Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 24, 1906, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zvláštní vyprodej
punčoch 15c pár
V našem úsporném punóochařskóm od
boru v bolsmentu mámo vyloženy dvó zvlášt
ní dobrá čísla ženských bavlněných punčoch
za zvláštní ceny
Veškeré černé bavlněné s bílými 'cho
didly dvojitými patami a špičkami s úplně
pružnými svršky černá barva nepouští
zvláštní cena lóo pár '
Ůernó bavlněné punčochy s krásně vy
šívanými nárty výběr vzorků a barev vyší
vání Toto zboží zvláštní výborné hodno
ty 15c pár
Niíš úsporný bojsinont přopl
nfin jest dobrými včemi zn úsporné
cony
Látky na fcity spodní prádlo
domácí kartouny drobnosti
mužské koSilo do práco a ovoralls
Hiupson Udílen & k
Kolt 10 a Howanl id
Zpráva ČSDPJ za čtvrté Čtvrtletí 1905 končící dnem 31 prosince
AclicMrií' Npollm
Česko-Slov Dělnické PodpJed
pro státy lužud rm západ od řeky
MImIkn1[I jako 1 pro
YVUcuntln a MIcIííkwi
lilami Jednota v Nt 1'aul JHluu
Úřadnfd i ústním výborem sa si Jdou
poťátkorn každého řtvrtlotf nníož ?ý
slodky Jodnánl uvofojflovány budou v
oriiVnu llrulrulvft a tím sQohuia spolky
veškerou známost obdrží
Velkoiiřaduícl Jnoti
Předseda Várdnjf Tyr HopklnsMInn
1 místo-před Pulr Htrnka Mlnnnapolls
MIdd 8 uiíto-pfd M F Hufttýř New
IWuo Mlnn Tlmoflc Vr A Krcb
Ht Paul Mlnn Pokladník Vr Hkok
Ht Tnul Mlnn Jíl lkht vnurum u
Dobm M 12 7tli Ht Ht 1'uul Mlnn
Úřadovna 6 W 7tu Ht Ht 1'uul
Mlnn
Zprávy čtvrtletní oznamovány budou
Oránu Jednoty v dubnu červenci 1J
nu a v ludnu
t I T MontKomery Mlnn
Odbývá 14 achllita každou Čtvrtou oedfil
niB-lcI Pfedwda ř K StaufSk uiItopNd
Václav Antka Ulmo'H Ifr Ml ntnlk
Jo KSokol v pnžot Jita Novotný poUlwl
nU VoJlAcli Nninitn pr&vudftl Jakub Vondra
provmaráál V4:Uv 1'rouháika prpornik
Jan Novotný výp prap Jim Niwlával Výt)
atotnl Jun ťalíuk Via Wondri a Jot No
votrjý
Č II MludoíftcU t Le Sueur Centei
Mlnntweta
odbývá ivéohfue každou 8 nedflll v minul
InlIOOf Vtii:V L Vranofkký U Bueur
Unntnr Mlíinj taj J HKal)rotttieMueur
Uanteri flfot Hlruk LeHimiir OuierMlnti
pokladník Violav Kráva Ltt Buour (Jeuwr
Mlun
Slovan ťía III Ht I'aul Mlnn
Odbýv iv ch6n každou I tr!u v itnl
ftádu Ouon 1'řnd Martin Kopl tajmiinik JK
'aHwk 21 Kri lrot aCntulk Krant
Uúlka 417 KrU rit ponl tř Ilnal
Karel Havlíček Monmký 4 IV'
Mlnneapolla Mlnn v-
odbýváivlohfta každou t nedMl v m6fi I
lletfiia Itali líí eirenl Oadar ave
huri pfndaada frank Hntctiríittn ufell a
Juťf lUil( mUio-pfi4Ua Jof Aubrvcut
UitMimlk Jo K ftráiiiek OH Humo it K
4fttn!k Jotiif Afl lluron (ttrsot 8 K
1-ukUdolk Jn ftuáfwtda kw Ontario rit ÍK
Č V t Nv4 1'raif Mlnn
inltiývttvé 'hfti kaldoa í ooilíll v mí t
ftr-UtiUa Ir M áoruH iitluylod Jn V
