Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 18, 1906, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z českých vlastí
GVx do Prahy — Slavený nor
vaíaký skladatel Edvard Grieg
jeoi před třemi léty poprvé Prahu
navBtívil přijede opět v polovici
dubna do Prahy aby zde uiporá
dal velký koncert jehož le lim
jako výkonný umělec aúčaatní S
ním zároveň vystoupí je&tě jiné
lily umClecké
Zabit třlctnou idt— Ze Znojma
na Mořivě doila dne 26 března
zpráva o oeltčití kteréž událo te
ve stáji ve Dvorku u OhraŽeoic
V noci iřftila te tam Část zdiva
zazděných dveří Zdivem zaiypán
hv ipfcí ve Háji 4Cletý hlídač
uObvtka lostf Suchánek z Náram
če Nefiťastný hlídač byl ráno
nalezen mrtev
Rodinná tragedie — V domácno
atl dělníka Frant Wicheho v Ko
ciánově u Šumperka na Moravě
byly domácí různice na denním
pořádku a£ v nocí na 34 března
Wiche hrozným krveprolitím vfic
ukončil Sekerou usmrtil v noci
ve ipáuku ivého ioletého synka a
81etou dcerušku načež se sám
oběsil Přltíňou nešvára byla leat]
kteráž oddána je pití kořalky
Seiny při oavodu — Z Dma ae
oznamuje K odvodům jež nyní
konají se v Král Poli docházejí
holi v oděvu Černém na krku
černé vázanky a případně ještě
maji ierné pásky nebo stužky
Když jeli bofií z Julíáoova a okol
nich obcí se smutečními odznaky
k odvodu byli v Zábrdovicích
zadrženi strážníkem jenž je zbavil
smutečních odznaků Hnutí "čer
ných odvodu" ae Síří
Vyhnuli st trettu útlkem do Ame
riky— Zt Slavkova se píšeš Bývalí
obchodníci manželé Jan a Žofie
Kiváčovi v Křenovicich dopustili
se zločinu podvodu a pfečinu za
viněného úpadku pro kteréžto
trestní činy byli oba v soudním
vyfietřování Podvodní manželé
chtějíce se vyhnouti trestuuprchli
do Ameriky zemský soud v Brně
vydal nyní na uprchlé manžely
zatykač
Přeneseni foiůstatki Karla Ha
vilika Borovského —Dne 27 března
1906 přijat byl v městské radě
pražské návrh aby přenesení tě
lesných pozůstatků Karla Havli
čka Borovského bylo uskutečněno
Exbumace ostatků Havlíčkových
ustanovena na den 38 července
t r v den před padesátým výro
čím Havlíčkova úmrtí kdy spolek
k tomu cíli ustanovený pořádá
slavnost k uctění jeho památky
Delegát tohoto spolku přizván
bude do komitétu připravujícího
exhumaci a přenesení
Alichalovice u Mladé Boleslavi-'
Smutná zpráva rozšířila se onehdy
po Mladé Boleslavi totiž že má
býtí zbořena památná zřícenina
hradu michalovického u Mladé
Boleslavi všeobecné zvaná "Put
na Tyto dny totiž dostavili se
do Michalovic inženýři české sev
dráhy jejíž koleje jdou těsně pod
srázoou skálou na níž "Putna"
celému okolí vévodí a ohledavše
atav zříceniny prohlásili k majite
li že tato musí býli tak opravena
aby sessutím jsko nyní nehrozila
aaebo aby nebyla odstraněna
Chtil ujet fřrd vojantinou do
Ameriky — Dne 18 února byl ve
Střelné na Moravě zadržen Viktor
Kozeníeld aoletý ve Vídni naro
sený neiaimo kam příslulaý
pekařský pomocník ktetýl se při
znal le má úmysl odejeti do
Ameriky aby kdyby byl odveden
nemuset v takouiko-uhmké ar
mádo slouliti Byl proto aaiden
ao břeiaa u krajského sonda v
