Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 18, 1906, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ
M
PIIOENIX Arizona -Ctred I
Konečně jsem se opět odhodlal
oapiat par řádek do milého mi
Pokroku Již je tomu skoro celý
rok co Jsem psal poslední Ten
krátě dostal jsem rnoobo dopiio z
rázných států od razných kraja
nfl v nichž byl jsem Žádán bycb
podal blilfií aděJení o krajině kde
le nyní nalézám Každému i nich
jsem odpověděl ale Žádný z nich
e sem dosud nepfistěbovsl Proto
doufám Že se včera dobře vede
na starém místi Já mám to po
tčíenf že mobu také říci že se mi
vede dobře Úrodu jsme měli
uspokojující I rodiou mám zdra
vou tak že nemohu ai naříkat Na
Ictofiní rok jsem svá pole pro
najmul a poněvadž jsem obdržel
výhodné místo řídícího zahradní
ka zůstal jsem zde ve Phoenix
Loni v prosinci se tu odbývala
první státní výstava která vydaří
la se nad očekávání Zvláště mi
nerální oddělení bylo hojně obe
sláno NeivětSI zájem brali lidé
ca dostizích které taktéž ve vel-
kém rozměru zde byly uspořádá
ny Počasí bylo výstavě velice
příznivé Lidé z Východu i ze
Západu byli nemálo překvapeni
když viděli zde všeho druhu zele
niny melouny jahody a jiné ovo
ce o vánocích Musím se emínití
- - i 1
ze uani jsem zisvai 4 prémie za
Čerstvou zeleninu Poměry zde
možno trochu poznámek si poř
diti jako předloni když jiem by
nt cestě po celém Západě i v Ka
oadě To jsem celou cesiu jak
náleží popsal Vím že někteř
krajané v okresu Pierce v Nebras
ce a jiní s kterými jsem se
svých cestách seznámil řeknou
"nu ten uenes tóno uz sjezdi
a najednou se usadí v OkTabomě
mezi těmi Indiáoy Někdo by
myslel že se nacházím až v tom
pásmu tropnickém ale nikoliv
Arci je to velký rozdíl mezi Ne
bráškou a jinými západními Státy
ale i zde je trochu zima Nen
sice veliká země zde za zimního
času soi nezmrzne tsk že farmáři
mají dosti práce pro celý rok
Kdo ebee v poli pracovati má
tu dosti příležitosti tak že nemus
svou práci halabala odbývati
Zde pěstuje se ozimka oves
bramborybavloa a víecbny druhy
zelenin na nižfiím pozemku
korná Ovsy nyní již vylézají ze
země a někteří farmáři mají již
komu zasázenou Pro bavlnu
kefirku se zde dosud neoře pooě
vaaz ] na ni testi dost času za
6est nedělnboť ona rychle roste
Za ten ías co zde jsem nemohu
Oklabomu nazývati zlatou Ně
komu se víude líbí hned druhému
později a třetímu nikdy Každý
člověk' má jiné náhledy a na
všechno docela jinak so dívá
Doufám ale Že zde jest a pozděj
bude to ještě znatelnější budou
cnost pro každého přičinlivého
a myslím že jsem našel co jsem
e lepší Pozemky stále stouDaií hledal Na stromech broskví se
v ceně Vláda vykoupila všechnv zatínají rozvíjet! květy a myslím
že dlouho trvati to nebude že tu
budeme jako v ráji Nyní již
všechno kvftí probouzí se k Živo
tu a ta nevyčerpatelná příroda
chystá se nás překvapit Těším ae
již na ten ráj Zde jest příroda
více obdařena plodinami kvítím
ptactvem než-lí v Nebrasce Co
so týče pozemko jsou zde rozdíl
oé místy je dobrá zem ale místy
zase docela špatná Kdo to nezná
řekl by že je to blina jako v Ne
brasce rovina a dobrá zem ale
Nyní je ještě bez plevele zklamal by se V takové zemí nis
1905 budou zde všichni neroste a snieaai oy to teprve
