Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 18, 1906, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    $ OMAHA S
tvrdé i dnA unLí
svláštš oblíbené i hledí
oé výborné druhy
Ohio ti Hock Bprliigx
obJrííto v jakémkoliv
množství t kdykoliv u
ILEVI-HO
715 Již 18 ulice
Tel Douglas 1918
PftlJME SE spolehlivá sluŽks
jež ! vytná vo všeliké domácí
práci Hlaste le u Brodkey fis
1301 Douglae ul Omibi 37x3
— PřUJMlí SE zkušený pro
davafi odivu 1 roztáhlou známostí
Čechu bude dám přednost Nechť
0 nehlásí nikdo než jen muži
dobrou toámoitl t dokonalou
zkušeností v prodeji odivů f L
Brandeia Sc Soni 38
— PftlJME SE dobrá čeiká
dfvki jel ae vyzná v každé domá
cí práci v milé rodioé Dobrá
mzda Kodioi o 4 členech
Hlaste le v t 3939 Farnam St
Omaha 38
Tho Woiiiíui'8 flulld
519 New York Lííe Bldg Omaha
Neb potřebuje několik ilušnýcb
děvíit pro vicobc-coou domácí
práci Mzda od I4 do 16 týdní
O bližší podrobnosti hlaiteis aneb
pište: The Woman'i Cuild 519
New York Liíe Uldg Omaha
Neb IJ—
Zdarma! - Zdarma!
až do 31 března buďto povodní
vévodových barvách nebo 8x10
umělecky provedený zvltšcný
obraz ZDARMA kdým tuctem
nových fotografií
HEYM tni photofripner
313-13-17 So tjth St
33x3 východní itrana
— Výborným proatředkem proti
jarním chorobám jeit bez odporu
léčivé Svobodovo Žaludeční Hoř
ké Víno které za Jta galoa prodá
vá J V Kašpar majitel Metzovy
síně na jižní 13 ul Omaha 38tí
— Jii příští sobotu dne ai
dubna uvpořádá Tábor Myrla č
933 Královikýcb Družek loukro
mou zábivu v Národní líni na
robu 13 a William ul Všechny
družky jsou uctiví zvány by se 1
celou rodinou v plném počtu do
zábavy této dostavily Mohou
býti ujištěny Že ie v přátelském
kroužku irdeCoí pobiví 1 obveselí
— Krajin V Novák z £ 141 x
jižní 13 ul zemřel po dlouhé 1
trapné nemoci vlekoucí se témřř
po 4 roky krátce před pot nocí 9
neděle na pondělek Pan Novák
je rodákem ze Žleb v kraji Čáslav
kém v Čechách a do Ameriky
pfiltchovil ie před 14 lety Zi
nechává po lobé miožolku Annu
rozenou Jindrovou a 3 dcery ve
táří od 10 do 6 roků Pohřeb
odbývatl bude dnes ve středu
odpoledne Zemřelý náležel k
Táboritom" a MPodp Sokol
Tyrl C I" Pozoitalým plití mše
irdefioá úíast
— Jak ie podobá o senátor
ikou logu bude sveden boj naoej
výi tuhý NynljŠi spolkový ae
nátor MillirJ pracovali bude jisti
houievoitl o ivé snovuivolenl
kdežto John L Webster podpo
rován jsi řetnými svými píltH
bude li imlili soupeři svého po
ruiti jcal takřka jistím le km
dldáta pro vjsoky aru ten puj
vlet
— - Dovídáme se le pí Msrie
KiŠpirová choť známého hostin
ikébo I KsŠpsnje již delší dobu
vážné nemocni
— Minulou oedlll seiel io do
ví uložený český Politický Klub
v síni Kilpirově aby pohovořil o
otázkách JežluStitl js mftí svitou
povinnoití Klub neomezí se v
budoucnosti pouze na Činnost po
litickou nýbrž bude též itirati se
o záležitosti týkající 10 zvelebení
nití zinedbávsné Ccské Čtvrti
Uylo už mnejvýš nutno lby po
dobný Klub zde stával iby tik
spoří ty oejdoležitějtl otázky
vztahující k dobru Českého ob
čanstva dotly náležitého ohlasu i
podpory Litujeme že nemůže
mi pro tentokráte Šlřeji zmíniti is
o očeli Klubu ! slibujeme že
tik učiníme později K vid s
outnosti orgioisscs všech dobrých
lidí promluvili celá řada mŠinco
Krásot nastínil cestu kterou by
Klub bráti se mel v budoucnosti
redaktor p J Přibyl k čemuž i
jiní přispěli četnými poznámkami
Pro nával látky není nám možno
vyjmenovat! všechny ty kteří
pěknými slovy dokazovali nutnost
organisace Zdařilá schoze jíž
súčastnilo is přei 40 krajana
již řídili p Baodhauer Jako přeď
tedi s p Novák jako zapisovatel
byla skončena 1 přáním aby příští
schoze nezůstala pozadu za touto
Příští ecbflze k níž sváni jsou
všichni krajané odbývat! 10 bude
příští nedfcle dne 33 dubna o 3
hod odp
— V sobotu vo 3:15 hod odp
dokonala pozemskou svou pouf
chvalné známá zdejší osadnice
piní Kateřina Šípová bydlící v Č
1016 liomer ul Téměř plných 9
míslcň trápena byla zhoubným
neduhem vodoatelooitf až koneč
né v přítomnosti milených svých
dítek v sobotu šlechetnou svou
duši vypustila Zesnulá paní na
rodila se 35 listopadu r 1830 v
Kbelích okres Nepomuk kraj
Plzefi v Čechách a sem do Ame
riky přijela is svým manželem asi
před 35 lety Pohřeb odbýván
