Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 18, 1906, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -1
" 1
r 1
-3
1
si
i
I
{
1
i
ťuKROK Západu
lTULlHim w kuiy
rubl! ibtd by 1'okrok rubllablai Co
1M 1811 Howird Ht— TtltVII
alubscriptlonbymall 1100 ptrysar
vvcnXzf ZAÍDOU STŠIDU-
íjim: TjMalclrti sjol rotriti
VÍC UUHli
109 lili Nowiri ll - T#lfoi lili
rfaéplatné $100 aa rtk
II feeh 1110 aa rtk
AdrMajM Jťlaudulf
POKHOIC 9SiLlAlJU
)fnh ří-t
Omaha Neb 18 dubna 1906
J§ viru nesnsdným úkolem
glossovat nái Česko-amerlcký ží
vot Den Jde za dacm i lýdeo
zi týdnem ale o nějakém opravdo
vém lívotfl nelze ani mluvit I'o
dlouhých úvahách o očistě o
lepším oárodalm f ivotft v bu
doucnosti po torr fvinl o nulnoitl
toho všeho to it klu se puslotta
prázdnota Ul jsme tomu umí
ráol odsouzeni íploa i nepocho
pení obklič uja nái jako moře v
ním zaniká vše co mohlo býlí
dobrým í prospěšným — kdyby
věnováni byla tomu pozornost
čaaem přece jen se nám zdá
že je zde hodně lidí poctivých a
přátel upřímných V tom itálérn
itvaní ihoou novinář uí časem
rif iDá nevěřit Že i ním kdo cíli
Ale jiou přece dobří lidé mnoho
je jich K tomu poznáni docbá
zímc když pročítáme dopiay na
lích odběretel Jeden z nich
který nái opravdu potěšil i z ji'
hož prostých a nehledaných ilov
lze cltiti upřímnost otiikujcrnei
'Přijměte můj srdečný pozdrav i
pfedplatoé' p(Se nám p Frank
Skalcnda z Fcrry Okli "Přeď
platní je ni ty vafe noviny K
tomu ikutku dohnali mne radoit
že liit vál je pěkný i že ho rád
čtu Zvláště román "Pod tibou
práce1' rád Čtu fak tedy abych
vynahradil to zanedbání placeni
řekl jaem li: "Frantíku pošli
money-order hned když rád čteš"
A pak proilm za odpuštěni že
jsem zůstal trochu pozadu Jicm
koro Kut i Kusové ti jiou oby
Cejoě ie vším pozadu No dru
goj raz budu itarat aia kak budut
děngi"
#
V kterémsi krajinakém lístfi če
akém dočetli jsme m následující
zprávy: "čtenáři denních listů
Čtou-li pozorní vyčtou % nich le
dacos co při povrchním přečteni
uniká Tak anad li mi každý
nevšiml prostého konstatováni
dojemného íakta Žo likovatelé
češi u 5 pluku v Jegru v Uhrách
zaslali opětně pro Ústřední Matici
školskou obnos 100 K — Vmysle
me le jen v situaci těchto dobrých
Čechů Vzdáleni své vlasti i ze
vých skromných prostředku uše
tři značný obnos 100 K Kdo by
jim mohl míti 11 zlé kdyby si za
tyto peolze udělali dobrý den
jmenovité když naši páni boháči
ktetl utratí tisíce si iázoé toilet
ty milostné iviotury i jiný nóbl
sport který se u nái povážlivé
zihnlzďuie mail oaiednou kapsy
upjaty kdyl maji dáti korunu
účelúru národním i dávají se oby
čejoi ispřiti kdyl jim sluha otná
ml deputaci obětavých sběratelů
— Tiskneme vřele ruku tvým
bratřím ve vojenském kabálěl
Jejich dar má cenu vltŠI ocl dary
našich boháčů proti nim poměr
ni nepatrné — A současné čteme
že zemřelý v Hrot Itleioičnl ifl
itnifl eJkáial avé celé imlnl v
obnosu Moeoo K broloakm Če
chám (Zprávu o tom přinášíme
v oell rutrlcei "2 stalé vlasti")
Nestane le ii O ul mi čestným
0b!anem ml le osbude tkvlii Jho
jméno na rohu některé ulice Ale
za lo ai zsplle národ takovéto
Činy v srdci ivéml Anc tak od
chováni jsou synové ksceřovaného
národa tam za mořem Dají
vle třeba I to poslední Maji
