Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1906, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    u oái bojuje proti bídném lidem
nestydícím se rozšiřovat krvavou
literaturu U nás vlak lidé vydá
vsjfcí takové tUváry a lidé Čtouc
jo Jsou jakii vylouíení z mravné
vzdělané společnosti Jak jo tomu
zde mezi těmi tak nesmírně po
kročilými Cechy americkými?
Ničeho velikého nele zde pod
nikoouti ničeho velikého doká
zat! pokud podklad na němž má
být stavěno' nebude z křemene
míito z píaku Pokud viak Široká
vrstvy budou ohlupoványa mravně
i citové ničeny krváckým čtením
nemožno pomýšlet na opravu na
pokrok
Znova a nikoli naposled volámi
kdy již bude učiněna přítrž onomu
nečestnému snižování úrovně lidu
Čcskoamerického z té itraoy jež
divá ai vzezření lidí pokrokových
a poctivé smýšlfclchř Kdy ti prost
lidé budou probuzení z té mozko
vé dřímoty? Kdy intellígenti po
znají avou tnravnt povlnnoits které
nedostáli by nikdy pasiivností
mlčením?
A krváky nadávky sprostota
jsou dnea charakterickými vlast
nostml celé ivobodomyilni Urany
pokud ta strana dovolí aby list
vedený v intencích dnešní "Svoř
nosti" byl jejím mluvčím orgánem
její representací
Jlojovad tmou trdce a dule proti
tmt motku tor posavadní činnost
tak zvané svobodomyslné strany
Je mi líto těch svedených a vy
kořísťovaných lidí toť víc
ro mohu říci
Sen na skalníci vrcnátb
Je krásný večer 1'říjemný hor
aký vzduch vane otevřeným oknem
do mé ložnice Sedím u stolku na
nímž leží dopis od přítele ze staré
vlasti Ku konci dopisu píšei
"Posílám Ti v upomínku pohled
nici z P Chci T6 ní trochu upa
matovat abys na nás nezáporní
a nékdy nás navštívil Snad ae
přece podívál jednou v ta místa"
Po přečtení denních lišta sáhnu
po českých novinách Převracím
liat po liatu až najdu to co jsem
hledal Čtu slovo za slovem a
některou větu dvakráte Po pře
čtení vSeho toho zajímavého mud
rování pro i proti odložím noviny
a přemýšlím Hodiny bijou de
set Mysl moje je rozjařena
touží po papíru a péře Ale ne
ponecháš to těm povolanějším
S takovým rozhodnutím zavřu
avětloalehnu do postele Hodiny
bijou jedenáct dvanáct a já stále
zabrán v myšlenkách přál jsem
si aby tvrdý spánek ulehčil mým
ranloým citům Usnul jsem
Ani však ve spánku nebyl jsem
uSctřen různých myšlenek
Procházím se parkem a pozoruj
tu zrovna u Národní Sochy malý
ohníček Jdu blíže Na jedné
straně tu sedí starší pán drží v
ruce zasmolené dřívko pohrává 8
ním naproti sedícímu muži v obli
čej Poslední pak přehrabuje
ohníček jako by v ním něco hle
dal Ohlednu se kolem stbe a
spatřím několik postav Ti co
stáli za oním starším pánem měli
v ruce cosi jako konvici na olej