I i - 1 1 ě m
Kanaiy oa siarycn společnosti z
čehož mají farmáři a vůbec všichni
velikou radost S prací na ná
držce se zdárně pokračuje Právě
se zde dostavuje též cukrovar na
řepový cukr Cukrovka jest vc
směs v dobrém stavu Společnost
sem přivezla 891500 Japonců aby
práci na řepě vykonávali poně
vadž obyvatelstvo zdejší nemá
dosud zkušeností v pěstování ře
py Jednu výhodu zde řepa má
totiž muže vzrosti dříve než začne
plevel
Na rok
vzpomínali neboť to byl rok veli
m _ % m tr a
ne povoane rrseio takřka po
celou zimu Deště skončily teprve
uuo i aupoa uetty zuacae se
rozvodnily a na železničních mo
stech a kanálech bylo způsobeno
mnoho škod Náš kaoál však
neutrpěl škodu žádnou Co toto
pišu krásně nám tu prší vše
krásně roste a ječmeny už nalévá
jí Dne a března jsme zde měli
mrazík ala ten poškodil pouze
ranné hrachy jinému neuškodil
Minulou zimu přišlo sem též ně
kolik Čechů a yšem se zde známe
nitě libí Také z Cedar Rapids
sem zavítal krajan Šindelář Za
příčinou zlepšení zdraví zde něja
ký čas zůstal Paní Dobrovská
se synem právě odtud odjela ale
slíbila že na zimu sem zase přije
ae xaictez zastavit se zae pan
Hruška obchodník z Cedar Ka
pids jsa na cestě do Kalifornie
Dále jsou zde mladí manželé
Žbáokovi Máme už zde Českého
pekaře i obuvníka a všichni si zde
pochvalují často se scházíme a
po krajansku se pobavíme Pro
zatím končím Srdečný pozdrav
redakci i čtenářům a čtenářkám
Josef A Fiala
MARHISON Okla - Ct redl
Muifm zase trochu přijít! mezi
čtenáře t listu by nemysleli že
ut odebrat jsem se na věčnost
Ale co se mne lyce )i jsem Jako cteoare ' t okronu' patu
ti oetnabozí kteří tam oa věčnost Syaovce i starého S ědrtho
až by se tam usadil Jinde by se
mu zem třeba nelíbila a ta zrovna
by byla dobrá- Já už to trochu
poznal ale přece ještě ne všech
ny stinné stránky Uklanomy
prasata se zae prodávají 5 40 za
xoolb korua 31c buši pšenice
33c máslo 17c 1b a oves 300
buši Ceny grocerního zboží
jiného jsou jako v jiných státech
Vejce jsou zde laciné Tucet stoji
pouze 9c coz dosud prý nebylo
nikdy Myslím Že proto klesla cena
vajec poněvadž letos v Nebrasce
byla mírná zima a slepice dosti
nesly tak že odtud nevyváželo se
žádných vajec Taká jsem za
slechl že jakmile bude Qklahoma
sestátněna bude zde zavedena
temperence Nu já myslím že ten
kdo bude cbtíti pít Že vždy
něco obdrží Ceny pozemků jsou
zde rozdílné Farma o 160 akrech
s výstavnostmi oplotěnás dobrou
vodou na nižším pozemku stojí
500 — 800 dollarů Farma na
vyšším pozemku dobré výstav
oosti 300—500 dollarů Farem
k pronajmutí je zde také dost a
ty možno dostat! buďto za botové
od 150-350 dollarů nebo také na
dílce což jest rozdílné Také jsou
zde případy Že dostane se farma
za I90 oa roit Voda místy není k
pití ala někde iiou Muduě Jo st
hluboké a voda velice chtuná
Pozdravuji tímto starého známého
Fr
Prc-
ochoty přijmu! též jednatel tví
I Kdo by si chtěl předplatit!
můře tak učinili u mne kdykoliv
ZároveO v každé záležitosti listu
se týkající jsem ochoten poradili
nebo vyřídili Když se do psaní
dám napíši toho dost Proto
musím pro tentokráte už zakončit!
a oecbati si též něco 11a příště
Na zdarl Uývalý Ntbrasčan
Jan Utneš Llox 55
Máte potažený Jazyk ?
