Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 21, 1906, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    nrr
nřátelsktfcli Icrtiliů In
m T7-án la
CAMKKON Wii — Cl rad i
Chci též z oaM osady podali zprá
vu jakou Jame tu měli úrodu
l'6c i) ico lu sypala asi ao bullů po
akru Též trna tylo hojnost
Měla jsem zasázenu půl akru zelí
a dostala jsem zn 47 dollaru Na
druhý rok chci zasázeli dva akry
Myslím Že jenom Km půjdemeku
předu když budeme pěttovsti to
co io dohře vyplácí abychom při
I o id neprodělali Onehdy byla
jftern tez oa zdejlí zábavo Ovsem
nebyla to tnu i zábava poněvadž
mimo mne tu není Žádných Čechů
Nikdy neslyším milou natí řtfi a
jen ty noviny mno lim Českým
světem ipojují Sousedky přiily
ke mně pozvaly moe na zábavu a
doložily abych též něco připravi
la k epolcČné večeři žo každá 2
nich něčím přispěje Rckla jsem
že přinesu České koláče A také
itm přinesli Když přilily koláče
oa atol luzo podivní je okukova
li poněvadž in ad nikdy Českých
koláčň nevidíli Ale potom ne
duli jiných pochoutek pustili se
do koláčo Chtěla jsem jim doká
zat že čcíiké hospodyní také něco
dovedou když k tomu dojde
1'řisllbíly mně že podruhé mne
pozvou zase až totiž budou zsse
pořádat nijakou zábavu Tel se
rozumí že zaío přijdu neb nikdy
neodmítnu pozvání kdo vím Že
budo vtíflo ě kde se budu míti
dobře Onehdy ptal jeden pan
dopisovatel žo to ntžaé pohlaví ai
na polibek snad ani nepotrpí To
jitu oa omylu milý panel Jen až
budete hledat nevěstu dáte mi za
jisté aea pravdu Nepolíbíte li ji
jistí vál chtít nebude fciďte la
dle mé rady pano zpravodaji
uvidíte Že dobře pochodíte V té
zábavfc kde jsem byla nebylo
žádných kouzel ani Míchal zde
nebyl tak že byla jacm úplni v
bezpečí Stála jsem stále pevnS
až runo moji šímlícidomů dovezli
A řeknu vám že jsem byla moc
hodni zvláště když jsem usnula
Antonie Denedíck
ANSLEY Neb 6 února '06
— Ctěná redakcel Zasílaje před
platné narok 1906 přeji ai byste
mi zaslali Pcčírkův kalendář
Kdybyite ten náhodou neměli
spokojím se jiným Časopis váš
se nám nyní velice líbí a jsme s
ním úplně spokojeni Když se mí
ten "bleiStiíť' rozepsal musím se
též zmínit o té naEif úrodí a o p0'
zemcích Úrody byly dosti pík
né ale rozdílné podl toho jak
si kdo pozemky obdělal a držel v
čistotě Drobné obili sypalo 10
13 — 17 ž 35 bušlft po akru a
korná taktéž od 10— 50 JjuŠIq po
akru á jsem sklidil 1 18 akru
300 buSlo pšenice z 20 akra 1000
buSlft ovsa a z 80 akra 3000 buSIft
korný Na divoký západ jest to
ílroda dosti obstojná Proto nynf
pozemky stoupají velice v ceně
Zvláště c východu se sem lidé
Ženou a za pozemky házejí peníze
plnýma rukama Dříve stála Čtvrť
ka 6oo nanejvýše Í700 a nyní se
jinak neprodá než za laooo To
slední dobou byla ňroda poněkul
lepSÍ než ItU předcházející 10
zdrav na ctěnou redakci a na
vltchny čtenářo tohoto listu
Josrí Uobak
IIACKITT la- Válená re
dakcel Kalendář jsem obdržel a
byl jsem jim velice potěšen Za
tak malý poplatek jest to prémie
vskutku pěkná "Pokrok Západu"
se mi tél velká libí nrh jo v něm
mnoho pěkné a poučné Četby
Skoda to v sdejltm okuli n)ou
ttU utir li bych se mohl tél o
loiíiřetil 'TokioWpoiUfat po
íčasí zda máme tuze pěkné ale
práce zdo za poslední dva roky
mooiio nebylo ieď ale 10 zde za
íídá trochu pracovat poněvadž se
to chýlí k tiilé slávce která má
hýli 1 dubna t r Zdejlí doly
nauzeji nyní vesměs viechoy
"Pittsburg Coal Co" a jen jeden
t nich pracu stále Tam se té
nakládá uhlí do vozfl a posílá oa
