Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 18, 1906, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    H # ###
!! ZE SOUTH OMA1IY !!
r fUJ MIC SE klerk (prodavač)
pro oděvní obchod v C 3511 N
St Soulb Omaha r-Tbe ťopulir
Clothiog House 36tí
PŘIJMOU SE děvčata na zbo
tovováol overalls na mechanických
trojích Illaite e ihoed u Uyroa
& Hammer Factory druhé po
chodí č 417 N 351b St 381a
UFOZOKNÉNfl fiíá Hvízdá
Svobody čís 45 ZČUJ bude oa
přlitě odbývacJ pravidelné své
schnze každou Čtvrtou neděli v
měsíci ve a bodioy odpoledne v
Národní síni Fr Hájek taj
—Ordinance oprávflujícl vydá
ol dluíoích ópiso v obooiu 1230
000 oa kanál byla již zákonní
uveřejněna a v krátké době ozná
mcn bude prodej dluZnfcb úpisa
Podrobný rozvrh vypracoval měst
ský intínýf Andrew Hoaewater a
tak v brzku bude možno kontrsk
ty zadati k práci přikročili
— Odstupující městsky poklaď
nik Howa zsslouií ai veškerého
uznáni poplatoictva aoutb orosí
akého Dle jeho výkazu nalézalo
ae doe 1 duboa v rcěatiké po
kládal oa botovoiti $36440605
V březnu ikollektováoo bylo 130
ou64 a vydání za týl měsíc ob
oáielo f 3113973 Doe 1 března
bylo v pokladně 1353593 14 tak
le za měsíc duben jeví ae přírostek
£8893 91 Jeit to oejleplí atav
městských fioancl v dějinách So
Omahy
— Krajan J J Malý zastupuje
tli spolehlivé pojišťující společ
nosti Nechte se pojistit! proti
ohni než bude pozdě Náhoda
nečeká 43tí
— Nová městská rada aeila ae
předminulé úterý ve 3 hodiny odp
za účelem sorgaoisovánf ae Wm
T Martin zvolen byl předsedou
George Hauptman prozatímoým
předsedou a stálé výbory rozděle
ny následovně:
Finance a pohledávky— Bulla
Duííy a Hauptman
Právní - Bulla Heíílinger a
Duííy
Ulice uliCky— Vosácek Haupt
man a Bulla
Dráby telegraí a telefon —
Hauptman Martin a Vosácek
Požární a vodárenský— Duííy
Hauptman a Hefílioger
Osvětlování ulic— Martin Bulla
a Duííy
Veřejný majetek a budovy —
Duííy Hauptman a Vosácek
Tisk -Bulla Martin a Heíílin
ger License —Vosácek Hauptman
a Duííy
Dobročinnost— Hefílioger Mar
tin a Bulla
Po ustaveol výboru přikročila
městská rada k vyřizování záleži
tostí a bylo podáno a přijato ně
kolik návrhů Později vlak shle
dáno že jednání její bylo nezáko
nité a proto usneseno ve schůzi
večerní aby bylo vylkrtnuto z
protokolu
Svízele z chladna:
rheumatkm boltl íivfl v Itříll
liyfilíuh t mm a ctHiiktt ylv
milá
Dra Blchtra
Anchor Paln Expeller
nuiáW j"ho! tbvklni {vfif roi
litou jt fl v Wh t4fflnýh
4ruill Wíf-ravgváiio j-t doved
Ujmi luí-tmikjf it J iIiIhíu JéUÍ
Iif IttrMr fl řfHt
Jk ntUnl rui t tJfc é
iUtjt toho ktf
SL (xiiiiuft amka Ma
AI 1 tJtUUraikflniMt
TA F Ad Richter & Co
V % wl Mr Htm VwtL
— Předminulé úterý odpoledne
usmrcen byl nákladním vlakem v
nádraží Burlington dráby M J
Duno bydlící na 39 a M ul a
zaměstnaný jako sekční dělník u
výie zmíněné dráby Dunu sedě
na koleji blíže 36 1 J ul zaměst
