Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 24, 1906, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f Majk-'-Í: 04
I
'
J0-
OMAHA
— IlLtIDA se byt se vlfm a
Uzením v slušné rodině pro dví
spořádané feibtf dívky Kdo by
podouny byt měl i chtěl pro
nejmout nechť dopila pod šifrou
'i 10
i rokrok lipidu 130911
nowara St Umaha Neb
Bkvélou zábit v 11 H)oH
Iií cvičící četa táboru Neb-
nikií Lípu £183 WOVV
ino ii ruioru Hm v Hoko
lovné Vstupné 25c
- Pěvecký Sbor "Lyra" pilo!
připravuje 10 opětně 01 důstojné
vyitoupeof Dne 18 února uípo
řádá skvělý koncert za spoluúčio
kování bývalého koncertního mil
tra Národního Divadla v Urnfc p
Václavi Machka Pan Machek
jcit fíkem proslulého virtuosi
Karla Ondříčka JJohatý program
aeitávati bude vesměs z nejlepeích
perel nalf české písně i zahájen
bude přednesením prvého jednáni
"Prodané nevěsty" Zpěvu i
uilechlilé zábavy milovoému ohe
ceoatvu oaakytá ae opět příležitost
ztrá viti umělacký večírek
— Zatím co my zd v Omaw
klapali Jme ve v oedÉli zimou i
mrazem oznimují východní Caso
piiy výstředně teplé počasí jaké
tam dopoiud nepanovalo v tak
neobvyklý roční Čas V Píttabur
Ku dostoupilo horko 74 itupíiQ
nad nulou a občan btephen Hy
men kráčející krátce po poledni
po 5 avenue blíže Smithfíeld ul
stiíco byl (Šlehem slunečním jemuž
li podlehne Lékaři vzdali ae
vcíkeré naděje nt jeho zachování
— Jak ae zdá myalí to zdravot
ní komisař Kalili ae svými zdra
volními opatřeními skutečno do
opravdy Minulý týden dofilápl
ti i na restauranty které ppuiívajl
puklého a rozpukaného nádobí
při předkládaní jídel Tvrdí U
nádoby ty jaou nedosisiečně vy
mývány a le v puklinách ná
dob nachází ie mnoho chorobo
plodných mikroba Zakročí prý
proti takovým restaurantům au vil
přísností
— Omaha nabývá čím dále tím
větílho významu jako středisko
máslářského promyslu Jak v mi
oulém týdnu zaámeno nová obrov
ská firma máslářská která počítá
ae za druhou největší na světě
totiž Fairmont Creamery Co
přesídlí ivé hlavní závody a úřa
dovny do naleho města kdež vy
tavena bude pro podnik ten obrov
aká budova 60x13a atopách TJu
dova bude atát přea £50000
Základní kapitál zmínění apoleč
noati zvýten byl na $1 000000
— Školní rada načeho městi
jak ae zdá má pramálochuti kou
snouti do toho trpkého jablka —
zvýSení platu učitelským ailám na
obecných tkolách Výbor k vySe
tření celé záležitoatí marně láme
ai hlavu aby rozřefiil záhadu která
vtipně označena je českým rče
ním "jak by ae vlk nažral a koza
zastala celá" Celá rada jeat ve
prospěch zvýšení služného a počí
nánl výboru zdá ae býti podivným
Jen aby ncdoíla naiim mamselkám
na Ikolách trpělivosti
— Ve schori městské rady
odbývané ruin úterý projednány
byly daleiité nabídky na dodávku
nvjroimauiiěilích potřeb pro mě
ato Kromě toho projednána dlou
bá řada jiných záležitostí 1 nichl
asi nejdQleiittjií jest přijetí Dá
slrdovnt rtsolucei Jest neiákonité