západ Druhý dni náležející téže
společnosti stojí už přes dva roky
úplně Nyní ala 10 tsm vlečko
Čistí a připravuje aby se mohlo
uhlí lahatl ze Stoly motorem elck
Irickým Přítomně platí 10 hor
nik drn za tonu ruině dobytého
uhlí 8c za tonu stro km dobvté
ho uhlí 46c obojí ovlem musí být
přcsíváoo na ) palcovém f cistu
Hornicí Žádají vlak zvýšení platu
a to nejspífie povede ku slávce —
Přátelský pozdrav vicm čtená
fom jot Dub ml
TAUTON Míno 7 ooora -
Ct ridl 'M vám zisýlám J200
na doplstné a předplatné oa milý
mi "Pokrok" — Počasí máme v
Minnesotě dobré bez sněhu Na
zimu byly prSky a následkem íoho
bylo moc ledu tak že la člověk
nemohl ani do města dostali Ttď
jeto tady ale "lil right" Pozem
ky jsou tu dobré ale také drahé
od $40 do I50 akr a myslím že
ae nám na nich urodí toltk jako
jinde na f 70 a i dražších potem
cích Jest zdo mnoho lidí kteříž
nají 6 7 až 8 osmdesátek ale nc
mají ničeho jiného než ten kus
pozemku Já jak vám je známo
pfijtl jsem sem z Nebrasky ne
májo více než aii 12350 To
bylo před 4 lety a dnes mohu
dostat za avou farmu iaooo
Koupil jsem Ho akra za hotových
#2480 Také jsem ztratil přes
11700 v prasatech jichž jsem
měl přes 206 kusů a některá z
nich vážila od 300 do 4C0 liber
Zbylo mi jich asi 23 Díky za
blahopřání Pokusím se abycb
získal pro "Pokrok ' nějakého no
vého Čtenáře Prozatím na zdarl
V úctě vái j A Novák
1MPKK1AL Cal - Ct redl
MuHÍrn upřímně doznali že časo
pis vál zasluhuje přednost před
listy jinými Pan Uavlasa ať dále
pomocí listu vašeho působí
nechť přivede na cestu pravou ty
bloudící Kojím se tou nadějí Že
se s ním setkám v Los Angeles
kamž za obchodními záležitostmi
se musím odebrat Kád bych ho
opravdu uvítal a jako Čech pobo
itil kdyby sem k nám zavítal —
Počat! máme teplé a suché Do
bytek pase se na zeleném ječmeni
krávy dávají hojno&t mléka slepí
ce nesou hojnost vajec a jak pra
sata na sádlo zakládají jest ku
podivu Kalifornie ne nadarmo le
nazývá zlatý stát Ale znovu po
dotýkám že sem nikoho nezvu
Kdo se zde chce usadit potřebuje
samo sebou se rozumí zlato ježto
zde te mluví o tisících a lidé je
mají zrovna tak jako na východě
když se mluví o Mech Ale proto
nechci žádného sem zvát do Kali
ícrole te by se tu mnohému nell
bilo Někcho mohou povola l
třeba dQ nebe a nebude se mu tam
lil it A jiný kdyby byl issláu do
pekla a neměl tam přítele podia
své vole tak ani tam se tnu ne-
bude Ubit Kdo chce ksm ro
rnoime mu taml Že Kalifornie se
nsiývi ' Světová zahrada okif
ilcnl lAtrml la se jl nedá upřít
Alt Jnt kdo Mil wi l l
í U tmUe na pána biátt
V P Kučna
CUUA Kans 15 února 1906
— Ctěná redakcel Myslím Ža mi
dofilo tento měsíc předplatné 1
proto v brzku se opětné předpla
tím Vždyť je to částka nepatrná
za časopis tak dobrý a poučný
Uveřejňujete hodně dopisů které
velice rád čítám ale z Kaniasu
bohužel málokdy jaký dojde
Zvláště c našeho okolí Žádný do
pil nevídám Proto odhodlal jsem
i sám těch pár řádků napsat jen
jestli to pan redaktor nehodí do
koše Co pak pao pisatel t Mun-
den Kana přestal dopisoval? Též
se musím zmínit o tom počasí
Zimu máme dosti pěknou Někdy
přijde trochu sněhu ale to jenom
nepatrné množství Padá li dnea
druhý den zase zmizí Máme nyní
slále pěkné cesty není sněhu ani
bláta ani mnoho prachu Oatatoě
ti kteří sa stěhují se oa to nezlo
bí Už jo také u nás znáti žo aa
blíží jsro Nájemci sc zase začí
nají míchat jeden přel druhého
jeden veze icno druhý dříví a
Iřctí všelijaké haraburdí jeden
odtud druhý zase sem A tak to
