Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 18, 1906, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
Hospodářská Dosídka
Zámřoa semene
Mezi rolníky jeit všeobecni ta
kořeněn náhled Že změna temene
z jedné krajiny do druhé jeat nad
míru proipěínou NAbled ten
adllf nejen rolnici zdejší ale i rol
níci v naši otčině odkud ai jej
mnozí do léto země přivezli Ná
hled ten jeit za jedněch okolnosti
správným za jiných mylným
Velmi mnoho záleží na tom i
jaké a do jaké krajiny a půdy se
meno převádíme
V krajině která je pro tu aneb
onu plodinu jak půdou lak pod
nebím nanejvýš' způsobilou sotva
by se co změnou semene získalo
V krajinách takových dá získsti
se jedině výběrem a ušlcchťová-
nim semena domácího poněvadi
cizí musí se teprve půdě a podne
bí přizpůsobovat! a nemůíe tudfi
nikdy dáti takový výtěžek jako
temeno domácí
Kde není krajina pro danou
plodinu přirozeně úplně způsobí
lou máme za to že by se vypla
tilo objednali si semeno z krajiny
jí svědčící a když se pak semeno
zvrhne což stane se během dvou
nebo tří roků objedoati opět
nové z téže krajiny pakli ovlem
prvá zkouika se nám osvědčila
Farmáři v lowě a Illinoisu objeď
lávají často oves k setí ze sever
libo Wísconsinu a Minnesoty s
lejlepSlm úspěchem Wisconsin
i Minnesota jsou znamenitými
)blastmi ovesnými neboť rodí se
am oves jenž váží 40 i více liber
tdežto váhy té se v střední lowě
t Illinoisu domlcím semenem ni
(dy nedosáhne Oves ze zrnině
lýcb států zachová po nějakou
Jobu tvoji vlastnost i zde kde
tou mu podmínky mnohem méně
sříznivé ale konečně te zvrhá
e£ změna ta te vyplatila a proto
nůže se opakovat! Můžeme
iivésti na doklad této tbeorie i
jiný příklad
Praktickou zkuieností se zjisti
lo Že brambory ze středního po
řičí červené řeky dávají skořeji
dvojnásobný výtěžek prvým ro
kem když přivezeny byly do Ne
braaky anebo Iowy avlak bram
bory ty počínají ponenáhlu podlé
hali chorobám v podnebí tomto
panujícím A proto jest nutno
znovu měniti což děje te vždy s
prospěchem
Studiím o prospěšnosti záměny
temene pšeničného z jedné kraji
ny do druhé zabýval se bedlivě
profesor H L Bolley z nortb
dakotské zkušební atanice země
dělské jež dospívá k následovním
důsledkům:
"Různé druhy pšenice degene
rují následkem toho že pěstovány
byly stále na téže půdě Různé
vzorky semene stejného druhu
seté na různých půdách se stejný
mi podmínkami klimatickými dají
úrodu když tety byly za stejných
podmínek
Theorie že k řádnému pěstová
ní pšenice je třeba často měniti
půdu jest falešná Dosud ae ne
dokázalo že by se jaké výhody
docílilo tím když používalo se
semene vypěstovaného za jiných
podmínek povětrnostních
Následkem nerozmysloého vy
mSGování semene vznikla již pře
často hospodářům Ikoda pont
vadl zavlekly te tak do krajioy
různé choroby houbovité u ple
vele" Záměnou semene dl se v ošktt
týea případech jak bylo uvedeno
docílili toačoě ivý šeneho výtěžku
avlak ke kaldé ilměnft musí býti
podstatné důvody Měnili semeno
jen proioi le te pravit le tlmini
jtt dobrou není radno Výbě
rent i ušiechřováolm semene do
náclho obklimatisoveného dá te
t pravidla docílit! mnohem jistěji
1 častěji kýlsoého cíle-Mýleni
IroJ sltpinl Jakoiil plodiny j
Kdy uitatl t výkrmem dobytka!
