Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1906, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fc4kri to 4 hkd hvrf lta"Bsf kotoul
ffffffff
# # OMAHA & # 25
Připravte no tni výprav
ny inasKartil ples tcijcu
Sokol v Nobotu 10 únoru
1000' Deset cent
s
A AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA
Upozornění ct krajanfim!
Najlepíf tvrdé 1 měkká
ubil víčko (1 rub u dosta
nete vždycky u starého
řnámdbo
LLEVI-HO
715 Již 13 ullco
TEL 1918
Dobrá vábí — rychlý dovoz
— Pamatujte It 1'KANK KA
ŠPAU vám prodá uhlí mčkké í
tvrdá za ccou jako vluda Jinde ale
to vál uspokojuje že učinili jste
objednávku u Čecha mm
PÍUJME SE Sboed 500 statných
déiníků ku ikládlof velkých skle
nic Storzova ležáku na 6 a Pacific
ul I31Í2K zprávu podá každému
úítné Anton Křeček hostinský 7
HLEDÁ SIS zručný řeznický
dílnlk do fezoického obchodu
pivé třídy Ulaite ie co nejdříve
Dobrý plat itálé místo Hlaste ae
u Joa Iloutka 3623 Sherman
ave Omaha 24tí
The Woinan' (lulld
319 New York Life Dldg Omaha
Neb potřebuje několik slušných
dívčat pro vteobrcnou domácí
práci Mzda od 4 do $0 týdní
O bliž&í podrobnoiti hiaite ic aneb
piEte: The Woman'a Guíld 519
New York Life lildg Omaba
Neb 13—
— Dle výročního výkazu W F
Gerkebo aprávce tržnice na Cápi
tol ave jeví za rok 1903 po
zaplaceni alužoého za týž rok zby
tek #347 30 z Čehož viak nutno
jefitě odrazit! celoroční poplatky
za vodu vylápční osvětlování a
službu domovoickou kteréžto po
ložky víak daleko přesahují zrní
néný zbytek takže vlastně mést
aká tržnice tento pomník hlou
posti některých naSich radních
vykazuje za minulý rok pořádný
deficit Od října přijmuto nebylo
dosud ani centu příjmu z budovy
této a ke vfiemu jeíté správce
tržnice béře měsíčního platu $100
ačkoliv nemá s tržnicí práce co
by za nehet vlezlo
— Poprvé anad v historii naše
ho města započal městský zdra
votní komisař Ralpb křížové taže
nl proti nečistému ledu který
právě nyní na všech jezerech a
vodích v okolí Omshy řezán jest
pro letošní spotřebu Dr Ralph
přísně prý bude dohlížet k tomu
by obyvatelstvu dostalo se jen
pouze ledu Čistého a za tím úče
lem podrobí chemické prohlídce
vzerky ledu ze všech okolních vod
odkud led jest dobýván a výsledek
avých zkoumání veřejně edéií s
občanstvem aby vyvaroval ho
před kupováním ledu od firem
které dobývají led na vodách ne
zdravých a nečistých Také do
kročl přísněji na mlékaře od nichž
požadovat! bude nejen mléka čit
tébu a zdravého nýbrž i nedovolí
by veškerá smetana byla z mléka
odstraněna a do másláren prodá
vána jak a! dosud ukfka všude
ae dělo Teď jenom aby pan ko
misař na chvályhodná avá předse
vzetí brzo nezapomněl
— Jak jsme svědili chystá se
zdejší vsděl beseda Havlíček jet
pra átnytt svůj lískat! chce a
není pochyby ta i síská Těl
Jed Sokol ku vtlejné přednášce
jel odbývána Iud nikdy v poio
vině bleina Ku pfvdoálea této
slriáo byl vynikající žurnalista p
J J Král jool co Icčnlk tlil
svučoé pověsti
— Před soudcem Troupem pro
jednáván byl minulého čtvrtku
soud jímž domábsla se Isabclla
Lion trvalého soudního zákazu
proti městským úřadnlkam kterým
mělo být! zamezeno kupovat! z
boudo odhlasovaných na pořízení
hasičských stanic pozemky pro
tytéž Soudce zamítnul Žádost
její z té příčiny la město jest ve
deno na obchodním základě zrovna
jako kterýkoliv jiný obchodní pod
nik a záležitosti ivé musí vést! na
obchodním stanovisku ""Cbče-li
město postavit! hasičskou stanici'
poznamenal sudí velmi moudře
"ntmóže ji vystavit! y vzduchu
pronajímat! pozemek' pro stavbu
bylo by nerozumné a neobcbodoí
a tu nezbývá než aby město po
zemky potřebné samo zakoupilo"
S rozsudkem tím však nebyla paní
Linnová spokojena a prostřednic
tvím svého právníka A G Ellicka
