Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 11, 1906, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FEUILLETON
Omaha Nab 8 dubaa 1906
' Tabla tni poklepal jeden naii
oeo oa rameno podíval aa na mna
zrovna ramilovaně a povídii "Pa-
na kollego vy jita něco propálí
co bychom vám neměli jeo lak
odpuatit Pro Doba člověče jaro
ja tu a vy jita ho dotud neohlánl
ani pořádným íeuilletonem Co
pak jita to prosí ji vái ta oovioá
Uf Uf byita mohl vědět la
jarní íeuilleton patři k věci
Pokýval jaem hlavou a trochu
jsem i začervenal Já la totil
vždycky ture Červenám řekne-lí
mi někdo re nekonám ivojepo
vinnoiti
A celý týden jiem na to myilel
a umifioval ai ivatoavatě 2a ho
niplfiu Nevídáno la letot jima
dotud ani pořádného jarního doa
neměli Co na tom Aipofl já
va ivé íanlaaii o tu nějakou jarní
náladu le poatarám a baita
A už jiem ai via jak ae patří
rozvrhl Měl jaem aa avou Muiou
dvakráte poradu Takle aei zač
nel povídám jít
Po dnech těžkých amutných
jel podobaly ae umírání — kráiný
pojednou rotkleoul aa nad námi
den Neba ja modré jako — bo
nem jako co — nu jako pořádně
oalmolkované plátno a kolem nái
ul teleno — jako — - nu jako ten
nejzeleněji! přistěhovalec do Ame
riky právě přijetý
A jak drahý čtenáři vidíl byl
jsem atála v rozpacích Ne a ne —
f místa jsem nemohl
Byla by také ala iměloit piáti
ó jaru když dotud jiem je ani
nepostřehl
A nechal jiem toho
Vidím na tobě čtenáři milý le i
ty jii ai oddechl rád jia 2e útok
na tvou trpělivoit dopadl ve tvůj
prospecn
Ja dnea květná neděle Prší a
je doei amutno Slylím jak velí
ké kapky defitě dopadají na stře
cbu a při tom vítr lomcuje okny A
o tom kráaném dni o němí chtě
jaem psáti ani potuchy
Nemohu ai ho přece aám vyta
rovat Nemám tolik vlivu a tam
nahoře — tam už docela ne
A třebale jsem také jeden
těch kteří časem mohou o aobě
psáti my jame zvěděli my jíme
tam byli my víme — zrovna tak
Jako cíiař rakouský když píle
avým nejvěrnějiím: "My a boží
pomocí král takový nebo makový"
—přiznám se úplně Že ani v aobě
na trochu té jarní nálady nemohu
ae vzmoci
- Oblékl jiem ae opatřil deitoí
kem a Žel jsem k drahému naSinci
který chtěl míti jarní íeuilleton
"Příteli" řekl jsem kajícně
tak amutně Že náá velezaaloužilý
nalinec ae zalekl mysle že přiho
dilo te mi něco hrozného — při
oejmenlfm že jiem byl pro avé do
vžeho atourání někde bit
"Příteli" zalkal jsem jettě jed
nou "račte odpustit (já totiž
mluvím atále zdvořilé jak mne to
u nál v Cechách blahé paměti
naučili) ale nemohu vám poslou
žili iarním íeuilletonem Marnost
nad marnost v těble těch věcech
péro mi V) povědělo službu'
Nál velezaaloužilý vlastenec ae
na mne podíval odloukl dým i
Dufátkova doutníku a povidlí
"Což něco takhle aprílového?"
