Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 18, 1906, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 tM"'-'---
A
Tento
Moderní
Obchod
-Získali Jsmo a mámo nanejvýš bystro-
hlodou klientelu v Omazo poněvadž vedlo
nízkýoh přimóřonýoh cen lidó seznali žo
zdo naleznou zboží vollco dobró jakosti do
konalo vyložené i úplně zaručeně Obohod
tento ve svó rozsáhlosti a s moderním zaří
zoním byl původně plánován pro pohodlí
našioh odkupnlků Jest tudíž zcela přiro
zeno žo so musímo přičinit! víco nož jest
obyčejem abychom mu dodali rázu který
so zamlouvat! budo i těm nojvybíravějším
lidem
("ostí klerkovtl vás obslouží brnlete-Il h přiítl
Nejpřcdnljif střížní i oJívnl otchoJ ve státu
Nál jarot katalog může býtl valím katalogem na požádání
Thompson llolilcn & Co
Roh 10 a Jíoward ul
rťolíiplioiit
DoiiliiM OlH
ÍJiimovíí lívnlin
rHo Hn Horečky
II
Jak jiem se v pfedellá kapitole
zmínil bylo Čechům ve itaré
vlaati stále vyčítioo ie o nás zde
e nestarají i nás tu nepodporují
nitím
Správně t krásně odpověděl k
tomu dr Vojan v "Osvětě Ameri
cké" dne 38 březnu "Čelí v
Čechách dělají pro nás to že nám
literaturou umožňují du&evní po
krok v mateřském jazyku My
zde nemůžeme si dopřáti vlastních
deokoemeríckých spisovatelů tu
diž oni podporují nás duševně a
jiné odsloužení i české strany ne
mělo by smyslu V Čechách pro nás
americké Čechy dělají co mohou
jest jenom na nás abychom to
fádně zužitkovali
Také cbvaloě známý Žurnalista
li Uittner napsal do "Rozhledu''
o tom pěknou úvahu: "Pobudem
nebudem''
Američtí Čechové dosáhli asi
nejvySSího boiu své slívy na svě
tové výstavě v Chicagu r 1893
Tu na chvíli sjednotili se a po
zvedli svorně "věřící i nevěřící"
aby ukaali se v plné své síle
Amerikánům Nejen Čechy chi
cagiké svedla sem národní idea a
vlautenecké nadSeol ale prifili
sem ze všech končin Ameriky
zvláitě t jiho a západních států
ano I z Čech Sotva kdy už se
američtí Čechové dodělají toho
aby selli se s takovým nadseoírn a
hrdostí národní v takové harmo
oii a v tak ohromném množství
jako to dokáiali o českém doM dne
ia srpna 1893 v Chicagu na vý
itaviiti pořádaném Hyla to dů
stojná manifestace jíl svědky byli
ilovutnl mulové nejen s Amerl
kv ale také 1 1 Čech
Od té doby Ire viditi dulevol
klesáni amerického Mtvl které
li vlce a více amerikaoUuje a ná
roJal nedleni ochabuje a klesl
lei sa avUltnich pllp4a přijde
li sem k oaro oejaay učenec n
umllff foitiovoří se o tem tal
I atapiey probudí nit us cttviii 1
Bili oi4ll thladné IhoitejnoMÍ
Vldyř ml Nlratol Výbor i
neudržel aby byl v národním ži
votě Činným ač vznikl k tornu
účelu Každý kdo se o národní
věci zajímal s potělením vítal Ná
rodní Výbor Že zmohli jsme se na
něco co nás slavně bude repre
sentovat a o národní záležitosti
pečovat
Zt Národní Výbor požíval mezi
