Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 21, 1906, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    16
Z českých vlastí #' x
Šťastni íltniři a neíťastný ta
jilel kalendáře Tímto názvem
nejlépe lze označit! příhodu která
potkala truhlářského mistra ro
sického cukrovaru J líručala
Ochotný mistr půjčil totiž nčkoli
ka svým tnámým kalendář ke čte
ní Kalendář šel i ruky do ruky
a kdyl pak majiteli byl odevzdá
ván vtpomnČI bí tento že do ni
ho uschoval tvé úspory: tři papí
rové desetikoruny K malému
svému potíScní mistr seznal Že
peníze Liliem půjčování tajuplnou
cestou zmizely Snad bude po
druhé opatrnější
Hodina otrávena polévkou Dne
a6 ledna t r večer požila 5-Člen
k~uá rodina dčlníka FrantiSka Su
chého v Uystříci o I bramboro
vé polévky ale záhy pocítili
všichni členové rodiny nevolnost
1 v sobotu dopoledne dvě dčti
L li oleté a 7lcté zemřel v i81cttf ivn
' -- — — 4 1 -i —
' viti tayaai do bihiii ji-íj iifiiia
L už se poníkud pozdravila Mezi
lidem jest povést že polévka byla
otrávena aby cell rodina byla
sprovodena se svčta JJylo zave
deno vyšetřování
Pokut vraldy a tebevrahly místo
svatby V Sobcchlebech na Cha-
bařovicku vypálil v sobotu 24
ledna o 10 hodině večer dozorce
železniční trati Antonín 1'lotz
na
polí na svoji milenku Josefu Par
tupskou několik ran z revolveru a
těžce ji zranil náčež obrátil re
volver proti sobě a způsobil si
smrtelná zranění Do práce jdou
cí horník který slyšel výstřely
nalezl oba ležící na zemi v krvi
Tlotz měl býti pro služební pře
stupek zbaven místa dozorce tratí
a vrátiti se k dřívější své práci
jako dělník při jejím udržování
í Čímž zmařena byla jeho svatba s
V' Partupskou ustanovená již na so-
botu dne 3 února Oba milenci
) se pak rozhodli že společně ze
V' mrou Nyní leží oba v teplické
nemocnici kde ee o jejich uzdra
vení pochybuje
Velký polár Dne 27 t m ve
čer vypukl v turnovské továrně
Vy na provaznické výrobky firmy dr
i Fotr Boháček a spol požár
f Požár Šířil se přes úsilovnou soa
]' Ku místního sboru hasičského vel-
V mi rychle tak že střední tovární
l _V lí _ II
ziauiijtc v ucmz pozar vvpuki
bylo celé v plamenu -Žhavé jiskry
a oharky lítaly ve veliké spoustě
z hořící budovy plameny plápo
laly jako veliké pochodně sžírá
jíce chvatně veškeré hořaviny na
továrním skladišti a značné zásO'
by suroviny i httové výrobky pro
vaznické Bylo to hrůzyplné di
l vadlo a s úžasem každý divák po
zoroval jak rychle vše padalo
dravému zíviu za ouer k požá
ru dostavily se hasičské sbory z
Turnova Daliměřic Modříc
Nudvajovic a Ohrazenic Firma
I utrpěla škodu xoo000 korun
(Jak požár povstal není známo
É
Z II dal ti hro uraidu Itnv a hfti
_ — t — — v „ t
Jttib V MAriuU Onlraul A na
y 3 února večer přišel na městskou
11 strážnici mu2 který plačky učinil
l na sebe udání že povraždil celou
svoji rodinu Nejprve prý pod
řeni Ženě krk a pak sekerou roz
poltil hlav) 5 svým dítkám Po
tomto domání klekl a pro Živého
Boha prosil aby byl aatčen Do
mnělý vrah který udal že se jme
nuj Jsu Čipera a jest dělníkem
v továrně na sodu v Hrušově u
Mor Oitravy kde prý též bydlí
měl skutečně laty krvy potlíiuěné