byl v pondéli odpoledne t domu
imutku na Národní hřbitov za hoj
ného účastenství přátel zná
mých Smuteční obřady konány
byly dle ritu JČD Dojemnou řeč
proslovil též v do mé imutku a na
hřbitově p Alois Kořiako Pohřbu
účastnily se v hojném počtu ipo
iutestry Sboru Boleslava čís 60
JCD jakož i Členkyné Martha
Grove č 9 VVC a čestný výbor
Lože Vřrnost č iz FUA jichž
všech zemřelá byla členkyní Ze
snulá paní zanechává zde 3 syny
Josef 1 Petra a Václava 3 dcery
Marii Barboru a Annu vesmís
provdané Truchlící pozůstalí
nechť přijmou upřímnou naši sou
strast — "Honza v zakletém zámku"
sehrán byl v nedíli k všeobecné
spokojenosti Obecenstvo mše
dostavilo se v počtu nebývilém
což jeit potěšitelným důkazem že
veřejnost naše je české Svob
Škole velice příznivou Našimi
ličtl herci ilivili v nedčli své tri
umíy Bylo to představení nád
herní My všichni staří i mladí
už dlouho těšili jssie le na ni a
nebyli jsme v ničem sklámáol
Bylo radostno posorovatl naši
dšti které v hledišti míly tento-
krátí slovo roibodujlcf s jakým
sájmtra a mdlením sledovaly déj
hraný jich sroluiáky nebo kama
láJy Jéký to byl jásot kdykoliv
ilcaia provedl něco hrdinského
jak sAiila ta mladá srdéčka
kdyl Honu obliháa jsa duchy
ocitl li v ntbeipcčl A jak epíloé
radostné iiplála očka maličkých
když Honza všechnu tu čeládku
zahnal i nad zikletým duchtm
zvítězil s konec konefl boháčem
le Ital Mnohých jsme ae ptali
kdo nejlépe se jim líbil) ptsll jsme
sa i tich malých kritiků abychom
méli referát svůj jak možno úplný
doplněný i aoudem nejpovolaoěj
tich Všichni ae jim líbili — do
jednoho Od milého Honzy kte
rého sehrála M Mikova jeho
otce J Schneidera i matky V
Kunclové až do hraběte- VÍ
toušové Vaška i Matěje A Křeč
ka a V Kořiaky Všichni t! ostat
nít M Chválova E špičková S
Štěpánek L Duda M Kmentová
i host icbuylerský p 1 Boutín
získali si jejich plízeřl na dlouhý
Čas V meziaktí valně přispčl k
zvýšení nálady hudební lbor páni
Kořiskův Dutí celého divadel
ního aparátu byl ovšem pan učitei
Pibiogcr který svou milou pova
hou docela získal li srdce ivých
věřenců Zná je dokonale ovlá
dni a tu není divu Žs divsdelní
představení tak krámě le vydařilo
Pan Fibinger nelitoval prács ani
čaiu aby scenerie kroje a vše Jioé
obataral do poaledního cvočku co
možno nejvěrněji Pin Fibinger
pricuji tiše nezištně s za jeho
vedení mše čeiká Škols dospívá k
úspěchům ns které můžeme býti
hrdi Gritulujeme jak panu uči
teli tak aboru zástupců nití Školy
k tik zdařilému výsledku neunav-néjpráce
— V pondělí večer obdrželi pp
Franci s Vávra z Lincoln Neb
telefonickou zvěst že švakr pana
Antona Francia pan Anton Hurt
odejel do Oklahomy odkudž v so
botu by[ uvědoměn že jeho man
želka tam dlící zemřela
— Pan los Svoboda otlíbeoý
český holič a mající moderně za
řízenou holfrnu vedle hostince
Frsnda s Vávry poslouží kraja
nům vzorně neboť holení vousů a
stříháni vlasů věnuje vždy velkou
pozornost Josef vo svém oboru
jeit přivým mistrem s dlouholetá
jeho zkušenost jeit kíždému nej
lepším odporučením j6xm
— - Nejatarším a proto také nej-
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany ppSloupcm
a Krumlem na rohu 14- s William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy mjdete tam
četnou ipolečnost s za nálevnou
uimívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou tec
přijde podruhé zase neboť nikde
ae mu nedostane lepšího 'štoíu'ani
ochotnější obaluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co ae týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepŠi
zboží v trhu neboť Sloup a Krumi
židný "šmejd'' nekoupí 33x4
— Elegantně zařízený a bohatě
zásobený obchod doutníkářský
vlaatoí pan Václav Dušátko v Č
ia6a jižní 13 ul Na skladě má
velký výběr pěkných dýmek špi
ček importovaoých tabatěrek
jakož i velké zásoby tabáku kuřla
vého ŠDupavého žvýkevého
Doutníky jeho jsou k dostání v
každé solidní místnosti tf
— Francia Vávra jsou uloníci
'A oumber one' proto také vidy
veliký je ahon kdo na řízném
Schlitzovu moku ai rád pochutná
ten Jen do hospody "u šfiupceM
tavltá a kdo tád Štol má trochu
silnější ten "u šfiupce" vždy na
jde to oejlepší a doutníky jaké
kouři Mahomed v láji Franci a
Vávra také tam ruajt a pakli něco
přijde tobě k chuti tu nalezne!
