Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 07, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok západu
_ s 4 J _ _ _
Založen 1871— r VXV OJWAHA MUK VK MítlM JM 7 JiílEKNA 11(10 CÍ8LO 2
3 z
y
tfERIKY %
ii
1
li
Zasedáni 59 kongresy
Dne aG února byli předložena
Tíllmioem v senátu předloha o
Železničních sazbách dli návrhu
Hepburnova Dále bylo jednáoo
o přijeli Oklihomy sousedních
států do svitku Vale il umo
leno nebylo oa ničem Dylojeiom
piijato několik drobných mén
důležitých návrhů V zastupit
štvu mluvilo ae o záležitostec
okrsku Columbia přijalo byl
též několik oávrhA vztahulíefe
st k dotyčnému okresu JJylo
usneseno projevit! soustrast nsd
úmrtím Hendersons dřívějšího
předsedy sněmovny a k Jeho poctě
bylo lednánf odročeno Dna 38
února mluvil senátor Poraker to
miř tři hodiny proti předloze
upraveni Železničních sazeb í
A l ě Ml tm
ie jeanuo se o zeJeznlcnícli po
zemcích v Indián Tcrr Dále by
přijat návrh senátora Aldricha
jimi se prodlužuje kmenová vláda
j indiánským kmenům až do 4
března roku 1007 V zástupu
atvu jednalo ae toho dne o armádo
předloze Debatovalo se o téže
věci velice Živí a Cesto docházelo
k prudkým slovním srážkám met
cleny výboru na povoleni a výboru
nt vojenství kdykoliv jednalo se
o snížení nebo zvýšeni jednot!
vých položek Dne 1 březni bylo
v senátu jednáno o předloze ohled
ně železničních sazeb Delií Ut
pro tuto předlohu promluvil Dol
liver který původně měl místo
Tíllmaoa návrh podali feě jeho
byla velice věcná a na mnoha
místech byla velmi příznivě přijata
Dolliver mluvil nejprve o předloze
ze stanoviska zákonité oprávnŠ
nosti a dokazoval že jest ústavo
a platná Mluvil o líbovátt Že
leznic a dokazoval že nastsnou
velké nepořádky nepodnikne li
vláda ničeho na obranu lidu La
Follete podal návrh aby vláda
vystoupila proti těm železnicím
Kiere zaoyvaji ae uoiovaoím a pro
dějem unií ačkoliv k tomu opráv
oěny naprosto nejsou Senátor
Gallinger podal návrh kterým by
byly zvýšeny platy President
má dostali $75000 ročně místo
president $ 1 5ooomluvčl $ 1 a 000
nioistfi po $15000 a acnátoři
poslanci po $7500 Zvýšení to
nabylo by platnosti 4 března r
1909 až totiž nastoupí příStí pre
sidert a s ním nová vláda V
aoěmovně poslanecké přijata byla
předloha povolující $70000000
oa vocnský rozpočet Taktéž
toho dne byla přijata předloha
lby hroby konfederačnlch vojínů
na aeveru označeny byly oáhrob
ky Dne a března jednalo se c
upravení záležitostí 1 věci pěti
kmenů indiánských benátor Ks
Follete podal návrh aby Želem!-
cs jicht tratě vedou úterním pa
Iřícím oněm j kmenům nemilý
právo smocAovall ae puicmků
uhelných Návih tento mel veli
kou oposlcl srovná tak asi jako
dřívější jeho návrh aby nesměly
dráhy provoiovall uhelné ©bcho
dy Um se stalo i {1 Politu
se svým návihem propadl
nlito iilítao toraiJsm
Veliké Dklilstl itihlo město
Mtridiia Irllcf ve státě Mlssiiippi
Dat l t řrstu ssultno byla
btoinýtu tornsdem při ěrml lé
miř 50 lidí bylo usmrceno 1
ohromné množitví poraněno
Mnoho obchodních soukromých
domů bylo úplně srovnáno se ze
mí Skoda rpůsobená odhaduje
se na $1500000
Stávka ufilokopB titbuU
li II i Ě ň i mě
isk oia roznyen známek ua se
soudit chvstsné stávky uhloko
pA sejde úplně T L Lawis mí
stopresident svazu uhlokopů
oznámil 1$ února ČaeopisArn že
práce v uhelných dolech zsilsve
oa nebude Uhlobaroni přidali
uhlokopAm to co před dvěma
roky jim strhli Uhlokopová do
