Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 07, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
POKROK
Zr
AP
AD U
Založen 18?l--ltoíi)ík XX
7-
7
OMAHA HEDU VE STÍtEDU DNE 7 llNOUA 11)00
CIHLO 28
Zasedání 59 kongresu
V záležitosti krajana A Michá
ka který prý zvoleo byl do kon
gresu nejsa občanem Spojených
Států bylo dne 39 ledna v zástu
piteUtvu přijato usnesení aby
záležitost tato předložena byl
výboru pro volby k vyfietfení
Michálek přijel do Ameriky se
svým otcem jako malý hoch
Krajan nát byl přesvědčen že otec
postsral se o to aby dosel občan
ství v této zemi Skutečnost toho
se však popírá V senátu byl
předložena Beveridgeni předloha
o sestátoění území jak byla před
ložena v dolní sněmovní a odpo
ručens k přijetí Jak už dříve jsme
oznámili ustanovuje předloha aby
Indiánské území s Oklahomou
Arizona s Novým Mexikem spoje
ny byly v jeden stát — - Dne 30
ledna rokoval senát o úpravě
konsulární služby- Předloha tato
byla vyřčena přízniví Má se
přihlížet! aby koosulové stali se
užitečnějšími zemi za snahy ty
budou konsulové odměňováni
povyšování V zástupitelstvu se
rokovalo o dozoru spolkové vlády
nad sazbami železničními O této
předloze bylo prone&eno několik
řeČít v nichž se přijetí předlohy
odporučovalo lak dle řečí nano
hých dá se soudit bude se doln
sněmovna všemožní o to starati
aby vláda dostala do rukou řízen
sazeb železničních co nejdříve O
této předloze rokovalo se v dolní
sněmovní i druhého dne Řečníků
přihlásilo se tolik že sněmovna
bude nucena se scházeli každého
dne o hodinu dříve aby mohli
býti všichni vyslechnuti Dále
byl přijat návrh aby výbor pro
zachránění vodopádu niagarského
podal sněmovně zprávu o dosa
vadní činnosti a pokyny co by
téže věci činiti se mělo — Mno
ho vypráví se o tom že výbor pro
okres Colombia rozhodl se že od
poručí snímovní předlohu o po
stavení pranýře a potrestání kaž
débo muže který ruku vztáhne na
svou ženu Dokazuje se Že i 6ám
president je návrhu tomuto příz
niv — Dne a února začato se 1
čtením předlohy o sestátněn
území ale bylo na návrh Teller&v
odloženo Bylo jednáno o podpo
ře obchodnímu loďstvu Senátor
Patterson mluvil proti této před
loze Dále bylo jednáno o mimo
řádných výbležbách jichž 115
bylo povoleno V zástupitel&tvu
toho dne rokovalo se dále o Želez
ničních sazbách
Poslední vllle Marshalla Flelda
Zemřelý chicagský milionář
Marsball Field ve své poslední
vůli učinil následující odkasy:
Fieldovu kolumbijskému museu
jehož byl zesnulý ' zakladatelem
I3oooooo pí David Beatticové
jediné dceři zesnulého $8000000
třem vnukům svým $40000000
různým příbuzným $300000 a
služebníkům a služebnicím od
$2300 do lioooo
SBatek slečny Rooseveltové
Sfistek bude odbývat! dne a
února a budou mu přítomni vit
choi cisszeroltl diplomaté hodno
stové americké v lidy senátoři
poslanci — Armádní a
dútfjníci ttolili if til na
i
námořní
plkoý
dar nevěstě Dali zhotoviti totiž
putku z ryzího zlata která bude
jí v den svatby odevzdána
Matka čínského císaře poslala
Alici Rooseveltové mnoho skvost
ných svatebních darů mezi nimiž
se nalézají vzácné klenoty draho
cenné látky hedvábné a hermelíny
Koogresník Michálek
A
wienove vyooru pro volby v
dolní sněmovní odjedou v nej-
bližších dnech do Chicaga aby
vyiilechli svědectví proti kongres
niku Michálkovi je-li pravdou
udání Že není občmem Snol
Států Vyslýcháni to odbývsti se odbývala se dne
hnH R ťinnra wm noltnui hnt VenCC 08 Dl2 na
v uark unci
Krádež v Unci
Dva ozbrojení lupiči vniklí dne
31 prosince do Danky Empir
Loao v Chicagu přinutili dva
kierky aby ustoupili za stůl na
čež obrali pokladnu o $300 a mí
jno to sebrali různé skvosty v ce
ní $700 Když byli se svou prací
hotovi přikázali oběma klerkům
aby se z místa nehýbali a pohro
zívfie jim uniklí Když vyfili ven
zamkli za sebou dvéře tskŽe kler
kové nemohli za nimi vyběhnout!
