Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 18, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
-5 :L :
Založen 18?)l!o{j)ílr
- - w r „
W : Kk
i'
7
OMAHA NKIJK VK STÍtKDU DNK 18 DUI1NA 1900
018LO 8
„ „ „
Z A ftIKY
8
Zasedáni 39 kongresu
Jiko obyčejní začalo io i pře
deslého týdne rozhovorem o před
loze železniční Dat 9 duboi
řečnili r senátu' o té víci Mc
Liughria Morgio První z
nich silné se přimlouval za přijetí
předlohy kdežto druhý činil ji
různé námitky xvlášté dokazoval
že poškozeny budou ji oíkteré
jižní atáty J to starý iteik již
nich zástupců který v sobí nemá
ale mnoho pravdy Senátoři Hale
Allion 1 Teller bvii místooresi-
dentem jmenováni zi Členy výbo
ru a poslaneckou sněmovnou v
záležitostech předlohy nt nevy
hnuteloá vydání— V poslanecké
sněmovní toho dna jednalo se
hlavní o záležitostech místa
Washingtonu t okresu kolumbíc
kébo Jjyío vyřízeno několik
místních záležitostí Předloha
týkající se nezbytných vydání
byla zasláot ku konferenci —
Dne následujícího promluvil v
senátu pékoou řeč o železniční
předloze senátor Dailey 1 Texasu
Mluvil o svém dodstku k ní sby
totiž železnice řídily se tsk dlou
ho rozkszy mezistátní obchodo
komise dokud nejvyííí soud ne
rozhodne jinak ÍCcč jeho vyvo
lala veliký rozruch s po skončen
bylo mu se vlecb stran grstulová
no — Poslanecká sněmovna toho
dne mCU jedoati o předloze po
rolující peníze na poštovníctví
le nejednala Povídalo se o všem
možném plných 7 hodin ale
vlci ssmotoé jedoslo se velice
málo— Dne 11 dubna promluví
v senátu o železničních sszbách
Aldricb Dále začalo se rokovs
ti o povoleni peníz Indiánům při
čemž došlo mezi některými sená
tory k ostré výmřní slov — Dne
následujícího opětné mluvilo
měsíčně Byl přijat též návrh
sby zřízena byla komise která
bude míti os stsrosti prospěch
Američanu v cizině Žijících — V
poslanecké sněmovně došlo mezi
některými kongreaníky k slovní
potyčce pro jakési osoboí itvaoi
ce Teprve když Cannon je na
pomenul učiněa byl této hádce
konec Později byla přijata před
loha o povolení peněz na pofitov
ní záležitosti když bylo o ní něja
ký čas debatováno
se
mnoho o železničních sazbách
Senátor Latimer mluvil delší řeč
ve prospěch předlohy Taktéž
Foraker promluvil řeč která ne
byle lepší předcházejících jeho
řečí Pozoruhodný byl návrh
sby na zboží určeaé pro vývoz
bylo povoleno menší dopravné
než na to které určeno je pio
americký trh Mimo jiné byly
přijaty též konferenční zprávy c
předlohách na nevyhnutelná vy
dání i o indiánských záležitoatech
a schválena resoluce poslanecké
sněmovny v záležitosti dohodnut
1 indiánským kmenem Brulo
Jižní Dskotě Téhož dne byla
schválena předlohs ustanovující
tresty za prozrazování úředních
tajemství a oznamování úředních
i práv dříve než zákon ustanovu-
je— V poslanecké sněmovní pro
mluvil k rozpočtové předloze
Cocbran s New Yorku Dále
dclSI dobu bylo jednáno o předlo
ze oa poltovoictvt jll valná část
byla toho dne vyřízena— V zase
dání senátu dne 13 dubna byla
projednávána celá řada roenllcb
předloh které věllioou prolly bes
námitek Jadoalo se blavoS o
povolení psnse vysloužilým vojá
kam kteří ve vojně stali ae mni
ky povoleni pense tím kuli
třicet Ul sloužili na vojna a sice
v obnosu tM Čtvrtin jejich bývalé
ho platu dále mulckym vetetá
u&m kuli přestoupili 7J tok
tvého vlku v obnosu ntjtcéut f toj
Dowls v Chicagu
Sesazený apoštol Dowíe doví
div se o neúctě svých lidí k své
osobnosti honem pospíSil si
nim Níkolik tisíc Chicsžan