1'ottivte se před zrcadlo a po
hleďte naB Je-li potažen pak
jest váš žaludek v nepořádku
Mále odporuý dech nedostatek
chutí k jídlu trávíte špatně trpíte
na bol hlavy máte ruce a nohy
studené dostavuje so závrsť a
pocit ochabloHtiř Je li tomu tak
berte Sevcrovu Žaludeční Hořkou
onen lék který vždy vyléčí nezá
živnost žlučnstott ofiklivoit ob
tížné trávení a chorobný bol bia
vy Důvěřujte léku který již aj
let léčí Cena 50c a $1 ve všech
lékárnách aneb u W F Severa
Co Cedar RapiJs Iowa
JTORZ
RIBBON
i -
Ono obsahuje výživné látky kteréž
mohou být! přizpůsobeny i nejchoulo
stivějíímu žaludku Ono udrŽuju vás
zdravými a dodává jídlu vnady Lékař!
jo odporučují ježto jest čisté Dobře
uložíte peoíze budete li míli bednu
doma
TORZ
5-llIer
DREWING
©MAMA
CO
Drewcr
lots Wb
mmg
Co
rVojHtiirwí plvovfír v 'Onuixo
TUkEFOST HO
'mm 11 mm w m iintiii i ftwaaiw
starší muž Cech který se též
smluví po německu úplně zdravý
statný Jest zkušený a důmysl'
ný hospodář mající rozsáhlou
praksi v chovu hovězího i vepřo
vého dobytka a vyzná se dokonale
ve všech oborech práce hospodář'
ské i v těch nejtěžšlcb Může lo
prokázat! dobrými odporučeními
Adresujte: Jos Havlíček
1345 So Mth St
36x3gr Omaha Neb
NcJublíWjSi ntMixko Cm lib s Omaky I mnkova J4
Elegantní zařízený HOSTINEC J
kUtrl vlatul
Toa 3Srovdlg64ai [lž 15 a Ifoward ul
VíUifnf JCriiKft? "Cablnol" Mlo n cenu Jako í nojlfipíf piva lahvo I
til Na akfadA ml pouze ta nojlcpíl vína Jemné likéry a vbornd doutnf- T
ky Chutný zAkuwk vždy po ruco 1
81- OkojooupHseS kralanft Udá JOS NOVÁK T
PíRosio Krotschmor
ranlicjlčlta '
at wvmIiIííi! li ii t Hnal 11 14
českó torcnné a tylmnó masti 3
f II t tS 1 1 1 ttttlt I tt t tt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tt t 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1
nejsiarsi a ncjicpei místo pro senozku jest
VT 'MPATTOP15A HESTAUltANT A
ViJJ HítXtí ÍVlUli£i HOSTINKO
Léří kottlícr revmallim forttvd nebo
zattaralé rány oční uoduhy vyráíky
1801 BUJ IVU) umí ti v VlOflll v iu tru
cích a pro tvoji upolchllvou liVivont no-
malí soba rovných Nivitlvte II oobn6
nbo doplíte udajíc popis své choroby
Krabička (8 uncí) 50c
Na venak trnitou htm
Adroaujta:
lín v
ni Mniv mi i7iM-ufiii:r
88ai3 1042 Ho lOlh Ht Omaha Neb
v titm liiott Farnam ul
1'rava ItnprirUivaná pit naěopu yiwňh % MMťanukébo pivo
varu v v CodiAcb Jlobrau Miiniob llavarla pivo 11 vo Anhcuncr-
40tf
JJtjHch a ivfitozniiiné Faimt Klitkaloroxaáhlou ropuUcl
navaroa pro a tmy naicza to na iiruno pouiuzv
Sumu i i i i i i i i mu 1 1 1 1 uniHVttuiivnmmut
Padělaná vína
Dle lučebních prozkoumání dokázáno
Ze velmi mnoho obyčejných vln junt
pmlčliino Jhoii to ev ttrojond vína od
pravého k nerozeznání Takovó padčtl-
tmdčl-
ky koupi vyrabltel obyColncho hořkebo
vina za pnr cenm sud —Za to vak Kar
ovariké Hořké Vino Lťičivó loat nflnru
venú pouzo z vína tnodovóbo a léčivých
11a vo vrchách Colorada nro inA o Mm o
irsDVcii a linvch imnortovanvcu
ilfnÓ b Ir n n Vl1n lřll M1
vyslovil díky tu ponioo Jez Karlovanká
jotio otci poskytlo Když uí byl zaopa
třen a lékaH vzdali o nadají nu uzdra
veni naBloukein stnfl a žaludeční choro
by Karlovarakó poskytlo tnu novou ži
votní tíli a opčt jej pozdravilo— Zdra
vý žaludek iont zfiHobitrnou zdrávi nro
celé tčlo BluboBt bolení hlavy závra
te ncpraviiieino nuceni trucu zacpu
tčžká atolica a rozčilení laou dnkazy
zažívací UBtroii lo v nepořádku a
táhnete II Ihned po KarlovaraKOta Léči
vém Horkém víno to Vat oidnó nozdra
( Bedna o 10 menSlch láhvích za
Speciality mojí výroby Jsou
1 Karlovarské Jediný" lék pro zaží
vací tittrojí
2 Víno Medové zv Ulchlo-t Tonto
neJlepM lék pro pllcní krovtií a řenuké
nemoco
8 Pnramol Jediný JUtjtf lék ku vylé
čení záduchy (ÁMtlirna) a kataru
Vzorek kteréhokoliv zdarma kdy!