tím iecoa dobrého k ukousnuti a
ke všemu ji tam itáii vtip a
smích li by to byl pro kildého
atlch kdo by v Omni při návště
vě ivé nentvíllvit kumpány ta
vesilé aa tohu 13 1 WUtiam ul(
Ntjvétšl
vliobioný
zátoboviol
dům ni
západě
MATOUŠ
HM)lohllrý obchod
Viecbnr po
traviny —Vis
ctinok oblé
kání "YsVrino
pro domov
Schopnost k nadřlání peněz
Jest něco co chceme mítl všichni
Schopnost ulctřítl peněz jest první hlavní
víc k nahromadění jich Jest aa vás
abyste řekli zdali chcete ineb nechcete
uíctřiti peněz Ukážeme vám jak toho
Izs docílili ns každodenních potřebách
Nakupování zi hotové u velkém množství
umožfiuje nám abychom vám nabídli nej
spolehlivější zboží za ceny nižší ' než jsou
ony kteréhokoliv obchodu západního a za
tsk nízké jako kteréhokoliv obchodu v
zemi Vydání spojené 1 dopravou jest
menší z tohoto místa a výsledek jest velká
úspora pro vás Natf nabídce bezplatné
dopravy střížního zboží dostiue se velké
ho ocenění
N1Š0 denní zvláštní výprodeje ve vel
ké domácí světnici Jiou rozkoší letmému
nikupovsteli Pátek byl doem nsšeho
výprodeje zbytků a domnívali bysto se Že
celé obyvstelstvo bylo tu shromážděno
Zeptejte se na to svých přátel
Pošlete li pro nale zvláštní katalogy
a vzorky nových jarních látek na šaty—
jsou zdarma na požádání
!K HAYOEN BROS Omaha Neb
rak
mu
TVelkcobchodDÍci a IraporUřlTIi
HíÍHOVIlSr e LIKÉRŮ"
Náwtnp lfirmyi I Klmfct HrM Mek irrbclx
Tel 54413— 1001 Fariiíiv uIM Omaha
Riloy Brothers Co
VELKOOBCHODNÍCI
I
Likéry a doutníky
Old Milltary Ityo — Diamond II Hye
N 11 Archer IJourbon
1118 XPfiriifun Ht OI1A11jV
Kdykoliv potřebujete ku Utk
hrbu aneb k YyJfžtfcM objednejte s
Jej v neJvÉtSI pftjíovní koní a povoí6
Palaco Stablos?
C lIťKKIUIITON maJM
roh 17 n Davenport u)
Kofíry Jaou Tjlířtny proU
tioia i v nlcb ui]oikotuti i dělit ti
UU Povosy %iitno at obJdntl téi
řoznioký a uzenářský obohod
TlMtui
Jos Nojopinsky & Co
ruh 10 a WillUw ulUmh
llubaty fjfbřr frituUio vlhu druhu uejltiil(
Jakudl ioy Jleuř JII iif UiiJ irUjr utcuiř-
ké íil nlc4 uvfttt Jdou iuiuDkll n ihlbyt
boil uulno li I ubjtdukl U'Uluutntt 1uuiIm 1310
Loo-Glass-Androoson ttaro Gonio
Tkt ó vyiilaá ikiuvkká Uiksv4 aiťlkt — (laovaaf utck
rUa ')erk a abul' ltlw dril tiUťtky BullfaH
iU tickiy atttleá iManl atbcjs siu{tuvia aaaii
Itk allartf Vnaka t