Uher Hradilti odlomen nan ětíc
do tuhého vězeni a 10 k pokuty
Zářný přiklad vlastenectví —
Vzácný a skromný vlastenec ze-
mřel-jsk "Selské Listy" sdělují
— před časem v Praze Byl prostým
železničním zřízencem vládl však
zdačným jměním Ve své závěti
odkázal 40000 kor jmění Matici
školské v Brně a druhých 40000
korun na Národní divadlo v Brně
Nejkrásněji však projevil svou
Šlechetnou povahu ustanovením
že jeho jméno jako dárce nemá
býtí nikdy jmenováno Ovšem po
aledoí vůle zavazuje vykonavatele
a v tomto případě nutno přece
nadhodili otázku nebylo-li by
záhodno národu oznámili mecená
še který v dnešním shonu po
osobní slávě vedle skvělé štědrosti
byl tak příkladně skromný Lidé
takové šlechetnosti nesmí západ
no ti nepoznáni a neznámí
Úmrtí — - Dne 26 března t r
zemřel v Praze Antonio Sýkora
pokladník Ústřední Matice Škol
ské a nejstarší úřadoík matičoí
Narodil se roku 1843 v Plzní
Nabyv předběžného vzdělání na
školách reálných-působil v růz
ných službách Mezi jiným stal se
také sekretářem poslední koruno
vané české královny Anny choti
císaře Ferdinanda Dobrotivého V
úřadě tomto byl však pouze tři
Čtvrtiroku neboť úmrtím císařovny
Anny úřad jeho přestal Pobyv ve
službách magistrátních stal se 1
března 1883 úřadníkem Ústřední
Matice Školské a titulem tajemní
ka Úřad tento zastáyal až do
úmrtí pokladníka matičuího spi
sovatele Antoše kde ae stal po
kladníkem Pro svou milou pova
hu a ušlechtilé snahy byl všeobec
ně vážen
Ocenřnt ťeské práce — Výitava
kreslířských prací žákovských z
české reálky na Kladně měla jak
sdělují "Lidové Noviny"v Anglii
značný úspěch Umístěna byla na
škole umělecké v Leicesteru- Tam
ní lút "Leicester Daily Post"
podal o ní velmi příznivý referát
V jiném článku pak se oceřiuje
metboda proí Boudy Snahy jeho
prý Be blíží zásadám jimiž se dnes
lidí většina anglických kreslířů
Už v Berně oa sjezdě kreslířském
vzbudily práce žáků Boudových-—
ač tehdy zastoupena toliko nižší
reálka— určitou pozornost DojUta
zájem ten vzroste až na sjezdě
který bude v Londýaě roku 1908
vystaví se práce také vyšší reálky
Z Leicesteru zaslána Boudová
sbírka do Birmioghamu dále bude
ještě vystavena ve Warwickshiru
Wigamu a ve Skotsku
Tohle se povedlo — šprýmovnou
koufiskaci jaká jen málo kdy se
přihodí obdařen byl belletristický
časopis "Kramerius' v Čechách
V jednom Čísle tohoto listu skon
fiskován byl Gelncrův obrázek
španělského krále podařená to
karikatura pod níž umístěn byl
text: "A'foni XIII král špaoěl
ský mladý a hezký muž a mnoha
miliony apanáže rád by vešel ve
sňatek a počestnou dívkou Něm
kyně se znamenitými předky mají
přednost" A pro tuto vřtj obrá
cek i a textem byl skoofukován—
pro přečio proti mravopočestoosti
Pan censor prý zapomněl že
předci a předky jsou rozdíl a
vykládal i milé předky apflsobem
který ze šetrnosti k Ženským čte
nitkám nrlze pojmenovali Kra)
aký soud v Plzni vlak konfiskaci
jako neodůvodněnou zamítl
Téměř vidy dostavují se bole
ni v sádech a ztuhlost svalů 1 na
luicnlm St Jakobi Uet aahfí
vi fial staly vláčnými a léčí
ochromeni alda v kritké dob