a i i&t rukou lpěly mu inámky
čtnivé krve Neprodleni byla
policejní itrál v Hrulovi o ptípa-
ťdu spravena a do obydlí Čipery
odebral se vrchní ittiJntk lsoger
V ru
S hloučky zvědavců a 1 několika
sousedy dospěl obydlí "povraždě
né" rodiny Se zatajeným de
chem pootevfeny dvéře Čipcrovy
světnice kde právě celá jeho ro
dina si — pochutnávala na čer
stvých jaterničkách Sensační
udání Čaperovo o vraždě brzy se
vysvětlilo Dělník zapíchnuv té
hož dne dva vepříky zatoulal so
po "zabiječce'' v nachmclcné uá
ladě až do Mor Ostravy kde si
alkoholem popletl rotum tak že
za krátkou dobu stížen byl nemqcí
pijanů a v třeštění vyznal se ze
"spáchaných ' vražd Vepříky
popletl sis členy své rodiny
Francouzský hlas o čeílch Pan
Ernet Gay známý čestným po
stavením svým při obci pařížské
uveřejnil v jednom z nejčelnéjšleh
listů pařížských velmi vřelý Člá
nek o snahách národa českého
Vzpomíná přátelství českého k
Francii vždycky osvědčeného a
líčí poslední události v Čechách a
v Praze zvláště mohutný dojem
manifestací pro všeobecné právo
hlasovací jimž byl sám přítomen
Pan Gay pokračuje: "Národ če
ský jest národem intelligentním
osvíceným pracovitým vlaste
neckým obrodil národnost svou a
jazyk svůj školou divadlem me
todickou a obdivuhodnou organi
sací svých jednot tělocvičných
"Sokol'' universitou svou posta
vil se v první řadu národů nej
vzdělanějších a nejcivili30vančj
Ších A proti škole proti di
vadlu proti universitám postupu
je vláda správa a vliv německý
v tom jest pravé úskalí o něž
rozbije se říše neobrátí-li v čas "!
Pan Gay přičítá tento protičeský
postup vlivu Viléma II na dvorní
vídenské kruhy a na konec zají
mavého článku svého vzpomíná i
mezinárodní důležitosti kterouž
má vývoj věcí v Čechách před
prahem Ilohenzollerské državy
Česká veřejnost bez rozdílu stran
vděčiti bude zajisté panu Gayovi
za jeho přátelský a sympatický
projev
Milenci t Mrna Dne 26 ledna
t r udála se v hostinci "Na kní
žecí" na Smíchově krvavá truchlo
hra milenců Krátce před 8 ho
dinou ranní zaslechla pokojská
Zimmermannova jak zazněly
rychle za sebou dvě duté rány
Myslila že posiuhovačka něco při
uklízení upustila a rozbila V tom
přiběhlo již druhé děvče které
zabouchalo na dvéře Zimmer
mannova rychle se ustrojila 1
spěchala do pokoje kde se rány
ozvaly Na první její zabušení
nikdo neotevřel Teprve při dru
hém zabušení otevřely re dvéře
Zimmermannova viděla jak u sa
mých dvéří mladý muž kácí se k
zemi a na lůžku u okna leží na
znak děvče 34-letý ženatý děl
nik Tobiáš Koenigsmark z Brna
přijel se svou milenkou služkou
Annou' Zajíčkovou do Prahy
Přibyli sem aby zde nalezli spo
lečnou smrt Chtěli ji nejprvé
přivodit! vypitím prudké Žíraviny
pak střelil Koenigsmark z revolve
ru na Zajíčkovou a obrátil potom
smrtící ibraQ proti sobě Oba
milenci zranění podlehli: Za
jíčková na cestě do nemocnice
Koenigsmark necelé Čtyři hodiny
po vražedném skutku
Dr Geo F Simánok
v čís 116a jil 13 ul Omaha
CU4r' ki4itl f4 I )itiHt 4
tMiUI M r-Tl lift
S' j# ul — 1 Udat k'tlujr
fM I au II h 4up~ TtMm IMt
Slabí a nervosní mu2i
Opis pozoruhodného receptu zaslán lni
de zdarma muífitii kteří hledají
vjlecení Zadné doplácení něho lee
