Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 21, 1906, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pro dobrou víc
V 'Dennici Novověku" ze dno
10 ledna Ctěme provoláni ochot
nickébo spolku "Kollár'' v Clcvc
laodu který tklivými slovy vyzývá
svobodomyslné Cechy aby neza
pomínali na bratry zaoceánské
kruté pronásledované c k vládou
vídcRikou a aby nebyl! lhostejník
bírce již dotyčný spolek zahájí
ve prospěch zápasících ! tyranii o
lidská práva a svobodu
Jak se zo zpráv novinářských
dovídáme bylo za posledních de
monstrael za všeobecné1 a rovní
právo hlasovací mnoho lidí auro
vou policii poraněno ano i pobito
a rodiny jich nyní jsou uvrženy v
bídu a zármutek Po té nastalo
pronásledování zatýkání odsuzo
váni k těžkým treatůj) pokutám
a vezeni Z libovalo policie a
jiných vládních úřada lidé zcela
nevinni vlečeni před soudy obvi
Rováni z velezrády a jiných po
divných přeČinů
"Dennice Novověku" připojila
k provoláni tomuto uváženíhodoá
slova: "Posilněmo agitaci za vše
obecné právo hlasovací nnjeoom
souhlasem ale i peněžitou porno
cíl" Mnozí v boji tom již utrpěli
jedni upl ve vězeních druzí ztra
tili práci i postavení a rodiny jich
trpí nouzi nevinně Na tyto trpi
tele mělo by býti pamatováno
nejdříve I"
JJylo to marným voláním Od
té doby uplynulo již více týdnů a
posud súčastnilo ae pomocné
sbírky jen několik čeakých spolků
v Clevelandu Dále to nešlo
Naše svobodomyslné časopisy
nechaly to bez povšimnutí
"Osvětě Americké" učiněna o tom
zmínka a pisatel končí: "Souhla
alme z plna ardce a kdybychom
byli Slováci Poláci nebo jiná nace
tu kojili bychom se nadějí že hlas
tento doide podstatné ozvěny
Škoda že jsme Cefiil" Co si máme
vybrat z této poznámky? Souhla
sil-li pisatel měl zakončit! slovy
povzbuzujícími nikoli odsuzující
mi Pravda bratři Slováci nás v
národnostních sbírkách zahanbují
Na podporu Slováků v Uhrách v
boji ca všeobecné právo hlasovací
sebralo se dle výkazu "Am Slov
Novin"ze dne 7 února £233314
Nevěřím že by pisatel oné po
známky mínil to do opravdy
vždyť v krůzích odběratelů "Osv
Am" jest mnoho upřímných 1
obětavých rodáků Dokazuje to
před dvěma roky pořádaná sbírka
na podporu krupobitím a povodní
postižených v Čechách Tehdy
sebralo se u "Osvěty £1152736
Doufám že i nyní poskytne "O
světa" příležitost svým odběrate
lům aby mohli osvědčili avůj
soucit a lásku k trpícím bratřím
zápasícím za svá lidská práva a
svobodu a že zahájí k tomu cíli
novou sbírku A doufám že učiní
tak i ostatní Časopisy Jest sice
pravdou že zavládla nyní mezi
Čechy americkými ku všemu do
bročinnému chladná nevšímavost
kterou nedovede ospravedlnit
žádné vychloubání na že se zde
postavilo několik spolkových síní
hřbitovů a podobně Všechno to
DOiaiknuto bvlo z nutnosti a
spolky podporující pokud si ná
rodních podniků a potřeb nehledí
jsou vypočítány na matericlnl zisk
Vyjímaje ovfiem spolky vzdělávací
zpěvácké družstva ochotnická a
tělocvičné jednoty pokud tyto
konají avou poviniost
Kdvl spisovatel HavUsa pro
nesl pravdu ie Čechové američtí
no nohou se ničím vtlikým vykázat
viboulila se proti němu mírná
novinářská firma vykořisťovatelů
českého lidu pro avůj soukromý
