Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 24, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    at aBr- i m m
POKROK IKPA
1 T
u
Založen 187)-](ořiiík 0B1AIIA NKIJK VJB BTtKMJ DNU 21 LEDNA JMO
"?A Ytftiň MH iAA ý-aé k k
Wffffffff
W 4
CIHLO 2(1
b-Aa
Z AMt 4ÍKY #'S
Zasedání 59 Itonfrcsv I — President Koosevclt vyilovil
I)IM lři ledna I I f)f v Dfánf tiodfvat ae do Afr bv
~ " i v t irimiu e r r f r ------- - — — —
jtdnáno o Železničních sazbách Hpocbyby taká se ni tak etane
Senátor Fulton Čiroce rozhovořil 112 jeho vyprlf Froeident by
uyi raa přítomen noobe na lvy
a alooy — Z Clcvelanduae ozoa
muje Že Kubellkův koncert nedo
'lilii io takového úspěchu jako
koncert prví Iivl niv to sice
e O avém návrhu abv soudům
Oáno právo aby opravily oeipra
vtdlivá rozhodnutí korniie mezi
státního obchodu v záležitosti
Žele Zflíí riíeli tlZrh Kfmttnr Kt-ntl
_ - - 'l_a a - a
opítiiě rozhovor ! se o oailoofa icotýl Kubellk totéž umění g
americkému obchodními loďstvu P'cco nebylo toho nsdBenl' jako
Na historický mott Fotomac ve P" vysioupeni prvém nubeiik
I- Jetál nrí zadumaná lákal amutné
ooo- V záitupitelstvu toho dae ai P'ý obvyklou oali oirodol
ri:rfMii Ihvmnu "Kda domov rnfilřM ku
j r t i " ""Tlil llllflUlHQ I - — —
ho cla a po očkolíka různých ni- koncertu avému nepřidal což bylo
PřidCI klid Itúj Citopli
Jwonvlll Mo
Cti rodI— ittílun tvou iívíii
Jioat ti k oblíbořii tlil lit Pokrok
Z&imúu Odbírdin JtJ jl hezkou
řadu let a jmí celou tu dobu iiiii
fm doznat líbil ne tni rimincnl
tí Cell Jneiij ut rozllíné" řcké
Chno)U za která o }ilt( 2 i
%lm roíl ula Pokrok Zápudu
přrdíí kttldi řck# ťfluoolii dla
Otélio (imidku I'řell vám Juko!!
-'"teijó r dm mnoho zdaru v iiattd
'iJřoíni roco a aobí 1'eČfřkfiv b
loiú&t VrictS
VÁChkV KKI5JČÍ
Nová Utkk Informační kancelář
Jak jíme už oioámill byla zll-
vánkem v JJaltimore
Z Hlavni Úřadovny l S 1) P J
eettOItkl rOZOVCll n4- vbuiu unuu coí wyio u iby Yinicm v iurnore hlaiovall Dřo ni vrh at -riH KU
hledech a Mích byla předloha očekáváno Nebylo tu oadíeoých oova lolorrnaCnl kancelář útulek Vjek krch orotl- návrh nrň
ituSoou včitioou přijata lilaio- ovací nebylo tu kytic národními pro Ccchoilovaoak4 přistěhovalce Dld niu dán návrh ahJ v t
valo pro ni a38 poilancA proti 'hmi Jakoby Kubelík už ne- Dne a3 I m byla odevzdána JoucnoYi nUd?m lenm ki?é
71 Mnoho ráznvch dodatků peiřil nám Čecbóm A aoad I Ku- ivčmu áCdi malou alavnoití jíž Jí V i " L I !{? -!Í'4
která bvlv nřerf rJIlVfm tlt n belík to vycítil a tvář icho bvla ie aácaatnilo mnoho Dřednlcb LA _í 7"' ::w '7 _
vrhovány bylo zamítnulo Též WMol zachmuřená A Cle- oiobnoatí baltimorkych Útulna 'oc I'ro návrh
yi zaniiHin navru auy kyio ail "'""'"i #- w01 vvniuRion hlaioval br Mixai orotí nž
