde Na místech
kde potraviny se rozdělují čekaj
veliké spousty lidí až dojde na ně
řada Bohatl stejně jako cbud
žebrají V řadách stojí bez roz
dílu páni v cylindrech dělníci
otrhaní CíBané Hlad sbratíil
všechny dokonale Mimo chleba
rozděluj! se též konservy Vlaky
sotva stačí dovážeti potraviny
Rozdělování následkem zmatků
nemůže býti prováděno správně
tím mnoho lidí trpí V městě
pnujl obavy před nakažlivými
ovucemi Nejkrásněji! město na
Zápjě je oyoi hromadou černých
ssutin Zdá ae že i to co al
dosud plamenům vzdorovalo
době oejblilll podlehne zhoubným
ivlům Obránci jsou jit vysíleni
Nál ipravodaj tajemník lávo
du nileho p Chas Steiger ozná
mil nám telegraficky le odebral
se do města hrůiy V době nej
blili! budou mlti čtenáři nali při
liloví duflitl o hromých těch
událotucli a píra oíitéto svědka
Zemětřesení v Jiných místech
zemětřesení postihlo i Jiná nl
sta v Caliíornii Za oběť padlo
mu i město Santa Kosa jedno
oejkrásnějších míst Calilornie
Město čítajíc! kolem 10000 oby
vatel bylo úplně zničeno Ztráty
lidských životů jsou ohromné
zae udaiy se scény podobné san
irancisikým Podobné zničena
byla i jiná městai Cloverdale
Healdsburg Geyserville Ukiah
Hopland Zemětřesení řádilo až
i v teveroích okresech Meodocine
Lake na západě dosahovalo aŽ
k Tichému Oceánu Taktéž
Los Aogcles pocítěno bylo země
třesení a způsobilo mnoho škod
Zprávy z Los Aogeles docházej
že do města přibylo množství ce
stujlcích z okolí kteří přináše
zprávy o hrůzách jež zemčtřeien
způsobilo Vyjma hořeji jméno
váných měst postihly spojené
živly ještě Santa Cruz Santa José
Monterey Gilroy Ilolister a jiné
Ze všech míst oznamují ae ztráty
životů a ohromné Škody které
jdou do milionů
Pomoc postiženým
Neštěstí postihnuvší obyvatel
caliíornských měst vznítilo veliké
množství sympathií a trpícími a ve
všech místech Spojených Států za
hájeny byly sbírky na uleven
nouze a bídy Káry naplněné po
travinami a latstvem vyjížděj! ze
všech měst Obyvatelstvo ae zrov
na předhání v dobročinnosti
Tajemník spol departmentu naří
díl telegraficky aby z pokladničn
filiálky v New Yorku bylo zasláno
Ji 000000 do San Franciska —
V Chicagu uspořádána česká sbír
ka ve prospěch znešťaitoělých
krajanů Žijících v San Francisku
a hned po první výzvě vynesla
J428 00 Ve sbírkách ae pokra
čjje — Město Omaha nezůstalo
pozadu za jinými městy Po ce
lém městě rozvinula se sběrač
Činnost která potkala ne a dobrým
výsledkem Nejen pomoc penl
Žitá získána ale i několik kar na
plněných potravinami a jiným
věcmi zailáno bylo do nešťastného
města I v našem městě ve sbír
kách se pokračuje
Zájem v cizině
První zprávy které kabelogra
mem došly do Evropy způsobily
tam značný rozruch Ze všech
míst docházejí do Washingtonu
projevy účasti a soustrasti Evrop
ští vladaři téměř všichni už za
slsli presidentovi Rooseveltovi
projevy politování nad velikým
neštěstím Docházejí zprávy že
San Francisko je předmětem úča
sti všech evropských listů O ks
lastroíě píše se a velikým účasten
stvím a ozvaly ce již i hlasy V
uspořádán! sbírek po všech čel
ných místech evropských Žuroá-
y te zrovna předháněj! v honu po
zprávách o hrozné katastrofě U
id! ze ban Franciska kteří tou
dobou meškají v Evropě dlí stále
zpravodajové a Žurnalisté žádají
ce od nich popisy města atd Pře-
vládá vleobecné míněn! že San
'rancisko brsy povstane ie svých