ba na řkoSkii VhHU pozorní
tuto nabídku
Toto Miio Jwt t" tnuta kffl trp! nnlIonU
riMiM:liiiiriimll riáMlailkmri imIhII('IiiIi nk
tkl rmPmlnoptl Vyníiiciinfito moji rudu
ZiirmolilB poU mnI "léfonlm nit rkoutku"
Plk triek fcli liíuft niH-rlullt unie ni uUvi lkS
iffh rtriřffilclii-h iďOHlřfilkft Iit
II (lltHtdl
vlíné txiKlyáMl JékA veiln ku fi ! I rnftlvii
vKlNiíIndUtíii pokiik6 Trpf-I Jnm ntaUimu
Cích OfKánn OtruvuJn pul nynUnn kofKiřiií
Y let troíil Jiih hlilodkRMi mnlc)if h
ttMItl
fiijíiliyl ttrátuiiil ilrátou irniXiiimtl Imitiimj
VHmtv ncdoNtKtkdm ílvotnl lly nUUihmtí
vkliřorioitl a Ntyrljlvoitl liolnoM v mtilncli
Vlaohminou muliiipnotl Junin
ilNtl piintHii tu gkiiuilitl Um rn rul
klo poradil unit DumrufH] )nm nf-liikoii
rtlwru KoiiuřuA (i(l(!(Nlovitl Jmohi ilo Hynniy
tu 111 )(iniilll 1 vyhimnn111 lkNrom A mojí
iilrsvl opft m vrátllu úiil Juliu If fiijliii
Kript li-mi kter111 liyl Unm uinlriivnii di
11 11 (I vlimlnlm n pniiíi'lí 1 vím Jm k iihmi ud
ru Jt nuléil pr lk k vjrléřtinl ror-lnuli
Jiwrii itormiol l ontutnlrn kMnniHril
olriiu ktitr (ni ifoiil r w A 1 1 J v niiiMntní
obálan (ipl rriiuiioiilnHii) tuhuto n rnptu nwi
lil I iidIímIiiiiii iiívdiUiii liulril idurimt p
(lríi'1 Jdhiij (UM Rtu 'lupině tul inuaii c vHmili
Cáftl iéU) xnrriA klH up'li:lill in 4 rmly
rkuidll tnninlék IiiixtíiiíiiJI In liyll ryln
Coul r rovnu jitko já Km-tpt vylmlujn JUUhi
kiiil)liuti'l iiiikiiiA piinlilvch M nnikoiN
nalili lékfi o )it (Hk Mimáii h) tnutu Mtl pH
iirnvdn v kuMá dotírá litkárná lit rrml pnnU
NiIHHllám nic lift doMrkll Ul lllllii immáni
lidniWio rtinyxlu HnU iilánft Vytáliiioiitl ván
píiiixii nnoo priKiau varn um kiwrf tímiurdii
k riMlile'lát-ll mno piotiviii v kndMiii
ohlodu inMbta tm mrm pouktl v tomlo
lim
tlintni) latato nulililku nnliudn vlnkrAlu
Ílá urin tri n proto plito tni Jiťtft dne iilnlf
tto opiu iniílio rnimptu k pulfnlní Infuriiiď-M
npuie xuarim oiirnlnni polty Károvrill I4'
Um vám luk mohu ílnltl tuLn tmliídku lm
jakákoliv pro mno utrátl) AilrnJUt U
CIlENTMOa í J Itox 2ií ChlaiiroIlI
BtBtltlltll§ltltltltlllfl§BtBtlf
Česká nemocnice v Crete Neb
Jcillná (lokoiialo zícini íesltá'
iKíinocnlco ví? Spojených Hlúlecli
1'fllftiifilf no rioinoi til h víunl M
vylÍHilnyml iiijhiocihiiI Ilutnv lnut g
dpiilloii vmiiiiI iicjpovlříinl Nf roji g
tijiariSiy Jnbo Jnoii olukfrlckil Nlrolu m
X-ilIKk v llllMllllí H Vlllťllf lll ni rojn
Idtio liO'I(ýiii Vdurlicin Ulil Doku ?!
1 1
"% I „'1
H ír -
trrr — :
4
ti n li Ji TiHkd fiMjnf Nmiiociil lnou
iifictíiivilnl řuiiliýiiil ofiiifjovhlollwiiiil #
a (ťmliiiia tto jim tolut n -J )-j ňl o n
riAm fotil S
Novil krdHtiit liuilovii pitroii vyli #
přilil a clůmlnou on Ho vitu lí M
ZvMMní i(oriioHl tm vřitnjo lniií fi
imlurilýcli iii!řiiii:(iiiiniol JliiiiUýrli
rovinní Imiii ii Jut 1 ?lln tuiinorf pMoii Q
tinleo fuliiilliii klřov oři n nM f r f I r S
71111 k oiiiniríiii
Kdo tirtiifi!(i mnu pf ljotl tuk mi lí mlIH ponuln pietou v Mdkh prfiii-
(iccn n H My ji) ur Diounr kam pripriviijit nu Kiikyiuii n
i i no tu u- n
JJol6to ul pro ()otinlU O pniliobiiokti plMn nu Jlillloloi
DR KAREL II JIKMKJt Ciolo Noli !