beno Filípiornm Že jakmile budou dodávái "Jo trochu vflle umlL ul V Iníormadní kanceláři bude Skok IVrtíí Válek a Kreh-
Uk vzdélání aby iimi mohli ie covy i atekom Um moMo by býtl moci každý přibylý 6-cboilovan propadl
-u konec Což fíi onraviln na rtáa Dráči obdrleti a i tím Itt-it Allnl '
Bl loul Albjn 1H lodtia 1WKI
CV a tltnůin ČSf )'
Výroční achoze zahálena byla
dne ib ledna iucO ve a:n odn
za přltomnoatl bř před V Tyry
a Dt A Af Vrtiic V Mixy i'
bkoka a v A Krcba J)r 1' M
Wrábek nemohl ae doitaviti
zplnomocnil br Mat Válka aby
miito eho zastupoval 1'rotoko
ze achoze odbývané dno H říina
105 a zpráva n Sinnoati Jednoty
uo 31 proaince 1903 ctěny
přijaty
Ilvl dán návrh abv žádná vv
dáoíkromé úmrtí a organiaátora
—nebylo placeno mezi čtvrtletní
miícnozcml Iiratřl Mixa a Vrti
hlaaovali pro návrh a bratři Skok
návrh
pravovatl dottanouodSpo enýcb oncc' -0 J'z opravau na naa pci ouorzeu a 1 icm Kitii otiui j Dředied Tvri ninimll ie
kiíis ai„ 11' zaoomnÉI?" kv hledali doatane ae vidi ntíií V'a lyn oznámil íc
r w miiii i t -r - „ r ncuutje moci bít ve atfedu achňz
nven n nrirtii1 ! i -
přítomen Usneseno aby požá
dan byl místopředseda br Stra
ka aby ae do schůze dostavil
Udna byl příst návrh fiilípinikého 5 Nová óipécpy 2e$kýck plvcfi I0'1 'formací
11 ct "aitm rnjaiy zaxon po- z Oklahoma City ee nim pilet
volu o avobodný obchod a Filini- řf
namí vyjímaje tsbák cukr a rýži Cest6 po Americe uCiniló první
na Ltrr4li oJSi tli! I
- Twin oKianomsitou zastávku v ki ueno
85 procitni clo Též ty výrobky L zpfvlo na avláltoí pozvání pří
Do Llttle Rock Arkansas
„„ t twm7 zo vaio na zv asrni oozvani on -vmv 11 uui w
kiré uli t jsou na Filípíoech pra-LAVDOI(i otevřeni nové klubovní V nedávném říslo "pkrobn Zá-
Na to ae počalo pracovat na čtvrt
letní zprávÉ v 7 hodin večer
achoze odročena na 8 hodinu
ranní vt atředu 17 ledna řl j
t)ne 17 ledna byla schůze za
hájena v 9:15 hod ráno místo
předsedou br Strakou za přitom
covánj ale t tovarů dovážených ze místnosti řádu Elko Jest to zná I Pdu" p Uorecký na mne vyzra
zemi jinyci) podléhají clu ve mi budova v Maurském alobu z d"' 18 hlásím k víře socialistů
SíriflIíTlr ll KtítKrl V inlmiunl I i I nhlltM ' HamUfm nnli
~ ~" výstavy si iouisbko rricnoa pev — — uKliM„„ VuVmn — 1 preoscuou pr šíranou za přitom
poilaoecké bylo jednáno o mimo CQ uvltáu byl bouřlivým potleakem ld mí docela o něco jiného ooatl bratří Vrtile Mixy Skoka
raoncm vyuuincm vysiouziicom načtž představeni byli předním J " otiž obávám že semne Válka a Krcha a pokračováno ae
Dne 18 ledna ít v senátu mnoho osobámJtž ae tu 1 ccléOklahomy nVoi níktř Udí budou báti mv čtvrt(vtnf zprávou tajemníka a po
neudělilo Senátor Tillmann žá ui„ mi t:nMt n ki iíce vlnou nedávná lkolv na mv LlainiL u 1 1
— pitiri iuvdi ihjiiii uuiiuuujiM-1' „ — - - - — - — bmm t j 1 1 1 w nuu Myl