siik a inaiiia s ho veřejně poha
nit aostudit umlčet ultvat aby
ten jim vlřhi lid neprohlédl a
oepoiual jejich vykolisťovacl sy
stém v ohlupováni čtenářů Ve
svích listech i na Nčnilikh po
chválou a lichoceot-n soalili e
zakrýt! ivé chyby a ošálit své
stoupence věřící v pravdomluv
nost těch tak zvaných svobodo
myalných listů jen aby zisk jejich
nebyl menfiím Na místě od nich
falešně předstíraného náboženství
lidskosti zavlekli velkou část tich
méně vzdělaných svých čtenářů v
pouhý aobecký materialismu! a
nikoli v opravdovou lidskost a
svobodomyslnont
Aby mi nebylo vytýkáno to
přeháním uvedu zde příklady z
minulé skutečnosti jak bývalo
mezi Cechy americkými jiody a jak
uyní V prvních letech lnuli k sobě
přistěhovalci opravdovou láskou
bratrskou a ochotni byli pomoci
druh druhu když toho bylo za
potřebí liyly zakládány spolky
vzdělávací knihovny "Slovanské
Lípy" a odbory zpěváckými
ochotnickými a tělocvičné jednoty
"Sokol" Američtí Čechové brali
vždy na každém národním a ivo
hodnějším pokroku ve staré vlasti
Sledovali upřimně ae z toho télili
a dle možnosti pomáhali Sbírali
jame příspěvky na národní divadlo
poprvé a když vyhořelo podruhé
Když Vojta Náprstek poslat "Slo
vanským Lípám'' darem mnoho
vzácných knih poslalo so za to
pro průmyalové museum v r 1863
množství zde v Americe užívaných
strojů řemeslných americké ná
dobí a náčiní
Značné aumy sebrali jstne na
Ústřední Matici Školskou v Praze
Jen z Chicaga zasláno bylo v roce
1886 do Prahy 3500 zl v roce
1887 zl 6759 v r 1889 zliaoo
v r 1890 zl 1000 Vroco 187a
bylo posláno povodni postiženým
v kraji plzeAském a v okol! íie
rounském 38000 zlatých tehdy
ze samotného Clevelandu poaláno
bylo k tomu cíli 17000 zlatých
Sbírky na pomníky Mistra Jana
Hus! a Jana Žižky z Trocnova
rovněž vynesly slušné obnosy Za
své osvobozeni bojujícím Herce
govcům u aamotoé "Slavie" se
bralo se Jooo v r 1877 pro
Černohorce £3000 Nuže milý
čtenáři a Čtenářko pozastavte se
a zamyslete ae trochu Porovnejte
bývalé Čechy americké a nyněj
šími Když náa tu bylo málo a byli
jsme většinou chudí bývalo mezi
námi více národního uvědomění a
citu více lásky k staré vlaati a k
avému národu Pro dobré vzne
šené účele byli jsme občtavějííni
nežli nyní kdy náa je tu více a
Žijeme v utěšenějších poměrech
Což už nejsme více tím čeakým
lidem? Vyhynula v nás ta stará
láska k národu vlasti svobodě a
pokroku? Nedovedou se více če
ská srdce nadchnout! láskou a
soucitem k svým rodným bratřím
trpícím a zápasícím o svá lidiká
práva a svobodu? Což ustydla v
nás česká krev tak aby ie nemo
hla opět rozehřát? Abychom aspoB
učinili tolik co kdysi pro Herce
govce a Černohorce? Doufám že
Cech dosud nepoklesl tak nízko
a že opět v něm vzplane doutnající
cit a láska k trpícím bratřím kteří
boji za avá práva a avobodu při
náSejl v oběť krev i Životy
Nuže mill bratři a sestry do
kažte Že jste dosud Čechové že ai
umíte vážit avobody a lidských
práv a na důkaz toho že jste
ochotni přinést! oběť na ulehčeni
bídy a k povzbuzení hrdinné vy
trvalosti v krutém zápasu a tyranií
za tu zlatou avobodu vašich bratři
a Českého národa
Jan Uorccký
m 1
Počátkem měsíce dubna tohoto
roku odbýván bude v hlavním