podala odvolání k nejvyšíímu
soudu
— Draze zaplatil Willie Guth
rie nlelý synek dělníka z £ 3431
jižní 30 ul oblíbený mezi naší
mládeží zvyk vyskakování na je
doucí vozy Minulého čtvrtku ráno
ubíraje se do Školy vyskočil si
zmíněný hoch na kol jedoucí vůz
farmáře F Kosy z Couocil liluífi
který s dobytkem jel do jatek so
omažských ztratil však vládu v
rukou a padnul pod vůz V pří
štím již okamžiku přejelo mu těžké
kolo vozu hlavu odtrhnuvši mu
úplně od lebky přes polovici kůže
s vlasy kromě Čehož utrpěl chla
pce složitou zlomeninu lýtka
Hoch nalézá ae v lékařském oše
třování — Ačkoliv do primárních měst
ských voleb jest ještě dosti daleko
přece v táborech všech stran po
zorovat! lze horečnou činnost
Předseda republikánského výboru
Cowell prohlásil v pátek že ne
svolá schůzi výboru poukazuje na
prohlášení městského klerka líl-
bouroa který uveřejnil minutého
týdne svoje smýšlení o Dodgeově
zákonu o primářkách Elbouro
bude prý rozhodně při tom by
volba primární děla se celým
městem a ne jednotlivými waria
mí jako až dosud Primární vol
by odbývány budou v úterý dne
dubna a všichni navrženci musí
míti applíkace své podány do 4
března u okresního klerka
— Již tuto sobotu odbýván bude
výroční maškarní ples Kat Podp
Sokola v síni J V Kašpara na
13 ulici Oblíbený spolek teoto
má mezi krajany našimi velmi
mnoho přátel kteříž zajisté zaplní
sífi do posledního místečka a o
zdar zábavy všemožně se přičiní
Lákavé ceny pak Uré vystaveny
jsou ve výkladním okně p Dušát-
ky zajisté donutí mnohé dosud
nerozhodné k maikováoí O vše
ostatní pak svědomitě postará se
výbor který již po několik týdno
nacházel se v čilé činnosti Vstup
né jest mírné masky 30c ostatní
33c Nezapomeflte prohléduouti
si ceny u Dušátka ja 10 veritábl
týstava jet stojí každému aa po
dívání — Tábor Nebraka č 4771
MWA chystá se k pěknému rra
Škarnímu plesu jeal odbýván bu
de v sobotu dne 14 února v slol
J V Kašparově Výbor zahájil
předbllná přípravy a slibuje Že
na plea tento všichni fliaMwld bu
dou dlouho pamatovali Nj
Irpllm matkám soidčltno bude e
skvostných cen
— Výtečné v kíždém ohledu
zaručené břtvy noře a nOŽky do
stanete v obchodě novotinsmi u
Michala Drattí Č 1360 již 13
ul kdež mAŽete také dostat!
jemný papír ku psaní psací oáčl
níatd Krom tobo Ire tam obdrželi
Čelné časopisy anglické a české
— NejstarŠím a proto také nej-
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou apolečnost a za nálevoou
usmfvavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jích zastavil se jednou tec
přijde podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'Étofu'anl
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemaže být! jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Mctzův ležák a co so týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
lidný "Šmejd1' nekoupí 33x4
— Francia Vávra jsou aaloníci
'A n um ber one ' proto také vždy
veliký je shon kdo na řízném
Schlítzovu moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u Sflupce"
zavítá a kdo rád štof má trochu
silnější ten "u šfiupce'1 vždy na
jde to nejlepší a doutníky jaké
kouří Mahomed v ráji Fraocl a
Vávra také tam mají a pakli něco
přijde tobě k chuti tu nalezneš
tam lecos dobrého k zakousnutí a
ke všemu je tam stále vtip a
(mích že by to byl pro každého
jřích kdo by v Omaze při návště
vě své nenavftívil kumpány tak
veselé na rohu 13 a William uly
-- Každý se diví proč tolik
lidí hrne se do obchodu Čil 1833
Vioton ul Inu vede tam obchod
Číský řezník CHAS J PASS1CK
jehož vždy Čerstvá masa všeho
druhu výborné uzenářské výrobky
a nejlepší grocerie v trhu těší se
výborné pověsti a přízní Českých
hospodyněk Je-li v okolí ještě
některá jež zboží jeho nezkusila