bude slále až do jara Co se týče
roku loňského byl dosti dobrý
bez velikých bouří a větrů Úrodu
jsme měli dosti pěknou Korná
byla dosti pěkná a sypala od 13 —
jo butló oves sypal od 10—45
)ušlo ptenico byla pěkná ale
když měla se stohovat přišly de
tě a lo jí uškodilo mnoho Ně
kteří mlátili t kupek domnlvsjíce
se že to bude lepší Zárovcfl při
jel mlátící stroj a začalo ae mlátit
vesele Dlouho se vlak nemlátí
lo a ul začaly zase ty babky vyli
zat jedna na západě druhá zase
na půlnoci a netrvalo to dlouho a
zsČalo to znovu bouchat Kteří
měli pšenici vystohovanou měli
to přece jen le-pSí Ceny isou
nyní dosti dobré jenom kdyby
chom měli hodně na prodej
K Svoboda
Míl
Ifvitnít tt N$!iirf1l
10 a Minium ul 0nnl cl
ijlill lihoviny prodAri 1 rolkém Ti(il
Dr James W Novák
Icnkf zubní lékař
Mil dfadovnu avou v pokoji íís 217 1
KerUcli Ulocku
[na 19 ul Douglas a Ymmm
TKLKKOK 1300
II
vylslňfíiiii
"Moli ii pf ÍMiiXnA ií!il kMm aoml
(oni (lokdiíll U Ur (Jrnnt mno dplnfl
vylcrll iniijoucnlcdr-htova lUiiazotnr
tkl Wili Klmlml Ave UUkwi III"
Joilna Uliov na r-koniiliu zilnrmA
Udolto vtk noSluto Itomnllk a ilto
tmlty U7iii!í
DrrKGHANT
Z Itlilxo ltlk Kniiniis City Mo
" 1 1 mih— ni—min n iurntim mšummmmmm
čoskó talířové rekordy
na skladě u
C Svobody v Friguo Neb
Každý Čech který má rafofon měl by míti rekordy české
i kterých by čerpal obveselení pro sebe a své známé Ti kteří
by ai přáli vlastnili hrací stroj udělsjí dobře když mi o ceny
dopílou Každému na požádání zsllu seznam českých rekor
díl kterých držím velký výběr
Objednávky na tucet rekordu
zasýlám rxpreině vyplacené
27ma
HOTOIrW
vyžádají ai za oběť celou aedminu vleho lidstva Jest tosice ohromný počet ale
uplofi pravdivý a atalistikou dokázaný I vás može choroba tato postihnout
jestliže neučiníte přítrž vafiemu kašli Vypuďte zárodek hrozné nemoci z těla
a posilněte celou aoustavu berouce
m9
h cuupniTu Ditrohi nim ntirv Att h
h == h
který již po Čtvrt století poskytuje ólevu a trvalé vyléčení K
vSem trpícím kaliem nastuzením záduchout zánětem produš tÍŤa$fríZ Jf
JJ nice záškrtem a plícními neduhy Cena 250 a 50c 'Qfty IJ
ti
Jí jsem atraíný kaiel který ml nedal po celé noci spátl V Gazetě Polské četl Jsem o Vašem JJ
K Balsámu pro pilce' koupil Jsem al ho a úplni mne vyléčil ačkoli mnozí tvrdili že se nikdy JÍ
SSV neuzdravím Jest to lék neocenitelný" - Tomáš Mls Kewaunee lil H
X
8
Flanelová látka
r 1 _ 1 w k
uapukiena oiejem 3V QOTlIARDA pfilOZtoa na
vymknutiny pohmoŽdČnioy ztuhlé údy opařeniny a
spáleniny zahojí vSechry uvedené bolesti a mnohé
jiné Buďte moudří a mějte vždy láhev po ruce 50c
1
i
Nemocná žena
sotva chodí stěží vykonává svou práci a přece se ne
přizná žo trpí nevýslovnými bolestmi Ve všech tbo
robách vlastních ženám jest SeverDv Regulátor ženských
nemoci oprivdovým požehnáním Cena lioo
I
Bolení hlavy
jest způsobeno buď neuralgií zácpeu nastuienín sneb ať
jakou jinou poruchou Sevcrovy řriíky proti Bolestem hlavy
a neuraiKll poinymou v tm Qievtt pu kazjcím bolení hlavy
jemuž možite snadno předejiti majíce jednu krabičku vždycky pfl ruce Cena 35c
I
I
Vořejnó tajemství
Jet veřejným tajemstvím Že zdravý a silný Žílu
dek zabezpečuje dobré tráveni a následkem toho i
dobrou náladu I'ro vktchnv nřínadv obtížného
trávení zánětu žaludku neiálivnoiti a slabosti Žaludku hodl se Severova íiludeČni
Hořká která uvede viechoy nepravidelnou! do řádného stavu Cetta 50c a Itoo
Vo vdech lMtlriuteli Lt{kahkil portutn ztlarniu
1
mm lifflOB
lili