městě italském ftlmě lestý světový
kongrts polt Tél Spojené Státy
nale budou sattoupeny několika
delegáty na tomto sjezdu Jedním
a delegátů j tél vydavatel časo
im -'lha Omaha ISee" pan ld
ward Kocwatrr Polfdal kongros
o ibývM t přtd 7 lly v Anglii
V zájmu pravdy
Itte Jocf Utireí CaMwcIl Ka
Chápu ao péra abych též něko
iik alov napssl o natích krajanech
zde v Americe Nechci nikoho
kritiaovati ani uráželi ale chc
jenom poukázat že národ náš neo
tak Špatný jak se o něm píše
Jsem vychován téměř v Americe
Kodiče moje přistěhovali ae do
Ameriky v r 1877 a usadili ie 10
mil západně od Caldwcll na 160
akrech kdež hospodařili a úspě
chem a kde jsem já apolečně ae
avými aourozencf též vyrůstal
Už tehdy sledoval jsem zdejší ži
vot jaK národa naScbo tak jino
národovců Nale česká osada
rozložena jest mezi Caldwcll
Dluíí City Asi uprostřed této
osady jest česká alfl krásná to bii
dova nazvaná "Osvěta' Jest
majetkem asi tlí apolků totiž
Oivčty hřbitovního spolku Če
akoalovanakého spolku a Svobod
né obce A všechny ty spolky
pracuji pro dobro nái Cechů jak
jsem ae dočetl v "Úvahách" pana
T I Klímy z Kcuírow Okli
proto prý a! Češi stav! síně na
venkově aby mohli hověli ivým
vášním Není tornu tak Pan
Klíma píše o našem zdejším Životě
a dává přednoit Amerikánům Ale
bohužel nemá pravdu Viděl
jsem jak chovají 10 jinonárodovci
k tomu něžnějSímu pohlaví Když
pořádají zábavu vezme a! každý
ipolečnici a jde když přijede na
místo pomůže té avé společnici
povozu a aám jde uvázat někam
koně A při té příležitosti uscho
vá ai též ivých několik kvartů ko
řalky Potom jdi tančit bpo
iečnice jeho pije vodu kdežto on
kořalku Pije ae tak dlouho až
mužové jaou ipití docela Potom
vyvádějí věci) že ai člověk laane
sráží a! klobouky Šermují pěstěmi
a často i do opravdy
TančMÍ v takovém atavu počí
nají ae jako rudoši Je-li Irčan
nebo Američan spitý je bortí
nežli divoch
Mladík lotva dvanáctiletý jezdí
již a děvčaty a (íká la má "good
time" Děvče čtrnáctileté počítá
ai na prstech kolik měla nápadní
ků Ale co so týče kuchyfiské
práce tu neumí Vidět jsem už
několik Irčaoek které když ae
vdaly teprve učily ae děiati chleb
a jiné kuchyňské práce od české
dívky Skoro všechny České dívky
jsou znamenité kuchařky a proto
vždy Amerikáni ie ahánl po České
alužce
A myslím pane Klímo ie čeli
ataví avé líně tam kde je střed
jich oaady či inid mail atavěti
síně avé ve městě pro tu irskou
lůzu a aby tato cháska měla pří
ležitost české zábavy kazit!? Pan
Klíma měl příležitost ty zábavy ve
městech pořádané aledovati Jak
sám doznává musil se v Kenfrow
Okla pan Tříska vzdáti pořádání
zábav jenom k vůli té irské chás-
ce Tím ovfiem nechci říci že
všichni Čechové jsou 'v pořádku'
jiou mezi námi též mnozí kteří se
drží irčaoikého zvyku a myslí Že
dobře činí Obyčejně bývají to
ti kteří ae za avou řeč atydí ale
jinou neumí Ale koukol všude
mezi picnicí
Zdejll české spolky mají vesměs
itsnovy krásné směřující k dobru
národa našeho a záleží jenom na
Členstvu aby stanov těch se při
driovilo A a potěšením mohu
doznat! Ie u nás se činí vše mož
né aby apolky dostály svému
úkolu Jil několikráte měl! jsme
českou Školu v níž děti učily ae
