Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1906, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
) i
-i
I
i l PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ i
IMPEUIAL Cal - Ctěná
rtdakcel Přijmřt ode mne erdeč
ný pozdrav Svitky jíme Eťatlnt
přestali a nový rek nim přines
pěkné počaaí Zasílám Vám před
platné na ct vil list od Frank
Soboli t Imperiál Cal a též odo
mne i dollar který Jsem vydělal v
licitaci Licitovat to je moje nej
lepEÍ zábava a zaměstnání Počasí
máme pěkné teplé a tiché a třeba
2o nás tu jo jen asi půl kopy po
bavit so umíme Dna 34 prosince
bavili jarně a 11 p Jana Kubovce
31 proiince u p Antona Pán
ka kde při té příležitosti jsme
alavili p Pinka narozeniny A to
ae lamo sebou rozumí že bylo
vlcbo bojooat V I' Kučera
VALLFY Okla 30 proiince
— Ct rcdl Opět po dlouhém
čase musím o tobě nechat vědět
Co mé hlavni nutí k doptán jett
že moje předplatné zajisté už vy
lloa tudíž n mou povínnoitl bych
jej obnovil Též bych rád byste
ohlásili v časopise v a Sem žernám
na proJcJ 8 kohouta plemene
Hooden 14 kohoutů plemena
Hamburg ()b& tato plemena byla
prvou cenou poctěna na výstavě
pořádané okresem Pawntc Okla
Kdo by i přál míli drůbež ušlech
tilého plemene tohoto nechť rri
dopilo Jsem ochoten přenechali
je za mírnou cenu Dne 1 1 října
min roku potěšen byl Jscrn milou
návltěvou přijel ae totiž na nás!
podívat Jos Křikač a J01 a Vác
StonáČkovi z Nebraiky Dlouho
vlak ae nezdrželi neboť jeden den
přijeli a druhého dne již opět ubí
rali ae domů Jsem přesvědčen že
pozemky ae jím u nás Ubily Jos
Křikač inad zde i zakoupil poze
mek což mu jen schvaluji Ne
myslil jsem si Že Pepík tak dobře
pozemkům rozumí Počasí mámu
tu pěkné a vte větlinou jest skli
zeno Přenicc byla letos průměrně
dobrá Teď právě oráme kdo
jen můtí Přeji redakci i čtená
řům t I Šťastný a veselý Nový
Kok S úctou Jos Hájek
CAM HRON Wii 8 ledna -
Ct redakeel Náhodou ptiSel mí
vál Časopis do ruky a ježto se mi
velmi dobře líbfzasllám naft před
platné a prosím o zavdání Přišla
jsem v Časopise vaiern také na do
pis paní Otoupallkové který mne
velmi zajímal Paní dopisovatelka
má zcela pravdu pí6lc že muži
nemají býu k ženám krutými ný
brž naopak vždy něžnými V tom
úplně souhlasím s pí Otoupalíko
vou Zajisté kaŽdi žena ocení
upřímnost a pozornost se strany
tvého muže a jest mu v odměnu
dobrou spoleCnicí Pokud mne
se týče já bych a takovým manže
lem který by se na mne neustále
jenom mračil nemohla ani být
jsem vždy veselá a tak bychom se
spolu nikdy neshodli Pan Kastl
zase píle Že ženy by chtěly aby
je mužové neustále jen laskali a
hubičkovali Háda bych věděla
kdo by mi mohl bránit abych
tvého manžela nepolíbila Kdy
bych já si některého pána namlu
vila tu bych a ním vyjednala že
musí mne zlíbat třikrát do roka
a to o pouti o posvícení a na
můj svátek a kdyby mi to neslí
bil tak ho nechci ani vidět Vi
děla jsem loni podoťitnu paní
Otoupallkové v I Vtpodiři Jen
pilně do JIoapodrtjlopiiujte ne
boť t valena dopisu může ae kaž
dý poučit Letos redakce Hospo
dáře mi také dopsala o podoben
ku náhodou jiem ji měla tak
jsem ji tam tél aailala no — ale
jisté já tam budu nejkrásněji! st
vltch Končím vlcm svobodo
niplaým mládencům a ptnám
přejtt aby se v tamta uivém roce
ohnili a vdtlyi Hki se že prý
dva se vlt ctty lépe thřjou
V tkti AatJtiie lleatdii !