trosek o mnoho krásnější doko
oalejl! a větll Vspomtuajt polá-
ru Chicaga které po tomto 1 mo
hutnělo a italo se jedntm a otjvět
lích měst světa
ZtmJtřtseal v Saata Kosa
Nál sud! Louis Berka obdrlel
opis ze Santa Rosa Cal ol
svého bratra Franka Berky jeal
mu sděluje oiiieaujici! ftieato
nSe je v aiutioách Téméř všech
ny cihelné budovy srovnány jsou
se zem! Velmi četné dřevěné
budovy a residence jxou ztroskotá'
oy Mnoho lid! je zabito mnoho
zmrzačena a někteří byl i za živa
upáleni Obchodní část našeho
měita jest nyní ipouitou síícenin
Bylo tonejborší zemčlfeáeníkleré
jsme kdy zažili Bude to hodně
trvat než se zotavíme z této po
hromy — Jíme všichni zdrávi a
Žádné značnější Škody jsme ne
utrpěli Jen komíny 10 zhroutily a
omítka opadala Stalo se to dnea
v 5130 hod ráno Dne 18 dubna
e lm : _a
Zasedán! 59 kongresu
Secátor Tillmau počíná ai v
kongresu jako štika mezi kapry
Dne 17 dubna znovu opakoval
svůj návrh aby finanční výbor
zahájil vyšetřování jakým způso
bem přispívají nebo půjčují banky
peníze na politickou kampaň" Ač
Jeit to jednání protizákonné ni
kdo na to nedbá Tillman navrho
val aby do výslechu vzati byli
úředníci politických výborů ro
publikánského i demokratického
Po té zmínil so o úpadku tří chi
cagských bank z nichž jedna byla
národní a podléhala dozoru spol
kové vlády Při tomto dostal ae
do ostré slovní potýčky so senáto
rem liopkinsem který se oněch
bank zastával Dálo promluvil ae
nátor Fostcr tříhodinnovou řeč o
Žclezoičnf předloze — V posla
necké sněmovně byla vyřízena
celá řada předloh menší důležito
sti Mimo jiné bylo 57a pensij
nich předloh Před odročením de
batovalo se chvíli o zavojflování
ve státu Tt xau ale záležitott
tato sůtta'a nedokončeny — - Ná
sledujícího dne zacdalo ae v sa
nitu malou chvíli a byly vyřízeny
Jenom běžné záležitosti — V po
slanecké aněmovně bylo přijato
usnesení aby bylo válečnému od
boru nařízeno aby všechny potře
by a zásoby které by nešťastný
lid v Caliíornii potřeboval vydal
městu Dále odhlasován projev
soustrasti Předloha o zavodňo
vání v Texasu o níž se dne pře
došlého debatovalo byla přijata
Neštěstí které stihlo San Fran'
cisko působilo oa všechny dusi
vě Nikomu nechtělo ae valně
do práce a z té příčiny bylo málo
vyřízeno — Dne 19 dubna přijal
senát usnesení povolující Jiooo
000 postiženým krutými Živly v
Caliíornii Senátor La Folleta
promluvil o železničních sazbách
Tillman a liopkinsem dostali 10
opítně do hádky ohledně Walsli
ovy bsnky v Chicagu a teprve
když předseda zakročil byl hádce
učiněn konec — Poslanecká sně
movna přijala taktéž povolení
Ji 000000 pro nešťastné oby
vatele caliíornských měst Dále
bylo promluveno několik řečí o
clu — Dne následujícího pokra
Covat La Follete ve své feči o že
lezničních aazbách ale řeč svou
dosud nedokončil Dále přijato
bylo usnesení povolujíc! peníze
oa opatřen! léků a léčivých potřeb
pro raněné v Caliíornii — Posla
necká sněmovna nevykonali toho
dne nic důležitého Rokovalo ae
chvíli o povolen! na vydáni okrsku
Columbia o předloze a o národní'
ksrsutdně
Z Hlavní Úřadovny í S D P J
Bt Poul Minn 80 dubna 1U00
Členům a spolkům ČSDPJ
čtvrtletní schůze účetního vý
boru odbývaná dne 8 dubna
1906 zahájena byla za přítomno
sti bratři Václava Tyry Antonína
F Vrtiše F M Wrabka Franka
Skoka a F A Krcha v 10 hodio
ráno Protokol ze schůze výroč
ní jakož i jiné záležitosti týkajíc!