Slabí a norvosnímuzi
Opis pozoruhodného receptu zaklán bts
de zdarma miiíílm ktaH hledají
vyléčení Žádné dopláčou! iiclio léč
ba na řkouíku VhliU pozorně
tuto nabídku
Toto tmáno Joul pro tnuta ktM trp) neWoutl
noachnprioatl naladkim mlHdl:kh pokla
akfi a vilfiilnixU VyalnchnAta moji rudu
unnfilii ijokijnl "latanim na akvutku"
nlnktrlckoii pAxíi tpwlHlIt paMmlnlua Mbt 6
nlnlurh ÚTfifnU-kfvM proatřtd6 Uit
Vlítli poílyánl HUh veda ku irilímil aaíiva
Club oTRánA otravujft ctili rUwi a konuíul
uláno in vál pfljjad nevyltfjbilri
Pu léti IryH Jorn hialndkftfii niladlríkyVb
Vlřn(Jnntf poklatkA TrpM Jaimj alttlioall
nolrilrni atrium) ttrltot) inumU nut nou
parnM ni-doatatkmn Uvolni díly ťtlláilontl
tkliforioaU a Hlydllvoftl bolrmtl v aldticn
vlaouiMinou niiwhopnoitl aul a byl Jaeni
doNtl poáotllm fo ř-kiiuHni iMun vle ro ml
kdo porudll ani pozoroval Junrn „''lakotí
Hlavu KonoXnd otlctmtoval jnnm do JCvropv
tam poradil tn vydMenm lékařem a mnji
draví opít aa vrátilo pod Jolio IMunlrn
Hocept línu kterým byl U tti uKdmvn do
lid vlikHtriltn m poiímilř vliti jak ridnnad
Doit naléxtl prav lék k vyléřnnl rorliodl
)nm an pomool léf oulul tilm kaXdému trpí
olinu ktar ril doni taliu v gupiit£né
oliáloa opia Knarnenfiého tohoto nenptu upo
lu a iKitřiildiJm návodnin itulol i1arui l)y
dřin] nra ta a ata doplan od muKC w vlnuh
fátl této ímiift ktfi uuoaloclill mé rady a
rkiMlII tnulo lék JíoKfíiJCuJi tri byli vylo
tAsn r rov ti a ako Já Hnncpt vytuduja jUtou
kombftiucl rnociriA ptmtblvtih InA nnákod
nob UkA a )-t tak aapnán t uints btl při
praven v U iihli dobrá lékárna in mal pnola
Ni-ximlláin nic na dobírku (O O I)) a numáw
áidného ittnyalu nnb Plánn vytábnoutl % váa
penite nebo prodali vám lék kléry nt-ohcdU
a nmbledáin-ll mna poollvtn v kaKilérn
ohlodu mftta ba mna poukánall v tomto
lluti
Mtifno tetnU nabídka nebuda vlokráta
JI uflnCna proto plHa ml Jlié dnn a obdr-fcít-a
opit mého receptu a potřebné intormw'
ópln ttl ar tn a obratům polty Zárovod adá
lim vám lak mohu llnltl tuto nabídku hnu
jakékoliv pro mna atrálb AdraauJtei M
C KKMSON fi i Itox 622 ('hlc(nroIII
US M w
- ° zr)
Bvčtozniirné íeské
jakož I
vodní české
Harmoniky tt
ST lloligonhy
Josef mu r Loniecli
(čiícijy)
W Krajané ulil al hned pro velký
cen jí k a objednejte Jen tam proloZa
ani v Americo není takové harmoniky
k doat&ní Tam prodávají nčniecké
zboží tovární a vydávají ho za Ceaké
Pište si
a obdržíte
ZDARMA
nřJnovřJSÍ seznamy 100 řkkch tulíforcli (l)lac) 7 a 1 Opalaorýeli rckor
id hnijcli ráhYkorřch rekordů pro fonoirafy a rafofony Zrírovcřl
zíl4m snznamy fcníffcU liudohnln pro vAochny builnbní nnairojo Jnkoz
I ícznHfnv MnHfrh knih Jálo soznarry (mkycu zpí-Tiiycii kboro pro cl
řiÉvácké olky nkot l aoznatny kiiflotQ duott a komických in r)
ci ochotnické spolky Dálo pak anznamy importovaných Éokkýcli tnnnt-
nicn KoijRku ouvertura ntmni ptúroiinicn cokj?cij pini pro ct imuihodi
kapely jakož l snznauiy ceikycn tubacicii uurnioMik a nuutbmcu nniiirojrj
Hudební závod a knlukupoctvíi
10-
ED JEDLiČICA Neví York NY
PRAVDA VŽDY SVÍTĚZÍ!