námi důvěry dosvědčuje to že
příspěvků hned v prvním roce ob
držel 1183469 Za tříletého
trváni do listopadu 1894 sefilo se
1266300 a když Národní Výbor
v tu dobu zanikl zanechal po
tobě 130000 dluhu Z těch pe
něz viak nedostalo se americkým
Čechům prakticky trvale užitečné
ho pranic Tím pozbyli američtí
Čechové vlechnu sebedůvěru a
není už naděje že by cosi podob
ného na novo dalo se mezi ameri
ckými Čechy zařídit
Jak oase národní nadšení po
kleslo toho úkazem jest Črský
den oa velkolepé výstavě v St
Louis r 1904 třeba že byli tu
shromážděni zástupcové ocjčetoěj
li České organisace ČSťS pořádají
ce svůj hlavní sjezd Kovoěž byl
odbýván toho dne slet Sokolů též
několik hostů z Čech přijelo ale
český den byl hotovým fiaskem
Na místo národního naditní za
vladlá tu nevlastenecká rozbírá
nost a sobecky stranická řevni
vost
V Chicagu v r 1893 o výstavě
byl zde spisovstel a cestovatel
Kořenský z Prahy a ten dlel zde
delší dobu byl tu i spisovatel dr
(iuth ale oba pánové dle výroku
dra Vojana nenapsali o nís v
Prase nic důležitého Na spiao
vatele lleritesa spoléhal se p L
J Palda "To jo ten pravý ca o
nás napile svůj správný úiudck'
put mi tehdy když llerites do
Ameriky zavítal Pan U I Palda
snad očekával le bude ho llerites
obdivoval a chválit
Válený a roilaioý pm llerites
patrně byt n)rldiýmj politoval
Dát le nát je Ikotli politoval vy
itlhovalectvl s Čech vůbec Po
snsl nás a uinit te nám žídoých
léků udíleli nemaře liylo by to
ibytečao
Podobni uřioil i slavný svobo
domyslný učenec prcí Masaryk
Geriogcrovy časopisy ostouzely
jej jeltě dříve než do Ameriky
přijel Proí Mssaryk povolán
byl na řsdu přednáfiek ua chicsg
skou universitu cestoval přední
tel (£2 Cechům v New Yorku v
Chícigu i jinde pozosl nale po
méry ale důležitého nemohl o oáa
říci nic jiného leda že morová
nákaza fiířl tc mezi Cechy amen
ckými hlavně Geringerovými ča
sopisy Zě to psk jemu i jeho
dceři listy ty nemohly přijití na
jméno
K velkolepé výstavě do St
Louisů ořiielo z Čech několik
učenců a co ti dúltŽiiého na Či
tích amerických nalezli? Odjeli
ani si nás cepovšimouvEe Co
měli o nás tské povídat? (Aspofl
mofcli 3ás pochválit Poz saz)
Mladý oadaoý spisovatel Jao Hav
láta byl na Čeakém dni v St
Louisů pobyl tam delií čs a pak
přes zimu Žil v Chicagu V létě
cestoval po Českých osadách v
Texasu ve Wilber Neb byl
přes dva měřice po té v Omaie
byl cestoval v severním Wiscoo-
sinu a jmae vsimai si nasicn
společenských záležitostí pohy
boval se mezi žurnalisty a vzdělá
oějlími našinci a četl České časo
pisy To co nám llerites a jiní
odepřeli chtěl on nim udílet
Chtěl dáti léku nafií nedužívosti
národní A hle jaké odměny se
dočksl? Za jeho upřímné míně
ní lecjaký chicagský Ikrabák a
pecivál a jiní mu za to ve "Svor-
noati'' vynadali