Druzí pak drželi cosi jako pohra
bií
Překvapen touto neobyčejnou
událostí v tak krásném přírodním
mfbtečitu přistoupit jsem blíže a
jednoho za souseda ptám se co to
znamená) "tento pan je majet
Dikem tohoto parku a tam ten ci
linec si d'e starého způsobu
strčil do jeho ohníčku nějaký ka
Itan a to bes dovolení" odpoví
děl ml ''My jsme tu festaá stril
ctitel bezpochyby Kci čeiká strál
nedovolíme aby a toho povstal
nijaký novinářský kraval Tam ti
mudrci musí udrlovat s tím "imi
rickým iiltrooem" ohtA by nikdy
neuhni a my na této stradě id si
late nenechám ve svobodné mt
sice killaay spálit a pomoct těch
to českých hřebel je pomůžeme
nnnmn r-inr- uutlit
Takové dětinství — ' pomyslím
si — jdete mi k fifpkul V tom
vzpřímí se onen cizinec a hledími
do očí Nikdy nezapomenu na
ten upřímný pohled Viděl jsem
něm cosi tajného viděl jsem tu
prsvou usměvsvou českou tvář
Přísným okem změřím onoho
stsrSlho pána a podivením se
znám že je to redaktor Za
pomoci jsem na vio kolem a pra
vím i "Půjdem do města na jedou
plzeňskou'' Rozhodnuto Cizinec
obrátí ae ke mně a pravíš "Máte
tu v Americe také české plzefiskéi
Nu to pfljdu s vámi!" A tli jsme
zatím co ten ostatní "kraul na
mne láteřil že jsem jim zkazil ná
rodofradost Cestou kráčím i panem redakto
rem a cizinec jde za námi Vy
táhnuv mi z kspsy Číslo novin
omlouval se "S dovolením'
pravil číslo těch novin přineslo
pojednání dvou redaktorů "V no
vějšfdobě" "Kriminálník" "U
tekl od Ženy" atd Zaklepá tni na
rameno ' Zmírnil jsem krok a
octnul jsem se po jeho boku
"Mají tyto noviny hodně odběra
tel?" 'Hezkých pár set' odpovím
Něco zabručel a lli jsme dále
"Zde prosím na tu plzeňskou
vstoupíme" Sklepník Cech oka
mžítě poznal našeho p novináře
a dodal že v zadu sedí jeho dva
kolUgové a hned jej tam také za
vedl
Obsluhuje nás praví: "Tak vi
díte jaký je ten svět v té Ameri
ce Dle včerejších novin každý
by soudil že nali novináři se
budou dnes střílet v souboji a oni
zatím tu sedí pohromadě a píjou
na zdraví a pobavení svých čtená
fů importované
Cizinec sáhne do kapsy a podá
vá mi navštívenku Čtu jméno
"Ty dobrá česká duše'' povídám
a v tom se probudím
Potud sen Ale případný?
Stanovisko které zaujal slovut
ný spisovatel pan Uavlasa mezi
námi na poli národní působnosti
jest rozvážné k rozumnému uvažo
vání Nechaje všecky osobní za
zmínku nehodné veřejné záležito
sti stranou musí každý nepředpo
jatý našinec pfijíti k úsudku že
práce jeho mezi námi vykonané
mají směr čistě národní a vlastenecký
On snaží se vpravit do těch
pravých Čistých a nezištných če
ských srdcí kapku oživujícího
balsámu aby tu přece ještě něco
národního vykonala — než bude
pozdě
Podaří se mu to?