"šúr — Či pardon — ikuleČně
pane kollego račte být genius vy
račte mil nápady le by ae aa ně
ani nál liittner nestyděl Good
byel"
A letím doma jako biáieo Tři
babičky dvl děli a jeden telegraf
ni aloup jiem při lom poraiili jak
jiem chvátal
Nu tohle ja nlpadl
Velectění čtenáři a čtenářky
péro se nám dosud chvěje totiž
ruka která tím pérem píle po
těch dojmech nezapomenutelných
a duli otřásajících jel jíme včera
zažili
Pohřeb naiebo milovaného ve
lenadanébo veleplodoého spolu
pracovníka Jana Havlaay odbý
val ae za neobyčejné účasti i
domu amulku včerejšího dne
(Nyní když zemřel mohou mu
trochu té chvály dopřát poněvadž
onehdy jiem ae od naleho jednoho
velemoudrébo žurnalisty dověděl
Že o mrtvých má ae povídat! jen
dobré) Účastenství bylo nebý
valé a aeilo ae tolik lidí le není
pamětníka takového pohřbu Ze
jména českoameričtf žurnalisté do
tavili ae in corpore a praporem
A vůbec toho dne po celé zemi
po celém kraji kde hlaholí nale
libozvučná matcfltína vyvífieny
byly černé prapory z nichž ně
které zejména na ia ulici v domě
"Svornosti" v Chicagu a asi na
třech místech známých jeho přátel
v Cedar Kapidsfch ivou velikostí
až překvapovaly
"Svornost" Uhož dne vylia va
smutečním rámci v němž těmi
největlími plamením! bylo na
piáno totiž vytilténoi "Zemřel'!
— ale památka tvá nezahyne Po
amrti teprve chápeme tvé inahy'
A i v jiných dennících a týden
É š á t i m éd
nicicn dvio podoDne pouze ve
"Spravedlnosti" to zakázalo vy
davateliké družitvo vzhledem k
předpoalední jebo gloise kde ai u
nich dočiita rozlil ocet
V známém líitě z Texasu bylo
černé na bílémi "Rodáci! Dnci
vlicbni vzpomínejte jména člově
ka který avému národu věnoval
celý Život Uyl přítelem i Morav
ců aotož o nich napsat celou
knihu nebo aoad dokonce dvě"
Ža oba omažské týdenníky ne
dají ae zahanbit vidí čtenář na
tomto truchlivém článku co ae
týče nás a co ae týče druhého
listu zdejilho při vií tvé chytro
ti nemůžeme říci poněvadž vy
cházíme v atejoou dobu Ale
poněvadž z předcházejících okol
noití dá ae aoudit že tentokráte
cedar-rapidiká atránka bude pouze
nekrologem (o mrtvých jen dob'
ré) můžeme i v této věci Čtenáře
nale upokojit! A jak jtme do
alecbli vzhledem k tak truchlivé
události veikeré povídání o zá'
padním pokladníku Kozvařilovi
atd bude vynecháno Taktéž i
vlelijaké myllenky atd Doufá
me že čtenářstvo vzhledem k
smutku který zachvátil celý národ
Český tentokráte tyto skvosty
oželí
Mnoho věnců bylo taktéž za
liáno Neobyčejné pozornosti tě
lil aa nádherný věoec pražského
dopisovatele známého chicagské
ho denníku na němž ikvčia ae
zlatá písmena v černém polil
"Odpusť Že jaem tě nepochopil
Doktor Lifika měl pohřební řeč
Tahali ie doit dlouho o to a Hav
laiovým žáčkem Kabátem ale
vzhledem k tomu Že Kabát je
jeltě nezralý hoch přednost dána
doktoru Lilkovi:
"Pánové" řekl mohutným hla
lem zrovna tak jako když mluví o
tom co dělají bozi v nebi "Pá
nové" zalkal "dnea pochovává
me toho kterého jsme tolik milo
valí lile zde letí ten který
první otevřel nám oči len který
nikdy ae nám neodvážil líci nic
jiného nel pravdu ten jenž lkal a
plakat nad námi ten jenl stvohl
myšlenku národní dani která tak