K pravému rozpoznání doby
kdy je žádoucno a výkrmem do
bytka ať již hovězího nebo ve
přového ustati je třeba značné
vypočítavosti aprozíravoati neboť
je tu jistá hranice kteri nesmí te
překročili nemáme-li prokrmiti
co jtme předcházejícím krmením
na dobytku získali
Kdo zabývá te výkrmem dobyt
ka muaí míti atále na zřeteli že
nadbytečná tučnoat jest vlastně
chorobou následkem čehož doby
tek přetučoělý již tak dobře n
tráví a tudíž píci mu předkládá'
nou tak dobře nezužitkuje jako
dobytek v plné životní aíle te na
lézající Kromě tobo po dobytku
přilil tučném který je takřka jen
samý lůj anebo aamé tádlo neoí
tak velká poptávka jako je po
dobytku jenž ml na tobě Iťavna
tou lihovinu jen mírně tukem
prorostlou anil přináší takové
ceny
Svalatvo u dobytka přetučnělé-
ho jest degenerováno tsk jako i
srdce a jiné životní orgány ná
sledkem čehož nemohou vykoná
vati tvoje povinnoati Poněvadž
pak za takových okolností není
trávení a zažívání dokonalým na
stává otázka zdali kromě ztráty
na píci kteří te nezužitkuje a
přichází na zmar neztrácí ae i na
výživnottt masa dobytka takové
ho Řezníci mají v tom zkuše
nost a ti nelibují si v dobytku
přilil tučném neboť vědí Že na
tuk nejsou zákazníci přilil dychti
vými a že íťavnatého měkkého
masa libového jest na něm poměr
ně málo
U dobytka vepřového není pře-
tučnění ani z daleka tak nežádou
cím jako u dobytka hovězího
anebo ovcí poněvadž tučné maso
vepřové má mnohem více ctitelů
nežli tučné maso hovězí snebo
skopovina Kromě tobo nalézá
vepřové tádlo v trhu hojný odbyt
za dobré ceny a tak te celé do
bytče náležitě zužitkuje Přet to
vlak nutno ustati a výkrmem do
bytka vepřového včas poněvadž
přilil tučné kusy nejsou hledaný
mi poněvadž te na nich násled
kem tučnosti teslabené jejich tily
ztrácí a poněvadž jsou náchylná k
ochromě následkem níž utrpí pě
stitel často velkých ztrát
Největlí opatrnosti jest zapo
třebí při výkrmu ovcí poněvadž
u nich jsou následky překrmenf
nejnežádoucnějŠími a přilil lojo
vité maso akopové není nikdy
hledaným
Kdy jest žírný dobytek ''zralý
pro řezníka poví nám zkušený
chovatel dobytka takřka na prvý
pohled Maso dobytka překrme
nébo stává se plastickým — pozbý
vá tvé pružnosti a při ttisknuti
zůstává jako blina smáčknuté a
jen velmi pozvolna vrací se do
původní své polohy Dobytče v
správném stupni výkrmu te nalé
tající má jeviti při stisknuti
"jádro totiž maso pevné pruž
né ač při tom dosti měkké Kůže
má býti měkká hladká a oproti
doteku citlivá Když vlak kůže i
maso jeví hrubost matnost a bez
citoost je to důkaz že dobytče
"přetrálo te mělo býti odesláno
Jo trhu již dříve Dobytkářt vy
platí se vždy lépe když zpeněží
dobytek tvůj raději o něco dříve
dokud jeví jeltě jádrnott a tvěžett
nežli až teprve když nastala u
něho plastická ochablou tvarů
Dr A E Waník
HsVf lékař
V ASHTON NEU
Óladovaa Ashtoa lékárně
Na požádáni poslouží svědomití
vlent krsjaoůtn 1 btUka I a dáli