uai vyacircni proč PVia preoesie mu i nnvifmn suvumÁrn nk ihrim H za sa aociaiisie ente I UC lit a tchfiza orl nfena 1 n r hid Mn
ho dne jakási paní Morrisenová kému Iéouc do každém čísle 0 bohatství Jiné připravit Proto Odpolední schůze zahálena bvla
vypuzena která cbtÉIa 1 presíden- bouřliví aklamováuomuselokvar- žádám pCoreckýho aby jasné Ira přítomností viech bratří a v
tttto stále phdivati nová čísla vyložil jak to vlastot a tím dfilo 1 1 130 hod odp pokračováno e
Ze ména těiilo náa že byly to Bm yp"ua j wraDCK
nejvíce oase proste ceeko naova
ii!i„ iiktt is itaiaiH -a M í Rozflfi v liaccn
MWIRM PW DUI II VUIU JV
tem mluvili a cosi mu sJéliti
Návrh ten vlak propadl: dříve
ovlcm bylo hlučné o tom roková
no Senátor McCumbcr inovu
rozhovořil se o předloze o čistých
řprávou výroční a se zprávou
státnímu komisaři pojiitčnf kte
réž byly ablcdány správnými 1
stvrzeny výborem
Následující účty byly povoleny
potravinách Senátor Millery pak le alavností tou bvl snoien vvhra Přiveďte několik lidí do velká
přednesl delSÍ řeč proti pevolení 2ea hila olvcftm Čeatnl mláta a ho závodu kde různých druhů la k wolacrní odkázánv
- 1 # - - r t T~~ — ' ~ I _ ' F
poupory obcnodnimu loďstvu v tepfV8 v pozdních hodinách noč zboží jest bojoý výběr 1 kde kaž- Vác Tyrš služoáa jízda a7 90
zístupitelstvu bylo jednáno o 0fch opustili místnost Druhého dému volno ai je prohlédnout!) M A Krch nájem za 3 m xa 00
upravši poměru peu vrueiinycn dae za veliké a živá účasti konán překvapí Vás uzříte li že někdo M li Krch notář
indianskvch kmenů v Indiánském
wm' protektorátem ředitelstva Caroegí- ntjlepií Jr-den ' fipokojeo bude F Skokř alužná uájemze
wiuwnvau no Liorary uspecn kvartetta byt se vbiot co mu prouarsc senvau šarme v dsoku 1150 3900
Dne 17 ledna t r 0 4 Iiodíně ohromný a ČeSí kteří v počtu o nebo nabídoe Iruhý apoleb ne na I V A Krch za 4 Já let 105 5000
odpolední zemřel v New Yorku kolika jen byli přítomni (isou v svou vlastni zkuSeoost' porovná A F Vrtil služné a jízda 6 Co
neiuoriatei muz unicaa iVi-rsnaii I meste jen in cesae roamyj zajisté uckii mswmav yyper ro r mix 700
Fíeld Fodlehl zánětu plic Msr na vždy vzpomínat! budou vefike kud týče a to pouze obleku nebo M Válek
halí Fíeld narodil ae tS srpna ré pocty a obdivu jichž česká pí věcí jiných' jež dnes máme a zítra Petr Straka
1835 na farmě nedaleko Couway seft a čeřtí umělci tu dolli —Dne odkládáme bychom nová ai snad- Podán důkaz o úmrtí br Joa
Masa jako 1716tý počal praco 10 ledna přibylo kvartetto do 00 ponuin mnono na tom konec uancKy ciena spouu Jan Hus
vati ve venkovském obchodě a po Oklahoma City jsouc již nadSeně ně nezáleží ale což tam kde o č 15 poněvadž vlak kavťotoVlv
roce stal se klerkem v jistém vět- očekáváno Téhož večera dávalo zdraví neb o Život ae Jedná? Víte atioa vystavena byla MMíHÍ