nadleně ae ujala a tolik prospívá
a tolik dobra vykonává len jenl
redigoval nám první literární
almanach který je nyol natí
chloubou — ano drail přátelé
len ade lelt Daleko od lé ubo-hieeé-eé
vlasll" a lu dr Lilka
ul byl vsiíca romhvlo 'kde
dl jen brambory a potácí ae v
tmách Pánové u nás ta jiuakl
Vy jita vidllaní ullfchtill uvl
doměl! a o zdejií krajině jako o
pokročilé jsem alylcl jeitě ve
taré vlaiti když jsem společně a
bratrem Kloíáčem hlásal slovo
boží národním dělníkům"
Ale nyní někdo doktora Lilku
iťouchl a poleptal mu že to není
přednálka a le má mluvit pohřeb
ní řeč
Doktor Lílka se ihned vzpama
toval "Slova ta jsem proto přednesl
poněvadž musil Jaem spravedlivé
chvále dáli průchod"
A nyní dlouze a nadleně líčil
iivot Ilavlasův Lidé pískali
kluci ae váleli radostí amíchy a
vydavatelé Českých listů chvěli ae
pohnutím
Okamžik nepopsatelný
A když doktor Lilka řekl avé
poslední slovo vystoupil nový
řečník v němž poznali jíme J
Dorta z Chicaga
"Pamatuju ae dobře" řekl
třesa au pod dojmem řeči dra
Lifky "když přilel k nám mladý
nezkaženy a nadšeny Měl pro
každou nilí národní potřebu
bolest účast i mnoho pro ni psal
Ačkoliv o nás řekl le jsme poly
pové kteří loví v kalných vodách
my mu nezazlívali My věděliže
je na tom mnoho pravdy ale my
jsme tvrdili opak toho My mu
nejednou vynadali — ale drazí
přátelé dnei mohu vám to říci
my ho při tom zboŽBovali A pak
mimochodem řečeno drazí přáte
lé odpusťte le jsem tak upřim
ným my dostali za to dobře za
placeno Světlo věčné ať mu
víti"
Skončil Davy třásly sc zoo
vu pohnutím
Vystoupil českoamerický básník
Alois Švanda a nadienee tento
duchem nadaný zadeklamoval
avou známou ódui "Nad hrobem
ilavlaaovým" jíž prvotnost Sv
Čechovi již předem přiznal
liyv potleskem k novému vy
stoupení povzbuzen tentokráte
přednesl avůj vlastní plod který
nál zpravodaj neopomenula! po
znamenath
lile kde třlo IcZf Jana Jfavlany
Jřtimí přezdívali jménem mumlaný
NapMl mnoho preukruttiýchtrikých
gíoM
do vídio rád fttrkul svůj vfieteCný
nou
1 do novlnářatvť ntul nim tu rýt!
nechť í a svitlo vfičné ať tnu svítí
JAN MAVIAHA l
4
Listy ze Západu
Pokračování
Amorlvké poznámky
Netřeba podotýkat! le ducha
plná báseO setkala ae a báječným
pochopením Smuteční nálada
stoupala kaldou chvíli
Chtěl promluvili jeltě jeho lák
Kabát ale pro jeho nezralou ne
bylo mu to dovoleno Vůbec
místní řečníci ba ani nejlepíl řeč
nik v Nebrasce který aem schvál
ně přijel nebylí k slovu připij-Itěni
Účastníci rozešli se v úplném
pořádku Lidé chodili domů v
skupinách a živě debatovali
Večer aby nic nescházelo i
slavnost byla úplná byla v Soko
lovně uspořádána taneční zábava
která taktéž tělila se veliké účastí
vzhledem k zásluhám zesnulého
Téhož večera ve vlech česko
amerických osadách vzplály ohně
a spálen) vlechny krváky
Druhého dne byl "Kníže hor"
násilně zakončen a hned dne oá
ledujícího přinesl list delll po
smrtnou práci Jana Havlasyi "Jsk
mínění národa to obrátilo' již
podtitulem byloi Povídka jež
neměla být napsána čit Případ
skoro neobyčejný
To jsem si oddechl
Nspsat jsem avůj aprílový fíuiť
leton a Že ae neidařil vidi čtenář
jaině
AI snad podruhé (o bude Upil
Kalinu (iood bye!