Uložíte lOo ku krytí po&tovného Na
rodej v lékárnách a pilino taailá
A V KOUIIA
ÍS19-21 IarluiorSi Ilniver ( olo
Lumír Rye
1'roTá Mhlá sanelllná 10 rekft stará
4 plné kvarty $350
3 gnlloiiy v soudku neb v láhvích 950
il " " M " 1 50
Veškeré dopravní výlohy a£ k Vám
platíme sami
zafileme i objednávkou 5 gal
lono kořalky vína neb likérů
JEDEN OALLON dobrého vína(vyjma piva a lihu)
ZDARMA
Málci & Klein
Jediní MU obchodníci lihovinami ve ÍSp St
Jltí So i:ilhS( Oinahíi Neb
I
fSCXZStSXX
nechtřjt Jak některým Čteoáfam iím oba aby poslali mi loukro uť
je lolmo oditihova) jtem se se listy neboť velice tid dočtu s o
sourtdlioudoUklih)myaiipleJ svých z JÍmých Ttktél rad čtu
ťt)řnn lyday tettu popisaval
ot chci a také skoro otmobu po
nevtJl n cttli b)H jan e otjvlce
v noci a vJlae jme mutili (trkal
%}Jy na vlakt ktttý obyčejní vy
jtl a veCcr Ntbylo rui ttniokrite
dopisy cd l'ř a KJ Synovců
poolvadl jioui íiJaymi svobodili
My ide prlvft takivé v OkUtoti
pniíf bujeme aby calo obec fldoe
ikvétala ZirovtA otaamuji Ctcnl
Um litu tde i v okolí ie jtrm t
i I fy""
l'l diUiitíjéi iř)ul
' l"Hiim
fp 'i va"kS Hkia
' Utkt
JVYt
mm
OtuIltéreatlInS tmni
íL r ťl'r ' j i1 ii kié
ulil I W ne)
Ak aojiiik
JkbtktiU
ta atika i
tva iJia-aiiAkkti
rMríMtktCNlWM
Jaro se klíží-naáiie setba
S koupí farmy nelzo otálotl
UKÁZKA Z NAŠKIIO SEZNAMUi
Karma o 40 akrh v ok mu Tulk v MUiourl sa ll0O
Parma tálo Ml v dobr4 kraJlnA 9 mtlu od okretního tldla velmi kráa
néhn to tiičuta bUH 40 akru dobrého vtdélant bn pní muku a Črruou biu
boknii orulct Z mtta vrd koltnu nt dobra coita Krajina Jeti iuImi vlnila
KaJUlodennl bipUín poitnrul doprava tké okolí Karma obehuáua J
e dvouttran ilvym plitm Hiarétlavby Obydlí 06 tvfttiiictt b ttál na H
a po pfipadA na 4 kooi a kurník Mtudna t pumpou a ttálou vodou u iiomu
Kotom byull nIJ4 ta rttco mUdfcb ovocayrb tlromd a drobnéha ovoce
Karma U jfil pronajala ta lad nu líellou Urmly ťvna ItAiHl Tolovict
kotové lvtek loii iiln ta í roky na mortiiu kUrjř jett moíuo obuo
vlil anvbo kdykoli tplaliU V jf bodu 4 kupA
Farm? t ůnjú Mú 15 U m stři) t cc:i JIGÍ3 ?! $12(CC0
Čoská Ústřodní Posomková Kancolář
Jim JniiiU MS W 25 Slroct VUkm lil