ať tak co nejdříve učiní a jistě ne
bude tobo lítovstí x 2tí '
— Ilojoě čerstvou grocerií záso
bený obchod vlastní
rclr M Svačina
v čís 1343 jižní 13 ul Obchod
teoto jest jedním z nejstarších ob
chodů na jižní 13 ul Zboží jest
vždy čerstvé a prvé jakosti Míra
dobrá neb u Svačiny nikdy nehle
dí se na nějaký ten přívažek Zboží
možno též objednat! telefonem
Tel F 1834 ijtf
— Elegantně zařízený a bohatě
zásobený obchod doutníkářský
vlastní pan Václav DuSátko v Č
1363 jižní 13 ul Na skladě má
velký výbčr pčkných dýmek špi
ček importovaných tabatčrek
jakož i velké zásoby tabáku kuřla
vébo ŠSupavého a žvýkavého
Doutník jeho jsou k dostání v
každé solido' místnosti tf
veřejní díkuvzdánu
Setkavíe to f uttif ádárif na
U zábavy v nobotu dne 6 lednu v
(nl J V KaSpara výsledkem
tak pfísnlvnvjífcjenie al tímto
ípfuolxMii vyílovitl tvé ujřfinné
diky v Sem kdo! jakkoliv ku (da
ru íábavy jifUiyii Na jirvním
ntfnt? jct to tibecr ntvo jel tak
hojnou iUat{ vxácnou řírfl
nám projevilo Wovnří svláitní
dfk outhoina!km bratrům xa
tmmidtiá ijrttriutvl I4te jř- z
iťnte lvvlovhl umiui hudbá i
X Ji Fialy a br lr ftttfatiovi 14
ubUrinl Mít IV I ttlUeuS dík
vletu Uratrfiut a vatrám ktefí
vkoiuif mu vfburu ř albevl
vjriíiHuhU
Jf ftá4tiiMhae lUfSťrt
tiMk H Mm )
vttvHvetevf
stssx§sa!f=iEssstisBTiitititiiaaxxtz=st
11
Velkolepá Slavnost
of&ňnni upolcfnS ae víeml infnlníiiil řídy ZČHJ
totiž l'nlacicý ftnU) 1 vilika I'fciiiyloviii f Ulo'77
Hlovati čí 7H Dobromila íí 116 a Táborjté UH
Ha oslavu dosažoni počtu 10000 člonů
v Jednotí jakoí 1 'Ani pnmátky odbývání ajcxdu
Omařakho v učni Z Jednota vzniku vrala budo ao
odbvatl
v mMU dno 4 února lí)0(l v HokolovnA
a kice
1 Odpolcdno slavnostní program
ra Hlui'iřnkování 1'Cvcckélio Hboru hyn Mvcckého odboru říádu
JCllSk 1'femyalovna a jiných vynikajících nll
Podrobný program ptlM
U vcčor skvílý plos!
Vatupué k odpolední alavrioNtl 1 vcCcrníími plnu iouxe 25c oitoba
K hojnému ú£atcnatví vKccIiny zvo
25- ' POPADAJÍCÍ VVíSOK 3
itiititiitititBititiMoatiiti&9iiiiiiita
-"tr jxvi:
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦BfBtIiaivHvItIIvivif
Maškarní PLES
uspořádá rff
nj fi-ii JlW
uaioiicuy r oap odiioi 'i
v Nobotu dno 20 ledna 'OG Ifíi
v síni ) V KaKpara na jižní 13 ulici mmimmt
riTNádhcrné ceny vyataveny m u v obchodí p V DuSátka v f Me
Ml jižní 13 uí Prohlédnete 1 jo
Vstupné t Masky 0: (-maHkranf 23 cenift
nx( K hoiné náv&tČvě zve v detě 1'ořádaiící víbor 7
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ifltllftlfi?Bi4itIgéléi!
Krajané kteří do mčsta buď za koupí neb jakoukoliv jinou zá
ležitostí zavítáte neopomeRte navfitívit starého známého
J II FIXU 21 n S Saloon
V 6 1520 JDodc© Ul
Jest tO v samém středu mČsta pfil bloku od pofcty
črská společnost stále pohromadě 7 —
Riloy Brothers Co
VELKOOUC1IODNÍCI
Likéry a doutníky
Old MIHtary Hye — Diamond H Hyc
N II Archer Honrbon
1118 Fitrimm Ht
OMAHA
3 Upozornění ot kralanům !
I EMIL M DOBRY jSl EXPRESSAK
ítfhujo n&bytok obatardvA vukoru dopravu ruvuritilol n
vČbec koná v) co v obor tonto nálužl ťtAným krn]n6m
piiilouíl aprávnfi a rychlo aa tony pHmřřonú Mimo to
prodá váta lovoS ilřlíl na topcnC jakoi! i t drulió ruky
dřív! stavební
Úřadovna Jeho nalézá se prozatím v Hotelu Praha TEL A 1814
Obydlf č 1463 j Žj 14 ulice Omaha
a —
Hojně zasoboný
mú a múlŘi éIgí
„„flMlttt
Bratři Somínové
v č 1 Jíl William ul
Ma)( na vbírvldy ttojnoct řirttU
m vleku Uruku Jjiik uauiřkí
vfrtt ky lil a té m)!ií4í putřitl t
'hjYl# a rtM 1 mI OMJn4kf
motu ) af Ul tvltífatm fíUj Aitll
TUVNl TftlDV
řeznický:: obchod
FRANK KUNC li
tt a riereo ul
Vidy jo čtrilvé sbalí octi
vá obsluha a dobrá váhi —Ui
oářské výrobky sprcialita 13
t-OTboll molao tél objedam
tiUíontm avoleju tel jjqi