Novinky z Mllllgan Neb
"Je to chůze po tom světě
kam se noha ti ne
aotva přejdel jedny hory
již te najdou jiné"
nečkova naplněna do posledního Třetí výroční výstava drůbeže
miatecka a sedadel te nedostává- byla právě ukončena a to t velkým
10 Ant jedno z novoročních di úspěchem
tubi jjuoiculmcii ucauiis ruau rIHl Til l-l Cl1
la lllr natvMafilA 1'rlra nau I _
V — V mnmiiU H2e u nororot
pili obscenstvo neboť museli do
plnili program jnlikcž áokolky
Sokolové z Premont v poslední
době nemohli do Scbuylcr te do
stati a tlm povstala značná mezera
v programu Holi vlak te tvým
cvičíiťlcm proí Koytláneii vít
lestli není úroda alvXeti nářek: náklad patří Holi te tle také
ten nemá do mlýna ten zase ne~ I tlteio drželi a již bouřlivý po
má co krmit — a když je vleho tle htery provázel výkony jed
dost zase zle Ten chce Drodat notlivců I celých čet dokazoval
kukuřici elevator ale nemá káry a ilk doícm vystoupaní vyvolalo
nemůže ji koupit Onen má % tž Cim J1 namalovaná divadelní
i tisíce dollarů nemůže nic rří-"tigan'' proti pravému a zdravé
hodného koupit touted vedle ne- mu tělocviku Jedno představu e a— :sa i i-La-n
11 I 111 ¥ U II Ulil l II IHIVII UIHXIII
chce prodat za žádnou cenu a tak í uiduleDÍ M"™' svoji neodvblot což jest dobrým
e pořád zle Zrovna sko oali druhé podporu e přetvářku lž lak „'„ '„
žurnalisté Myslili ti pořád kdovi Uk až nazbyt viudentjdcmeSflřv_ M ň
Jí I- ii ! ÍArni trii tuuLu a tiEJL n ~ ' ' l~l
uoura nprinaai jau rých vlastnostech í slsbostech 1
ná mravné poučují a zatím přilel tj™ neuicich a nikdy se nebál p
uovca miaoy mnona oam nezoa-r1"!"' ' '"ukázali na vad v aneb nothválitl
u 11 1 I nnvthiifinl Ln nnilnnrniiin Ulrt I '
kázal jak ve skutečnosti vypadá cvičné výchovy znamená i zdoko fl° ' " ? -7Í
k _ i _„ I nalétni hiirlrturlhn rttknnt flál I' '
w my umou za jen - t'"" ' avlak blldOU-li křáčcli řOVOOU Ct
"''"i ' ""' " "i 7 stou v před a nenechá í to zašle
bžratelem mnoha časopisů míl Wm uaik 1 1 n nás jž J hj po{WeboevlB jřmi fl oí
sem dosti přílelitosti seznat I "iíváme výhradně Amerikán kou- ( uAcuittu aby ti i ovinuli
úsudky druhých čtenářů a větlin R" !£lo
Kdyby jen ženy
a pře-
vídélJak mnoho blaha přineslo
by to omahkým domov&m
Těžko konali domácí prácí pří
bolestech v zádech
DoU-mí plí zábavč neb prácí
Kdyby jen Ženy věděly toho
dříČínu
Uolestí V zádech působeny jsou
nemocemi ledvin
Doan'i K id rity Pílls je vyléčí
Omažané jo schvalují
Pí J W Jídwsrdsová C 3733
Powler til praví "Musím lící
Že neměla jsem značné důvěry v
Don't Kidnt-y Pilta rte než jsem
ji užívala avíak trpčla jsem lak
příznaky nemoco ledvin žts muse
la jsem něco čínití a ti jniui ťe
Kuhn A Co lékárny pro krabičku
Záhy mne přesvědčily o jich ccnfi
a po tkončení léčby více trápena
jsem nebyla"
Maproiluj 11 víili obchodník 6 (Umu