m in
yOUINHtWY0RKMu)ICALirCTMUTt
10 H P
ir V 1 r-' ' 1
A proto chceme oznámit všem čtená
řům těchto novin že v
Dr E C Collins-e
Jest každého méníco o ntií ČechoHlovuiiá víco iizdra vé
no než v kterém holi v Jiném listuvé v Americe
Tento ústav jest ncjstarřl a nciznámCiSímczívScmi léčebními
ústavy V nirn zavedeny jsou ty ncjnovřjS! Hpůsoby léčení a
užívá se tu vfiech nových vynálezů léknřskó včdy ProfesHor
dlouhá léta vedl snrávu tosud a zdárné uzdravuic každv4 rok
w Í i t t t i ví v i l _! 1' ! lf i
tisíce ccsko-siovansKycn pacientu unes v Kazuc cesKo-siovansKu rodino jsou ickv to
hoto ústavu známy ponfivudž tyto oílliiíníjí íiemoce a dodávají iieštastiiíkůin
novclLO zaravi nove aiiy novo mazenoNU
Považujeme za svou povinnost abychom veSkerym nemocným ukázalí
pHmOll IMiMÍU lállt KClťftVÍa
BlySto lilana třeli kteří tížíce ee svému uzdravení hlásají do evíta svou srdečnou vdtCnoat
rJ K rna yyWmf zo zaMtaralo
choroby vnitřního ústrojí
"t yf
tohoto ústavu ktery po
í ví) J
VlVA JI
Alolslo Sláma
PANÍ ALOISIE SLXMA Z CLARKSON NEB pfie níslolovní i
Volectěný pana Prořiior —
Omamuil Vím Wkr piívn8 dla Vaí dobra nuly po onu dni
iilívíin a niunfm oi)Mniné doriiat clAny pantt prufnora Uky
Vuia Cítil přímo iiítrukr Kdyl i"in Viti pnula prvni rtoinn ctlila
im v pruuu a litdla In ornou bolnut a knl inu Inliill vullcs kilnito
laď lích nékolik Hul co ntlvíio Vuia UMj kM Jit Jnn vulini miilo a
to lak Inlica l při tom nocltim tádiiýcli b(loll Jnt ml nyní uk
dobfe I niobu lalic a be únavy vykonával uvi pi4na aclliiu nn
vylovni tťuHtiiou Ztratila nn lca dvé Uhry na více ala na m ml
velmi ehotnd JÍM a til dobřa tpdn KouBlky ml prv( (s JU nevypa
dám tak cliuiaví ala luko nn)rilrRv£i(im liiuhorwriin Vdiu
vdóčoi Vala
ALOISIÍ MXMA Clmkaoii Nobr
Veleotínp Hr Prořeninret
S velikou dAdiioil oiumiill Vím la vypoiřnliovnl jaain Vala ďkf
a ku nemalí avé radoall vánek y ml bulnail i vnlirkii uatoiiuily - lakta
tti nyní clllin Jako bych tilkiiy nobyl bjlval iinmuciim kouinl )eiu
nékiilikrala jiní lékaři) alatl ml litiioinolili luiol raitlm vdmi
kiaianSni aby pídil potřnhy ubránil jmi nVi ni-lwť Vy Inla Ion
praví tpoiuauaui upiciuu o puuiinuu uimi jun
11U BIU JIUUIMMI J l II 1HUHIUI mu [iruZKUUlUiUI