málo pcdmlnky životní nepřízni
vé jsou tarn jak už jen nepřízni
vými mohou býti ale utrhnou li
od úst — a dají A u nás v
Americe kde už nám o ten nijaký
cent nejde u nái ie nedovedeme
vzmoci ani na nepatrný příspěvek
podnikům jichž účele si zaslouží
podpory té největŠÍ Na vlelijaké
to slavnostní uvádění i muzikou
plné pompy na které si třeba do
vsdeme pozvati i draze placeného
řečníka nu na to máme ale o
mizerných pár centů na Matici
Vyššího Vzd£!ání hádáme se tli
- Čtyři měsíce a pak nedáme
nic A potom myslíme že
čest spolku na venek těmi zasta
ralým obřady a i muzikou ie za
chována Svatopluk Čech už
dávno nái znal a správně zapěl:
"O bij a lež tu láji víc "
My už jiní nobudora
Nlkolih vyivtllivth pro ty kltfl
jttíl nevfill k fakjm ai koncům
wůlí dojili ciohil táli a mil
I
UŽ pomalu bude jen pohádkou
takové vypravování o společen
ském Životě bez íílío a neupřím
nosti bez záliě a prospěchářství
jaký prý Žili první přistěhovalci
zde v Americe Je nám to dnei
ku podivu a nedovedeme ie ubrá
niti itesku nad tím když uvážíme
kam iž dolli potomci těch prvních
lákopníko
lilo druhdy kdy takřka neitá
vilo tu žádných podmínek k spo
lečenskému Životu v přivém ilovi
smyslu dovedli lidé vedle tebe
Žít aniž by si život strpčovali a či
nili jej horlím a nesnesitelnějším
než je ve skutečnosti
Tehdy lnuli k tobě láskou — v
prvol řídě hleděl druh na druha
Jako na člověka a krijioa — ne
bylo zátti nebylo nenávinti
Ne vlude ino připouštím že
bylo mnoho odchylek ale nebylo
lo v takové míře jako nyní — v
době kdy dovedeme li denně
namlouvali lež do očí zrovna
bijící jak jsme od těch dob ku
předu pokročili
My už jiní nebudem — a ko
nečně vždyť nate ipáiá je jen ve
lži protože kdybychom uvědomili
li pravdu — nemohli bychom
žiti
Lež arostla a námi vidíme v ní
dobrou záplatu která nad vleebny
jiné prostředky lépe dovede za
krýtí oafii duševní nízkost a nepo
ctivost srdcí
Dnes uŽ jsou takřka bílými vrá
nami dva lidé kteří by imýMeli o
sobě dobře kteří by dovedli vedle
tebe žít bez sobectví a osočování
My už jiní nebudem
Ta nafto dnešní mizérie bude
horli den ode dne naše postavení
bude den ode dne zoufalejší
zvláStě necháme-li se ovládati ně
kolika osobnostmi které — nedo:
patřením a ntrozmýšleoostl —
postavili jsme do prvních řad Ta
oale dnešní mizérie je taková že
už pro Iplou a kal neiidíme ty
kteří pod rouškou poctivých snah
oám kall vody a za sebou strhuji
všechny 1 ty ktell maji v tobě
ještě kus poctivého srdce
Ale tu vyskytuje se otázka jak
dlouho dovedeme se ještě klamat
a jak dlouho dovedeme moci ještě
lit v takovém ovidušlř
Ne v té mistrli se nelije — ba
oeol motoo lít — v té lze pouze
poivoloa umírat
II
Nemeleme tkl ie by u nás ne
bylo poctivých lidi kttll tím
prohloubením oaleho národního
au m á
Iivota roysieu iq uprimue a j
kdybychom to řekli byla by v na
ších ilovecb neupřimnoat io
bectví aneb cosi daleko horšího
V životě Čecha amerických byla
vždy patrna inaha něco vykonat
něco co by bylo trvalou pa
mátkou po nái a z čeho by těžili
niši potomci
Měli jsme zde už ledacos Měli
jsme Národní Výbor i krásným
programem neméně krásnými
hesly a vznešeným účelem
Ale poněvadž nebylo mezi námi
dosti upřímnosti a poctivosti za
hynul neslavně jako vše co jej