Dle mého skromného úsudku
přivezl nám sebou to pravd čisté
zdravé klíčící símě které nám
zdarma dává abychom jej v úrod
nou přebohatou půdu americkou
mezi náS národ vsadili Najdou sej
pěstitelé a opatrovatelé bes roždí
lu vyznání bez rozdílu přesvědče
ní a bez rozdílu stavu by společ
ně zasadili se o to bychom nejen
jako občané američtí nýbrž i jako
potomci slavného národa českého
na půdě této svobodné země vy
nikli Národ Český ač malý bo
uie po ataietl za svobodu ve
skutečnosti je národem velikým
Ale nezná nái svět Zde slovo
"liohemian" ve větlině místech
zamlouvá se Američanům jako Ta
ian nebo Cínao Vědí zde tuze
málo o té nall Holicími a největŠI
istt americké pllout "Uohemia
in Hermany'1
Pau Uavlasa zasáhl v lirll
vrstvy naše a poďťal trn hnijící
kořeu národní Tu a tam to aa
ioIcIo Ale čas poví vlečko — a
ahoj! On ví letělo nalétlo
stul idrávo jest schopjé k vytvo
cul nových a zdravých kořenů by
krátké budoucnosti aklíie i jtm
my nati potomci siadti ovoce
které by nejeti lahodilo nám a na
šim iodryin loaiaom ve nato
vlasti oýbrl ccllmu svitu
On poznal nás tu velmi velmi
dobře Jeho bystré oko spojilo
se s břitkým perem a tím ne-
uráží nás nesnítu e nás oo nás
napomíná
1 Š É ň
jjosuu via zaana neuo ten
malá ozvěna Naše žurnalisti
ka nali předáci a vlastenci mlčí
Oni ví že jsme tu takového via-
stenceni mcn dost vše tylo mar
né Tiskli často zdarma oběto
vali čas i peníze a ten dobrýčeaký váných ale to nevadí Vážím
lid to neuznal myslel že to npo- jich a ráda je čtu Nedostává se
Též "Pokrok'' se mi nyní velice
líbí Hle co pan Uavlasa po
vzbudil schopných paží ku psan
jako jsou pp Otakar Charvát
T J Klíma Takovou řádku i
člověk rád přečte a rád poioudl
mm š m t m i
Musím raucji přestat aby moje
horlení nedostalo se do míst od
kud těžko je najiti východ Vín
že můj dopis bud se valně Iliil
od Článků v "Pokroku" uveřeífio
si
třtbuje odsloužil se jim nevdě
kem Spíme a žádný nás už k
podobné činnosti nevzbudí
Ale drazí tentokráte byly jiné
časy Poměry všeobecné a do
jisté míry I tíseQ zavinila oečin
nont a lhostejnost Vleobecoá
rozháranost mezi tiskem mezi
spolky to vře bylo na překážku
jakémukoliv národnímu podniku
VUMIIIIICIH Mll KWIIITI U(UP(UI
avšak v mnohem nepraktičtí
aiai t k
mníme na to jako na bkoiu v
minulosti Does jest vše odkli
zeno a životní běh nái zdá se býti
ve zdravějších kolejích
Mimo to už I samy spolky poci
ťujf Že se musí něco učinit by si
za istily delií dobu svého trvání
Všeobecné národní sdružení ve
spolná práce byla by jim všem ku
prospěchu a sebepozoání
Ku konci dovolím si podati ma
lý návrh Svolejte na i května
národní sněm zástupců všech £e
ských jednot a spolků Popřejte
též místo naií žurnalistice
Shromáždění mohlo by býti
třeba v St Louisů kde vzal vznik
první český podpůrný spolek
Uvažujte tam o kroku k veliké
mu tomu dílu o těch zlatých
idefeh které vám upřímný vlaste
nec p Havlasa načrtl a uvidíte Že
práce nebude marni
Méně národních frází méně ná
roJoích řečí méně íangličkáfství
Chutě k Činu a zdar nás nc
slov co by moje mysl chtěla pro
jevit ale tohle přece dovedu ro
zeznati co je k poučení a co k otu
pování
Kdo ma cer a komu Jde o po
krok a poučení lidu ten zajisté
přihlíží k tomu aby přišlo čtená
řům do ruky jenom čtení opravdu
poučné
Slyšela jsem(že tu onehdy před
nášel dr Iska a mezi jiným vy