Kakalo Tavrich
Já slylel onen vtip už celtou do
Csiiíornio na pacifické drázu ve
mokíng-rooroii Pullmaoova voru
ale tehdy jsern ho nedovedl jeitě
OCfrnit
1 Víte-li proč je teď v San
Prancisku tsk dusno?'' ptal to
jeden z mých spolucestujících
nís kttří jsme sc vrepolek dobře
bavili výhledem do kraje i ho
vorem
"Proč pak?" tázali jsme se
zvědavě
"Well poněvadž má Sin
Prancisco nad sebou "rooí" —
don't you are?'' zněl vtipná od
pověď
Je v tom dvojsrnytl a veliký
mysli ''rooí' jo střecha a Kutí
je zlý démon San Praocisca -totiž
pan Kutí a obojí ae vyšlo
vuje stejné Uncí je politi
ckým "bossem' Schmitz jeho
stvůrou i oitatn! úředníci
celá správa města celá apravedl
nost soudící i trestající vlecbno
jsou jen jeho loutky od nich
provázky mu vyrvat! ae posud ne
podařilo a hned tak napodafí v
krásných těchto poměrech
Dlouho jeřtě bude mít nad sebou
San Pranciíco bosse ICueía a pod
"atřecbou ' dumo — —
San Prancíaco bude mít brzo
pověst jako typické město ame
rické politiky tak lpinavé jak jen
lze li představit lpinavé a nezdo
latelné Když Kipliog psal
těch věcech bylo ve spárech bosse
liuckleye neoííiciálně zvaného
"slepým bílým ďáblem" a "de
mokratické" itrany HoiiUucklty
rozdával úřady měl vliv na spra
vcdlnost uzavíral měutské kon
trakty ipekuhval te vlím — a
měl znamenité důchody Kipling
ao pozastavoval ntd tím le "ta
kové povídky mu vypravovali tao
franciílí ve společnostech při obě
dě bez rozčilení jako lidé prostě
konstatující zřejmá fakta'
Kutí se Schmitzcm a celá "děl
nická strana' přetrumfla bosse
Liuckleye o ato honů a také te
nikdo nad tím ul ani přilil nerez
čiluje Není to nic plátno
iiuckley měl za sebou demokraty
£ lniUiř k Do titnlrll aall fcMrla
IlUl ílbfM ťlMi- k lltt i II
ti _ in i a
demokratický tisk: Kueí má
proti sobě vlechny politické stra
ny a víem se vysmál už stokráte
všechny denníky byly proti
bchmitzovi před posledními vol
bami zvlá&tě dva z nich zuřily až
do krsjností vyhnaným rozhořče
ním a na Kucfa bylo denně tolik
hanebností udáno tiskem až byste
ani od aluloějSfho psa nebyli če
kalí Že by vzal kut masa z jeho
rukou ale při volbách Schmitz
dostal jeltě více hlasů než před
tím a Kutí stáhl mčsto jeltě
těnoějllmi obručemi Stal ae auto
kmeni Osvětlená okna jeho pfí
bytku znamenají porady o "zve
lebení San Francisca" — totiž o
vymačkání co nejvítšlch tisíců
statisíců z blbých mozečků toho
lidu který si za pivo za chlast dá
vnutili tento roztomilý systém
založený na vlivu saloonů a
vrcholící to v mayorovi jenž je ma
jiteleirt nevěstince
Doelnl stav San Pnnciika jest
ostatně "vítězstvím lidu'' unie se
spolčily a porazily politické stra
ny a za odměnu geniální boss
Kueí roidal předsedům a úíeiul
kům unií městské úřady Předseda
hudebnické uuie Schmili doti
purkfuistrovitví tehdy byl chudá'
kem jenl "dirigoval" orchestr
kdesi — v malém divadle a při
tom sím hrál na lioule Ictf 'Mi-
linuje" oiíito hraje podle taktu
páně Kuefova vystavěl si o mu
humánní únav a má ul pír set
liilců Malvrsace se dl lid
plsti drne ta Iptinuu právu a
