Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 28, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Založen 187J--Iloíiiík XXXY MAIIA NKIIH VE HTÍtEDU J)NE 28 ÚNOKA 1D0ÍJ
ClHLO :ll
11111 r Y — ' v
Zandáni 59 kongreiu
Dno ao úoora rokovalo 10 v
mnátii o podrobnostech tikotu o
potravinách ala přes (o la deba
tovalo i o 14 vicl přel Iři hodiny
nejjylo docíleno lidného posi
tivního výsledku Kolem Čtvrté
hodiny i Octy k zvěčnělému koti-
gresoíku Caitorovis Pennsylvanle
bylo jednání odročeno Podobně
italo to I v poslanecké sněmovně
kdyl byl jmenován výbor který
má no v pátek pohřbu Caitorovi
v Philadelphii lúěaitniti Dos
následu fclbo bylo Jednáno dála
o psdělánl potravin lék & a oá
pojů Debitotalo ao o předloze
tákooa tohoto valict dlouho ala
kenoCné došlo k přijetí Dia o
falšování a padělání potravin po
važujo la ca rloCia a trcica aa po
kutou fjoo nebo vězením po do
bu jednoho roku Zajímavou byla
petite kterou předložil aonátor
Warren Uyla to ládoit len
Wyomingu aby senátor Smool
vyloučen byt ze aeoátu — V po
slanecké sněmovně toho dna ro
kovalo aa o rozpočtu pro armádu
i poslanec Ilull který jménem
komitétu návrh na tento rozpočet
vykládal dokaioval nutnou po
hotovosti naieho loďitva volíka
vzhledem k nepokoj Arn v činil
l'o té debatováno bylo o plístě
hovalectví i vnilrozemnf dani což
zabralo téměř 8 hodin Dne aa
února byla předčítána v aenátu
dle atarého ivyku ht Washingto
noví na odchodnou Předčítal ji
senátor McCreary % Kentucky
Toho dne podal Knox z Pennsyl
vanio předlohu ohledné želet
nlčnícli sazeb Předloha tato Je
aoukromá a nemá a předlohou
Hepburnovou Žádná apojítoiti V
aenitu doitalo ae jl prý dobrého
uvítáni a byla též toho dne před
((tána Tillman podal petici pe
trolejových rafinerií v Títusville i
01 City Pa žádající aby ae jich
koogrea ujal proti Jelczoicím
které ukládají jim sa dopravu
přemrštěné taxy Toho dne byly
též přijaty předlohy týkající ae
zakoupení uhelných dolů na ostro
ve Hltanu na ťilipioách a upra-
venl filipínského cla na tkaniny
V poilanecké sněmovně bylo
mnoho debatováno o předloze pe
nes oa vojiko Debata o této
předloze byla místy velice oitrá
let znovu pretmao byl náyrn o
poipoře obchodnímu lodstvu
Největšf zájem otáčí ae itále ke
lem llepburnovy předlohy o upn
vent lelecniCních tazeb Předloha
tato mi mnoho nepřátel v aenátu
a mnoho je tikových kteří proti
předloze té vedou boj lajný Třiď
loha Kooxova o níž ae holeji
tmifiujemei podobá ta aice llep
buroově ale oblibuje JtŠtě doda
tek který by mohl celou vře při
véiti v nlvec Tento dodatek to
tli uitanovuje aby leleinlee
které nejsou i upravením aaiby
mninácodol Iclaiolčnl koruiil
pokojeny měly právo odvolati le
k apelaCnímu soudu Dne ij
února aenát nemodli V posli'
necké sněmovně byla přijitá u
lolucet podaná Tillmm-liillt
piii aby tuaiiititni obchodní
koruiit ptoikoumila dopravní vý
hody iiUinlc a monopole vftbtc
Dtbita o lilo itittluci uvila pře
hodili
mavou
Obilím
a míity byla velice
že byl při uváděni do tohoto spol
ku oa koza raněn byl te ivojí ža
lobou odmrštěn — V těchto
dnech zavítal do New Yorku zoá
mý ciklnftký houaliita Kigo Jánoa
který před tety zíikal ai populan
tu svým sňatkem a princeznou
saji iiimiyovou ivjgQ pry 19 ptivne
presveacen ze Američany avou
hudbou okouzlí — členové uher
ikého vlaitencckého apolku
New Yorku atrhli ve schůzi dne
19 února konané obraz císaře