Jtvský lepelliim — My kteří tě-
Ume se smerické svobodě jenom
slabě můžeme chápali hrozné po
litické nevolnictví jimž spoutáni
jsou obyvatelé carské řlSe Je
tam censura a tak přísná že málo
kdo vyjma úřednickou třídu do
stane do ruky nějakou literaturu
nebo něco ve vnějším světě tiště
ného Tsto zápověď vztahuje se
na dovoz zboží i kupeckého Také
léky pojímaje v to chvatné známý
lék Dra Petra Hoboko jsou za
povězeny Vzdor přísné censuře
zpráva o zásluhách tohoto léku
dostala se k lidu ruskému a mno
ho pokusů učiněno od trpících v
oné zemi obdržet! ten lék Po
alední zásilka Dra Petra Hoboka
odsouzená ku zničení byla ons
poslsná Michalu Moenleovi v Za
charevka gubernie Chersooská
Píše velmi dojemný dopis stran
toho jak léku potřebuje a že ne
může ho dostati Jediná zásilka
která přiíla na místo určení svého
1 laboratoře Dr Peter Fahrney &
Sons Oo Chicago Ills byla ona
pro americké vyslanectví v Petro
hradě V tomto případě ruská
vláda nemohla si pomoci nebo
dle mezinárodního práva vyšla
nec jeho rodina a majetek jsou
svrchovaní ve svých právech tak
jako národ který zastupují Uvá
ží li se poměry v jakých Žije ubo
hý ruský lid nelze se diviti Že je
to země kde bují aoarchismus a
vzbuzuje to unit vděčnost zasvo
body jimž se náfi lid těší
flluvící stroje
ar sť' ~mjrr
Iám vám íi'l
11 ZDARMA tn
ZDARMA
LÉK PRO IUŽB ZDARMA
Tento proulredok WH lahot mu i1 (i
ilnlumt náalndkem nyfjlii a kapavky
Následující zvlrtitnl nabídku fint tím
to f tenrtřfjin tohoto vydání Mezinárodní
liíři-bní riiuv v Dctroit Michigan
Ttto apolečnott xaručujo to ranlatl
každmu řilflrnu tonto vftj proMluiy lik
pro muJo Jehož Wlo piItcno liylo nnr
vovou ilnijontí ocJi ntílontl málomomo
ití nosním vypoiifiUmdii norioiUtkom
idy noAní xtrátou itrátou tnuznontl I
řl votní idy
Tento rizriifrif Ult noAlo io Vím hor
veftkaryh vloh dohře 7abnk'ti bi-e
jnkékollv pondinky eavnA d plným
návoilcin jak kdy ho ufAU
Tlulco mužů lont finoa icnUbono 11
nfkttrd řííitl iroho ilto Jnkoho dIhIuiI
ky vencrlckíj nomocl Tyto případy
mvliou víhk bytl vyléfcny neboř lék
pro mulo jit iiroHtfodck kturý Jlntň
rychle a líplné fvWA
Tímto mile pIlli-Mont poilatl l pro
Unto lk átAní beplatnA a vo Vafium
vlHNtnfm prlpadfi pfcivAdlfle 10 ojuho
moci a(lo ro VaAem vlaitním lile
ltvnl tohoto mfifto pouítl doma
vo VaAem vlantnlm pokoli
Vío co máto uřlultl JchI dopnatl přímo
iMc7ln4rodnl Iriříibní riatat) Intontitu
Itcmcdv Co mi Iuck liulldln Do
troit Itflchltfan a tento lk pro mtiflo
budo Viim laslÁn obratem io(ty dobfo
ttiobalcn boz jakýchkoliv výloh
icnlo proRtfodok lunt npirič zdarma a
MÉl Dáslroje
□
raruřulo úplná vyloní VaM nemoci
Km Uck ltulldlnií Dctroit Mích
Zatiílilm tdarms moja
krdítno íllimtrovatM cen
ní k v budobnlcu ndutrojů
KraanA plana orKany
Ti lil
pravd lok6 harmoniky koncortlny a J