(Dtiii9iflxjBia0BaaiBiiifiiatBDa
Lee-Glass-Andreesen Hardware Cqiííij
— "prodáv! v velkum—
Tlafatié vyrííoné skovantS plechoví iitlílnf — Cfnoviný pldřli
ílnjf rloh a kovové zhoíf - Ollnnl (IrAt hfoliíky luňtluki
zboží bicykly itfolné írinfi ndhtjt mportoviké ritoAf
Dtli V „'Hamer Omaíui fitU
PRAVDA VŽDY SVÍTÉZÍ !
h lí h e
POLLINS NtW YOIIK MtDICAL Iróll ÍUTC
Ti 1 p 1
sr wr w ífl
i
A proto chceme oznámit všem čtená
řům těchto novin že v
Dr EC Collins-e
Jcmí každilio ihkíco o KttifWJioNloviniA více uzdrave
no mú x Hmvm kollvjhitfni líslavč v Ammku
Tcnlo úsťtv jest ncjstiirSÍ a ncjznámíjílnx-zi vřicmí hYxihníini
ústavy V ním zavetlcny jsou ty ncjnovfjSÍ spfisoliy lríícuí a
uŽívl kc tu vřc:ch nových vyiťilczíi Irlcířskt: vřdy ProfcsHor
rok
tohoto ústavu který jiodloulia Ita vedl Hjirávu posud a zdární uzdravuje kíždý
tisíce čcsko-slovanskych píícjcntů DncHvkaždó ccsko-slovanskt! rodino jsou It ky to
hoto ústavu známy poiiAviidž tyto odlnliiHÍ iiemoťti a tlotláviijí iiosfastiiíltňiii
nnválwi 'dťiivf iinváí wílv tuivrí hlii'iinwt I
awrvaiav rmi i i v r v my f ? niirfp riii(iiniM
Považujeme za svou povinnost abychom vcSkcrym nemocným ukázalí
prínioii m'n(u ku drtiví
SlySlo hlaNŮ léčily kttří třtíro s svému uztlmvt ní hlásají do bvčU bvou urtlcínou vdíínont
rJ KriiJivylKTiiy zoziiHliiralfi
choroby viiílíiiílio ňlrojí
Aloisie SlánO
PANI ALOISIH SLÁMA Z tl-AKKSUN NHH„ plK HA ilmioVllfl I
Velnctfin pan Frofmiorei—
Oínaimilf VAnt Iťkr mirávnll din VitUÍ ilulnií ruilv uo nmn dni
iillviíin a nnnlm iiiiííiiiiiA ilmoiut clíiiý ihiiih piiituHuriiu to I ' k y
vato cílil ufliiio niky Kilvf lumti Vám inulu mviil iliuiiu nliiU
Iknul v pimiU lililln liininoil iinliml N YM mini Iniliil Viillcn kilnlo
tnďlicli nakolik ilnt cu uiiviíiri Vnn liíky kuilii Jit imi vkIhiI nnllu h
(o Ink lulicn Íii Liřl lim llllll Milniírll liolnll Jnnl lni n vili luk
ilulife In iikiIiii liilicn a Iiki únnvy vykniiltviil uvil piď n u ťllliu n un
výuluvn liantiiou trilll iuiu klon ilv llliiy nu viWo itl to ml
velmi cliutiii Uk dubřa plni Hiiiimnlky ml ii uv( hi jli nuvvim
lit in tak cliumvS ln Juko nu niti kvpiíi Imm llinliiiruniii Vdiii
vilóíná V4 AUMSK M AMA CUikwn Nilr
Voloetínp Dr rrnřnii
H vulikuii viMčnotlI (itiiHiimlI Vilm tu vyimtf nliovul Jhaiii Vuia lilky
ku ntimalá nv ntluHi viní ky mil lmliiiil i viilllkil linloiitil v ltkio
nvnl rlllui ku byi li nlkily iihIivI lijlvol niiiiuci-iii kumtnl Jmn
iiAkulikiAln jma li kr mIh II ml Mniniiiilili: inín! iinlim vinni