česky Čisti a psátlj divadla časem
se tél hraji a akiátka idrjll čeiká
osaJa dilá co můle
Pan Klíma mi aajisté nebude
míli sa alé Ie pilu o českém živo
tě lak jak o něm soudím Mám
starý avyk psát tak jak se věci
mají a proto snad pan Klima hně
vali se nebude Na adarl
OIiIiiMy
TUCHOMYŠL v Čechách 31
ledna iqgG — Ctěná redakce
Obrat jaký nyní pozoruju a ae
zájmem aleduju u vašeho ctěného
listu ponese zajisté ovoce dobré
!Ilavolzásluhu po atránce kul
turního vzděláni má pan Havlaaa
a jiní dopisovatelé kteří vědouce
co je lidu prospěšno a co ku Ško
dě vzali ai za okol psáti a lid
plamem vzdělávali Oni buďtež
vítáni a jich záslužná práce budiž
o Jmcflěna porozuměním a hmot
ným i mravním podporováním
všech pokrokových a svobodomy
líných občanů Toho hada v po
době lidské který má na zřetel
hojně dollarů vyzískat a lid cli 11
dý duchem na svůj krvavý pam
ílet upoutat a jej duševně ubíit
musí každý při první příležitosti
učinili nemožným Snad u vás v
Americe je to možné sledovat vý
voj kulturního pokroku a vzdělá
ní a psát tak jak se na slušného
a čestného novináře patří U nás
v Kakousku ao v tomto ohledu
činí vše možné ačkoli zde máme
jiných bojů mnoho Proto bo
jovníci naši za pravdu právo a
spravedlnost a jiné nutné poža
dávky soustřeďují ivé síly proti
všemu co národu a lidu jest ke
škodě Hlavní nepřátelé našeho
lidu jsou: modrokrevnícl milita
rlsmus a jiné A dále rakouský
zpátečnický systém kterým se u
nás vše řídí co slyší na jméno
iosákl K tomu ku všemu patří i
ty krváky jimiž ae jen lid ne
schopný lepšího pojmu a cituzdc'
moralisuje rozdráždí a konec —
vražda loupež blázinec Pozo
ruji již delší dobu chvalitebnou
změnu ve vašem listě Nyní
opravdu zasluhuje aby byl hojně
čten a rozšiřován Proto přeji
vám mnoho zdaru což myslím
budete-li jokračovati tak dále ae
vám podaří čtenáři vaši nechť
hledí dopiaovatelům vaším pp
JJavlasovi Charvátovi Klímovi a
jiným vždy vyjiti vstříc a nechť
pracují k tomu aby ta prašivím
krvácká zmizela na dobro Srde
čný pozdrav všem
R Urban-Stracký
Schaeníeld u Trmic
SCI1UYLER Neb — Ctěná
redakcel Přijměte erdečný po
zdraví Zasílaje předplatné pro
lim byste mi zárovefl zaslali ka
lendář Poslal bych byl před
platné dříve ale měl jsem tuze
bolavou ruku tak že jsem ani
paát nemohl Doktor řekl že je
to otrava krve Měl jsem z toho
z počátku strach ale nyní se mi
to už zase lepší "Pokrok" ae
mi nyní velice líbí zvláště když
jsou tam od pana Havlasy tak
pěkné články Srdečný pozdrav
též čtenářům tohoto listu
John Tesař
KLION N Y — Ctěná re
dakcel Předem přijměte srdečný
pozdrav "Pokrok" se mi velice
líbí ale nejhorŠÍ je že nemohu
jej hned čisti jak si ho přinesu
Má drahá polovička hned přijde
hledat po všech kapsách "Tu
je'' vykřikne a hned všeho nechá
a čte Mnobo se jí a vůbec nám
všem líbí Články páně llavlasovy
To jest zajisté dobrý a upřímný
vlastenec Přejeme rnu mnoho
zdaru a nechť se mu všecko po
daří o co se zasazuje Jest tu
asi devět českých rodin ale je to
tak jako kdy! v zimě pustl člověk
dva husáky Jeden k druhému
se nehlásí Nejsem zde ani celé
tři roky ale ul mi to přišlo ku
podivu Tak málo Cechů a ještě
se met! sebou rvou Nyní avláště