předcházelo
A nemůžeme říci že nezdar
těchto Dali byl nám aspofl výstrahou
Nebyl a není — —
NejlepŠím důkazem toho jeit
nová špína nové mizerné podrý
váni a ničení dobrých mih v
nichž přesmutnou a Žalostnou
úlohu hrají lidé ktcfl tvým posta
vením měli by býti prvními íedro
vateli upřímných a Šlechetných
myšlének
Ule máme podnik na který
bychom jako upřímní HJé měli
býti hrdi
Máme podnik nad jiné vznešený
- Matici Vyššího Vzdělání
O této naší národní instituci o
jejím prospěšném působeni přine
sly listy České a i my tolik zpráv
le pokládáme za zbytečnost aby
chom znovu o ní patli
Sttčf podotknout! že jejím při
činěním v době brzké mezi námi
bude několik dobrých pracovní
ků lidi hotových a vzdělaných
jímž dostane se zásluhou Matice
vzděláni dokonalého které je
dnei první podmínkou veřejného
působení
Vznešenost myšlenky dovede
pochopili každý a zvláttě my
mnozí ku kterým štěstěna nebyla
tik příznivou a kteří jsme li kus
tobo tvého vzděláni dobývali krvi
vlastni práce a úmorného icbeza-pírání
Mitice Vyššího Vzděláni za tři
roky tvého zdárného působení vy
platili 1431500 posluchačům
různých vyšších Škol kterým by
jinsk nebylo ani možno nabýti
vyššího vzdělání a kteří by —
třcbi že byli nidiní vyššímu
vzdělání způsobilí — hynuli po-
mslu v záplavě lidi všedních nic
neznamenajících
Nám je potřebí lidí vzdělaných
a uvědomělých jako soli bez nich
bude ten nái národní život stálo
tik mitoý a nejistý jako dosud
Dez nich neobejdem ie ani v pří
tomnosti a v budoucnosti už doce
la ne
III
Jedním z původců velké my
šlenky Mitice Vyššího Vzdělání
byl p W F Severa lékárník v
Cedar Hipidsích Sám na sobě
zakusiv nepřízefi oiudu a nemoha
ve ivém mládí popřáti li toho po
čem duše bažila po letech když
trním vysilujíc! práce došel k cíli
ve své ušlechtilé maze chtěl po
moci ispofl jiným
Nechtěl za svou snahu pojutiti
si nesmrtelnost nechtěl oilav
a pitomého národního lángličkář
ského i nabubřelého vynášeni
chtěl jen uznáni porozuměni
Ale jak už u nái není ini jinak
mořno za ivou Šlechetnou mihu
dostalo 10 rtu výsměchu a osičo
váni 1 když ani lo jej v Šlechet
ném působeni nesvyklalo sáhli
osobni jeho nepřátelé k zbraním
k jichl odsouzeni nedostává ie
nám mi slov
Nebylo tu ani Setřeno výsmě
chem tělesným vadám a osočová
ním nejlirubiíbo srna Maličkou
ukátku podáváme doea tvým čte
nářům l'o přečteni téle ihroil ie čte
nář a laloml rukama nid tou
smutnou skutečnosti kam al
můiedojtti osobni lálť A ujilťu
jeme čtenáře tt tito ukáska je
jednou l Moejovionl)!lcu v po
mřtu k tlm které předcháicly
Dne 3 dubna přinesla "Svor
nosí" ve své části pro Cedar Ka
pidie připravované a nazvané
"Vfstník lowiký" řízené známým
1 smutni proslaveným Jos J
Hájkem a pod protektorátem zná
mé firmy J Kudil Jičínský L J
Falda&Co„ oáslcdu (cl řádkyi
MA sotva Že jsme přečetli
Článek tento obdrželi jsme praž
ského "Sokola" a v něm čteme
toto: 'To 35 let děje ie v české
Americe humbuk nejbrubšlhozrna
1 tsjnými léky i ilibuje se ze tolik
tolik dollarů — loť hlavní pro
vyrabitcle — uzdraveni v každém
i tebe těžším případě Kaldý Člo
věk aoudoý musí vyalihnouti z
těch 1 podobných oznámek na
první pohled že pouhý to klam a
šalba čímž hlavně trplcbvdý děl
ník a člověk který věří Šmabem