právčl prý že sv Kozalie proto
se stala svstou Že spala v jednom
hotelu kde bylo mnoho blech
Všechny lidi co tam spali prý
kousaly jenom ji prý nikoliv
prý ji udělali svatou
A prosím pau dr Iška nechá ae
ješts za tohle nazývati učitelem
svobodomyslného lidu
Pozdrav všem Čtenářům a Čte
nářkám Mary Karas
mine
Podřipao
OliliiNy
rif m jh a m
im Liiy Mtnn — ctěna re
dakcel V listě naleznete též po
ukázku na předplatné Ačkoliv
předplatné moje vyjde až v únoru
myslím že to nevadí Alespoň
seznáte jaké obliby se váS časopis
dodělal Nikdy jsem neměla v
úmyslu stavěti se do veřejnosti
proioze jsem jenom zena prosta a
neučená Ale přece mně to nedá
I I _ J i V M
aoyen ave míněni neprojevila a
několik prostých ale upřímných
slov nepronesla když se o nás
českých ženách domýšlejí ti mudr
cové ve "Svornosti"' že my chce-
me ono oniupuiici ctem jsou na
velkém omylu domýfilejí li se že
se nám ta tlachanina líbí Nepopí
rám ovšem že i mezi námi jsou
některé které mohou tuto tlachá
mnu straviti Ale všude koukol
mezi pšenicí Jsou to ale případy
velice řídké toho sem si iista
Chci pouze podati úsudek o tako
vých tvorech Myslím že takové
ženy jež cosi podobného může
baviti patří mezi jiný druh lidí o
kterých si pořádný Člověk mnoho
nemyslí Měla jsem příležitost
mnoho přečisti a když už mně
vlastní časopisy nestačily vypůj
čavala jsem se jiné od sousedů
Také jedenkráte dostala sem číslo
"Svornosti1 do rukou Když jsem
pročetla a odevzdávali sousedce
zpět tázala se mne tato jak se mi
libí ta "Svornost" Odpověděla
jsem ji ze jí pěkně dekuju za ta
kový tlach a te je mně to divné
te jl může něco podobného bavit
"O co pak o bavení" odřekla
"vždyť my to čteme jen pro ta-
emánl" — Ano pra zaarcáaí ale
to jo bolestné zasmání Vidíte
ttdy proč někteří lidé časopisy ly
odebírají Jiný účinek mil na
mne lUti "Katolík" A kd! mi
mňj wanlel dával na vybranou
kletý by mně mil list přtdplatit
volila jsem len V tom časopisu
moino ualéiti aábavu I poučení
~ ----- '
í IO"WA
Solon 12 ledna 1906
Aby čtenáři P Z nemysleli že
jsme snad sněhem zapadli v tom
studeném Soloně musíme o sobě
světu dáti vědomost Co se po
casi tyce panuje zde miroa zima
a pri tom dobrá samce
Před nedávnem vyprovodili
jsme bývalého naítho hostinské
ho Josefa Pitlika tam odkud nen
návratu Velká síla přečetných
jeho přátel sjela se aby jej k včč
nému odpočinku vyprovodili 13 y
to dobry a uprimaý Lecn a -od
lidí včeobecně vážen V ieho
místnosti rádi prodlévali lidé ne
boť vždy se s milým krajanem
upfimně pobavili O dobrý vtip
a žert nikdy u nčl nebylo zle
Kdekoliv pak odbývána byla ně
jaká domácí zábava všude rád
viděn neboť přltomoost jeho za
ručovala všem veselou hodinku
Náležel k podp spolku "Kare
Veliký' a zůstavil po sobě bolem
zdrcenou manželku Budiž mu
země lehkál Zajisté na dlouho
utkví čestná vzpomínka na něj
mysli zdejších osadníků
Dne 39 prosince 1905 rovněž
dokonal lan Andrle u své dcery
Heleny na farmě Vác Kalce blíže
Ely Pochází ze Širokého dolu
u Poličky v Cechách
Jak se dozvídám mnoho farmá
řů zde a v okolí chystá se ku stav
bě nových příbytků Po tesařích
bude velká poptávka ježto někteří
jsou na práci již dávno zjednáni
připraveni
V okolí Solon postaví krajané
lan Cilek a Fr Krol krásné a velké
residence
Denné dochuejl mne četoe po
ptávky po kalendářích z Cech
neboť ly jsou zde ve velké oblibě