se stavu Jednoty Čteny a přijaty
P Willis uáš právník oznamu
je že se bude v nedaleké době
odbývati nový soud s pan! Tobi
skovou a Že jest tudíž třeba aby
povolena byla přiměřená částka
peněz tak aby všichni potřebu!
svědkové museli se k soudu do
stavili Za tím účelem povoleno
bylo p Bártovi na vydán! 50 dol
ro aoy sem moni zakonmio po
volati potřebné svědky jež osob
ně zná a o nich ví že přítomnosti
ich jest nám třeba Dále splnc
mocněn byl soudní výbor aby ú
na souJn! výlohy vyivtdl z po
kladny dali! penízu jak tolu
bude potřeba
Dopii cd Vydavatelstva orgán i
yl předložen a přijít a uiaeseno
aby "Pokrok Západu" jako orgán
edooty sa stávajících podmlnelc
stále byt podržen
Usneseno dále aby navrhujíc!
iiiiay nebyly spojeny s lékaříkovi
prohlídkou a al nynějl! liiotu
ich dojde aby používány byly
nové a aároveA aby se hledělo k
tomu by obé v jedun lutinu byly
spojeny a pak aby vnuky tet
ředlolcoy byly lllavof Úřadovně
prohlédnuli árovcR utncicun
obitsrati 100 výtisků "ihtratlch
listin' poněvadž jsou již jen 4
na ruce n konečně usneseno ob
starati 18 schránek k uschování
důležitých listin Jednoty
Jelikož zprávy tajemníka a účet
nika spolku Svatopluk o ztrátě
člena nesouhlasily — joden totiž
udává že dotyčný Čltn odstoupil
druhý pak uvádí že byl vyloučen
pro neplacení povinných poplatků
— nařízeno tajemníku aby požá
dal br Sokola o vysvětlení kte
rážto zpráva má býti do knih za
nesena
Odpoledne dostavil se do schů
ze pan Willis a vysvětlil proč
přítomnosti vzdálených svědků
při soudu jest třeba Soud odbý
ván bude dne 15 května (očemŽ
dnek vědomokt nám dána)
Naléhavé žádosti aby spolky
zprávy za I čtvrtletí 190G zaslaly
nejdéle do 15 dubna vyhovělo
pouze 13 následkem čehož ona
část zprávy musí býti vynechána
ježto by nebyla úplná Jest to
opětný Jůkaz že se povinnosti
vykonávají liknavě a že se orgán
nečte
Due 13 t m obdržela Úřadov
na oznámen! že lemřcl br Matěj
Vondrášek Člen spolku ČIs 3 ve
stáři 31 roků Byl jedntm a nej
prvnětích členů po satolen!
spolku toho Umrtnt nadace v
obnovu tooo dollarů bude v
krátké době vyplacen
Ve Svornoiti láce a Bratrství
podlvlmt poidravtm
Václav Tyra Pranti A Krch
předvedl Ujuu i'k
(IVktavSivánt tu tr U )
i?
H
li
r
I
i!
# f '
l
I"
i ř 1
1 '
1 l
t
M
4
m
i