všemu Aby však byl humbuk
důkladným reklama zajištěna
nejen na dlouho ale i na úkor
věci dobré zařídil si jeden tský
chytráček a vyrabitel patentek
nejstsrší český lékárník v Ameri
ce jinak praobyčejný Švec lak
zvanou "Matici Vyššího Vzdělá
ní' sám zvolil ie pokladníkem
slíbil větŠI obnos peněžní a druhé
úředníky vybral si ze ivých zří
zenců v závodě 1 jednou volavkou
v čele jež ie zaslepili dala Ude
řilo se v národol buben a příspěv
ky scházely se ze všech itno bi i
od mnohých sborů sokolských jež
daly sta a sta dollarů Nikomu mi
ncnspsdlo že Milice byla vlastně
žebříčkem zbohatlému šplhavci k
vyděláváni ještě větších obnosů
Až "Sokol" na vše poukázal za-
slávsje ie sborů súčiitněných
jimž v řízeni celého podniku "ná
rodního ' nedáno zastoupeni 1
Matice berouc od veřejnosti pří
spévky zůstávala ve složení svém
rázu zcela soukromého nedavši
mi srtísstněným práva hlasovací
ho — Sbor jenž ie věci chopil
vykonsl kus dobré práce když tou
stojatou vodou osobního rázu Mi
lice bnul Výkonný Výbor její
nucen byl přiznali mnohé věci o
kterých veřejooat neměla zdáni a
lid poznal alespoB jak ie někdy
pod pláštíkem "národním" ním
a jeho penězi jednalo 'A v tom
počlvá velké mravní vítězství
těch sborů sokolských jež jsouce
přímo v podniku aúčistněny pu
stily do tmy trochu světla "
Hučíme ivou ctí že podobnou
zprávu nebyl by schopen napsali
ni ten největŠI bfdák který ivou
záští zaslepen byl do kra nosu
kdyby aspol jiskra soudnosti a
poctivosti doutnala v jeho špina
vém svědomí
Víme že nikdo jiný nepsil zá-
keřnické té zprávy než ona zná-
á temná skvrna všeho bokolstva
a Člověk jemuž poctivost i soud
nost je pojmem neznámým A
je-li privdou že zpráva ta vy
skytla se v pražském "Sokole"
pak litujeme redakci jinak dobré
ho listu kam až dala se svésti
lidmi ktell do popřed! Sokolstva
amerického dostali se jen nedopa
IV
Nepovšimli bychom si tobo
kdybychom byli lidmi nepoctivý
mi Ale nám pravda a pocti
vost je oade vše a prospěch dobré
myšlenky čeaké věci nad jiné sva
tým
Sibá-li ie beze všech důvodů ni
četl Člověka kterému můleme
jiko Cechové děkovali za mnoho
pak nezbývá aic jiného nel toto
oplzlé osočováni a binobeol od
kánti ni pravé místo
Myslíme že je zbytečoo znovu
ie roieplsovitl o příčinách zášti
obchodní firmy důvěřivosti če
okého lidu amerického: J Kudil
litlniký los 1 Hájek L J
1'aldi A Co k poklidolku a prv
nímu ledrovatell Matice Vyššího
VsJěláol
je to tuše špinavá blstoilekteiá
je úkircm nejnilll duševní úrovni
oné společnosti
Soid později niskytne se nám
příležitost odhilití lírlí veřejnosti
pohnutky k oné mizerné a bez
charakterní maze zničili podnik
tak záalužný a v budoucnosti tolik
libující
A potom bude sond Soud
všech dobrých lidi oid skvrnami
našeho národního Života
Je v té jejich onaze kus ničem
nosli i mizernosti lo stálé házeol
špinavých slin na tc co bylo
upřimně a podivě imýŠItnomá v
sobi cosi strašně oplzlého
Je jen otázkou kterou snad bil
deme donuceni luštili v době nej
blilší jak e možno aby lilo lidé
řídili publikace které mají býti
obrazem našeho národního a du
ševního Života jak je možno
Číati lidem poctivých duši a srdci
ony listy v nichž t kszdé řádky
iklebí se na nás neupřímnost a ne
poctivost?