kmlAiifliii " v pitlu ijifi lv uiiiiili jun iinVín ii Imi' Vy jiu tnu
lrv iKJiiiiliiili)l li vloliili b puiiUniiuii in inu JAN KUNA
l"U 01 VOIIUMI Vlili) limu
Kristina l'avlcli
I'ANÍ KUISTÍNA rAVUICHOVX u Sl Uh Mu ť(5o iile1úvjiS
Vysnu PlAiiý piuiii I'i r]Kir n :-
Niibylu liy uliiSnu V4 vyiiiiůulll mul vlniikyduktoiy iinliuť liill tnul
llitllll Ji!l Irkílf lun llnjiiiulnlfulSI (o lí)l) ulil tiv mulin fini t filu
(IhImhi jutu iiiijiiiuiiilfnlSI jiiiulťS iiiiini!l lliUkiMiii (ňlii imufiviiiU iihiih
Vúiii uiliuvlil I Iniiliiín kilyí pmIiiiiIii mil iiiivlillm - Jmi kilv Vilm
liiiplSu hviiii iimiiiio a inl ilíivňMi vn Vníii liíňmil Ilylu nm py 6 lot
limniMtii4 cliuiliU Jisiim k líni nii)liiir'iiii iliiklm mu I Ukrf J''n hýlu
iilmioviSiin (fcjmťiiíi im Imlvlny a Jlmj IiiiimU iiuiiiuím hIii líiln
ktor ml iiiisiiiiiiiii kulu uil ntuA niimuii mluiitvitln iiii4 1'iuť"
Inliiohi vnuklM ml aliyuli rnt ilníilU 114 Dr I'- C C0lllMC M I n
luk Jmiih h vn vuliiil ki itkúii iao uli tvílau ilium nu ollliil uk byrli
liylii (iiuvii lu ví iiu'(iillli
( líni ki iiiiiiI kmlivukyl Nlky unilula JIiimiihi I áí í I mú
tuiimlo p riifiiiiiiivl oliiifilii II milieu lUilulm mlíuvl IWMm H
vím iiuiluliuii#fllilvamViiiS(iotlilttMit KKIHTINA fAVMcCII
iHu :li i tlít lil Ht lutiU M„
ks m m é m k w é tě
Ml Mu iiouounjrii poa Ckuvftlil lt prožkuiuuati v rthuluvniS tohotn ústavu Tuk muitití llí
uzdraveni:' profihy tedy 1 Vám nemohlo 1)U upomoženo? A roto tedy pMivímm Irpltt)!! nu íviinuitiS
Ml
sinus íahulkovd nemoce kaSel filít ní
choroby srdcínou vadu pnní nenioo
iichánl v boku lioksll v íaluJku t ho-
rohou jater a Imlvin m-rvosou Imlfníui
davy nepravidelným infhK fiHt jiný
mi lenskyml noinueeml nnelio imiínkynii 1 K " K" ikav I
rrofesaor Astavu CUUIINS Mr-PIUAI 1NSHTIH IÍ
na jakou snad piávé Vy trpíte a protu usdiaví l SU VAW
nejlH inftžete svou chorobu v svtl nmt (skrf írl# a budeto
iliill ooLní Ua Ottavu rúto uiun na
chorobami puhlavndnl a vfibeo na jakou
koliv jinou uniioc obraťto duh dťivrioti
na lVoícasoia Rpi-elalhtu K t t ý iu jm tl
bujt so na Vaíl nemoi l teprvii u i i ale
poZnl hnil t VJm chybili poskytne
Vám tu m jK ptí Irkalikuu ponmc
tudravil již na tUdo takovli nriuoeí
níAsttvlio v N w Vi'iku pujiíiii co
tak sjKlvhlivo IťCeni jako kd)by
DR E C COLLINS MEDICAL INSTITUTE
140 West 3-íth Street ' New York N Y
Toím Tílttpro UVaTiVou knďu Pioíesiora foliu-- kttá Vám ía-doid uma pHiH)íuHpÍi
oXtovofch mimk tii dopravu Kulil poctlA Kitt lr4u Uky Hí!ijt Ua vUh faslí
štitft Canid Mesif' tMly plito