pikli buď jrdnotlivec anibo apo
Isčuott prodává anebo má na
prodej produkty Jako trní mátlo
sádlo nrb ircceiie v hotových
baličkách plechovkách pytllč
kácti nh bedničkách kdyl to
samé shoJÍ male se pohodlně
prodávali dle váhy uebo mhy v j-
Tyodall dne 23 lední
Václav Hynek spolupracovník
mi ze viasioi vaiu prou umu uua-iivflí tři vílJm L n t m a mi
a zajisté že rei ieíicht£Aiti sflbudfi C YIVť fii
přestoupení ordinance té jeat značné pozorností a účasti obecen- 5" " " A ' A
M0000 ItVinaCeho Zábava malírh ilnn
- -w — —
— V sobotu dne ao ledna bylo Kí úderem 13 hodiny Sífl bude
v smi l v Kalpara živo 1 oprav pro tuto příležitost orÍKinálně de
du po česku veselo Katolický korována 1 kromě
ťodp Sokol pořádal avfij maíksr kvapení Čekají vfiechny účastníky
i 1 i M 1 a tm I flCVl w
ni piesjenz sni sn dostaveníčkem wnzsi pri&tc
veimi cetoycii priznivco uotycne-i ~ i i0t0 obotu
I _ _ i í É i ů i t a š l 9 -
no apoiKU a veseleno nianoieni c-dbýváo bude mskarní
hudby jeř nám ailně připomínala I'odp Sokola Tyrie č
vil n ' 1 r mt m u r 1 nnfiiifnti m n - i m w t a
vwu Pmu i u -1 co rnuzeme Kazaemu vioziti na
kladnou venkovskou muziku srdce iertí Nřzaoomtfitfi ua ňo
acnezeiy ae masny it oevato no- stavit Zábavní výbor dokončil
drně bylo jich uř plničko jedna Ijiž vřechny příoravné nráce 1 do
na druhé A bylo mezi nimi vidět dřlává liž
Adresář Míú sitoIKfi
Tábor Vebraski 4771 MWáť '
lřM ItMof rill)l v tm IIIA 9 Jmi
nu
Diiatdfi těchto fádkň ni atavháth řf''!J'H'''MNř JoUa
-iinu A(lniú roku tHHO odvezen byl do ústavu Ikí"'™ ''WXríaw iíguid
1 i_y 1 1 nu) TginriAHn ptánu
choromysloých v Yaokton kde UÍHtr mMnki u m mm
lil 9 rli1 ffrrii Iřfiíá u Mát Ir é ri- I I I a
tt La ' " "- -v iwm norr mmim hm jřrni a IWI AtCfMiW v
ii'!l f HuHolorn u f4 ul Hhimni Jun
PICSIíí f a Jll j A 1 I A r Mfvtk ItMM Mi 11 til tíAl
1 jediné : X lr
iwBr a w w irw tvnai v aiiiir mm w a Jíva b iiiib mi m mw m n irai a u
toho času žeoat 1 vlastnil král
nou farmu Následkem choré
své mysli odloučen byl od své
manželky 1 dvou dítek 1 když
konečně byl od své manželky
HokolfvoA Vallíil NannUr ltka
R A přd Mlltiik Ilill Hi lrHi ki
Ařita Turmali M o r Ji táLi U
Těl ied Nokel r Omaká
indiány Mexkány Židy Cikány vy Tyríácí neietřili letos obětí '„Jír "ldBu Jočl a mvl -MflMmM
jiné národy pronárody že to byl peněžitých ani dobrovolné práce "lř í a áiW Nz7ř Vd'
učiněný liabylon A kupodivu jen aby by pohotově 1 každému ' V riíuli'' lriir um ojfou MJUuh wl
třKha mlnuili t!rhnt nmliun ' i„aLř 'i " 7 P0M9 nesmyslně mluví I PřOtO 3Um pkl4rtk W huUl
třebaže mluvili věichni podivnou
řečí ale anadnějíí než je líspe
ranto přece análcli ae tak přátel
Ř fef hf U m t m
sxy ze az — s předpokladem na
tu ráznost povoda — ku podivu
to bylo A dokonce viděli jsme i
Japonce a Kusem v přátelském
rozhovoru jakoby vfiechno co ao
mezi nimi odehrálo už dávno a
dávno zapomnělí Výbor měl o
m ě a
pravuu prací nesnadnou aby z