stanou $yt proč přídavek a není
vyloučena možnost žs dostsnou
jeStě více K dohodě táto prý
vsino přispěl též president Koose
velí
Kourrisnlk Michálek
Výbor pro volby dokončil vý
slechy ohledně toho má-lí český
zástupce Michálek právo zssedati
v kongresu v Michálkův pro
spěch Vyšetřováním bylo tjifité
00 Že Michálek je skutečné řád
oým občanem Spoj Států a výbor
rozhodl se odporučit! jej jako
řádného člena kongresního záslu
pítelstva MíchálkAv otec byl
jak se vyšetřováním zjistilo doko
nale přiobčen a mimo to jeho
matka když otec MíchálkAv ze
mřel pojala ta manžela americké
ho občana Čímž bylo přiobčení
hocha dokonale provedeno Tím
tudíž záležitost kongresnfks
Michálka vyřízena
Drobnosti
Manželé Longworlh-ovl těií ae
v Havaně znamenité pozornosti
K poctě jich byla uspořádána ho
stina jíž súčsitnily o přední
tamní kruhy Cesta jejich nyní
směřuje do Santiaga kde hodlají
si prohlednout! dějiitě války amc-ricko-Ipaoělské
— Vo Faycte
vills Tcx vyhořely v úterý 37
února dřevařské sklady 1 olejárna
Škoda způsobená páčí se na
$150000 — Anarchisté v okolí
Springfíeld III a Petterson N
Y se usnesli že navštíví li krá
lovná vdova italská Margucrita
Ameriku zaplaví tuto literaturou
namířenou proti královské rodině
italské — Ssrsh llarnhardová
která před několika dny uspořá
dala představení v měatě našem
dosáhla v Kansss City úspěchu
dokonalého Výtěžek představen
obnášel prý přes $10000 —
Vládni přebytek ta poslední mě
sic obnášel $4474039 --Slavný
spisovatel polský llenryk Sien-
kiewici zaslal americkým Polá
kům otevřený lUt v němí děkuje
lín za peněžitou pomoc k úlevě
imotoé bídy polských dělníků
ktelí atratill práci posledními
stávkami a bouřemi — Pobřeží
Columbie v Jilol Americe elllcoo
ylo temělte-seolm při něm! za
ivnulo na a 000 lidi — Americký
milionář Anderson Fowler který
iruittl v Janově v Itali) 1 jehož
mtlvoU měl hýli převelena do
Ameriky pohřbím byl přes vlo
dnu protest přltminých v moři
nudiltko kauártkfih ostrovů —
Miliunál KockeUlUr který byl jii
elll dobu tilcdin aby vydsl svi
dví v láUliloiti pitrolejovlha
Miuilu ktetélta fsJy iuéius
♦♦♦♦♦♦♦♦--♦♦ei
Uč! it čnky tlili
l' wne O 'i' 2 bfxim
Ct rvAitnC(t — Kinflám M
plati4 1 dlittiiá u mil váS fa
U VoíU la ml juUo jireioll
nJtiký kulfiidář OMitr&m len
tf) lmplH {') V) rol Ci xm ten
f víecluiy ii)6 áíll ukutily %
titUo řtsuUy tUll H pjy(1rvem
11 víí-cky čteii&fa Uiluiii) lUtu
Ilartxn ftirlii{ler
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
hledaly konečně byl nalezen ve
svém domově v 1'ocaotico N Y
Kockeíeller dlel stále v přestroje
ní aby nebyl nikým poznán —
Národní dluh Spoj Státo byl
tmenSen za měsíc únor o $4000
000 1 obnáíí nyní 1987531 555
Vláda za měsíc únor přijala 4I
mil ion A dol 1 vydala 43 mil
dollarů
4ilnk žení
l'an Anton Svoboda z Florea
ville Tex nám oznsrnuje Že paní
manželka jeho jest vděčnou za
uzdraveni své "Cítím se povin
ným veřejně oznámili že Trine
rovo Léčivé Hořké Víno nám v
rodině nall velice prospívalo v
rAzných chorobách dětí ale zvlá
liě výtečný mělo účinek na mou
manželku Trpívala často nezá
Živnosti 1 někdy vrhnutím Jak
mile vlak začala užívat! Trinero
va Léčivého Hořkého Vína vte
toto přestalo proto můžeme tento
lék směle odporučili viem trpícími
oezáživností zvláltě ženám" Paní i
Svobodová není jedinou která
nalezla že nemůže být! pro dámy
leplího léku nežli jest tento jemný
povzbuzovatel životních sil silite!