Atmm 4mik A r Vitu tamuik M
V Itnítfř uotiMulk ťr(H f iiiM t r&vud
řllřraul Mri vuitfwt ilri VuJ Ku
vaiiknvul itrtt 'rut K 4ln cUviruik Mat
J A Kmťuk# I VI r llajward
MUtteola
uitiý4if4 aukiw I ob lili HifUt ťJ
aola Jj) Hlevka UUavltla Mlaa) tuUtu
Í4U AaioawU Myrtla Miun tt
iřr tivmvltiw Ml ft!ltikVn
'AtHtftai Uiltl Míuh yaalaJulii
irai (lluIH# UlH
Karet VrlIkjS í VII I IřvWnl
itra t n
ťftljEMt
řlnnft
i fljoa 1905 v pokladně
216 Svatopluk t 1
36 Mladoíech č 3
167 Slovan C 3
147 Karel Havlíček £4
9a I3rtM v Kruh t 5
6a Jao Amoi Komenský t 6
ai Karel Veliký C 7
78 Rovnoit C U
50 čeiká Koruna Zl Dolu ř 9
69 čechoslovao C 10
30 Čechie 6 11
6o Chrudim č i a
36 Ceaký Lev č 13
13 Ladimfr Klácel č 14
67 Jao Hus č 15
Nebraska C 16
39 liratíí Severu č 18
13 Severní Hvězda t 19
Úroky
11 86 Celý příjem
říjem za 4 #letí '05 J48J7 1
Vydání n " 333 B?
Zbývá v pokladně I1003 13
říjem za rok 1903 $883077
Vydáni " 7'74
Hotovost v pokl I1003 13
oíet Clená 1 ledna 1903 800
'íibylo za rok 1903 413
Celkem raia
Zemřelých 8
Odatouplých 1 vyloučených 18 36
člcnfl 1 ledna 1906 1186
Z kterých jest 331 ženských
Kl!kminy M Irm K 11 No Il Atnlk Jan
I-o-lcjjl l Kllkoruioy Mlnn Itíl No lf uokl
Jun ti Klliiifk MontKoimiry Mlnn H II
No Sil urftvodíi íoajlaliila Kllkonnír Mlnti
U H No I
il VIII Hovnont Offfttonna Mlnn
odtiýviivétcMiekaMouí) nodfill v míIcl v
Jdnu hodinu odpolt utni Č H V B 1'fndknd
Adolf liorlki iiiIkioiird Ytm'k Truhlář
twjimntk Anton J Vallou U W Wlrion
Htt nBtník 0 ruino Moru ve ISř7 K North
Hi r OwhtoriH Minu pokludnik Krank Horák
It li No U liwatonna Mlnn
Kpulc-k ř IX v l'lne ( Ur Mlnnenota
o-lbýváivá ichfito každou í nedfll v mřkicl
ihndodp rřodkoda Tom Bažil nlutopřed
lun SaintJiuir talntn Ván IJundcah poklad
ViuUv iíaruk úřtiirilk John llujda
t X ČnclioNloviin v Ollrla Mlnn
Odhývi v Kilifitu druhou uulfnl 1 1 hod
olo každý inttc Pludavda Ant Koíok rul
dto(if Kami ŘvIhovHii tuJiiiiiuiV J J HrUik
drntnlk Václav ťloyhart poklaaoik Káral
Kohn
Čechle č XI v Ho Omaha Neb
Oilliívá uchtiia každÝ druhý Čtvrtek v mllil-
el o om hodlá voíer v ilal 1 r Laltnera ťtd
i„1u rin CňTVHat mnO mlttoDf Kr Latt
nr tajmunlk a ůfelulk Adoll ZuruUkjPK
Nortn U Úl pom J vocaei o Dt
ÍÍhIo XII Chrudim t Kaclne Wlt
odhývaiv cliuie každou třetí nedfill v mě
klet o 9 hodin odp ťredda Jo Htshiik
ml 1-- I I VUHI fllIL
lOlfS nilWHU MOfJ T limvwyiuu r rnu k omni
trtSd Mllwaukea av taj M kt) liouclia IttIH
bouitlai av oCut Tony UolRŽat Ui Jout
ití pokludnlk Frank Černý N Mulo it„
Kuoiue wií
ČWo XIII Čenkj Lev v Seaforttí Iieá
wood to Mlnn
odbývá ihfio každou druhou nudSll v nflIcl
ťrdftda Karol Houek vela Mlnn rulkto
nCuda Václav Plutuika baalorth Mlnn: tni