tolikl pěkných masek vybral ty
nejpěkněji! NáS zpravodaj měl
tu čest býti při vybírání přítomen
viděl a jakými nesnázemi vybí
raiínechtíce nikomu ublížit Cenu
první dostal "potápěč'' p
návštěvníku v sobotu pobyt zpří
Jemnili Není pochyby Že obe
censtvo dostaví se v počtu největ
sim a že nezftstane doma leda ten
kdo nemá noh Vždyť takové
Ivandy nikdo ani za celý rok ne
užije Vstupné Masky 50c oao
ba 35c děti 15c Dítky připutitě
ny budou jen v průvodu svých
jfi 1
rouicu jMsuy v predproue 11 v
českých obchodech
Doataví-lí se dvojí utrpení jako
nastuzení a kaficl jest ábodno
učinili dvě vžci-zaopatřte si Dr
August Kocnigi Hamburger
Urustthee a užívejte je V něm
máte Mpolchlivý prostředek a jisté
pouze nesmyslně mluví 1 proto
poslán byl od výboru pro clioro jber Iloíeslari é CO
mysloé do ústavu Mluyil jsern i"™"" i"-""" "'{""í?0'' '"''i'"'
s ním na cestě do Yankton 1 jak UMMk Mri n' s a (viinm
zarmoucen Na otázku co tam M Karu n!#uina Mřii'ři
In ivé Ho irh ( ňiiirU vtié Anna
BH
posledně dělal i ak ae mu tam twM )m
" r 1 uif
iaiil rtu yfkvlořii Am Křjí( Murlw
ltJt#r KatFlft llsiák Mrl lian fiři-
w
Natch druhou "pastýř" p J
Moravectřell "Noe 1 jeho koráb" Wléčení aáklediil
r( nrtt rtu á Prunf rnnn Snklrmi I
získali sl L iíaskovecza "Pokoj
lidem dotré vole" druhou obdr
žela al M ilaskovec za "Anděla
Zprávy polkov
vítězství' třetí al A Zadína za
"Popelku'' Dalří dvě ceny ob
drželi "ženítí komedianti" pp
m m á m mi t m i ě n m
ttosek vondracek a viček a
"malí Šaškové" bočící Nejepínský
UH Jan jfuM í 5 KutV
odbývá schůzi svou ve čtvrtek 35 jeho matka
líbí odpověděl že dobře opravu
je prý židličky 1 cokoliv jest ku
správě
Asi tříletý synek VVm Kane a
dohlížítele tratě mezi Tyodall 1
Táborem poslán byl kteréhos dne
min týdne k řezníkovi pro maso
Ačkoliv holík bydlí v městě za
bloudil na zpáteční cestě 1 zašel
až dvě míle 1 města kdež zahlédl
jej v prérii J ií Hughes a přivezl
zpět Koupené maso držel hofiík
pořád atarostlivě v ruce Mezitím
byl po něm jíž velký ahon 1 lai
3) lidí vtude po něm pátralo Lze
si představit jakou radostí při
vinula k sobě své aalezené dítko
uokUítilim Ai
lrruLiU 1tá
Maria l()tra A tmít Palmu uklimt1iii:m
Maria Mwlk il tituinitiit loudit AimuJii
nuk Ikidnl vtř Jořa lalnn Íim ÍMik
ul fUir Vlod 0rmík Marto líavlltak a
rrantiilka fapnk
Hbor Ihhá Xfé thht I 6 J(l)
0llrliv4a':lifl khMm I n1ll f nttnm
S hitá oňt v NířO'lnl Uit Mdáli Maria
l'ílk ířatřili Mrl K'iřilliftBf iwkll
nlisn Hurlinrn ftiuiak tajxmnloa Vílí ar
Uil lil YoyfaUth A ve
Tábor JWrrta 022 ( i
oIMv4 '!hftxl iirl noílíll f I Nár
5111I nalil a WH lam Vreli-wSlIa pfert
Marie Icijkal j'iíiu Kaly mluiliiy]ii
tajamnlra KrautUka Pmikuu MU) h Jí ái '
bkladnk-a řřDi)kl')k( hanol lka Mare
1'IHjrl řnarlílka Ainfalk vnltfni HtU
AIS AlMra venkov uírU ittt ftlii vílwr
(řiaielkti Marie Holit frariUKaa 'PitiiiUuU
Marie Hcliota fluol KkaF dr Svolof!