Zvllltt krajané ? okolí Ferwell
mohou oa něho 1 úplnou důvl
lou obrátili 11 mi
1
I ::Z ČESKÝCH VLASTÍ::
"lc1 tko GOU3
TWKJG do your viorii"
Nový takf denník — V Praze v
měiíci břernu vyilo prvé číslo
sgrárnického denníku ''Venkov"
Jak dle zpráv českých listů soudí
me bude časopisem dobrým 1
zajínmvým Redaktorem jeho bude
známý osvědčeoý žurnalista a spi
sovattl Ksrel Jonáš
llorntcl st tadusili — Velké ne-
itěstí jemuž dva lidské životy
padly za oběť událo sedieal
březns v lacblě Milsdině v Chsbs
řovicích Hornici Musil Zechel
Petzold a tesař Ardelt zaměstnáni
byli vyměřováním stsrých Itol a
nichž některé musily býti znovu
otevřeny Při otevření jedoé I nich
vyrazilo tolik otravných plynů že
horník Zechel a tesař Ardelt klesli
k zemi a zůstali mrtvi Ostatním
podařila te uprchnout
Známi htrelka Ziithrtvi hojtdi
do Amtrikj1 — Ředitelství smíchov
ských divadel oznamuje že subre
ta pí- Marie Zieglerová o jejímž
milostném poměru a knížetem
Wínditchgroetzem tvého času v
Praze tolik te mluvilo a kteráž
později postřelsoa byla ženou
téhož knížete přestala býti Členem
divadla O příčinách náhlého vy
stoupeni subrety ze tvatku smí
chovských divadel te oznamuje
toto: Ředitelství nebyly po chuti
spory kteréž pí Zieglerová méla
se svým manželem a jež novinami
pronikly do veřejnosti- Ředitel
činil jí proto výtky a žádal ji aby
věc nějak urovnala poněvadž ta
kovými aférami divadlo trpí a jeho
návštěva ochabuje Subretasenad
tím velice rozčilila a každé urov
náni věci odmítla poukazujíc na
to že její privátní Život nemá
žádný vztah k divadlu Současně
oznámila že přestává hráti a také
skutečně při večerním představení
odřekla aoučinnott Ježto však
představeni te konalo ve protpěch
orkestru dala se uprosili a účin
kovala Pak nanovo prohlásila že
iž hráti nebude Má se za to že
odjede 1 některým ze tvých ctitelů
do Ameriky V Praze koluje po
ví sť že již skutečně odjela
Spoltlná smrt dvou ttařéntk —
Prazvláštní osud postihl dvě sta
enky 75letou Tobrmaaovou a
85letou Steinerovou v Horní Lu-
kavici u Přeštic Obě pod jedním
krovem spatřily evětlo tvěta a obě
pod jedním krovem enad v ttejný
okamžik odebraly te na věčnost
Věc měla se takto: Výměnkářka
Tobrmanová přišla jednoho od půl
dne na návštěvu ku tvé příbuzné
stařence Steinerové Žijící rovněž
na výměnku aby a ní pohovořila
o různých těch Hrástech a rado-
Rtech vezdejšího života Obě sta
řeny spolu se bavily a později
Ště slyšen byl na výměnku živý
rozhovor Na to vešlo mladé děvče
hospodářovo syna Steinerové da
světnice bsbiččiny aby se reptato
kde je díže na chléb Když vstou
pilo spatřilo obě atařenky nehyb
né tiché t očima zavřenýma
Domnívalo te tedy že usnuly a
vyřídilo to svémat:e Nikdo nebyl
tím překvapen poněvadž staré
idi spánek lehet přepadává Te
prve po nějaké chvíli vešla do
světnice nletá dceruška hoipodá
fova a shledala že "bába Tesalo
ic" Tobrmanová sedíc! na židli
je studenou mrtvolou Zdfilena