nán byl utahováním několika ma
tic šroubů na plátech apojujícícb
koleje a nespocoroval příjezd via
ku dobytkem Kola vlaku uřízla
mu obů nonv tesoe a teia a ne
Iťastný mul as v 6 bodín tečtr
dotrpěl v South-oooažské nemoc
nici Smrt jeho oplakává manžel
ka a 6 dítek
— Krajan I 1 Malý vyhoto
vuje velkeré notářské práce správ
ní a levně 43ti t
— V pátek ráno zatčen byl po
licií Henry Howard jenž ae pro
cházel po ulicích města oděn jsa
mimo svůj iat jeltě těžkou houní
Ježto ablcdáno le jest Howard
stížen náboženskou třettivkou byl
icriícm McDonaldem dopraven do
okresní věznice a dulevní stav
jeho bude vytelřen zdravotní ko
misí
— Záruka městského pokladní
ka zvýšena byla na 1350000
Očekává se že v městské Doklad
ně nalézat! sa bude uprostřed léta
oa 1500000
— Ve čtvrtek odpoledne přiícl
k těžkému zranění Albert Johnson
íoremaa v ledárnách Cudahybo u
jezera Seymour Johnson si vy tel
oa bon odpočívaje stál a rukou
oa ústí ručnice Když pak se
chtěl bráti dále vylla nefiťastnou
náhodou z půlky rána a urazila
mu palec a dva prsty u pravé
ruky Zraněný muž dopraven byl
dosouth omižiké nemocníce kdež
mu roztříštěné prsty byly ode
jmuty
— čerstvou grocerii chutné
pečivo ovoce viebo druhu hojoý
výběr cukrovinek psací a Ikolní
potřeby za nejlevnějií tržní ceny
dostanete vždy u J J Malýbo
34 a Q ul 43ti
South Omaha mi o jeden nový
závod více OmaŽská ňrma Byroe
& Hammer Co zařídila tam továr
nu na zhotovování overalls akolil
v druhém poschodí budovy Č 417
Sev 35 ul již bodli v krátké
době značně zvětiiti V továrně
té zaměstnáno bude 1 počátku ko
lem 80 osob zvláEtě mladých dí
vek — O Janu Amosů Komenském
promluvil ve schazi Klubu Ko
menský dne 13 dubna redaktor
Otakar Charvát z Omaby řteč
jeho byla se zájmem aledována
viemi přítomnými a ku konci
hojným potleskem odměněna
Dále promluvil p Musil a p Pípal
studující na universitě v Lincolo
který sdělit a přítomnými mnoho
zajímavého o duševním životě če
ských studujících v Lincoln a
dotkl ae též otázky o zřízení české
stolice Po rozhovoru jehož
zúčastnili ae vlichni přítomní
byla tato ač malá přece zdařilá
schůze ukončena Klub Komen
ský zasluhuje si opravdu větiího
uznání Í pochopení v kruzích
Čecha ao-omažských
— českých občana nám při
bývá a zásluha za minulý týden
patří v ohledu tom Fraotovi Ka
dilovi it oa 16 a S ul a Janu
Bláhovi oa ao a Q ul Přibylo
totiž každému po jednom kluči
oovi — Na 34 ulici pracuje ae
plnou parou Asfaltová dlažba
se trhá a naplfiujo ae ní díra oa
severovýchodním rohu ai a Q ul
Majetník díry bude rád ale Kud
Poaec nál lesník nadává proč
prý ten Itoí nedají oa Q uliclj ale
mluvte prý a nimi kdyt jiou
Němci
— fiád Hvlsda Svobody fi 45
ZČUJ proměnil den odbýváni
tvých schoil druhé neděle v mě
síc) na čtvrtou nděii odpoledne
fJcjlibcrálnójší nabídka lidyftoliv učinĎná
Pár mužských kalhot cony $360 rozdány
tm
[: Ě
ť "f I v'!