Mewntů Konter-Mllliurn Vo„ líuířiilo
N Y výhradní Jo'ífltlé r Hp Htíty
Pamatmu liiiono Doarťa a nehttíta
Jlnfeli
Ahvů
ZELENÉ "TRADING STAMPS"
Za i 00 řoJeiiých Trad
lri HtampM kaMoil hiul
nou HÍAIIS k NiiiirrH
(3 tucty pintových lahví)
—(onu
ífrv'"' 1
má
ZallO íiiilonýí h Tritd
inu Htamíms kašlou huti
tmu
8'fáKN HTItlfťH
ťi tucty kvartových lahví)
—cena
#151245
- _ wnwiu uinui luuuu i uibll Clil
se jich shodu e v tom Že romány l°mu "bylo Uk ale skutečnost je malQvrA d(JLQntU hn v rřcii ŮQ
nečtou poněvadž jsou shebny vratná zkulenot mne o tom mruc°ev é do k "Líu rovíl Ží
stejného kalibru Mnohým křivdě1: [ -ohokrál po JJ"
no ryio treoa neapravne ale na- "-' mUiB ivoji rec uuum iB akulkv a
vykli jsme ai na to lak že nám to hrdi na tvé_ předky a na tvojí íímfthr'tt
nakonecuyioitiostejno evyup (0neno
Stran vyučování čeítíně na ve "" uaa uicay ImoŽeoo
níph tknlirh tulo nit málv ppwvevai za veiroice a nespo-
velice málo kteří jsme věděli že chvé občany K vůli těm tlarým
něco podobného vůbec lest možno Cít 0lí povinností zpříjemnit!
1 i li i'a 1 í _
'lám ar- í vliiniil Vnnrm lun í Je cmmc 10 vsím kqcko
lir m Ans AKaaAl 11 m I I I km —t -- -
SSSSFs iSŠSgSE WiUow Spnngs Pivovar
nik Liíří o tom iiMit každého ať Cech Němec
dáváte se za nale vůdce cbyťněte Angličan neb kdokoliv
se za nos a zastyďte te za pravdu J U Šindelář 1 Howella okr
která vám v tvář byla vmetena odhadčl byl v naiem městě min
"ztleřlákcm" jak vieobecně zde n
te říká — Joba Jurek od Octavia byl ve
NaSe Čeká osada v Millígaa 1 bchuyler před několika doy
okolí jest velmi početná uvědomí Noví úředníci okresní zaujali
lými krajany kteří jíž chopili ae svá místa minulého čtvrtku Mť
práce a domáhají ae toho aby na Shooka ae ttal okresním klerkem
veřejných tkolách česky se vyu- la za příručího ti zvolil Georcre
čovalo Školní rada jest celá če Glesse z ftoeera M I HiVcrins
tká a takd ouíám žehnutí to jest již podruhé okresním poklsd-
potká se t úspěchem "Sokol" nfkem a podrží tlEm Dvořákovu m
ten ncjlepSÍ representant nit Ce- ve tvé úřadovně co pomocnici
chů podal příslušnou žádost a M H Mapet jeat teď okresním
máme za to Že bude jí vyhověno toudcem Oliver Vto Iíouen ná-
Jakte sem tam proslýchá jest sleduje J A Fialu jako Sríía
I' uwmni bCBiiuy ic aauiacrn prirubira jeno jen naim naie
Matěj Votýplta ttarý to pionýr Koreaerem je Dr Junfbluth z
přinesl S100 na Pokrok Rovněž Leigb měřičem I W Funk Za
tak Franta Kofráoek Frantík je okresního komisaře místo 1 C
veselá kopa což konečně ani jinak tigertona jest Uarrett Folken
být nemůže neboť "kdo jo z Pia Ergeoton vlak prý te nechce
hy ten zná tahy — " M Dečvář vzdáli a tedi v úřadovně a hledí
též předplatil Přítel Uečvářjest te túčattniti jednání ač jest igao
prospívající rolník Mladý K rován
Josaí Bohatý od Octavia byl zde