zavolala rodiče a ti k nemalému
překvapeni zjistili Že i jejich
babička echouUoá oa posteli je
rovní! nebožkou Obě stařeny
zemřely v téle poloze jak e po
sadily i snad v tomtéž okamžiku
Dojemný tento případ vyvolal v
celé obci hluboký dojem Přivolá
oý lékař De Navrátil a Přeliic
mohl konstatovali pouze smít
Krimf (bfí -MiU Jat Hul lu?l M
l Uuly Mfmi pM upéUatut v Kill
r 1" iimt i v cia jtio trtiiit a
1 "Račte se Jen tvářltl voselo" [
kdjl naataae doba CUtíní obydlí J pouze Jediný ipfiaub vyhonatl to užiti
IB&ILIS) ©QJJSIT
čisti vl a Cltí to Uwt a daleko rychleji ne! cokoliv jiného CO LI) DOST
TWINH vniknou do každé pukli a Itérulny zůstavujíc za aebou ílato
tu leak a zdravost
JíetřfKa lufilla braio sod farka ruřlri petrtlrje neb aesaámých
přÍMd pH peallU UOIII DIHT Tjkaaa han práci bot přínad
VÍMbti líliiint Il6 a iáiKib' uijáiil piriMiy flllnl rtfnch ouf"átl vo
wulttl Vilkového ulitrift iMiruéuu a ulucbovéiio nádobí leáléiil mMný!ii ptná
Cui bust imélo Cliiánl kuupaleo rour M Zmákíujo tvrdou vodu a ťlnl mdla
Uši br Tlil K K fAIBSANX COUFANÝ Cblfi-ykffl T FAIBV SOAF #
Popisná knížka
0 South Dakotě
Nežli učiníte rozvrh tvé cetty do South Dakoty vy
platí te vám prohlédnout! ti tuto knížku popisující
stát ten jeho přednosti výhody právě vydanou '
Chicago HilvQultoo & St Paul
dráhou
Bude poslána zdarma všem kdož te o ni zajímají
Poštovní lístek na níže udanou adresu vám ji dostane
Nedávné prodloužení železnice skrze Lymao
Co South Dakota poskytuje neobyčejnou příležitost
Kupte ti lístek od vašeho místního jednatele
avšak trvejte na tom aby vystaven byl na dráhu
Chicago Mílwaukee & St Paul
F A NASH
General Western Agent
1524 Farnan st
OMAHA NEB
mim
lllilIM:
Zavodňovaná pozomky
jistá vže!
Zvláštní ceny domOYlnářSké : V prvé a třetí úterý kaž
dého měsíce vydává Burlington dráha velmi nízké výletní lístky H
ao omasti cig noro aaounertn rutte a východního Colorada
BQÍte prvými (H tétO příležitosti : Práce spolkové vlá
dy na aavedeni vody na aooooo akrů pozemku ku dráze Bur
lington přiléhajícího průměrným nákladem #35 za akr nachází
se v plném proudu Dptt jest možno zajistiti ai domovioář
ské pozemky podél těchto velkých průplavů Můžete též kou
pili velmi pěkné zavodňované pozemky od soukromých spo
lečaosií a plným a stálým právem tavodOovacím v cenách od
$i$ do I40 za akr Historie západních zavodňovaných po
zemků ukazuje Že jejich cena tvýšila se v minulých několika
rocích přet 100 procent Mnohé části zavodňovaných poiemků
na tápadě nemohou dnes býti koupeny ani ta $300 akr
VytUtt se Vám zajímat! se o tylo tavodfiované pozemky
a dopsali potemkovým sgsolftm v Nonh Plaite Adolf llig
Horo Batin Billing Montana distriktech nabo ve východním
Colorsdu Doplleti-li ml o cirkolále popisujte! kterékoliv 1
těchto okolí isllu vám je idtrma sároveB ae seznamem po
temkových jednatelů
z vr wjocKJřT
Píodolafto so na Pokrok pouze si ročno
i