'Pí
1
Tyto $350 muž
hkó kalhoty flámo
viím
ZDARMA
čtěte tuto ohlálku
ksždé slovo
Abychom třlvcrtll ňo trhu
tmU "zrUítnl iiiuImMoMc-
ky t0itfr"l4in# IU K-
AÍA knXdm oblekem vír
JCkflfCII tuttZKkyclt MHIllOt
ceny %SM Kalhoty tyto
zhotoveny imt z jemných
Hcvlotíikaíiiiírii wumtedu
krejčovsky zhotovené a
jkní formované Nebudou
ván ktlti kdlnr cent Jmou
ZDARMA Víc co Žádáme Jent abmte al obfcdnali
it-den % naKkh "zvliKtnfch jarních obleku yo
kitril mají cenu tl400_Kíillioty jeZ jiMdamc mají
cenu D50 Zkrátka toiikytneme vám Šatstva v ceiid
11760 za 19 V5
Otéto knždd nIovo této ruibídky
činíme zda naKlm Kákaziifkftm kteří
objednávají nouze JKN jxtoii nejllbc
ráítiřjSÍ vjlnieínoii lácl v oblecíchjaká
knv nyia uíinčna v trhu oblekovein I'o
uZfváme celou v robu vlněných látek ho
tovených aM)lcfinontí Wlnaton WoolcnCo
v New iCnglaiid Záůiif jiný obchod ve
Hu Ktátech vyjma na (vho obchodu iieinú
Ke otxlrXeti jediného yardu tto znamenité
látky Hotovíme tyto obleky v iiaSÍ New
Yorké tovární v iieJnovčjUích módách
zrovna jako hořejší obrázek ukazuje Oble
ky tyto mají rozhodne1 cenu tU~ jaoii
tMívaíovány za ticjlel hodnotu na zemi
Nátlcdkent dohodnuti a továrnou fx ixiu
lijeme celou Jejich výrobu za roW {
mfiZeme prodatl (x1kiiin(hfim naKlm kteří
objednávají l-OUK ixfiloii ifl 1 oblí ky za
a k Umu pár ♦!) balhet zdarma
My r ltk lijeme Přiiendlctekoznámc
této tlOO-~1'lte jaké barvy oblek chcete
mltl- ikIcJIo vclkoNt-H my zatleme oblek
xí ciureau MfiJScte Jej na aehe zkimltl—
prozkoumati Jej jiozorní-vy juto aoud
cent Fa kil váa uakotí doplaťte erca
nímu jednateli zbytek a nouechejle ai
oblek 1'akll ae váni nebude líbit zatlete
jej znít na naS eiien — triy tullcmo
zpit vál dolar— iit'tnfj7cto ztratit centu
flpžža Gfá&wGfy Omaha Nob
10 i
[ " '-šl 1
f
li
— Že každý druh brambor se
zde dobře nedaří má vřtííoa na
tich krajana již vyzkoumáno a
proto jestli jaké potřebujete na
sadbu Horáček na Q ul má pravé
osvědčené Hed Kiver Obio a Karly
Kose brambory ku sázení které
se nejlépe daří v Nebrasce Zí
rovtň viecboa jiná zahradní a kvě
tinová semena ve velkém výběru
Patentovou mouku prodává za
liio pytel dobré slaoé máslo za
aoc lb- čerstvé vejce za 15c tucet
30 liber cukru za f 100 galon can
syrobu za 35c sladká koma 5c
krabice jablkové křížaly za 5c lb
čeroé kalií maliny 10c lb a Čer
stvé bílé chleby za 5c atd Po
rovnejte ceny za které Horáček
na Q ulici prodává zboží dobré a
čerstvé a musíte být přesvčdčeni
že levněji nikde nekoupíte ix
— českou Svob školu navště