Tábor llohfmla ř 2tft" jí X i
i(ya t¥ unhhim kanawu firvwtj mw I y
iiiovfia 80 i air vraionMiS nri
iřtta
íwr iiajlkii
Němec 1 Kliál
Po odhození
je£tě uvedeni
masek a odloženi záhadnouti roz
poutala ee přátelská zábava která
nerušeně protáhla aeaž do ranních
lodin
tSr Uhlí tvrdé í měkké všech
druhů prodávám za ceny na trhu
nejlevněji! Dobrá váha rychlé
dodání Záaobte ae než opět
uhodí studená vlna Objednávky
vyplfiují ee rychle a správně
John Swoboda
36x3 16 a Willíam
— ZvláStní telegram "spojeného
tisku prý oznamuje Že výzkumce
Anthooy Fiala vydá se opět na
výpravu do polárních končin ten
tokrite ae svoji nevěstou a znovu
učiní pokus na dostižení severního
polu Není známo a jakým úspě
chem setká se tato notě Zdmýilená
eho výprava avšak vše co až do
posud světoznámý vyzkumce ve
směru tomto objevil věrně bude
znázorněno na sokolském maíkar
DÍm plete který odbýván bude v
Sokolovně dne 10 února 1906
Málo kterému z nafiich krajanů
bylo dopřáno a sotva kdy dopřáno
bude aby cúfaatnil se výpravy
skutečné) která spojena jest vždy
s nevyslovitelnými útrapami a sví
zely avšak výprava riaiova v
Sokolovně odbude ae beze vSehu
nebezpečí v teple a suchu bez
mrznuti a strádání hladem nebo
lízni Kromě toho jest jisto že
každý navrátí se živ zdráv Pro
to jen žádného strachu vemte
jebou svou nevěstu nebo manžel
ku pantátu Ivakra aestřenici
tchyni strýce zkrátka vfiechny
své přátele a přijďte rozmnožili
kruh neohrožených polárních vý
Ir 11 ms A
I __k„l 4
-Jak se Diávědoivídámechv-llli1™!
_J ia a fc-ta iJBfcaaftstíitlw pb"""
su se aiuu cťiKB niiautíQ riai
který nalnuu obrccnilvtt sajisté
jil dostatečně snám jest a progra
mA při veřejných podnitlch české
Svob hnoly k uspořádání vý
hradně dětského malksrnltiQ pletu
eol odbýván bude v sobotu do
17 února v Sokolovně Není po
chyby ) myllénka isto přijata
bu la a uipoVoj- iilmi dřinu dá se
sde přltrŽituit Oivědčiti dAvlip
ledna v Sokolovně členové jsou
u é
žádáni by ee vlichni dostavili
jelikož připadá uvádění novýcl:
cekancQ
Louis Herka V K
li Sláma S A a P
fcáil 1'alaeký ( 1 ZÍHJ
odbývá výroční echozi přlítí nedělí
2b ledna ve 3 hodiny odpol v
hotelu Praha Na programu vele
doležilé jednání a též volba úřed
nika Nepřítomní podléhají poku
tě lostf Steiizer ta
7 W ' I
UPOZORNÍŠ íl
kiú Omaba lín 1U (HVH
II I 1 m M
ounyva mimořádnou schůzi v pon
i í _ s i _ a f
uen %f) ieana v o nodui večer v
síni br los Kalpara Všichni li
kteří o Členství Žádali a nebyli
nechť se dostaví
Jan Kautský před
Ant bcmík taj
Přijme sp
Tonda Musílek odstěhoval již
i dm a stáje jež koupil od Johna
Williamse na svěj pozemek půl
míle od města a vypůjčené náčiní
1 Uanuss odvezl zase zpátky Ca
chovi do Scotland Když měl jíž
záchod na voze odtáhli mu jej
jacísi darebové 1 zatáhli jej ně
kam ale Musílek jej přece oafiel
Hasičská schůze
minuie ponoen byia siuane na