Jan ťouekaný Hoaforth Minu dtotník Kr
Hlillk Veaia Mlnn pokladuik Johuí Hrne
tákoarortn Minn
ČíhIo XIV Ladlmír Klácel
v TuKcobla V l(i
odhvvtich&i každou druhou nedfill v mínlo
l'rtdeda Albert Kuřa Jot Houkuu mlto
ijfHiU tajmiimk Ván llauiack Joa Ilavr)
ůíotnik Jo tirabultiO pokladnik
Jun Hus t XV Ilopklns Mlnn
odbřvá v4 auhnie každý druhý uttBk v I h
vřnr v klnl br Totuika Prndk Jonef Hrot
liox k:i3 iuSl"ufl ř"r Hltnf ta riv-
trUyavý V U llox 1M llopkiua Mlnn
ňetHÍk BU Janko pokladník Jan Šunka
Sťbrakka ř XVI v Omaha b
odhfvívé ii'h(i každé urvnf fltnrý f mělcl
f 'rit MťU ivé ťNdíitHla Jhar! Mar
la]inutk a arinia jaauu Marni ivtu no n
tu uokiadulk Karl Marná (j K cor &tk
nd wiillaml nt
fjlu XVIII UralM Kevera
f Urjweod WU
H t" as oilbývittt kaMnu truhou ntuttll
HiAíit! CrDtliMfla Aloi Kraao talnuiulk
jicř Tr 4t Jo' Kuoh pot adnik
JcNttf Viatitik prftviitll itpán Najhrt
Sťvrrui HWnU íila XIX
llrwnrrtilU Mlnn
iHfá tvá i'til)Mkll iil druliuu lidil
UiiJi-I 'Im14 V ri llfilmo iuíUptdM4
A rrvnř ttun'k lrak ilavat K K
S 4 áViu' J "f HVill HikiHÍ Lul
Mutl o%Vtl't Aitirl Mlíii) iitil lráf
M Hi vuk trU J Mlá tliífm
Albtl Mlu' V M'urin MMII
l#UU V t nir MntuHi MfcUa '
Sít i ilid J Kain M nWoiH
tiiitl
Ivt
Z Jot latek Uú ib Irll Bili td llla
tllvi kftnV jtra larva U lit) Itn
Uu Iiiav AatM mu i pt
14 t # §
5ía r VM
$309371 ř '03 4&
443 17 !635 31
58 13 sil la
344-93 "J7'°5
37331 883 81
!8o8a 683 47
13013 385 76
444O 13773
I8417 339 09
7303 338 73
134 49 483 57
79 33 339 45
107 39 364 33
6l86 199 49
3035 7656
134 39 438 35
1 1-35 35 40
6403 335 II
50 00 50 30
36060 713 OO
$485703 $8830 77
VYDANÍ ZA HOK1905
8 úmrtí $400000
I'oJ úroky 300000
Vydání 181764
Celkem $7816 64
V hotovosti j ioojjj
Celkem T$88ao77
STAV JMfiNÍi
I'od úroky $1900000
V hotovosti 100313
V knihách atd 31 170
Celkem $30514 83
VYDANÍ:
'{fjna 8 F Bárta' obstarání důkazfl k soudu $ 2500
" 8 Petr Straka iluzné a jízda 230
8 M A Krch nájem 13 00
8 F A Krch služné 5000
8 Václav Tyra jízda exp a kolky 5 05
8 Orgán záfí 1665
8 Václav Tyra služné 3500
8 A F VrtiS jízda a služné 8 15
8 J W WilliS právník 75 00
"34 Václav Pokorný důvěrník úmrtí Marie Mareš 35000
List 13 J C Vosácek důvěrník úmrtí Marie Zezulák 35000
" 18 J Straielda pokl č 4 úmrtí M MiclialiCek 10000
" 18 -Alb Smíšek poručník úmrtí F W Pek-k 100000
" 33 Karel Doušek založení a uvedení čísla 19 6647
Pros 4 Jos -Tyra důvěrník úmrtí M MichaliČRK 40000
" 14 Louis Iietz pod úroky 50000
" 33 Orgán říjen listopad a prosinec 49 95
" 27 Marie Marefi úmrtí br Karel Marei 100000
" 30 C L Dohm Hlavní Lékař 950
" 30 F A Krch jízdné express a poítovné 893
Součet vydání za rok 1905
Úmrtí Ant Pešek $ 500 00