vuje v tomto novém půlletí které
počalo začátkem března 106 žáku
Slutný to počet
— Hostinský Jan Franěk se co
nevidět přestěhuje do nové budo
vy na jihozápadním robu 20 a
S ulice
Horno Furnlturo Co
503-507-509 S 3'th ?í— Pro
dáváme velkerý dábytek o ao pro
cent levněji než v Omaze a to za
botové nebo na výhodné f plátky
Přeevědčte sel tí
— Dovoluieme si upozornit vBe-
chov nafie příznivce Že přestčho-
0 w w
vali jsme úřadovnu naSeho dřevař
ského a uhelného obchodu na
vťchodol atraou 24 ulice mezi
N a O ul do na&í vlastní budovy
a budeme moci každému lépe po
sloužit ielikož budeme míti vidi
část nafieho zboží zde na skladě
Navttivte nás S úctou
Crosby-Kopietz-Caaey Co
tí Tel 614
ABSTRAKTY
— -vriioTovuja
S M Sartlor
Utk a4 raraaaii ťattema lllk
Zeptejte saaaBu tobotollitu Tel 1991
Johánek Bratři
„vlMlal
první třídy miiIooii
IIOI nillUw l„Ouna 5rh
Uviti vln likéry dtuiiiky-C'kulný
tákui viji fs tu
taneční zábavu
uspořádá
Spolek sv Václava 5 47 ČftKP
v sobotu dno 21 dubnu l!)0tt
v síni J Frafika na ao S ul v South Omaze
Začátek v 'i8 hodin večer Vatupné 35c osolí
Výborná Fraflkova kapela bude účinkovali
O skvělé a úplně uspokojivá pobavení postará se VÝUOK
mmua%
ímmiishhmiiii
tzztzzztztztztzzztztztzttztztzzvzzzzz%ztzzztzzztz3
Společenskou zábavu!
I Spořádá
Lozo Láska Míru C 341 FJofL
! v Národní Síni ai a U ul v South Omaie
v Hobotu dno Í28 dnliui ÍOOCI
1 Kořískův uniový orkestr buje účinkovali
Vatupoé 35c osoba Zsčátrtk v 7 hodin večer
PÍÍIJĎTlí VŠICIINII 38x3
O vzorný pořádek řádoé občerstvení postará ae VVUOK
taisioit casa)i cext i=atzitsaostxt3ece££ta
Dr C Rosowator
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: w "Bce Bolidlnř"
04 II do 11 aopol
ÚfKloihoúloyi Od Ido I odu
Vnd81lo4 10 do Mdopol
Tel 1 ářa4oTně tOÍ-Tel v byte 1X17
WjrdJl-OnlO MÍT JuoM Vilo
ZvlUui potořuoi Hou M Uukfm a#
ragcein a ruHn4Uiii
SPĎlllíĎ D0I1
DUI llu 21 Ul
St
za skutečnou cena
WoodmorillVorld
ČlíSKtt TÁUOUY V OMAZE
A SOUTH OMAZE
Josofa Šlogrová
pozodzii " "todvDCij
bydlí sf—
v i 11J4 jilot 14 ul Omiha
řnnTSřt
uuuiuai
DB JAN ff
tenký lékař
nad Grand Union Tea Store
34IL & N Hlrteta
V SOUTH OMAHA NEb
Cřadut boillnyi Od 9 do 19 bod dop
Od i do 5 bod odp
Od 7 do B bod Tofr
Tcleton v úřadovně a v obydlí 14a
Pravil écskil "vlržlnka"
vyrábí jediní
čeaký doutolkář
FR LAITNER
Iťi Ker 10 ul Hovth Omaha
Maiiufcturr o(
The onlv Old Country Virglola
amoka
Dr Jamos 17 Novák
tenVf zubní lékař
Mi étiduvnu at Hikjj fd tf
KatUt fc IHk Iju
[kt 19 u! iuet IKiuflu i raimim
TKLKfUM m
" 1 0