vitívena Přijímali ae Čtyři noví
Členové a uváděli noví úřadoíci
Jednání trvalo dlouho do noci
jelikož po čtyřikrát dán byl po
platný signál českým hochem
který prý tkedu moc bídně navítě
vuje a lidem na ulici boty cídí
Jednáno bylo silně o tom čím
se nejlépe "hasí" zkusilo se leda
cos co poroučel první po něm
druhý atd Nováčkové se dali
vidět
Pan Vác Noll který vlastní u
Tábora pěknou farmu a nyní pra
cuje proT V Ptáka na knihách
koupil si zde dam Prý na ape
kulaci já tomu ale nevěřím Kou
pi zprostředkoval Hájek který
Koko orné %m Ěo U lr
twlkjrnl Julie Votava
rina
7iXkoVNk4mlNtonrMft)kjriil llr'ř HliJk
lalM(an- Auu 1'ltMititU Itvvt Mmith IN
nir iMaiMfim Maria uřiÉoew vm aouui
1 Ktr kancKrka Marta Válko vilmr umou
Olllll
kn Anna na„elr
vrnniu KrajTrk Anna r
HiiiMWIď V nu 11 Anámak Anna kldi
vnHlnl Urif Joole SlejikMi venkovní ilráf
rnlk njaMilkr Vnutí)
vnitrní f r inil
tutimin UoUmf
I'odp Ho kol fj ti 2 1
Íibfti ifé MIM dvakrát fnlmínl SaMou
nedSII a s pinll v titUUú r alď Melwvl
eloroínlrhlííeodhryáae lned)l 1
pAllatnlanhAite lneiAll vdabnu a ttrl!at
v leinti a arynu flndaeda frank Hfuhnk
odbývaná ím " ' h mpm jih vwu m #
Jo KM ař W IS Bl pokladník V V
nunni m o is mi rjmi
wn majetku Aug
Rerpin auion kokunav jon nrn4 Lrauo-
iiaii 11'íii'iar vrn nr joawr Jlmlra
11'Midar vln nr Jomnf Jl
Arit Vaak vu Bál! M Vo
Ant vmík jft
ntAniniK au
rnvlaornl vlhni'
doiorca Wtn Vaáák
otava
IVOlOdft
i'd
1'edp Hokelky Trí ě I
oanrvs (siirua lednnii níftaiíni a
kaádou ntrrton nadáli v lnl Metusová I
aedkrná Anna plťda lif koiitn klb Mt„
Diiaioureanfaka Kmíne Moraveii talemnliíe
Anna Boiia imí mi ihiii a i acMnim
Kmíne uninoorai] i
nirte Anna Hronu
na
WilllamMt uoklad
I6KI Wllllam Hl„ dior
dobrý spolehlivý člověk na farmu
obeznámený důkladně n farmaře
ním a chovem dobytka Dobrý má jeítě asi tucet doma na prodej
olat a Stálé míatú Naslfinniil n„ _i:x _iíi
" tu uuickityi uiai uuvuai
možno nntd mastě se neb pište dostát svému slíbu a vyrábí vý
na AUU frt 'U I n!Li i„ln lmn„ali
1 iwwj V" va v aa j j v 1 1 w a v a u inu
X3tn and iioulevard tečně čest Vaak to také lidé
aott Umaha Neb niuiii irf i
_ 9 f — # —
dračku
Pánové M Sýkora P Dolejlí
]o Kučera z Charlea Mix za
slavili se "hu náaM na jedné
PORODNÍ BÁBA '
loNcťii Šlotfrovii
1334 jižní 14 u Omaha
Dovoluji ul íilviIilo uiHixtirull! clAiiií
tlamy 70 aoaoivuvnla ituiu iiorotliiu tví
v rraíit v C-ťiiiárli a mohu ne innolia
oiliorufťii(inl V)kAat Cl ilrtmy nct liť
uliríitf au v hiiilM piilřt liv na mne 11 1 li
iiiiiiiu iiťiirAi tlliMu otmiulni vAiiovatl
XljUrIuřj! Ivkárua v nhh
Jťt l'kni
Dra W M Millona
ruh 18 a Jarkun al t Omn
tt ilt 1 Ja i JhiÍU
líkármi I tmitu IMI kraUn eratiutiva
ní a ftaU(nvuý laltuik 11 itaUwr
IlAfttUia
Za lirJaiHilwhHtfjM iHirvt vWU
l'kUk'i U Mnl:!V „K
i'umu a Uii vlíu in ruíi
1 I
Jako!