nervů a tvoříte! nové čisté bo
haté krve Dámy bledé slabé
trpíc! nezáŽivností čsstými bo
lestmi hlavy nevolnosti a nepra
videinostl naleznou že jest to lék
přírodou pro ně určený V lékár
nách los Triner 799 So Ash
land Avi Chicago Ilias
JAPANSKO
V minulých dnech byla vydána
RAKOUSKO-UHERSKO
Téměř viechen zájem věnován
je nyní událostem v Uhersku
Neol dne iby americké listy ne
přinesly nějaký hruzostraíoý tele
gnm o revoluční náladě v Ufirách
nebo aipofl o výpravě zdejSích
Miďřú do staré vlasti aby po
máhsli svým rodným bratřím Ale
zprávy ty větlinou jeou novinář
skými kachními Kevoluční ná
lada v Uhersku není takovou ja
kou líčí ji zdeisí či jiné zibrvnič
ní listy Vláda rakouská rozpustili
násilně v Uhrách parliment a je
pravdčpodobno ia by násilně
zasáhls do věcí uherských kdyby
chystalo ae něco revoluci jen
podobného Prozatím revolučním
jeví se jen' Frantiěek KoŽut syn
známého uherského hrdiny Ten
dovolává se sympathií celé Evropy
nemoha bezpochyby zapomenout!
na projevy účasti z kterých tBili
se Maďaři v r 1849 Ale ke komu
nyní volati? K Němcům Či Slova
Dům? Násilnosti Uhrů proti ostat
ním nemaďarským národům jsou
přlliS dobře známy a národ který
potlačuje avobodu v zemi avé
vlastní nemúře Žádati aby pro
jeho vlastni svobodu nadchla se
cizina Frsntifiek KoSut odebéře
prý se na IJalkáo aby pokusil ae
o rozdmýchánl odporu proti Ha
kousku Koíut má za to že Maďaři
nebudou v boji avém osamocení
Douíá pevně že sympathie celé
Kvropy bude se klonit! k Uh
rům — Koalice vydala maoi
íest v němž Žádá národ aby stat
ně čelil vládě Zárovefl hrabě
Andrassy vydal otevřený list k
voličům v němž Žádá aby zdrželi
se od revoluce ale radí jim aby
daní neplatili 1 rekrutů nestavěli
— Otázka volební opravy v Ra
kousku dosud nerozhodnuta
Mlsdočefii usnesli se' že budou
tuto vlcmožně podporovat! ale
zárovefl se anaziti aby byla ještě
zlepšena
RUSKO
Ačkoliv zprávy oznamují že v
Rusku nastalo uklidnění zdá se
že tomu není tak Z Huška do-
oílicíelol zpráva o ztrátách japem cbářej á t nejrozmanitější
ských v poslední válce rusko
sponské Dle ní vysvítá že
Jsponců zahynulo následkem ran
boji utrpěných 59000 mužů 1
těch kteří zihynuli nemocemi či
jinými nehodami bylo 35000
Dohromady tudíž bylo zmařeno
úhrnem 84000 lidských Životů
FRANCIE
# II _ i m
uuiuxa ci rit ve ou siaiu mera v
roce minulém byla francouzskými konci byl dán vojsku rozkaz aby
r _ i w
roprivy xicre nyní aenne pro
vádějí se na revolucionářích ne
mohou zajistili klid ba vyskytují
se hlasy které věstí nové bouře a
demonstrace — Popravy provádějí
se hromadně Nedávná stávka
železničních zřízenců řízena byla
fiestatřicetičlenným stávkovým vý
borem se sídlem v Golutvině
Když stávka chýlila se téměř ku
zákonodárnými abory odhlasová
ns začíná se nyní již provádět!