Přeji redakci Šťastný a veselý
tento rok a nechť nám podává více
takových krásných románů jako
jest "Pod tíhou práce" Nemů
žeme se ho aikdy ani dočkat a
jsme žádostiví dalšího pokračová
ní Jen tak dále v předl
Přeje všemu čtenářstvu šťastný
a apoko cny ictoioi rok zastávám
Jan ftfha jed
Nesmíme zapomínat! ie silné
oaituicnl snadno male sachválili
i jlira nači ptekáH patřičným
íunkcim kuté vlak Dr August
Koniii'a Hamburger Tropičů opit
v t riku obuovn tt£uiu)i a ifci
celý systém
í MINNESOTA
i
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦au
New Prague ta ledna igo6—
Jíž několik týdnů uplynulo co
jsem poslední novinku z Nové
Prahy čttl Tak jakoby se zde u
nás už přestal otáčtt svitl Ale
není tomu tak Myslím že včt
Šina čtcoáíů už slyšila fe zdejší
osadníci mají v úmyslu zde posta'
viti kostel který by byl chloubou
zdejší osady a Nové Prahy vůbec
Ovšem že není zde dostatečné
shody a tento vznešený podnik
nepodporuje se tak jak by si
opravdu zasloužil Nedá ae to
ani očekávat v takové osadě jako
je Praha zvláště kde se jedná ať
komu o rozdmycbovánl různic a
záští Ale zvolte takového do
stavebního výboru a ručím vám
za to že to půjde potom docela
hladce Tak jako ku př minulé
soboty dva mladíci (ač jeden je
již ženst) ukázali vzájemnou sou
sedskou s krajanskou lásku tím
že v malé chvíli ae vše odbylo
hladce — - jenom že jeden z nich
odneal to na 'očích a druhý na
kapse
Na nový rok odbýval řád čechc
slovan ZCliJ svou výroční zába
vu Letos přidali k tomu divadlo
kdo sehráli: "Svatojanský dvůr"
Účastenství nebylo snad nikdy
větší nežli tentokráte což svědčí
že České obecenstvo přeje podob
ným zábavám
Jak na vyvěšených plakátech
možno se dočisti uspořádá spolek
Uratří v Kruh od ČSDP Jednoty
dne 20 t m sousedskou zábavu
která svým uspořádáním každého
uspokojí Krajané jsou zváni
aby se hojně do zábavy této dostavili
Týž večer dne 20 t m spolky
AOUW a D of H usnesly se od
bývat společné nastolování úřad-
níků v síni IOOI Po odbytých
obřadech bude společná večeře
Kdo si bude přátí může se súčast-
niti též utěšcoé sousedské zábavy
ku které je každý uctivě zván
V sobotu dne 13 t m hasič'
ský sbor odbývá svou výroční zá
bavu a "parádu" A potom že
nás není Živo
Správy osobni
Pan Jan Šťáva mladý rolník od
Línwood Neb zavítai min úterý
do našeho města aby súČastnil se
výroční schůze State Farmers
Mutual Iosurance Co Pan Šťáva
jest jedním z ředitelů této společ
nosti Ve ' středu odejel zpět do
svého domova
Minulého týdne zastavil se v
na£í redakci inteliigentní farmář
A 13 Dobeš z Ansley Neb
Pan Dobeš doprovodil do so
omažských jatek náklad vepřového
dobytka a s cenou byl úplně spo
kojen
Pan Ed Krenk z Línwood Neb
byl opět v našem městě min tý
dne a toť se rozumí že nezapo
měl se v redakci zastavit Prodá
val v So Omaze hovězí dobytek
ak nám však sdělil uebyl a cenou
spokojen lak jako minule
Mile byli jsme potěšeni návště
vou dobrého přítele našeho listu
Ant Zeleného z Atkinson
Neb který při svém příjezdu do
našeho místa neopomenul se na
nás podívat Přivezl do so-omal
ského trhu dvě káry hovězího a
edou káru vepřového dobytka
oněvadž podařilo se mu získat!
dobrou cenu byl a výsledkem ob
chodu jak náleží spokojen
Přijme so
český mlynáři který jest dobře
obesnámtu v děláni tilaé i plenit
mouky Dobrý plat itálé
i é
místo
4tf
Hlaste se u
MUK MIM1NU CO„
Abie Ntb