Anna Koček 35000
Kat Limberger 250 00
Marie Mareš 250 00
Marie Zezulák 35000
F W Pešek 100000
M Michaliček 50000
Karel Mareš 1000 00
Pod úroky uloženo 200000
Tiskopisy 53200
Služné úfadofk&m 47650
Poštovné a jiná vydání 73800
Cestovné a III Lékař 81 14
Celkem $7117 64
V hotovosti 1003 13
Celkem $882077
Celkem vydání $3853 89
Stav fondu
Úmrtní fond $1634496
Heservní fond 4418 55
Celkem $30763 51
Upotřebeno na vydání 76038
Majetek v hotovosti $30003 13
V Lásce bratrství a Svornosti
předkládá
FK A KRCH taj
My nížepsaof shledali jsme po
bedlivém prozkoumání Že všech
ny knihy Velkoúřadovny účty a
zpráva jsou v úplném pořádku
A F Vrtiš )
F Mixa účetní výbor
M Válek )
lián a putno dna 17 ledna IttoA
Z KRUHU C S D P J
HAYWARD Mion — Ctěné
pořadatelovo orgánul 'Bratrský
Věstník ZwBJ v jednom i minu
lých čísel plše následovně: "Ne
chápeme proč některé řády jsou
tak skoupými že poplatky svých
členů pro řádovou pokladou usta
oovujl na tu nejoižlí cenul Tak
ku pí měl jsem příležitost nahléď
ooutt do stanov jednoho řádu
který čítá 34 členy a seznal jsem
ta příspěvky tohoto řádu pro
řádovou pokladnu obniM 10 centů
měsíčně tedy na celý rok ohuákji
velkeré příjmy $40 80 členové
tohoto řádu nejsou snad chudí
délottl v místě ktell ty puco
vali ia $150 nebo $1 75 dcouě a
měli práci nějakých lest nebo
iedm měiica do roka tikl by
e jich ř Jílek obnálel $300 ročoí
čeho! by muielt živit a latit
rodinu a kupovat všecko od prv
ního do posledního vše co potře
bují Nikoliv! Jsou to velikou
většinou zámožní rolnici kteří
vám mohou každou chvíli oči
dvacetidoilary vytlouci když bu
dou chtíti Ale za příspěvek do
spolku ustanovili si mizerných
aoc měsíčně Zárovefi však u
stanovili svým úřadníkam služné
které obnáší do roka $ai 00 Ne
vím mooholi platí nájmu ze sině
ala dťjme tomu Že platí $t 50
měsíčně la každou schoti tedy
$18 oq ročně col jest levně počl
táoo To s platem útadaickým
obnáší $3900 a tak po výplatě
těchto výloh sbuda celému řidu v
pokladtiJ na celý rok na krtl
vleett výloh nutntch na dobro
cinoot na narodit OCrlo na
vi lě'ait přednášky na podpo
rovánl českých národních pod o i
krt nt vydržováni Ittoly i kuiliov
ny což všechno uajf v programu
a stanovy to předpisuji — - ohrom
ná suma $1 Ho A pak sa divíme
že není u mnohých láda podniká
voRt a obětavost"
Poud "Bratrský Věstník" Po
uvážení a bet dalšího posuzování
musí každý uznati že v onom
článku jsst obsařena jn pouhá
rytí pravda Clántk onen není
snad lei sdrceován pro Z Č B
Jednotu ale výborně se hdl na
všechny ar výpomocné nebo pod
porující spolky zde v Spojených
Státech ixlstující Znám řád
kdo zámožní bratři mají úřady své
Š
placené a ti chudší nedostanou oni