FrsntiŠka Joiefa aa zdi podupali
a pollapali ho Na míito jeho
zavéiili obraz preaidenta Koose
velta Sbírka ve proapěcb révo
luCnlho fondu v Uhrách která po
tomto Cinu byla uspořádána vy
nesla faooo — Dne 33 února
byl v Chicagu povfcfien Jan Hoch
známý travič avé ženy Stále prý
tvrdil že umírá nevinné: aebe
re-
listopadových demonstraci
v Praze
i'an lan Uoreckýz Little Hock
Arkaoaai zailai listu našemu
první příspěvek ve prospěch obití
liitopadových bouří v Praze
liaj Doufáme la krásný tento
příklad nciňitine bez náiledová
ní DalU příapévky přijímá
dakco t I
Neitíiti v dolech
Jak ae z Walsenburgu Colo
oznamuji doilo v Maitlandikém
úMa k velikému ntEiíitípřl němž vraždu proto prý nespáchá proto
tm M m U j té ti t I U
čtrnáct bivlřo přiilo o ž vot z ze mysu ze 1 nevinny maze ze
neznámé dosud pHiiny vybuchl mřítí rukou Šerifovou Byl ve
v dotyCném dole plyn ťo výbu ™yli itále takže před smrti
chu bylo vytaženo dvanáct zoba o něm vyjádřili "Hoch
vených mrtvol dělníků při Ccmž cmre jako pravý gentleman—
doilo k ardcervoucím ecénám Kra n úái Alfona Mucha který
dlf v New Yorku za úCelem zříze
ní mallřiké lkolytělf ae stále větfif
přízni v kruzích newyorské intei
ugence uenne aostava se mu
nových zakázek pro nrjpředoljií
rodiny Jak ao dovídáme vyjde
Mimo ně pohřeluja ae JeStfi množ-
i t š t é a m —
siví iinycn iiornikQ o oictiž so
předpokládá že tsktéž padli ta
oběť rozzuřenému Živlu
Krajin deponován
U09 ao onora nastoupil nuceny eho znám cvklua obrazň OtCa
návrat dO Kvropy PO lOdí "KaiSCr nil" též v malicUm iarvkn
r f 1 1 1 I 1 mé m~ I ™
wnneiro- ranousny poetovni Koncert Janem Kubelíkem a Mi
úředník Ferdinand Sopek který hdkou Černoch uaDořldan dne
J obžalován že s vídeHiké po-18 února v Chicagu vydařil se
liovní spořitelny zpronevěřil znamenitě Čiilý výtěžek jenž
90000 Korun oopeic zatčen oyi věnován budo Českým dobroCin
iiww iiiuuiig viuy nymQ8tavem jest kolem 3000
Chicagu a odtud dopraven do dollarů - Bohumír Krvi znám
kapelník oznámil výboru prozři
zení České Útulny a Sirotčince
že míní v měsíci květnu uspořá
dati v kráaoém Riverview Parku
koncert ve prospěch dotyCnébo
úCele — Dcera majitele zoámého
pivovaru v St Louiau Adolfa
Buihe o níž avého Casu kolovaly
různé zajímavé historie přece ae
provdá za avého nápadníka E A
Scharrera poruCíka v německé
armádě Svatba odbývatí ae bude
tento týden v Los Aogeles Cal
New Yorku a poalán zpět do
Evropy Prvá telegrafická zpráva
kterou newyonký rakouský kon
sulát obdržel oznamovala že
Sopek odjíždí do Ameriky a le
přibude sem parníkem společnosti
Cuoard nebo hamburaké apole
Cnoiti Mezitím ale Sopek přistál
bremikým parníkem a poněvadž
el pod cizím jménem dostal ae
beze vaech obtíží na pevninu
Jeho atopa byla vlak aledována
až do Chicaga kde byl později
vypátrán a zatCen Nyní bude ae
musili před porotou ve Vídni
zodpovídali pro podvod a zneužití
své úřední moci
Zavlečený milionář
rreu několika doy byl lak se %
El Paio Tex oznamuje unesen
bohatý dobytkář Rob Uannigan
Deming N D a zavleCen do
MogoHonských hor Dne ao
února cainé z rána přisel do
Silver City posel od banditů a
žádal liooo dollarů výkupného
Tyto peníze byly mu okamžitě
vyplaceny Po chvíli vfiak přisel
jiný poiel který žádal taktéž no
vých f 1000 1 tomuto bylo vy
hověno Bandita prohlásil před
ivym odchodem te bdc-U pro
následován a nebo budou-ll oěja