přivítalo vlak v nímž z Jihu plije
odstavený spoitol Kolem něho
nsstsla taková tlačenice že policie
s největsf námahou proklestila mu
ceatu k povozu Dylo oa ního
různí pokřikováno Nejvíce znílo
pošklebné: 'uood bye Dowie'
uo £ioou prozatím Dowie ne
pojde liude prý vyčkávat! až
vliv jeho nepřátel poněkud ochab
ne Doufá že potom přijmou je
jettě s otevřenou náručí
Maxim CorklJ v Americe
Známý vedle Tolatého nejslav
níjíí apisovatel ruský Maxim
Gorkij přijel dne u dubna po
parníku "Kaíscr Wilbelm der
Grosse" do New Yorku Gorki
přijel společní se svou milenkou
umělkyní Andrejovou s kterou
Žije již od delšího času Hned
přístaviSti byl překvapen velikým
a nadšeným uvítáním Na 1000
lidí mezi nimiž bylo mnobo
Kusá různých zpravodajů a vy
nikaiících osobnosti očekávalo
leho oříiezd Gorkii přijel za
# m www
účelem prostudování našich po
mírů a pak navštívit! svého ado
ptovaného syoa Peškova který
studuje v Americe již druhým ro
kem — Gorkii vyslovil se že od
dumy ruský národ nemůže očeká
vati ničeho Rusko může osvobo
diti jenom revoluce v pravém slo
va smyslu násilná se zbraněmi 1
rukou Witte je člověk bezcha
rakteroí o kterém lze jen s opo
vržením mlaviti Gapoo je zrádce
podporovaný vládou Kdyby byl
zahynul oné krvavé neděle v Pe
trohradě byl by prospěl národu i
sobí Oa by byl aspoB zahynul
jako národní hrdina kdežto nyol
platí za padoucha CiOrkij přijel
do Ameriky aby získal podporu
pro revoluci ruskou nejen morální
ale také hmotnou "My potře
bujeme peníze" řekl Gorkij
"krev obětujeme sami Svou aou
čiouoat a námi lépe neosvědčíte
než penězi ako prosebolk při
cháztoi k vám a volámi "Oavo
boďt Rusko "
Ztraceni lidé
Jit v přlltlm čísle počneme s
otiskováním jedné s delších prací
Maxima Goikéhot "Ztraceni liJá"
O slavném a populárním spisova
teli této povídky jíl před časem
pojednali jíme v uelll flvaie
Maxim Uotkij jak jinde dočte se
Čtenář dli právl na půdě ame
rické Doufáme le ťtaoálftm
našim ae jea savdlčlmt potkyt
nrm-li jitu pHUlitott pokochat! ae
lásoýro lížíftltu "i-ývaljchlid'"
které zajímali bude každého do
poslední řádky "Ztracení lidé"
je jednou t nejlepších jeho poví
dnk S brilantní umíleckostf před
stavuje nám autor celou řadu
figurek z nichž jedna je zajímá
vějSÍ druhé Dnes kdy očí takřka
celého světa upřeny jsou k bílé
Rusi v níž právi zápasí lidskost
ae zpátečnictvím nebude na Iko
du dostane-li se čtenáři pohledu
do života tich nejubožšfch z ubo
hých t nichž svého času rekruto
valy se pověstné černé sotně
Nad nejednou řádkou zamyslí se
čtenářj často podiví se originální
filosofii hrdinů povídky bosáků
lidí Žijících ze dne na dn a marně
hledajících účelnost života
Kupujte kde jest proapiino
kupovatl
Lofiského roku založen byl 1
Chicagu český velkoobchod zssí
Istelský jenž byl uvítán Českou
veřejností s nadStním poněvadž
skládala se v něj všeobecná dú
věrs že bude míti zs následek vy
msnění se českého obchodu toho
to druhu z područí kapitálu
jioonárodního Očekávání to ni
kterak neaklamalo Zorganisovsný
český kapitál zvítězil a obchod
tento řízený nejschopněj&ími 1
nejzkuSenějSími Českými obchod
niky chicsgskými znamenitě pro
spívá a odpovídá plnou měrou
účelu pro který byl zbudován
Čelí největěím velkoobchodům
jiaonárodním pří čemž pqskytuje
zákazníkům svým práví takové
V mnohých ohledech Ještě vítií
výhody nežli obchody jioonárod
ní A kromě toho jedná se svými
zákazníky nanejvýi solidně Po'
něvadž řízen a veden jest výhrad
ní čeakými obchodníky kteři