na nový rok '
Adolf Vavříček se odebral do
Fremoot do normální Školy
Carrie Svobodova odejela do
Omany kde bude navítěvovati
obchodní fikolu
Jindřich Studnička z Dodgebyl
tde na novoroční sokolské zábavi
Pan Studnička jest členem Těl
Jed Sokol v Dodge a jeítě a jiný
MĚW
KroiriS toho ta doal sněte neJlcpM lahvovd pivo donta
noto t(l ilvoJnánohnoM hodnotu v -eloných "Truď
ln{ Hlampff"
) Ohjedncjle % pottou ru b Mehnem W)H m ha UiHi
i
Jen
Capák také přinesl dolárek
dál přátelé ono se to lepMl
Náš police člf připravuje ae na
homestead do jižní Dakoty Plá
ny má skvělé jen aby te splnily
což bych mu já od srdce přál
a
Novinky ze Scbuylcr
i
4
í
t( '
%
'1
í
1 1
) "f
f i
"
ř
Joseí Svoboda starý Sokol a
žovialní krejčí jest Šťastným ta
tínkem prvního syna Matka i dítě mi e PřJel podlvati na veřejné
jsou zdrávy a pan Joe je radostí cv
celý pryč Že ani nemůže tvé zá- Eaima Burelová pobyvli doma
kazníky postačit častovat Gratu- Pt svátky odejela opět do Co-
II wm mm M '
P!p fiď Pivo Ono osvěžuje a Vjj iWS£ tlR%
iifílíf fí P08'1" vás— vzpružuje valí W }rjj&!l %f 4
fiil1 chuť k jídlu — dobává rumčnu IgUMíflbrlti '
lOTIVuřs v'' 1jc'cJdh l)r0 ívo" domácnofctyyi fíiynni J
lujcme ze srdce
Karel Janeček vykoupil Lam-
hoírovu lékárnu se vlím přlsiufi
ným Přejeme mu mnoho úspě
chu jehož se zajisté dodělá
lumbua minulý úterý
Hedvika Dvořákova z Ord při
jala sem na návltěvu přátel a pří
buzných
Julie Bednářova ze státní unl-
I VV Hinřham stěhuie avoii v"'y byla doma 0 svátcích Též
velikou stáj Město vlak stého-N'1 " I" vykuje v Minaeo
vání zastavilo neboť ai nevvavedl by' ve Schiyler
potřebné povolení Viktor šmatlán odejel do Silver
Letos bude Sokol pořádat! vý- CřCek minulý týden
toční mslkaml ples 37 únori Anton Šindelář r llowells sem
Télte ss na tento ples bude jako tél přijel na nový rok
obyčejně k nepřekonání QNaie nová fotografická dílna ta
Novoručol veřejné cvičení po- pomaloučku tvedá do víla Po
řádané Těl Jed Sokol Schuyler i trvá-H počasí budt jlt tento tý
se nad očekáváni skvěla vydařilo dea pod ttřactiou
Mluvilo te proti cvičení i prý Kdwtrd Schmidt přijel domů
nepotlhne "crowd ' ba i i llmo ta na svítky aby tvé studio nechal
proti slbavS agitovalo se strany oJpočinoutl ve ttálol univenill v
kda míla býii podporována tvlak liocola a sám mni tvými po
nor lomu byla prostorná tis la okřál
I
JI
Bws
owiag So
IVojMlitrAÍ plvDvitr v nmv'
TELEFON HO
M lipSI p soqM í Inlivoyó 1a cil
2 Nejstatll a nejlepll toísto pro schůtku jest
rír"
ři
Wl1
Itálé
ED MAURERA liffiiK
2 V tlm 11KM1 l%irillil ut
4 ťrv41iiiMifiiVKit4 piv nařKpu MtnaiUA a llíítantkUui ni-
J '! 111 v tVtUih J litrwu MumII tUtaiia ha Atibuf-
2 ttn h a mi tii4nn t atit Uklti r"l'l"i reiuUt 1
m Kavérua ir- ilány nUU4 io mi di uliá nitli {(
IIMtilltlilMIMItlllMtllltlllltllttllliliiii
V
t
1