ké kroky uCiněoy k vypátráni jeho
soudruhů bude Uannigan oka
mlitě saitřelen PoidCji dolta
do Silver City správa Že sajitec
byl propuliéa a le nalézá se na
cestě k domovu
Drotaottl
K muyllená návltěvl Kuby
novomanželi Mngworihovými se
otnimuje la minulé siředy svolen
byl aubiký komitét ktirému bylo
ululvuo nileliiě uvítali mladý
pártk— Chu McAtlca a liloom-
iutfton III který iililoval jiilf
I I W IU na nihtida la to
Tělo zahradou
Slavný Shakespeare klade v ústa
Jagovi: "Naše těla jsou našimi
zahradami a naše vůle jest tam
zahradníkem: buď učiníme z nich
poušť avou lenosti nebo ráj svou
pílí" Svou nedbalosti můžeme
uCiniti tělo stálým sídlem nemocí
neb vonouo zahradou zdraví a síly
Jako bedlivý zahradník nedovolí
by pejll zoiCmo zahradu jeho a
proto rychle je odstraní tak i my
první příznak choroby — nechuť
k jídlu — zapudíme Trinerovým
LéCivým Hořkým Vínem Ono dá
tělu zdravý podklad aby odolalo
snadno útokům chorob ono aesíll
naše vnitřnosti a tím udrŽI nám
pevné itálé zdraví Není léku
který by ve všech chorobách ža
ludku a střev byl tak prospěšným
jako Trioerovo LéCivé Hořké
Víno Ono nedráždí ale povibu
suje} ono oeoiCl ale buduje ono
neseilabuje ale til! vnitřnosti
Ivotl novou krev rotoášl potravu
do každé CáileCky těla Dejte je
děcku mládeži odroilléruu 1 itar
ci — vŠeru uidravl Žaludek vlem
upevni sdravl Užívejte je jak
mile uvidíte ta máta- chatrněji!
chuť k jídlu V lékárnách Joa
Trinrr 799 So Aihliod Ars
Chicuo lil
Z Hlavni Úřadovny l S 1) P J
Ht Paul Mlnn 2U únoru 1IW0
Členům a tfioMm ČSDPJ
Dnes večer obdržel jsem zprá
vu že nový klub "Jiří Poděbrad
ský'' přeje si býti v neděli dne 35
t m uveden do naší Jednoty jako
Číslo ao VVillow River Minn
čítá 16 Členů 11 mužských 85
Ženských Spolek tea získán byl
snahou br Václava Karaca po
kladníka spolku Cis 9 2a pomoci
br Vojtěcha Štěpána tam aice
bydlícího ale přináleŽícího k Cis
a Pro nedoitattk Casu nelze nám
zavčas oznámili přístup nového
čís a do Jednoty a ježto i pomocí
telegrafu jen stěží by je oznámení
vCas dostihlo Žádáme ctěné spol
ky aby nový spolek ten dopisy v
Jednotu uvítaly a Cleny jeho ao
seznámily Dopisy prozatím
adresujte: Alb J Štěpán Willow
River Minn Po svém uvedení
oznámí Číslo ao své úřadníky již
v příštím číslo orgánu budou v
adresáři o?námeni
V posledním Čísle orgánu byla
uveřejněna zpráva za čtvrté čtvrť
letí a pak za celý rok poněvadž
ale na více místech Malý se tisíc o
v3 chyby tu ony Části zprávy
kde byly součty chybně uvedené
budou znovu opravené v orgánu
uveřejněny tak aby pe mohl kaž'
dý člen přesvědčili že ve&kcré
aoučty byly správně řpočítány
Doufáme též že pořadatelstvo
orgánu dá pfítifc na to bedlivý
pozor aby se podobné chyby ti
skové vícekráte nestaly
Vc Svornosti Lásce a Bratrství
Vác Tyra Fr A Krch
tajemník
Tyra
předs
Cllni Hlavni Uřadovnt CSDPJ
v St Paul Minn
Tímto se dává vědět že Spolek
Bratří v Kruh Čía 5 ČSDPJ
usnesl se v dnešní řádné schůzi
aby bratr Antonín Mareš byl ze
apolku vyloučen pro neplněni
svých povinností ku spolku a
Jednotí jak na řádného Clena u
patří Tudíž podle stanov a zA
koňů ztrácí veškerá práva na po
jištění a výhody Jednotou a spol
kem poskytované
Na důkaz pravdy přikládám
spolkovou pečeť
Dáno v New Prague Minn
due 35 února L P 1906
jnéoem spolku
(PeCeť) M F Baštyř taj
OWATONNA Minn dne ao
února 1906 — Jest mou povin
ností a Jest již také čas abych