ta okrádání a Kutíovo jmlol
z prárdných kapes Židovského
advokátka vrroste na miliony
dokud někdo jeltě chytřejší zaa
Dovým heslem nepodvrátí jeho aa
movládu a nestrhne "hlas lidu"
na avou Hranu
Tolikráte již i roudoě pokon
telí (to mnozí ustědčit Kutía z
úplatků a stalo te prý nékolikrá
te le časopisy předpovídaly na
pfíltl drn zatčení "prohnaného
podvodníka " Ala Kutí se jim
vysmál Je přilil lidem než
aby se dl chytit zná přilil dobře
zákony sby jo dovedl obcházet
a je přilil "politikem" niž abv
htsiutl "svůj lid" Když někdo
přijde ho požádat o ten nebo
onen úíadeček pan Kutí ho mi
loitivé vyslechne alibi mi poradu
v té věci a pli pfíltí návltěvě dá
mu odporučení na avé navltívcnce
a účel za "Irgal advice'' za práv
nickou poradu na sto dolla
rů na dvě sté dle okolností
Vlechny městské objednávky jdou
jeho rukama a každá je mu doj
nou krávou ale on vždy udílí jt-n
"právnické rady" Deipotism
protekce a úplatky jsou na denním
pořádku A pan Kutí rozdává
jit i státní úfsdy má vliv na no
míníce politických rtran zasa
huje do vítlio Korrupce od
základů al po tu "střechu" a
pod střechou dusno
Jak le to napsal liret Hirte na
oslavu San Prancisca?
"Serene indiííereat to fste
Thou sittest at the western gste
Thou seest the white sfss fold
thcír tenti
Oh warder of two Cootínenli"
Kipling le divil jak liret Harte
mohl něco takového napiat ani
jasnosti an! lhostejnosti prý není
v těchto končinách a peklem prý
bylo by pevnině kdyby ivěřena
byla stráži lak zpustlého hlídače—
Divím ie zaie Kipliogovi mně
e zdálo le San Prancisco jest
až přilil "indiíferent to gste"
Kueí te Schmitzcm ai bezpochyby
přeji aby Ta "indiíference" k
osudu trvala ospofl několik let —
IV
Hun Frnnolsco ludun 1000
IJylo krásné jitro plné sluneční
ho jaau když te avým hostitelem
stál jsem na palubě íerry a pře
hlížel Záliv Sta tácků pole
tovalo za naíí lodí a jejich pifctč
ní mísilo te v lumot rozrážejících
vln Tu i tam nad vodu vynořila
se hladké jako gumová hlava
tulení na níž rozeznat bylo jeo
Itětinovitá vousiska V dálce
vznášel se jeltě nízko nad hladi
nou mlhavý závoj ale i ten mizel
rychle pod paprsky jež nejostřeji
se obrážely na strmých zelených
rázech ostrovů Goat Island
jsme minuli vládni majetek a
Angel Island vojenskou reservaci -v
jejíž trestnici je prý vojenských
provinilců stále až dost Alcsitraf
Island leskl te pod tou ranní
září výhrůžný ivým položením a
jím chráněná Zlatá Hrána roícvl
rala nalim očím nekonečnou per
spektivu tonoucí v ueurčitu kdesi
lam kde mofe r-plývalo a oblo-
iou Nesčetné fůry křižovaly
vody zálivu A vile střechy vyl
(Ish budov i pékohk pahorků vy
nikaly malební nad spousty do
mů domků a dtmcČU jtž brm
budou v sobě přechovávst na půl
milliúou lidi vlrch bsrv a ná
rodnosti
Jeli jvme do Tiburcou odkud
na lever do Sonoma County uoi
el nál vlak ale lo uoálcol bylo
přece jen poněkud idlouhavlil
nel rychlost vlaků na hlavních
tratích lak la nebýt společník
tul dovedl vyplavoval bodne m
Imavlho o miauíotti ceřeh Ion
člo cesta by ml připadla dtUI