Jelikož některé statky dříve nále
mimů Š % t I ItW
te'ci cirxvj nyiy proniaseny za
majetek štítní bylo nutno vyko
nsti jikýsi soupis inventáře Dnem
31 ledna t r byl tento soupis
tspočat v pařížských kontelích ve
smyslu zákona předcítěno roku
přijitého 2o oello to cela
hladce dá se předpokládat Na
mnohých mlatech docházelo k
srálkám meti ařlieaci státními 1
meri obránci kostelů lia byl
organiiován hotový odboj proti
policii Koittiy (uivlrajl ku
dveřím a pottálům stsvl bnigády
proti stlieocům vykonávajícím
onen soupis staví se 1 obulky
fsvolvet)'i holemi atd Peuně
tocháil k podobuým scénám
Dosud přes vlechou houfuou
finnost vykonán byl soupis ten
jen v nepatrné části psřitikých
kOMflft
zsiKio siavKrvy vyoor btaio st
tak a zatčení byli odsouzeni k
smni (NeDyio jim uovoieno ani
aby se ospravedlnili a aby nejprve
postaveni byli před soud Po
zpovědi již se několik z nich po
drobilo byli zastřeleni—- Vláda
snaží se udusili každou nepatrnou
jiskřičku nespokojenosti Pmr
kuce tisku provádí se s bez
olledaostl dosud nebývalou Ne
spokojené! posíláni jsou houfně
oa Sibiř a do severních gubernii
Po celé ruské řiti páiou se nyní
ve jménu ústavy 1 klidu t) nej
horlí zločiny Ncnl tudfl divu
že katdé chvíle jest podniknut
atentát na tu či onu osobu a vý
sledkem ovlem rordllným Celá
tato sace není ničím jiným než
hrůiovládou ale a pochybeným
výsledkem ' mlít odkud vojsko
vykotiivíi dílo skáiy Ovlrllo ave-
II _ % m 1 1 k ě L
ua se opeme nauts revoiucni ia
viuuhá se i v tivh mUtech ktiá
jím dosud zasažena nebyla —
Duma jc svolána na den 10 kvil
ná Po poradách které za pří
lomnocti Čtyřiceti carových důvřr
níků již delSÍ dobu se konají byl
konečně apracován zákon jímž
car zaručuje osobní 1 politickou
svobodu víem svým poddaným
Žádný zákon nevejde v platnost
bez svolení národního shromáždě
ní a líSaké rady Tato rada bude
sestávat! ze stejného počtu jme
oovaných 1 volených Členů kněž
stva Šlechty zemstev obchodu a
průmyslu Zařízeny budou dvě
komory a každá bude moci podat
předlohy zákona mimo takové
které by čelily proti základním
zákonům říSe nálednictví ca
trůně a p Zasedání každého roku
bude carským úkazem svoláno a
odročeno Státní rada! národní
shromáždění budou míti právo
ioterpellovati ministry kdyby ne
zákonitě jednali Sezení obou
obou domů veřejná
Zprávy osobni
— Minulý Čtvrtek navčlívil nás
pan M J PJouŽck člen pozem
kové firmy Ditlncr a Ploužek ze
Schuyler Neb Přijel se svou
chotí za účelem návátčvy svého
tchána p Fr Kozy kterýž od
předminulé soboty nalézá ae v
nemocnici presbyteriánské Jak a
námi pan Ploužek sdělil trpl p
Koza vážnou chorobou žaludku
ale nyní jak nám bylo sděleno
vede se mu již lépe Přejeme mu
by co nejdříve se pozdravil a
opětně mezi avé se vrátil
— Pani Jos Pavlíková man
želka známého krajaoa Jos Pavlí
ka mlynáře z Verdígre Neb
odejela min Čtvrtku do svého do
mova Paní Pavlíková meškala
zde v St Joseph nemocnící za
příčinou vážné nemoci ale spoje
nými silami dra F J Kálala a
dra Alisona byla vyléčeni
— Pan John Kálal známý sa-
loník z Verdígre Neb strýc p
dra Kálala který asi před 14 dny
byl operován na zánět slepého
střeva jel minulého Čtvrtku domů
úplně uzdraven
— Taktéž pan Karel Kocína
který před 14 dny byl operován
St Joseph nemocnici jel před
minulé úterý domů úplně uzdraven
— Paní HyneSová manželka p
Alb llyncše z Pierce So Dak
byla operována dne 18 úaora v
nemocnici sv Josefa l'an( Hy
neSová pokračuje nyní velice krá
sně a má nejlepSÍ naději ns brzké
uzdravení Přítomně nalézá se v
ošetřování dra Kálala
— Pan Václav blatný chvalně
známý hostinský z Hruno Neb
přijel v pondělí odp do Omahy
aby zde vyřídil některé své ob
choJnl záležitosti a pak hlavně
aby jako avědek vyitoui il před
U S soudem ve při Ston Urew
ing Co a Pabsl Hrwg ohledně
puntlvánl modré pentličky (Ulte
Hibbon) na lahvovém pivu cti
čemž sárovtB neopomenul navští
vili redakci nali
— V pondělí poctil nás oávltř-
vou pan MaiC Nauur protni-
neutnl krajtu i Ccdar Hapids
Vracel se a ceity 1 Kalifornie 1
jak e vyjádřil velice se mu tam
líhilo
Kmitni itr "Mi Ir Ja Uut KuM
I jifAiiity íml fsil tip-U ttltu v Ktt(i
ťl" iUimo t) ivulQ jtliu Itreiutl k