uzdravenu profi by tedy 1 Vám nemohlo biti spomoženo? A proto tedy pravíme! trpíto-li na reumuti-
u a V 1 l a I I _ II t f u I I _
1 4
Krlsílna Pavlech
PANÍ KRISTINA PAVLECUOVX ca St LouU Mo pl náludovnfi 1
Vyaoco ctřln pana 1'rofowtora:-
Nnbylo by aliiino Ví vyniiíntl nad vínek y doktory ruiboť til nad
námi Jei Wut um nujniQudfnjtí (p DAli) ala tu ainlm Mel ta Outo
dobou Jala nojmoiidfujif rimloc nomocl lldakého tála poncvailí nioíno
Vím umlravill I tnnkiiSla kdyt pttcIuuU ani nevldlla - Jnn kdyí Váni
popila avoit nemoo a mí davům va Vala Učimí Uyla wn po i lat
nnmocnii chodila Jnm k těm nailepiiii doklorfini I také janm byla
oporovdna ii))ii)(SiiiilBdvlnyaJliiií Innukí miinoco ala JUdn? do
ktor ml naapiunold lada od poiifi nninoo Alávala alulná l'rofo
taliioal vnukla ml abych ia obiáilU na Ur U- C COLIINSK M I a
tuk Jaaui ta va volnil ki Alkám ( uidravllaa dnea ta oílíin Jako bycb
ta byla inovu na tvit narodila
Ctn( kialanl a kiajankyl Nikdy ta nadalta Jinému 6ti nuk
tomuto p Profoimorovl chcola II nabiti rtiilndlio tdravl l'olUin tilí
tvou podobifiiu 1 1 9t4 vám Vala oddán KRISTINA PAVIKCII
iHmSo Mllibl St LouU Mo
i úřadovnž tohoto ústavu Tak mnozí byli
smus žaludkovd nemoce kaScl plícní
choroby srdečnou vadu prsní nemoce
píchaní v boku bolesti v žaludku cho
robou jater a ledvin nervosou bulením
hlavv nepravidelním mChíČ íist a jiný
mi ženskými nemocemi anebo mužskými
_J f tVII lfl-ttl
chorobami pohlavními a vňbec na jakou
koliv jinou nemoc obraťte a s dnvřrou
na Troícasora specialistu který nepotře
buja ao na Va5í nemoci teprva uřit nle
' pozná hned co Vám chybí n poskytne
VCDCB KU spraví' vám „ W)vVu 5kařkou txiinoc
Proíessor ústavu COLLINS MKDlCAL INSTITUTU uzdravil již na tinfeo takových nemocí
na Jakou anad práv5 Vy trpíte a proto uaulravl i Vás Jídali nesustáváto v New Yorku poplhta co
nejllpa rnažeto avou chorobu va avé matehkd UU a budeto tak apolchllvfi léčeni jako kdyby jstg
píilll ottobnJ do ústavu 1'í'to jeUS dnea na
DII E C COLLINS MEDICAL INSTITUTE
140 West 34th Street New York N Y
rwn rtll pro 1kafakou knihu I'roíeora Coliinne která m Vám aalleadarma ptipojíte-H pár
poštovních inámck na dopraní Hnuta loeiu IU(I lirau Uky a }H)6ilaji da vlccU Caitl bpvj
SUtft uo tanauy a Mexica inpisy piio česny