a pomoci se dovolati Teprve
když jeden z klerko rozbil kladl
vem okno bylo mu možno dostat!
se ven a krádež oznámit! policií
Slibování ŽII& do Ameriky
Stěhování Židů z ruskéhe Po!
ska a Ruska do Ameriky stoupá
den ode dne Příčinou toho jsou
neutěSené poměry tamní a pak
nenávist panující v obyvatelstvu
proti synům Israele Spolubratři
jejich žijící v Americe vycházejí
jim všemožní vstříc Dle zprávy
židovského kolomsačoího spolku
přistěhovalo se za poslední rok
úhrnem 00000 Židů z Ruska a
Polska — V Brusselu odbývala
se židovská konvence ns niž ře
1 Xi
sena pyia otázka kam s idy 1
Dítek K WmA nAilinA
kdyby se všichni Židé z Ruska
vystěhovali Delegát Kobao z
KyŠiniva navrhoval aby vystčho
vali se do Egypta nebo Malé
Asie protože Amerika jich má ul
dosti
SHatek t lásky k éitsai
Osmnáctiletá slovenská dívka
Anna Petrová z Providence R
I přibyla do Patersonu N Y
dne 29 ledna s děckem v náručí
aby pátrala po otci jeho který
jak jí bylo sděleno tam pracuje
Mladá matka nezni anglickou řeč
proto tři Slováci kteří na stáni
ci policejní přišlí s jakousi stížno
stí požádání byli aby jí dilali
tlumočníky Bčbem svého vy
prsvování vytáhla dívka fotografii
svého milence který ji opustil
když seznal že jest matkou
Jeden z nahodilých tlumočníků
poznal v nim muže který se s
ním stravoval a udal také jeho
adresu Policajt vyslán aby jtj
přivedl Objevilo se když byl
přiveden že jest zedníkem a že ca
menuje Oudřtj Fersra Když
ruiiJík spatřil děvče s dítětem
yl tak pohuut l prohlásil že
chce a mladou matkou ibned ois
niti aby mil příležitost s dltiteru
Vq otec e Uikatí Mladí lidé
odpoledni rjlátii byli v Itco
katolickém kotclc v 1'aisiic
Drotiostl
Obchcd Spoj Států a Kueksm
za uplynulý rok obnášel celkem
$21 800000 — V Clevelaudi
otevřena byla v České čtvrtí cd
bočka veřejné knihovny nákladem
$50000 které daroval Carorgte
Bude prý postaráno aby též če
ské knihy byly tu zastoupeny —
Poláci v Chicagu uspořádali na
dávno v Auditorium velikou sába
vu ve prospěch trpících bratří
nešťastné Polsce Na 3000 bylo
jich přítomno a počítá se že Čiot
výtěžek bude ati fajoo Penfe
tyto zaslány budou spisovateli
Ilenryku Sienkiswiczovi aby ros
dělil je dle svého éobroadáa
mezi oběti revoluce ve VsrSaví 1
jinde Poláci zaslali až dosud
$aoooo ku podpoře svých spolu
brstří — V Topeca v Kanssau
36 ledna koa
600 delegátů
rozličdých Částí státu Kansas ra
dilo se o tom oemíla-li by být
pořádánar 1 91 1 výstava k osls
ví zlatého jubilea státního —
Onehdy byli přijati u presideots
členové čínské komise kteří is
účely studijními cestují po Spoj
Státech Byli odporučeni prcsl
dentovi vlastnoručním dopisem
císaře čínského
Po porážce vítlzstvít
Od dávna říkalo se že porážka
v bitvě bývá nejlepfiím poučením
pro jenerála by ae chybám příští
vyhnul a dějiny vykazují mnoho
vůdců kteří po mnohých poráž
kácb koneční dobyli rozhodného
vítězství I mnohého z nás ní
I k ' á m t mi
kuy stinné porazna v živote ve
způsobu nemoci když příliš dale
ko se odvážíme když přilil mnoho
na sílu svého těla spoléháme
Můžeme však rychle dobýti vítěz
ství když hned při prvních znám
kách klesání sil vezmsme Trine
rovo Léčivé Hořké Víno Ono
jest nejlepší zbrsní neboť ocha
bující ústrojí rychle přiměje l
práci a vytrvalosti Nemocnému