zvláití dobře znají potřeby české
ho lidu dostane se tu každému
krajsnu mnohem lepšího obslou
žení nežli kdekoli jinde Obchod
tento jest úplní spolehlivý neboť
byl založen s kapitálem půl mil
lionu dollarů kterážto obrovská
kapitalisace umožfiuje mu uzaví
rati výhodné smlouvy a nejvítlími
středisky vyrabitelakými v celé
zemi a tím opět umoŽQuje se
firmě přenáSeti tyto výhody na
svoje zákazníky Obchod tento
jenž nese úřední název U S
Mail Order House obchoduje ve
všem co civilisovsné lidstvo ku
své existenci potřebuje ať je to
grocerie domácí nářadí a nábytek
šatstvo střižní a módní zboží
anebo hospodářské nářadí a stroje
zdravotnické prostředky klenoty
atd vůbec vše nač kdo pomyslí
A vse to prodftva ae takřka ve
výrobních cenách Zboží v němž
závod tento obchoduje jest ve
aměs zaručené a dobré poněvadž
na prvém místi jest brána v úvahu
jeho jakost pak teprve cena
Firma tato vydala již krásné illu
atrovaoé české katalogy jarního
etního zboží v nichž naleznou
krajané i bohatý výběr hospodář
ských strojů a nářadí vůbec zboží
všeho druhu Je to katalog jaký
dosud v této zemi vydán nebyl
e to znamenitá kniha pro domác
nost a kdo jej dosud oeml míl by
i o něj dopsatl Posílá le adirma
nevyplacené Adresujte! u S
Mail Order House Marshall
loul and stSl Chicago lil
AawUtl nrioutl
Na celém sviti neasleioite více
mrzoutů nelit v Americe kdyi
sstivá jaro Setkáváte se nimi
1 kaldétn rohuj jiou nevrlými
dpotafwl protivnými Nic jim
ncoí vhod Co jest toho příčinou
Jednak způsob Živobytí jednak
podnebí Změna počasí zimní!)
v jarní jest z pravidla tak náhlou
že nalezne nás všechny oepřipra
venými Krev naše jest hustou
neschopnou roznášet! potravu po
celém těle jsme trápeni vyrážka
mi zácpou skleslostí mysli Ops
kuje se to ksZdé jaro a všichni
víme le jen Trioerovo Léčivé
Hořké Víno nám pomůže Proč
tedy neužívati ho v Čas? Začněte
nyní Tento lék povzbudí všechno
ústrojí tělesné k práci přírodou
mu vytčené vypudí z krve všechny
spotřebované a škodlivé součástky
a nahradí jo novými červeným
tělísky Jest to Jediný kre čistíc
lék který Vám nezkazí ale uprav
žaludek V lékárnách Jos
Tr ner 700 So Ashland Av
Chicago III
NEBRASKA
— Na Žádost policejního oáče
nika Donhue a rozmnožena byl
emažská policie o čtyři muže
tito včera ráno nastoupili alužbu
— Den aázení stromů jenž př
padá letos na neděli dne 22 dub
na oslsven bude v Omsze přlšt
sobotu dne 21 t m Mayor
omažský Harry Li Zimman vyda
proklamaci v níž vyzývá všechny
občany aby významný den ten
důstojní oslavili
— Z Pairbury došla ve čtvrtek
zpráva Že za elektrické bouře
udeřil blek do veřejné půjčovny
koní a vozů v blízké kaosaské obci
Mabaska a usmrtil James Korou
she a Franka Andersona Stá
shořela avšak většina koní a do
bytka byla zachráněna
— V Plattsmouth budou tedy
Cechové zastoupeni v městské
radě V minulé pravidelné schůzi
městské rady byla čtena a přijata
resignace radního z třetí wardy
L G Larsona a na uprázdněné
místo jmenován krajan John
Ueičck lest k očekávaní ze se
krajané plattsmoutšti koneční
vzchopí a budou se svorní do
máhati spravedlivého zastoupen
ve správě místské
— V pátek zastřelen byl ne
Šťastnou náhedou a 7lctý Theodor
Gibaoo jediný syn Nels Gibsona
bydlícího blíže Swedenburgu
přítelem svým Arthur Anderso
oem uiDson a Anderson jeste 1
dvěma jinými mladíky vyšli si na
hon podél Rock potoku Spatřiv
Se blížící se hejno kachen lehli
st na zem vyčekávajíce až by se
jim kachny přiblížily na dostřel
Gibson jenž se nalézal v předu