lím závodě v Pittiíicld Mass koncert ve velkých místnostech i" můžete na vždy zničili svůj ža Jan Uus č 1$ místo t)a'!iiavn(
fU Tliíalii kIiXuI Utai ilr a íntMa Tatrnnlát floll lalinl mA&i- lllilatLf nř II rt lí (? m I ninnii I Ihrnil llfarlnunil nahlila riltlsta a itca
I 00
a6oo
Kok 1903 jiu za zprávy l lo
dáte byl pro nás dosti Dříznívvm
neboť přibylo nám na majetku a
i členů jest o 386 více Kéž by
se totéž opakovalo 1 tento rokl
Stav jmění spolků není udán
následkem toho že některé
spolky nezaslaly dosud zprávy za
4 Čtvrtletí 1903
Některá apolky dluhují jefctě po
pi tek do "řcaervnlho íondu'' za
druhé půlletí 1905 Doufáme Že
jej zalou pfíAií zásylkou a že k
němu přiloží též poplatek lednový
Od hlasování o nčž Žádáno
bylo ct spolkem Český Lev bylo
po zralém uvážení upuštěno ježto
seznáno le není praktická Žádat
nyolo změnu v poplatcích
Máme dva bratry kteří o žalo
Žení nových spolků pracují a dou
ujme že bo jim práco zdali tak
abychom mohli přístup novvch
spolků Jo milá nalí Jednoty co
nejdříve oznámit
S přáním'" velkerého blaha v
Uratrství Lásce a Svornosti
Frsnta A Krch taj
Z KRUHŮ Č S D P J
Do Chicapa nliSel vlčinu tHfi a I IndÍJ Temnlfi Ilall lehol adřaat
nejdříve byl zaměstnán u firmy nila se nejpřeJnějli honoraco mě
Cooley Wadsworth A Co kde ata Anglická listy již předem
Ital ae v roce 1860 podílníkem O přinesly zprávy le několik klu
pět let porději společně 1 jinými bovních večírků k vůli koncertu
zslotil avo I hrmu Ud té doby bylo Odřeknuto Ubeccnstvo uná
ludek nruúkmi náuoii ze turovi Úřadovnu nehvla ntiiara imu
ho jedovatého lihu vyráběnými a I noveno-aby kaventoí listina bvla
a a lil 1 I a '' ' L' _ 1 '
ks niuzcio mu uau novou snu a vracena a opravo a pak ztrte mfit
M ftl U t ma at I M M
nove osvěženi iriocrovou Angeit teprve omrtni nadace tobo bratra
n iivmvui i autuuii a vin a r i t y im a m
Nemocni bolavé žsludek potře-i "Účet br F V Staňka na An
" I ~
putek lioao ta cestu do Sever il
a
ibiosii bvuji nrmn jk iq oouy uyiu uuickbuiu iucccnairo uua hhmwu vviij( cuuo- vi m t
vstoupal nahoru až stal ae jedním leoo jsouc každým číslem eosem- buje prostředku který by jej sho plátek lifiao ta
z ncjvčtllch chicagských obchod blovým I sólovým vyžádalo si jíl a zárovrřl posilnil a nikoli pro Dskoty zamítnut
nlků Obchodní obrat jeho v roce bouřlivým aplausem vidy nejméně středku který by jej jeltě více Uaaíeoo aby
1005 byl Itaooooooo - Dne po jedoom přídavku - Po koti- roidrásal Takovým hojivým lé vit smlouva vy
se hleděla opm
ydvtfUtvtm or
17 ledna oslavovala Amerikadvě certé uspořádali idtjlí Celi večít Km (csi irinerova Angelika ttor gaou by se putno pouie za mul
štěklo 1 památku jednoho ze svých reku p Hály druhý den pak v ká mailcl lahodnou chuť a ros- ská členy poněvadž jsou čleuy