žaludku dá zdraví a sílu osvěží
celé tělo a opevní je proti útokům
těžkých nemocí V každé choro
bě žaludku střev a krve jest lékem
jistí účinkujícím Známky těchto
chorob bývají: porušená chuť
jídlu nepravidelná stolice změos
v pleti To jsou první známky
Tu nastává doba kdy máte bráti
Trinerovo Léčivé Hořké Víno
pravidelní pokud nenabudete pť
ného zdraví V lékárnách Jos
Triner 799 So Ashland Ave
Chicago 111
2-iitoraťurcu
Chicagská "Spravedlnost" pře
kvapila své čtenáře pěknou novin
kou K týdennímu svému vydání
počala přidávat! Čtyřstránkovou
povídkovou přílohu která hned
při prvém objevení překvapila uás
jak svou pěknou úpravou tak 1
pečlivým výt érem literárních
prací Nalézáme tu mezi jinými
jména Rais Maxim Gorkij Aoa
tole Praoce Beránek — a už to
opravDuje nás kuadéjile pořádání
přílohy té nalézá se v rukou dob
rýcn a že i v dalších číslech bude
ve vyberu podobném pokračová
no — uomaio se nim do rukou
a Číslo Věstníku I Ú I a musí"
on dososti že jest velice pečlivě
vypraveno Uáitfl p Jana Vránka
'Pryč s cizáctvlm ' lailubuje po
všimnutí I ostatní články přes 10
le ptány jsou avou tendaocí mají
v soba mnoho ctm nirodoiho a k
sschovánl Českého Živlu povsbu
sujícího
Marná slétla
Psn Vt Kulhánek 1 Písku
Tex nám píSei "Milý příteli Po
kroku Západu'' Odbírám tfi už
přes ay rokůal nikdy nebyl jsem
1 tebou spokojen tak jsko nyní
Poněvadž mi došlo předplatné
obnovuji ho neboť tukový Číno-
i 11 i i j 1 am á au
DIS llkO ] "1'OMrOK AtDKln" fl
zasluhuje aby byl odbírán na dluh
Vficchna čest vydavatelstvu I
Články p llavlaiiovy rni líbí
znamenití neboť jsou zajímavé
a poučné i ohlední tich krváků
souhlasím 1 p llavlasou úplní
Skoda žfl nemáme takových f I as
vlnú vícel Nu lepší jeden než li
žádný Páni liavlasovy myšlenky
a návrhy jsou skvostné a dívali
toboé a každý Čechoslovan Jenž
má joti trochu národního citu v
tčfc musí souhlasit! ním Drž
sa milý "Pokroku" nynějšího
smiru a kýžený zdar tí nemiiic
Snaha tvých nepřátel chičjícícli
tí udolali je marnou
Novinky z Verdlgro Neb
Počasí máma nyní krásné že
lepšího ai ani přáti nemůžeme
Bez sněhu bez větru tikže ar
meíí si tuze libují
Pozemky zde sice stouply v ce
ní ale není to dosud přemrštěno
Pozemků je zde ještí dosti na pro
dej Kdo by si přál mezi Čechy
la tiaadit níl by velice pěknou
piíležitoat lak učinili
Minulou neděli pořádala zd
ZCBJ výroční schůzi spojenou
1 dýchánkem při něrnž účinko
vala hudba p Donatů Nebylo
zle o nic neutry přinesly hojnost
zákusků ns nichž jsme si známe
nitě pochutnali Srdečné díky sa
obětavost milé sestryl Nechť tiá
řád k radosti nás všech zkvétá
vzrůstá
Když človik pozoruje ten po
hyb všech národů na tom svití
musí se pozastavit jak všechno
před našim zrakem ubíhá Jen
když uvážím čas mého pobytu
Knox Co kda jsem ao v mladém
věku a mou milou manželkou usa
díl vidím ak do dneška mnoho
íe zmínilo Tehdy byli jsme
nejlepŠím věku a nejšťaitnějŠÍ
K nejbliŽŠÍmu sousedu měli jsme
dví mile ale přes to přece málo
kdy jsme se viděli Jezdíval! jíme
přátelům asi ta mil od nás vzdá
leoým Tam jíme se opravdu
bratraky a srdečno pobavili že
ume jeltl v 9 hodin druhého dne
ráno ao rozejiti nemohli Naše
staré zraky se nyní otáčí do minu
01ti Tenkrát bylo mezi námi
brstrství a linka — a v srdcích