To je vše možným jenom u nás
a jenom u lás
Či už opravdu máme se chytnout
za hlavu zatkat nad svým osudem
a Km Jenom si odlehčit že:
"My už jiní nebudem?'
Otakar Charvát
Splsoratel JanHavlm
Nái spolupracovník Český spi
sovatel Jan Havláta opustil dne
13 t m fiúj byt na Uucna Vista
v L01 Aogeiei a odebral ie na
ostrov Ssoli Citalina kde míní ao
zdržet aai dva měsíce Minulého
měsíce bezmála tři týdny ztrávil v
Uedlands jsa hostem p Dostála
přítele strýce Ilavlasova p- Vojty
Maška v Kewaunee Wis Častým
hostem v bytu p lUvlasově kromě
řady jiných Čechů i Američanů byl
náš přítel pan Chas Steíger
Adressa p ilavlasova bude nyní
na dcllí čai: Avilon Caliíornia
— Jak ie dovídáme p Ilavlasa
má již zajištěno místo na lodi do
Střední Ameriky Odjede do Ni
caraguy v srpnu t r Zajímavá
bude pro naše čtenáře zpráva že
včas jsme si zajistili výhradní
právo v Americe na p Uavlasovy
"Listy z Nicaraguy ' jež budou
jak látkou tak bezpochyby i opra
cováním svrchovaně poutavé
Wiillira j Bryan
Povšimnutí zaslouží ti zpráva
kterou onehdy přinesla chicažaká
Spravedlnost'} ''William J Dryan
nalézá se teď někde v Indií od
kud se odebéře do Egypti Pile
itiny Turecki a pik chce na
vštívili všechny itředoevropiké
země" píše "Nebylo by tu zá
hodoo aby obec pražská tohoto
předního amerického demokrata
pozvala za svého hosti aby si
mohl učinit! pojem o českém ná
rodu? Iiylo by to na prospěch
naši národnosti zde i po celém
světě Mezí Američany je dosud
málo vzdělanců již vědí kdo
jsme my Čechové a nám musí na
tom záleželi aby se lidem těm oči
otevřely Prospělo by oám to jak
zde tak všeobecně neboť úsudek
muže jako je Uryan všude něco
platí Nepochybujeme že by nám
Dryan jenz se ie svými dojmy
nedovede isjíti v mravním ohledu
velice prospěl Obec pražská mo
hla by jej pozvati ke studováni
otázky obecního vlaitoictví jež jo
v Praze od let již v proudu jako
málo kde jinde jestli vůbec kde
Tu nejedná se o politiku ale o
mravní zájem národnosti kterou
si mnozí Američané jak ae před
málo dny telegramem 1 Washin
gtonu ukázalo dotud pletou
cikáoy' Souhlislme úplně ná
hledem Spravedlnosti a bylo by
lábodoo na la okolnoit Prahu
upomenout
Přímluvní lístky
do a ie všech míst Evropy a Aaie
Úplnou informaci ohledně ca
atd podá vám ústně neb plaemni
W 1S llock Pass Agt
Chicago Milwaukce & Si Paul
Uyi ijs) lar mm St Omaha
i