povstal v okamžiku když Aoder
son vystřelil a byv zasažen do
sadní části hlavy skácel se
zemi mrtev Nešťastný střelec byl
bv se tet zastřelil kuyDy mu na
byli soudruzi jeho v tom zabránili
— V posledních několika dnech
vstoupla mouka v omalském trhu
o aoc na sudu Čili o 10c oa 100
lib následkem rychlého vstoupá
ni ceny plenice OmaŽská úřa
dovna Washburo Crosby Co udá
vá cenu sudu mouky na fa 35
proti ti li oa počátku minulého
týdní Nebude li počasí plísoivé
lze očekávatl daltt zdraženi mou
ky — Tél i Ud následkem skrov
oých sásob byl sušině sdralen v
Onuse pro všechny spotřebovate
le Minulý rok prodáván byl lei
velkým spotřebovattlům sa Ji al
I) 30 tuna letos pak budou mu
aet platiti za tunu I3 50 až 46 00
Loni prodávalo ae ioo liber za
25c letos bude stát! 100 lib 35c
a ti již kupují led v menším
množství s plstili loni za 100 liber
40c budou muset platiti zafi joc
— V sobotu dne 7 dubna v 8
hodin večer skončil pozemskou
svou pouť vážený krajan a atarý
osadník Václav Minařík jenž
strávil poslední svá léta na za
slouženém odpočinku na pěkní
zařízené íarmí syna svého p V
F Miuaflka u Píshelville Nebr
Vác Mioslík narodil se dne 38
září r 838 a do Ameriky se při
stěhoval na jaře roku 1881 a
sice z Freideneku u Kolína Usadil
Pisbelville a přiinlivostí domohl
se slušné zámožnosti- Poslední
léta trávil spokojení "na výmín
ku" Pohřeb jeho odbýval se v
pondělí dne 9 dubna za hojného
účastenství přátel a známých na
Národní český hřbitov ftádu Slad
kovaký č 8 ZČUJ Smrt jeho
oplakává včrná choť syn Václav
F a jeho rodina a dcera Johana
provdaná za p Fr Růžičku
farmera rovněž u- Pishelville
usazeného — Truchlícím pozů
stalým vyslovujeme upřímnou
soustrasti
v '
Zprávy oNobnl
Minulou středu navštívil nás 1
nejmladším svým bratrem Karli
kem uvědomělý krajan p Václav
Pallas jenž s ' úspěchem hospo
dáři na pěkní zařízené farmí 3
míle jihozápadní od Wahoo Pan
Pallas přivezl do trhu south-omaž-ského
káru vykrmeného dobytka
hovízího a s cenou utrženou byl
úplní spokojen Pao Pallaa jest
dosud svoboden a spravuje farmu
nalézající ae v sousedství farmy
svých rodičů Jak a námi sdílil
pracují nyní rolníci pilně v poli a
někteří mají již polovici zaseto
Každý se snaží dle nejlepší své
možnosti dohonit! co byl nucen
zanedbsti následkem cepřfznivébo
počasí liylo nám potěšením po
hovořit! si chvilenku s mladým
přítelem našim jenž za návštěvy
vé předplatil na "Pokrok" p
Vodoví v Jabloňoví na Moravě
Minulý pátek navštívil nás pp
V F Minařík a Vojta Šlechta
zámožní a pokročilí rolníci od
Pishelville Neb Přivezli do trhu
so-omazskčno po kare novezino
dobytka a jak s námi sdělili byli
1 cenou obdrženou dosti spoko
eni Též i u nich jest práce polní
r plném proudu a každý se snaŽf
dohoniti oč byl protáhlou zimou
zdržen Loni prý tam měli úrodu
dosti dobrou a rolníci tamní stojí
sí velmi dobře Litovali jsme Že
nám p F A Welman prodavač
komissionářské firmy Jos Dliss
ze South Omahy oba přátele tak
záhy odveJlaby je provedl našim
městem
V neděli byla nám poskytnuta
milá příležitost potřásti pravicí
starým našim přátelům pp J
Matoušovi z Plattsmouth a Kits-
brrgovi se South Omahy Oběma
krajanům neschází na dobrém
úmoru a dle toho jame oprávněni
soudili že se jim vede znamenitě
V pondělí překvapili nás ná
Itivou pp F ilouiía a Ch
Mastný te Schuyler Dleli zde za
llčinou iiMattněul se dětského
ivadU čea Svob Školy na
kterémž p Uoutia jako účinkujíc!
tél podílel Hylo nám milým po
těšením s nimi si pohovořili
1
▼