cíillila nám spokojenost Mnohý
nás zajisté se pozastaví a po
vzdychne si škoda že té minu
oitl není více a Skcds ža už ae
nevrátí
Mnohý snsd namítnei "A proč
by to nemohlo hýli u nás tak jsko
bylo to dříver Na to odpovídánu
Zábavu těch stirých pionérů
jrjiah libý tpív mílou Českou
mluvu — to všechno už nikdo ne
nahrsdí A Čí je to vinou? Tělko
(kil Rodičů i ditf Je těllto
Člověku kdyl se tik nikdy poia
stsví osd tou ikuttčností fa nsš
ftfi msteřská stále litou biji a hlou
biji upadá Idyl ku přliladu
sejde se ta asie ailádel neuslyší
človik od 11I ani slova Čekho
Ala snad přsea jenom přijdou
poidiji k náhUda Iv ah)iQvili
ala bude ul potili
J ť Kolář
Novinky z Ord Neb
Paí Vi Beránková která po
3 tfdoy dlela v omsžské nemoc
oleí dopravena a ošetřena tam
byvši drem Kotoulem vrátila re
domů riplnš zdráva
Václav "-'"i i manželkou od
j!ll ml t %oílh Omahj t
í díly a ubké po-oemocu-
ivého
plířínoii
moci pro
chlapce
Noví založená Til Jednota So
kol zdární pokračuje Minulého
týine zapečala so cvičením pod
zkušeným cvičíťiltm Sok A' Bar
tftřlkcm Cvičení jsou pilní na
vštěvována a při každém cvičení
jo přítomno přes ao členů Po
čátek to zajisté velmi pěkný
Každý nový cvičenec bude do řad
sokolských srdeční vítán
Paní Vt KřikaČová 1 Valley
okresu vrátila se právi ze sauaio
ria v L!ncolnf kam! bezúčelní
obrátila se o pomoc lékařskou
Umíněná psní hodlá podívali se
jeltí za tímŽe účelem ďo Omshy
l!IIIIIIIMllllllllllllllllllllllllllllltlllllllL
i ř"" 1 1 1 _ ! "w " A tt
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllí
Pinek Ttx dne 3 ledna 1906
Dna il ledna uspořádal slavné
České Pivech Siiéóocert
V'4 vslt11)( 'kráin6 tak
'inonárodovců Někteří kralané
konali coMu povozem až dvanáct
míl sby mohli poslechnouti a
viděli světoznámé české umělce
ajíntá Žo nikdo toho nelitoval
Před zahájením slavnosti bylo
kvartftlo představeno vel p Jos
ChromČíkem jenž krátkou řečí
objasnil jpjicti uměleckou pout
kolem světa Poukázal též na
tože můžeme býti hrdi na Šiřitele
jména českého umíní Když
svou řeč prodchnutou citem vlasto
ocekýrn ukončil nejedno oko bylo
saroseno Musím doznali že p
Chromčlk je vlastencem upřim
ným Po každém výstupu byli
pěvci odměněni neutuchajícím
bouřlivým potleskem což je zi jisté
pádným důkazem že zpívy našich
pévců líbily se znamenití Myslím
ža nám Texsnům už sotva na
akytne se příležitost poaltchoouti
zpěv krássý Poslední dobou jsme
tu měli krásnou pohodu Rolníci
ovšem hleděli toho v plné míře
využítkovati neboť každý oral o
překot aby měl půdu připravenou
k naslávsjící setbě V polovině
února bude ae zde už síti kukuřice
a počátkem března nastane setí
bavlny Srdečný pozdrav všem
čtenářftml Fr Kulhánek
Ipriry tawskal
PsnJoseí Wolf oblíbený krsjsn
orgiQhálr Dřevařů dlel v druhé
polovici ledna ve Werdíirf Neb
kda převáděl anglický lamuí tábor
na Český V krátké té dobí jeho
pobytu tam podařilo se mu získa
li 17 nových členů pro tábor Č
369 Mainard Tábor ten al dosud
yl suglickým a přičinioím Wolfa
zmínil byl na Čatký Předminu
on sobotu avoleni byli novl úřed
nlci Četkáho táboru a sicet velicí
koniul Chas J Donlt místo
konsul Váo Prokop klerk J K
Schunldt bankéř p J Snaha
pftvedíí Pr- Prank suále Albett
Kioupa a A ) Pavlík
í f
r i
v
K (
i:
1
i V
i
' i(
S
(
t
J4