NelnlžM ceny
Výhradní Jednatel V K Červený
Myoí v£tornarncb budebtilch ná
strojů rnHehneií
IOUJM VITAK
tut IW Wabanh A co Clcm) III
Dr Geo F Simánek
český thl a ranbojič
v Čís ia6a již 13 ul Omaha
Úřadul hodlnfl Od I do ndi od
01ÍIQ ůalim viťUtr-Tel V7(w
OřKloea v S dímmíJMI M(!0ftia llld '
liodv u: - 0'mliil liodlnr idm
Od 9 do li bod dop— Tnlwfofi IMS
T£gBIIOSTlNKC
latfd
10 a V lilium ul Oitialia Hé '
VfUitlhf Miill Mik Jako! Ipr4 Importu
Tt4 plx-flíkí Hála iia fpn Korlxilova Tina a
nedleli IIHiiflny prodáfi 1 1 lkám Tft#
sawaaí'irfftaiHaM1í — y p
$ TTT11a CwJmma DirATfn M
m VV111VVY Vmill&Q A IVvV
dávvft
ZELENÉ "TRADING STAMP8"
fl Z 300 zelených Trad-
InK Hiampia kazuou ueu
nou HTAKH i 8Tll!I'EM
(2 tucty pintových lahví)
-cena
#125
U%nm zelených Trad
InK Btampa a každou hcd
nou
HTlKMaMTUiTEM V
i'i tucty kvartových lahví)
—cena
Faia
nilfl 1 ncto til dvojnáiobnou hodnotu v zelených "Trad
lij 10 1 1"K Btampa"
1
Objednejte al politou neb telefonem 1806 nebo 168S
3 ř
Kosiostostosiosiostoaiostosiostosiosoa{ostoatoatosiostostostosiostoit
DrASvobody_Hořké VíllO
M Přlpravoné dlo předplaů tohoto proiluldho Mkafo odporučeno odo vch
2 líkarakých autorit v nemocích íaludku a vnllfnontí Tolo výtečné léčivé
o víno užíváno 11 v pravých dávkách mbts být! užíváno co Uk pfí alaboatl i-
M ludku nechuti k Jídlu nezážlvností a vftoch podoliných nemocích
2 Prodáváno JeBt v plných kvartových lahvích Žádejte O toto víno Jež Jeit
5 k doBtánt ve vftoch lepMcu čcikých hottlncích
5 S JUNO & CO MILWAUKEE WiS Jediní majltelové
M Cettutícím lodnatolem Jest pan 47—
q W (Ua hmmfmímmimmJĚiAmim tím m
okon oko Jioiiokuaoji JiaoijBCMaohoJi oisokoMolaotioiiotaokioisolsolsotsoki
IDO
l()t n)l ilii
l mnorlckí
uri r njntv(J
libo luiiuulu Val
Mluvicí uruj ktor1
ilftrd řfkutdy luk tvuoi a )imii Jiio l W)
ttrul Jnl( ubliuliiHlii if) Ir) iuii
řlHul a ) JnJuiw JJHuih Ul 4
piiit rililnj (4 vtetii co duii4 bylo U4
nu V ro uá4in jod nlkulik u)ia
Itita a tti aipirufiil
ItUisltiit fi otxlriftitl IdUula uliuliiřUibu
V' kflr límci iut tíii % uvutla
tuil MiuM M liuk iuiiiiHUkh kl
aitluuitfuh buviBn -1 li' kK AIJ
pruUU ui iu mlaul -)
ri )k k utrMi w iit Jeli
Stiu l- II (tut ! fuH Uii !
m i( % iltiu tlia liiaitiU k nul iil
b tJI 4 tllít fíulld )k
d (') tluJU ktifm KUt
Iui lJil Uuli lk "-l toM'lel '
kiatM4 lila4U ) IO'K
AdrMťHt IU II řtl Vi li 10 Ut
UftUIt tr1 luUk
CALIFORNIE
a nazpót
Han řVanclaka nebo Ua Angele Mitky u prodej
od 25 dubna do 5 kvítna VMA
$5000
za cestu tam 1 nit
Aby a vyKmoblo delrtátAin a jíním
do ajcadu Mytlo Hlirlue tuto uoauruhiMlue
aníknl JUdnlio da Ioa Angetea a Sít bylu povolen
UNION PAOIFIC
NVctiť lUtky vaU sní na tut dráhu
Krátká llalt KychU vlaky íálsé icoillnl
TatU a v
MlstsM srsJoval I J 24 rarnam ul
1'buua iiuiUi tt li
w — r