nejlcpllch mulů lleojsmki Frank' Sokole ~-Dalll koncerty kvartet' hodný účinek Chcete-li volili muozl manželé i jich leuy a jelto
lina jemná zavázána je mnohými U Jtoui V aobotu 30 f Pfsgue dobře pro avé zdraví kdykoli po považováno jest sa zbytečné vy
diky llenjimin Fraoklin orodil neděli ti v Okiaboma City třebujeta rychlého osvělenl IJvoť dání aby dva výtisky orgánu jeď
19 ladná ikú v lloíiouu l)ti fti venku v rolnická síni) aa v nich sil rychlá chuti k jídlu a rv oé rodině bvlv iosíllnv
Uoly chodil cvikem asi desot let Vnkon ai Prry Okla ) 17 ve lehlého itilysnl pokrmů volte Usoeseuo aby nyuějíí mlstno
caitnul Wnt t(i Faitlteví le an La tuto lloíkotii V dobrvch hostin ti bv'o nříltí rok ta Ařiavn
OtAint vdMint nahvt
laitiouka Vynikl jiko spiaovátel iing j 1 An anniville 31 lekli Jot Triuer 7V9S0 Ashtand poultyáno načvl achůie t 1 hoj
I „ 1 I a t% ' _ 111 I _ 1
ttltnk sko svobodno mvilieK iiitonie 1 0001a rrsns itxn i Ave viiicsku his oap uisvrrna
GLENVILLli Mino doe 8 '
ledna — Poněvadž nastal nový
rok pokládám za svou po
vinnost opětně něco do oalcho
milého orgánu napsat! My
Biím že by měla každá sestra!
bratr psát nová znrávv ku nrn
spěchu nalí milá Jednoty podávat
Nejdříve jo mě oznámitl radost
nnn f nriun ~- A -1 a „ !
"~ - ia au iiuhu T IVO fblIUZI
tohoto roku byli navrženi tři če
kancii Jan Příhoda mladýxdravý
á apořádaný občan! avohodnvY
Adolf Dudych také mladýzdravý
a spořádaný též avobodný a man
želka Jana Chmelíka ststoá aC
roků atará Dále ieat ml oznámí
ti Že na rok 1906 jsou zvoleni ná
sledující úřadnlci Josef PJcvka '
předseda Anton Čech místopřeď "
seds Ksrel Fuoíár tajemník Voj- '
těch Pacovský účetník Václav
Srédl pokladník Anton Ilrabák
průvodčí Jan Pacovský vnitřní
straž bda l-unfár venkovní stráž
Jále musím so zmínili Že bratr
Josof Plevka bratr Karel Funfár
měli akýsi proslov oři Dřeiímání
svého úřadu který učinil na
vleehny přítomná veliký dojem
Uratr Václav PcrJík podotkl že
naftě čisto ae může honosit mladí
mi Členy kteří tvoří včtlinu apol
ku Dne 31 prosince byla pořá
dána bratry spolku Jan Amoa
Komenský č 6 ČSDPJ zábava
MflfcT" fny pozvané
O půtímč! byly rozdávány zá
kUíkVi která bvlv olioravenv
Itrami toho fíala HnvnHIn M i at
sele a připíjelo ae na zdraví a
novou krev při čomŽ účinkovala
kapela bratra Václava šrédla což
trvalo až do rána Dvlo
Čís 44 Záře Kápadu ZČIII a
oslim člilcm 6 Jan Amos Ko
meuský od CSDPJ abv se třídila
Ceiká Ikola kdrž bude vyučovali
bratr Václav Perlík Dále musím
se zmínili le br Vojtichi Pacov
ikťllO potkalo Olíilěstl Zemřela
mu talrtá dcerulka která vlichnl
opravdu lellma a vyslovujeme
upíimnou soustrsit přeju milé
Jednotě muobo sdsru v tomto no
vém toče a suameuám n 1 htm
trikem tuiJraveiti
f - - - —
Václav llrsbik