jsme a "Pokrokem'1 spokojeni
Jest to poučný dobrý časopis a
Články páni llavlasovy jsou za
jisté pěknou jeho oidobou Sr
deiný poadrav všem čtenářům
tohoto listu St Vorel
HŮZNÉ ZPíUW
Wolfgang Amadcut Afotarť —
Všecek hudební a vzdělaný svít
slavil dne 37 ledna t r památku
I50tiletých narozenin jednoho z
nejslavnějŠích skladatelů celého
světa Wolfganga Amadea Mozar
ta Zvláště hudební kruhy praž
aké oslavily toto jubileum ježto
Praha byla první která ukázala
porozumění k Mozartovým dílům
Praze věnoval Mozart slavné avé
dílo operu! "Don Juan" jejíž"
jrcmíera konala se r 1787 na
pražském stavovském divadle
Tehdy bydlel Mozart v Praze vo
ville JJertrarnco u Košíř kde za
končil také skladbu 'Dona Juana'
Mozart narodil se 37 ledna 1756
v Solnohradé zemřel 5 prosince
1791 vo Vídni kde pochován byl
ve společné šachtě chudých Te
prve v r 1859 postavili mu pom
ník na místě kdo stávala společná
šachta
Zi Uvota Mozartova Zajímavá
historka vypravuje to ze Života
hudebního skladatele Mozarta:
Mozart stvořil svého "Dcna
Juana'' prodlévaje nejradčjí ve
Žloutnoucí zahradě Usedal na
lávku nedaleko studny na jejíž
široké kamenné obrubě pusl par
tituru JJezpoČtukráte při tom
vstal a zašel k vodometu kde si
omyl ruce — nejspíše Že již ten
kráte zahrady v obvodu Prahy
znečištěny byly sazemi a kouřem
Při takové příležitosti si svlékl
prsten as aaíírcm dar to abbéa
Lorenza de Ponte který zpraco
val k "Donu Juanu" libretto a
položil jej na obrubu studně
Když ae umyl vyrušen byí přícho
dem některých svých ctitelů a
umělců a nimiž odebral se do
Prahy snad do vinárny v Templo
vé uličce kam častěji zavítal
Na prsten zcela zapomněl
Až druhého dne jej choť jeho
upozornila Mozart spěchal do
zahrady ke studní -- než prsten
tam již nebyl Všechno hledání
se ukázalo marným
"Nejspíše apadl do studně"
usoudil Mozart ve své dobromysl
nosti ani ve snu nevzpomena že
by někdo druhý mohl prsten na
lézt! a nález zatajit!
O ztrátě so ovšem nemlčelo
Přátelé to záhy roznesli jak vše
co týkalo se Mozarta o jehož
každý krok se zamilovaná do něho
Praha starala
A tu jedenkráte — - bylo krátce
před odjezdem Mozartovým z
Prahy — počátkem měsíce listo
padu byl povolán Mozart k magi
strátnímu aoudu Sluha který
přišel vyzváním nevěděl proč
je skladatel volán
"Vždyť jsem ničeho neučinil"
divil ao mitr Jen velmi nerad Šel
Dyl uveden do kanceláře Mo
zartova nadšeného ctitele Alberta
lleima
Když vstoupil stála opodál
stolu chudě oděná žena těkavých
ustrašených zraků Mozart si
vzpomněl že vídal jichoditi Často
do "liertrámky'' pro vodu Když
pohled její setkal se s Mozarto
vým vyčetl tento tichou úpěnli
vou prosbu
"Slyšel jst-m pane Mozarte že
ztratil se vám drahocenný prsten
Kterak vypadal?"
"Zlatý se safírem uprostřed"
zněla odpověď
"Je to tento?" pravil soudce
podávaje mu prsten nalezený u
oné ženy
Mozirt prsten okamžitě poznal
ale ani hnutím brvy nedal pohnutí
avé na jevo Tvářil se jako by
prsten prohlížel a zatím uvažoval
Ktkne li ano bude žena potrestá
na řekne-ll ne rtuti prsten který
měl pro něho značnou cenu
Duše Šlechetná v něm zvítězila
Přikročil ai k soudci položil
prsten ipčt na stňl v děl pevným
hlam "Np to není oul" — —