sin k umvtí poněvadž spřávco
sině musel být zámožný a plat
$tooo ročně jež za čistin! %iat
dostává výborně se k Jeho a8o
akrům hodil A 1 bratrlvim Je
to samé- Vo městě Čítají bratr
stvídle Činžáků na venkově dle
osmdesátek a dle toho so též bra
trství třídí Což aby so zavedla
také jakási šarŽo u řádů?! Ti
oeimaietuěi&f mohli by býti bratry
hejtmany a po případě mohli by
chom jim líbat ruce pak by mohli
býti bratří poručíci bratří závodčí
atd Před těmi aby se salutovalo
Kmáni sprostí totiž to by mohli
býti jen ti dělníci kteří jt) za
denní mzdu pracují Nemíním
tímto Žádné otobn( nepřátelit ví
ani nechci rozvádět! spolkové tře'
nice ale myslím ?b molďlí onen
Článek býti uveřejněn ve Věstníku
ZČBJ mftžo i tento býti v orgá
nu CSDPJ Moje názory ohlfdwc
oněch Šarží bratří rnoČ- zajisté
odpustí S bratrským pozdra
vem V b
OAKLAND Mion - Ctěné
pořadatelstvo orgánul Osměluji
se též napsat něco do na&eho
věstníku poněvadž bratři t naše
ho okolí nepíšou ničeho jako by
jim byl inkoust zamrzl a přeco
jsme tu měli ttálc počasí dosti
pěkné Jan Amos Komenský Čís
6 v Hayward Minn odbýval
31 prosince zábavu pořádanou
jen pro bratry pozvané krajany
Musím doznati že můžeme vždy
býti hrdi na tuto zábavu kterouž
výše jmenovaný spolek pořádá
každého roku o Sylvcttra Též
sestry nezůstaly pozadu a posta
raly se o znamenitý zákusek který
byl rozdáván o půl noci- Rozloučili
jsme se se starým rokem jenž při
nesl nám dobré i zlé a též naši
Jednotě počet Členů zvýšil Dou
íejme Že nový rok budo pro naši
milou Jednotu daleko lepší Při
léjo zábavě deklamovaly dítky p
Václava Srédla a synáček p Vác
Perllka Volám k vám dítky České
'Na zdar I Snažte se aby z vás
byli jednou řádní Čechové! Bratr
Karel Funíar měl k členům kra
tičkou řeč při které %e zmínil žo
předešle byly Ženy vzdáleny od
naší milé Jednoty a nynlže každá
z nich má volný přístup O jak
plesá srdce mé vy ženy české že
vás mohu nazvali našimi sestrami
Ještě před nedávnem jsem tak
učiniti nemohl Provolal Jednotě
a všem bratřím a sestrám "Na
zdar'M což bouřlivě bylo opako
váno Jan Amos Komenský zvolil
si pro tento rok následující úřed
níky Předseda Joi ( Pievka
mfstopředieda Anton Čech ta
lem nik Karel Fuoíár pokladník
Václav Srcdl AČctník Vojtěch
Pacovský průvodčí lAntón Hra
bák vnitřní atiál Jan Pacovský
venkovní atrái IMa Funfír Mlu
ví se též o České škole to by bylo
sáhodno v té věci něco učinit)
dokud je jeltě čas Nule podrjte
si bratli ruce k spoUsČuuské práci
vyučujte vale dítky abysta mohli
ednou býti 11 a ně hrdi a aby stali
se jednou řádnými Čechy Vldť
by r snad nalrl některý bratr
ktttý by byl schopen dílky vy
učovat S bratrským poidtavom
všem členům Č 8 O l J
Antoulu Itrabák