pustil opět pár řádků do našeho
orgánu ale nikoli jako by re
utrhly od řetězu poněkud vol
nějí neboť bych byl nerad aby
to někoho polekalo Chtěl jsem
už dávno psáti ale vŽdcky mi do
toho něco přišlo tak že nebyl
jsem s to dopis dokončit A o
čem také psát? O počasí? To
myslím už dávno je známo Chvá
lit nemám co a hanit také nechc i
nechci-li slyŠeti komáry bzučeli a
cítiti je přes uši tlouci Pochvě
it měl bych aspofi to naše mě
stečko jak jest krásné a tiché
zvláště v neděli Jaký jest to
rozdíl mezi zdejším životem a tam
v Čechách kde jest v neděli nej
veseleji a nejživěji Jsem již zde
několik roaů ale upomínka na tu
starou vlast a ty české pisoč
nikdy mi nevymizí e paměti
Zvláště tato stile mi zní v uších:
Ještě jednou dřív než umřu
Čechy chtěl bych viděti
české zpěvy českých dívek
jefttě jednou slyŠeti
hcit jak blaze by mně bylo
jak by ae mně ulehčilo
O jak jsi krásuá laiti má
tys' Čechů otčinal
A na mnoho jiných písni ještě
vzpomínám Ale rde v neděli je
ticho a všedního dne ju to ai také
tak sdejli půl druhé fabriky a
mlýn mnoho hluku nenadělají
Zato (armáti Šramot! sde do t
Casio kdyl jetd! a povozy do na
šeho městečka Minulý leden 11
ida farmáři pěkně sijcidili oa ta
nich cesta byla Jako nilal Nyní
ale saní tne plkul mutiti ilořit
oa peoii a ia sipřahooul do
vozů neboť cesta se jim zase roz
tála O ano Owitonna je pčkoé
městečko zvláště pro toho kdo
má pár sic nebo lion ten
tady může být docela dobře Živ
Já bych si také přál mít nějaký
ten lion pak bych byl spoko
jen Mnozí se ovšem domnívají
že je ti mne peněz ríost Přál
bych si e míti a kdybych je měl
byl bych veselejší Mohl bych
potom choditi do divadel a k mu-zice-
Ale zde je to s mnohým
dosti Špatné Co za leto vydělá
přes zimu zase utratí Na vý
chodě chtějí prý stávkovat! To
já už stávkuju od podzimu a budu
musit bezpochyby stávkovat ještě
hodnědlouho než se udělá lepší
a teplejší počasí Nyní ale musím
už přestat abych za to mé poví
dání nedostal nějaký present
(Ovšem pěkný bych rád přijal
ale o špatný nestojím ) Co se
týče našeho spolku musím dozna
li že řádně pokračuje Před ně
kolika lety přehnala se tu bouře
která by byla skoro už spolek náš
z kořenů vyvrátila Díky však
některým našim krajanům a bra
třím kteří o to se zasadili aby
spolek náš se udržel Doufím
pevně že 1 nadále spolek náš se
udrží a že bude lépe pokračovali
než dosud Máme opětně jednoho
čekance a chybí jen lékařská pro
hlídka a uvedení Ovšem jest-li
totiž si to ještě nerozmyslí jako
se nám to již jednou stalo Jiný
člen byl zase jen u našeho spolku
dva měsíce i odstoupl Za ne
dlouho na to přistoupil k ZČUJ
kde se ani pojpora v nemoci ne
platí Naše spolky vyplácejí v
nemoci I300 týdně Zdá se že
jakási zášť a nenávist snaží se
všemožně by větev od stromu
kttrý zdárně kvésti začíná ulo
mila anebo aspoň vzrůst jeho za
stavila Doufám však že so tak
nestane Je mi divné že tak málo
členů schůzn navštěvuje Což sa
hněvají nebo boji? Vždyť žádné
mu so nic neitane pohovoříme si
pojednáme zasmějeme se ukon
číme schůii a jdeme zase domů
Svornost líska a bratrství má
panovati mezi námi A italo-li se
kdy že Jsme si ublížili domluvme
? odpusťme si pořiďme jeden
drunému a buďme rite svoral
Vždyť Jíme všichni Čechové S
vřelým poidrivtm ua vŠccSoy
bratry sestry a vůbec všechnt
čtenáře Antu 1 J Wanous
IsjtmnlH ČU 8 ČSDPJ
í!
Jí
'P
11
V
t
i
'i
1 'i
i
5
lí
„ ť