Nedvěd a Kozel doslali ae zase do
nebe v UlaŽkově hostinci
CSI'S zábava v sobotu byla
vzdor Šerednému počasí služně
navltlvena a hosté bavili ae ai do
pordnífli hodin Prý tam někdo
někomu něco tento) jelikož lam
ale liodlák nebyl musí drlet
hubu Hodlák
I1LKDAM lí dva mule v kal-
ií -i t 4 k j a il
u cm oaresu aien ny ssiiuuovsu a
icklamovali odbor leleaným ibo
lim romálcli viorky naleho ibo
tl aid Postaveni co cestující
jrdnstti sucb správce úřadovny
Slulné lyjo měsíčně výplata lýd
ně vleehny výlohy hrateny budou
přednít My ssopalllme všechno
Monon lUdg Cliksuo III itiá
illlam Mt
Mlliaot M
krnl Anna Vak vbor majetku frantU
Ika Knnol Mary JIoIhjI Alolkln Jindra flíeť
ni vbur Marie Valák a Anna Mvařlua
ItáJMartba ě U V
avá tiravldelná aclifuta vády 4 nartíll
v MAalcI V Hokolovná l'rid1ka Anna
Krojm iwti ho atii Ht„ tniatoamoa iiarlHira
Mohfk iwio nu niu nt„ nijoiriii! Alolale
Vanou luA llth Ml- Dokladuje Joinfa Ja
nernk IMON M Mt vAHkrnáM Arámok brb
vodkyná M íiráída vnlífnlalrát V Kulit
venkovní lriK A Vo nmitll vflinr rualntku
Tnrralo 'nllkán Marie Cilutrváí rrKraJlfíeki
háJovi lákal Ur llolovtchlner
Dr C Bosowater
ČESKÝ LÉKAft
Úřadovna: 322 "Bce íiulldlng"
Od II do IS íopol
Úfadnl hodiny OdSdoS 1 „„
OdáiSlIdolf ofl''
V nedáli od 10 do ISdounI
Tel r ářadoruě &04-TH v brU 1X17
yydli-Ciiala HIT Joiiwi ulloa
ZvtáMai iioaornoat ♦uue ae ivaikřm se
mimem a ran "'
Dr Geo F Símánek
h)Hkf lékař
v čil t aoa li ti ul Umaha
fjladul kudliifi (it lnii1iii tlJ
SiHudulilu ver-Tal (
Staduvna v S uhIjhI MrtCaaui
Uxla ul — rfailul Iihi ur
OdMulfatitlduu- tíK
ua lililH I'
r tuvt
i IMI
Dr Jamos IV Novák
teslf mimi Uktú
Má álsttitvím ivuu v iknU fit 117 1
Ksrlisťh iltiHJkUt
(ua III ul inát littugU a Ciikuh
f TiíiitroH m
t
i ř '
i'
I
f i
1Ř 'K j
l li
1
jív
r-
i
í
i J
t
n
' i
i I v